Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/185

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL JAḤJA VI.

177

 29. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa inilah pĕkĕrdjaän Allah, djikalau kamoe pĕrtjaja akan Dia, jang tĕlah disoeroehkannja.

 30. Laloe kata mareka-itoe kapadanja: Apakah tanda kau-adakan, soepaja bolih kami mĕlihat dia sĕrta pĕrtjaja akan dikau? apakah ĕngkau kĕrdjakan?

 31. Bahwa neneḳ-mojang kami tĕlah makan manna dalam padang Tiah, sapĕrti jang tĕrsĕboet dalam alKitab: Bahwa soedah dibĕrinja makan mareka-itoe roti dari langit.

 32. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe : Bahwa sasoenggoeh-soenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, boekannja Moesa mĕmbĕrikan kamoe roti dari sorga itoe, mĕlainkan Bapakoe mĕngaroeniakan kapadamoe roti jang bĕtoel dari sorga.

 33. Karĕna roti Allah ija-itoelah dia, jang tĕlah toeroen dari sorga dan jang mĕmbĕri hidoep kapada doenia ini.

 34. Laloe kata mareka-itoe kapada Isa: ja Toewan, bĕrikanlah kiranja kami roti itoe sĕlaloe.

 35. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe: Bahwa akoe inilah roti hidoep itoe; barang-siapa jang datang kapadakoe, sakali-kali tiada ija akan bĕrlapar lagi, dan barang-siapa jang pĕrtjaja akan dakoe, sakali-kali tiada ija akan bĕrdĕhaga lagi.

 36. Tĕtapi katakoe kapadamoe, bahwa tĕlah kamoe mĕlihat akoe, maka tiada djoega kamoe pĕrtjaja.

 37. Barang-siapa jang dikaroeniakan kapadakoe olih Bapa, nistjaja ijapon datang kapadakoe; dan barang-siapa jang datang kapadakoe, sakali-kali tiada akoe mĕmboewang dia kaloewar.

 38. Karĕna tĕlah akoe toeroen dari sorga, boekan soepaja akoe mĕnoeroet kahĕndaḳ dirikoe, mĕlainkan kahĕndaḳ Dia, jang telah mĕnjoeroehkan dakoe.

 39. Maka inilah kahĕndaḳ Bapa, jang tĕlah měnjoeroehkan dakoe, soepaja daripada mareka-itoe sakalian, jang tĕlah dikaroeniakannja kapadakoe, djangan akoe kahilangan sa'orang djoeapon, melainkan akoe akan membangoenkan mareka-itoe pada hari ḳiamat.

 40. Karĕna inilah kahĕndaḳ Bapa jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, bahwa barang-siapa jang mĕmandang kapada jang Anak itoe sĕrta pĕrtjaja akandia, maka padanja djoega adalah hidoep jang kĕkal, maka akoe akan mĕmbangoenkan dia pada hari kiamat.

 41. Ḥata, maka orang Jahoedi pon bĕrsoengoet-soengoetlah akandia, sĕbab katanja: Bahwa akoe inilah roti, jang tĕlah toeroen dari sorga itoe.

 42. Maka kata mareka-itoe: Boekankah ija-ini Isa, bin Joesoef, jang kami kĕnal iboe-bapanja? maka bagaimana bolih orang ini bĕrkata dĕmikian: Bahwa akoe soedah toeroen dari sorga?

 43. Laloe sahoet Isa kapada mareka-itoe: Djangan kamoe bĕrsoengoet-soengoet antara sama sĕndirimoe.

 44. Bahwa sa'orang pon tiada bolih datang kapadakoe kalau tiada digĕrakkan hatinja olih Bapa, jang tĕlah mĕnjoeroehkan dakoe, maka akoe akan mĕmbangoenkan dia pada hari ḳiamat.

 45. Dalam kitab nabi-nabi adalah tĕrsoerat dĕmikian: b a h w a mareka-itoe sakalian akan di-adjar olih Allah. Sĕbab itoe masing-masing orang jang tĕlah mĕnĕngarnja daripada Bapa dan jang tĕlah bĕladjar kapadanja, ija-itoe djoega datang kapadakoe.

 46. Bahwa sa'orang pon tiada tahoe mĕlihat Bapa itoe, mĕlainkan jang daripada Allah, ija djoega soedah mĕlihat Bapa.

12