Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/238

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

230 KISAH SEGAL. RASOEL VI1L


25. Hata satĕlah soedah mareka-itoe bĕrsaksikan dan mĕmasjhoerkan firman Toehan, maka kĕmbalilah mareka-itoe ka-Jeroezalim, sambil mĕngchabarkan indjil dalam bĕbĕrapa-bĕrapa doesoen orang Samaria.

26. Sabĕrmoela maka sa'orang malaikat Toehan bĕrkata kapada Eilipoes dĕmikian: Bangkitlah ĕngkau, pĕrgilah kasabelah selatan pada djalan, jang toeroen dari Jeroesahm kanĕgari Gaza, jang soenji itoe.

27. Hata, maka bangkitlah ija laloe bĕrdjalan ; maka sasoenggoehnja sa'orang orang Habsji, ija-itoe sida-sida, mantri bĕsar pĕrmaisoeri nĕgari Habsji, jang bĕrnama Kandasi, dan ijalah jang mĕmĕgang sĕgala pĕrbĕndaharaannja dan ijapon soedah datang sembahjang ka-Jeroezalim.

28. Maka ijapon bĕrdjalan poelang dan adalah ija doedoek diatas karetanja sambil mĕmbatja soerat nabi Jesaja.

29. Maka firman Roh. itoe kapada Eilipoes: Pergilah engkau hampir dan rapatkanlah dirimoe pada kareta itoe.

30. Maka Eilipoes pon datanglah hampir, laloe didengarnja ija membatja soerat nabi Jesaja. Maka kata Eilipoes: Adakah ĕngkau mĕngĕrti batjaanmoe itoe?

31. Maka sahoetnja: Mana bolih, djikalau tiada orang mĕngĕrtikan dia kapadakoe? laloe dipĕrsilakannja Eilipoes naik doedoek sĕrtanja.

32. Adapon tĕmpat kitab, jang dibatjanja itoe, dĕmikianlah boenjinja: Bahwa ija telah dibawa sapĕrti sa'ekoer domba akan dibantai dan sapĕrti sa'ekoer anak-domba membisoekan dirinja dihadapan orang jang mĕnggoentingi boeloenja, dĕmikianlah tiada dingangakannja moeloetnja.

33. Dalam hal karendahannja di-angkatlah pehoekoemannja, maka siapa dapat mĕntjĕritĕrakan hal orang zamannja? karĕna njawanja di-angkat dari atas boemi.

34. Maka kata sida-sida itoe kapada Eilipoes: Bahwa akoe bĕrtanja kapadamoe akan hal siapa garangan nabi itoe bĕrsabda ? akan hal dirinjakah, ataw akan hal orang lainkah?

35. Maka Eilipoes pon mĕmboekakan moeloetnja, dimoelainja daripada pĕrkataan kitab itoe djoega, dibĕrinja tahoe kapadanja pĕrkara Isa.

36. Maka dalam berdjalan itoe sampailah mareka-itoe kapada soeatoe tĕmpat ajar, laloe kata sidasida itoe: Lihatlah, disini ada ajar, apakah mĕlarangkan akoe dibaptisakan?

37. Maka sahoet Eilipoes: Djikalau ĕngkau pĕrtjaja dĕngan soenggoeh-soenggoeh hatimoe, bolihlah. Maka sahoetnja: Akoe pĕrtjaja bahwa Isa Almasih itoelah Anak Allah.

38. Maka disoeroehnja kareta itoe bĕrhĕnti, laloe toeroenlah Eilipoes dĕngan sida-sida itoe kadoewanja kadalam ajar, maka dibaptisakannja ija.

39. Satĕlah naik dari dalam ajar itoe, maka Pilipoes pon digraibkanlah olih Roh Toehan, sahingga tiada dilihat olih sida-sida akandia lagi; laloe poelanglah sida-sida itoe dĕngan bĕrsoeka-tjita hatinja sapandjang djalan.

40. Maka EiHpoes pon kadapatan poela dinĕgari Azoti; maka sambil bĕrdjalan dimasjhoerkannja indjil dalam sĕgala nĕgari, hingga sampailah ija kanĕgari Kesaria.