Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/236

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

228 KISAH SĔGALA RASOtL VII, Ylll.


tĕlah bĕrolih karoenia daripada Allah, dipintanja soepaja bolih ija mĕndapat soeatoe tĕmpat kadoedoekan bagai Allah Jakoeb;

46. Tĕtapi Solaimanlah jang mĕmbangoenkan bagainja soeatoe roemah.

47. Tĕtapi Allah taala tiada mĕngĕdiami roemah, jang dipĕrboewat oUh tangan manoesia, sapĕrti sabda nabi itoe:

48. Dĕmikianlah firman Toehan: Adapon sorga itoelah arasjkoe, dan boemi itoelah a 1 as-k a k i k o e; apa matjam roemah hĕndak kamoe pĕrboewat akan dakoe ataw tĕmpat mana pĕrhĕntiankoe?

49. Boekankah segala pĕrkara itoe pĕrboewatan tangankoe djoega adanja? L Hai orang jang kĕras tĕngkokmoe dan jang tiada bĕrsoenat hatimoe dan tĕlingamoe, bahwa pada sadiakala kamoe melawan Rohoe'lkoedoes, sapĕrti nenekmojangmoe maka kamoe pon dĕmikian.

50. Dari pada sĕgala nabi mana jang tiada di-aniajakan ohh nenekmojangmoe itoe? bahwa marekaitoe tĕlah mĕmboenoeh sĕgala orang jang mengchabarkan tĕrdehoeloe peri hal kadatangan orang bĕnar, jang telah kamoe sĕmoekan dan jang kamoe boenoeh.

51. Bahwa karnoe, jang tĕlah bĕrolih torat olih pĕrentah malaikat, maka tiada kamoe mĕmĕliharakan dia.

52. Hata, demi didengar olih mareka-itoe segala pĕrkataan ini, maka gĕramlah hatinja sĕrta dikerĕtaknja giginja sĕbab marahnja akan dia.

53. Tĕtapi lstĕfanoes pĕnoehlah hatinja dĕngan Rohoe'lkoedoes mĕnĕngadah kalangit, dilihatnja kamoeliaan AUah dan Isa pon ada bĕrdiri disabĕlah kanan AUah.

54. Maka katanja: Bahwa sasoenggoehnja akoe mĕlihat langit tĕrboeka dan Anak-manoesia itoe bĕrdiri dikanan Allah.

55. Tĕtapi bĕrtĕreaklah marekaitoe dĕngan njaring soearanja, ditoetoepkannja tĕlinganja sĕndiri, laloe disĕrboenja akan Istĕfanoes dĕngan satoe hati.

56. Maka ditoelak olih marekaitoe akandia kaloewar nĕgari, sĕrta dilemparinja akandia dĕngan batoe; maka sĕgala saksi pon mĕnanggalkan pakaijannja, dilĕtakkannja pada kaki sa'orang orangmoeda, jang bĕrnama Saoel.

57. Maka dilempari olih marekaitoe akan lstĕfanoes dĕngan batoe tĕngah ija mĕminta-doa, katanja: Ja Toehan Isa, samboetlah akan njawakoe.

58. Maka bĕrtĕloetlah ija sambil bĕrsĕroe dengan soeara jang njaring, katanja: Ja Toehan, djanganlah kiranja kautanggoengkan dosa ini atas mareka-itoe. Satelah soedah dikatakannja ini maka tĕrtidoerlah ija.

Fasal VIII.


Bĕrmoela, maka Saoel pon bĕrkĕnanlah akan Istĕtanoes diboenoeh itoe. Maka pada masa itoe datanglah aniaja jang bĕsar atas sidang, jang di-Jeroezalim ; maka kĕtjoeali sĕgala rasoel bĕrtaboeranlah mareka-itoe sakalian kapada sĕgala nĕgari Joedea dan Samaria;

2. Maka adalah bebĕrapa orang bĕribadat jang membawa mait Istĕtanoes itoe akan ditanamkan, laloe mareka-itoe mĕratapi dia sangat.

3. Tĕtapi Saoel membinasakan djoega sidang itoe, masoek roeraah, kaloewar roemah, hendak dihelakannja sĕgala orang laki-laki dan pĕrampoean, disĕrahkannja kadalam pĕndjara.