Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/246

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

238 KISAH SĔGALA RASOEL XI, XII.

bĕbĕrapa orang nabi dari Jeroezalim ka-Antioki.

28. Maka dari antara marekaitoe bangkitlah sa'orang bernama Agaboes, ija-itoe mĕmbĕri tahoe dĕngan ilham Roh, bahwa soeatoe bĕla kalaparan bĕsar akan datang atas sĕgala doenia; maka ija-itoe pon tĕlah djadi pada zaman Kaisar Klaoedioes.

29. Maka segala moerid itoepon mĕnĕntoekan hendak mĕngirim apa-apa, masing-masing pada kĕdarnja, akan mĕmeliharakan sĕgala saoedara, jang doedoek ditanah Joedea.

30. Maka diboewatnja dĕmikian, dikinmnja dĕngan tangan Barnabas dan Sa'oel kapada sĕgala toewatoewa adanja.

Fasal XII.


Sabĕrmoela, maka pada masa itoe djoega ditangkap olih radja Herodis bĕbĕrapa orang daripada sidang itoe, hĕndak di-aniajakannja.

2. Maka diboenoehnja Jakoeb, saoedara Jahja, dengan pĕdang.

3. Apabila dilihatnja bahwa hal itoe bĕrkĕnan kapada orang Jahoedi, maka dimoelamja poela mĕnangkap Petroes pon. (Adapon tatkala itoe hari raja roti jang tiada beragi).

4. Satĕlah ditangkapnja Petroes, dipĕndjarakannja dan disĕrahkannja kapada ĕnam-bĕlas orang lasjkar, ĕmpat orang ganti-bĕrganti bĕrdjaga, kahĕndaknja menghadapkan dia kapada orang banjak kĕmoedian daripada hari raja Pasah kĕlak.

5. Maka tĕrkoeroenglah Petroes dalam pendjara, tĕtapi olih sĕgala sidang didoakanlah dia kapada Allah dĕngan tiada bĕrkapoetoesan.

6. Hata, apabila Herodis hendak mĕngĕloewarkan dia, maka pada malam itoe djoega Petroes pon tidoerlah dĕngan doewa rantai bĕloenggoenja ditĕngah doewa orang lasjkar, dan segala pĕnoenggoe dihadapan pintoe pon adalah mĕnoenggoei pĕndjara itoe.

7. Maka sasoenggoehnja disitoe adalah bĕrdiri sa'orang malaikat Toehan dan bĕrsinarlah soeatoe tjĕhaja dalam pĕndjara itoe, maka sambil mĕnĕpoek lamboeng Petroes, dibangoenkan olih malaikat itoe akandia, katanja: Sigĕralah bangoen. Maka rantai itoepon goegoerlah dari tangannja.

8. Maka kata malaikat itoe kapadanja: Ikatlah pinggangmoe dan pakailah kasoet. Satĕlah itoe maka katanja: Pakailah selimoetmoe pon, mari, ikoetlah akoe.

9. Laloe kaloewarlah ija mengikoet dia, tĕtapi tiada dikĕtahoeinja katĕntoeannja barang jang dipĕrboewat olih malaikat itoe; mĕlainkan pada sangkanja dilihatnja soeatoe chajal.

10. Satĕlah mareka-itoe mĕlaloei kawal jang pĕrtama dan jang kadoewa, maka sampailah kadoewanja kapada pintoe bĕsi jang arah kanĕgari; maka tĕrboekalah pintoe itoe sĕndirinja, laloe kaloewarlah mareka-itoe sĕrta dilaloeinja satoe loeroeng, sakoenjoeng-koenjoeng graiblah malaikat itoe.

11. Hata, satĕlah Petroes sĕdar poela akan dirinja maka katanja: Sakarang tahoelah akoe dĕngan sabĕnarnja, bahwa tĕlah disoeroehkan Toehan akan malaikatnja, hĕndak mĕlĕpaskan akoe daripada tangan Herodis dan daripada sĕgala maksoed bangsa Jahoedi itoe.

12. Satĕlah soedah berpikir dĕmikian, maka pergilah ija karoemah Mĕriam, iboe Jahja, jang bĕrgĕlar Markoes, ija-itoe tempat orang banjak ada bĕrhimpoen sĕrta mĕminta-doa.

13. Satĕlah Petroes mĕngĕtok pintoe loewar, maka datanglah