Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/258

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

250 KISAH SEGALA RASOEL XV1L


gala doenia, telah sampai kamaripon,

7. Dan olih Jason diberi toempangan kapadanja, maka samoeanja pon telah mendoerhaka kapada sĕgala hoekoem Kaisar, katanja: Bahwa adalah sa'orang radja lain, ija-itoe Jsa.

8. Maka diharoekannja orang banjak dan sĕgala pĕnghoeloe negari pon, jang menĕngar perkataan ini.

9. Tĕtapi satelah diterimanja akoean daripada Jason dan segala orang lain itoe, maka dilĕpaskannja mareka-itoe.

10. Maka dengan sakoetika itoe djoega disoeroehkan sĕgala saoedara akan Pa'oel dan Silas pĕrgi kanĕgari Beria pada malam, satĕlah sampai disana masoeklah kadoewanja kadalam masdjid orang Jahoedi.

11. Adapon orang isi nĕgari itoe tĕrlĕbih moelia himatnja daripada orang Tesalonika, karĕna diterimanja pĕrkataan itoe dengan sapĕnoeh-pĕnoeh tjĕndĕroeng hatinja, dan pada tiap-tiap hari diperiksainja akan alKitab, djikalau soenggoeh sĕgala pĕrkataan ini demikian adanja.

12. Maka di-antara mareka-itoe banjak orang jang pĕrtjaja, daripada pĕrampoean Grika jang bangsawan dan daripada soeaminja pon boekan sedikit.

13. Tĕtapi sĕrta diketahoei olih orang Jahoedi dinegari Tesalonika akan hal firman Allah di-adjarkan olih Pa'oel di-Beria pon, maka datanglah mareka-itoe kasana, diharoekannja orang banjak.

14. Tĕtapi dĕngan sakoetika itoe djoega disoeroehkan olih sĕgala saoedara akan Pa'oel pergi kasabĕlah laoet, tetapi Silas dan Timotioes tinggal djoega disitoe.

15. Maka orang jaiig mengiringkan Pa'oel itoepon mĕmbawa akaridia kanĕgari Atin. Satĕlah soedah mareka-itoe dipĕsan persilakan Silas dan Timotioes datang kapada Pa'oel dĕngan sigeranja, maka kĕmbalilah mareka-itoe.

16. Sjahadan, semantara Pa'oel ada mĕnantikan mareka-itoe diAtin, maka hangoeslah rasa dalam hatinja, melihatkan hal nĕgari itoe pĕnoeh dĕngan brahala.

17. Maka berkata-katalah ija dalam masdjid dĕngan sĕgala orang Jahoedi, sĕrta dĕngan orang jang bĕribadat, dan pada tiap-tiap hari dipasar dengan orang, jang didapatinja disana.

18. Maka bĕrbantah-bantah dengan dia beberapa orang pandita Epikoeri dan Jstoiki; kata satĕngah orang: Apa garangan hĕndak dikatakan olih peleter ini? dan kata satĕngah orang poela: Ija-ini sa'akan-akan orang jang mĕngadjar akan hal dewa-dewa bĕharoe; karĕna dichabarkan Pa'oel kapada mareka-itoe hal Isa dan kabangkitan itoe.

19. Maka di-arabil olih marekaitoe akandia, dibawanja katempat bitjara jang bĕrnama Ariopagoes, katanja: Bolihkah kami dapat tahoe apa matjam pĕngadjaran bĕharoe, jang kau-adjarkan ini?

20. Karĕna tĕlah kausampaikan katĕlinga kami bĕberapa perkara jang adjaib, maka sĕbab itoelah kami hĕndak tahoe apa garangan ini.

21. (Adapon orang isi nĕgari Atin dan sĕgala orang dagang, jang disana itoe, tiada lain kerdjanja, mĕlainkan bĕrkata-kata dan mĕnĕngar akan chabar jang beharoe-bĕharoe.

22. Hata, maka bĕrdirilah Pa'oel ditĕngah Ariopagoes itoe, sĕrta katanja: Hai sĕgala orang nĕgari Atin, bahwa kamoe koelihat terlaioe bĕribadat sakali,

23. K^arĕna tatkala akoe bĕrdjalan-djalan dalam nĕgari ini sambil mĕlihat-lihatkan sĕgala pĕr