Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/230

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

222 KISAH SEGALA RASOEL V.


ganja? Maka sahoet pĕrampoean itoe: Behkan, dĕngan sakian harganja.

9. Maka kata Petroes kapadanja : Apa sĕbab maka safakat ĕngkau, hĕndak mentjobai Roh Toehan? lihatlah, bahwa kaki orang, jang soedah mĕnanamkan lakimoe itoe, ada dimoeka pintoe, maka akan dikau pon dibawanja kaloewar kĕlak.

10. Maka pada saat itoe djoega rĕbahlah pĕrampoean itoe pon pada kaki Petroes, poetoeslah njawanja; maka masoeklah orang moedamoeda itoe didapatinja akan pĕrampoean itoe tĕlah mati, laloe di-angkatnja poela akandia kaloewar, ditanamkannja pada sisi lakinja.

11. Maka segala sidang dan sĕgala orang jang mĕnĕngar hal ini kadatangan takoet bĕsar.

12. Maka banjak tanda dan mdĕdjizat di-adakan olih tangan sĕgala rasoel di-antara orang banjak itoe, maka sakalian mareka-itoepon dengan satoe hati ada berhimpoen dalam pĕnghadapan Solaiman.

13. Maka daripada jang lain sa'orang pon tiada berani dĕkat kapada mareka-itoe; akan tĕtapi orang banjak itoepon mĕmoeliakan mareka-itoe.

14. Maka makinlah bĕrtambahtambah banjak orang, jang pĕrtjaja akan Toehan, ija-itoe beberapa banjak orang daripada laki-laki dan pĕrampoean,

15. Sahingga dikaloewarkan oranglah bĕbĕrapa orang sakit katĕngah djalan, dilĕtakkannja diatas tilam dan katil, soepaja, apabila laloe Petroes kĕlak, bolih mareka-itoe kĕna bajang-bajangnja sĕhadja.

16. Maka banjak orang daripada nĕgari-nĕgari jang koeliling itoe ramai-ramai datang ka-JeroezaUm sĕrta mĕmbawa akan bĕbĕrapa orang sakit dan akan orang jang dirasoek sjaitan, maka sakalian itoepon disemboehkannjalah.

17. Hata, maka bangkitlah imambĕsar dan sĕgala orang jang sĕrtanja, ija-itoe daripada madzhab orang Sadoeki, maka adalah mareka-itoe sakalian pĕnoeh dengan dĕngki,

18. Maka ditangkapnjalah akan rasoel itoe, laloe dimasoekkannja kadalam pĕndjara;

19. Tĕtapi tĕngah malam adalah sa'orang malaikat Toehan mĕmboekakan sĕgala pintoe pendjara itoe, laloe dipimpinnja mareka-itoe kaloewar sambil katanja:

20. Pĕrgilah kamoe, bĕrdirilah dalam kaabah, katakanlah kapada orang banjak itoe sĕgala perkataan salamat ini.

21. Satĕlah didengar olih mareka-itoe akan hal ini, maka pada pagi-pagi hari pĕrgilah marekaitoe masoek kadalam kaabah laloe mĕngadjar orang. Maka datanglah imam-bĕsar dĕngan orang jang sĕrtanja pon, dihimpoenkannja madjĕlis bitjara sĕrta sĕgala toewatoewa bani Israil, laloe di-soeroehkannja orang kapĕndjara pĕrgi mĕngambil mareka-itoe.

22. Satĕlah sampai soeroehan itoe, maka didapatinja tiada lagi mareka-itoe dalam pĕndjara, laloe kĕmbalilah ija membĕri tahoe,

23. Katanja: Bahwa sasoenggoehnja akan pĕndjara itoe kami dapati tĕrkoentji dĕngan tĕgoehnja, dan sĕgala pĕnoenggoenja pon ada bĕrdiri diloewar dimoeka pintoe, tĕtapi satĕlah kami mĕmboekakan pintoe, tiada kami dapati akan barang sa'orang djoea pon dalamnja.

24. Dĕmi didĕngar olih imambĕsar dan pĕnghoeloe kaabah dan sĕgala kapala imam akan pĕrkataan ini, maka tĕrmangoe-mangoelah ija bĕrpikirkan hal itoe bagaimana kasoedahannja.

25. Maka datanglah sa'orang mĕmbĕri tahoe mareka-itoe, kata