Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/248

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

240 KISAH SĔGALA RASOEL XIIL


kadoewa orang itoe, dilĕpaskannja ija pĕrgi.

4. Arakian, kadoewanja pon disoeroehkan olih Rohoe'lkoedoes, maka pĕrgilah ija kanĕgari Saloekia, dan dari sana poela ija berlajar kapoelau Kiproes.

5. Satĕlah sampai kanĕgari Salamis, di-adjarkaiinjalah firman Allah dalam masdjid-masdjid orang Jahoedi; maka Jahja mĕndjadi kawannja.

6. Satĕlah soedah raelaloei poelau itoe sĕrta sampai kanĕgari Pafos, maka didapatinja disana akan sa'orang hobatan, ija-itoe sa'orang nabi doesta, sa'orang orang Jahoedi, namanja Bar-Jisoea;

7. Jang ada dengan Sergioes Pa'oel, waii dinĕgari itoe, ija-itoe sa'orang boediman; maka dipanggilnja Barnabas dan Sa'oel, hĕndak mĕnĕngar firman Allah.

8. Tĕtapi Elimas, orang hobatan itoe, (jang tĕrsalin namanja demikian) ada mĕmbantahi marekaitoe, hĕndak dipalingkannja wali itoe daripada imannja.

9. Adapon Sa'oel, (jang bergĕlar Pa'oel pon), pĕnoehlah hatinja dĕngan Rohoe'lkoedoes, dirĕnoengnja akandia,

10. Sĕrta katanja: Hai ĕngkau, anak iblis, jang pĕnoeh dĕngan sĕgala djĕnis bohong dan tipoe-daja, sĕtĕroe kapada sĕgala jang bĕnar, bĕlomkah ĕngkau berhĕnti daripada mĕndolak-dalikkan djalan Toehan jang bĕtoel itoe?

11. Sakarang kĕtahoeilah olihmoe bahwa tangan Toehan ada mĕlawan dikau, dan engkau akan boeta, tiada dapat mĕlihat matahari bĕberapa lamanja. Maka dengan sakoetika itoe djoega kĕlamkaboerlah matanja, laloe menggagaoe ija mĕntjĕhari orang jang mĕraimpin tangannja.

12. Dĕmi dilihat olih wali itoe akan hal jang demikian, maka pĕrtjajalah ija sĕrta tĕrtjĕngangtjĕngang dari karĕna pĕngadjaran Toehan.

13. Maka Pa'oel dĕngan sĕgala orang jang sĕrtanja pon berlajarlah dari Pafos sampai kanĕgari Perga dalam bĕnoea Parafili; raaka bĕrtjĕrailah Jahja dengan mareka-itoe, laloe poelang ka-Jeroezalim.

14. Satĕlah mĕnjabĕrang dari Perga, maka sampailah raarekaitoe kanĕgari Antioki dalara bĕnoea Pisidia, maka masoek raareka-itoe kadalara raasdjid pada hari sabat, laloe doedoek disitoe.

15. Maka kĕraoedian daripada pĕrabatjaan torat dan soerat nabinabi disoeroehkan olih pĕnghoeloe raasdjid kapada mareka-itoe, katanja : Hai toewan-toewan, saoedarakoe, djikalau ada kiranja padaraoe barang pĕrkataan nasihat, katakanlah dia kapada orang banjak ini.

16. Maka bĕrdirilah Pa'oel, dibĕrinja isjarat dengan tangannja, katanja: Hai orang Israil, dan orang jang takoet akan Allah, dĕngarlah olihraoe.

17. Bahwa olih Allah bangsa Israil tĕlah dipilih akan nenekmojang kita, ditinggikannja bangsa itoe pada raasa raareka-itoe lagi orang dagang ditanah Masir dan dihantarnja mareka-itoe kaloewar dari sana dengan tangan jang raaha koeasa.

18. Maka kira-kira erapat-poeloeh tahoen lamanja disabarkannja sĕgala kalakoean mareka-itoe dalam padang Tiah.

19. Dan satĕlah soedah dibinasakannja toedjoeh bangsa orang dibĕnoea Kanaan, raaka dibĕhagibĕhaginja tanah itoe kapada mareka-itoe dĕngan diboewangkan oendi.

20. Kĕmoedian dikaroeniakannja kapada mareka-itoe bĕbĕrapa orang hakira, kira-kira ĕmpat ratoes lima poeloeh tahoen lamanja, sampai kapada zaman nabi Samoeil.

21. Kĕmoedian daripada itoe di