Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/180

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

172

INDJIL JAḤJA IV.

mĕnaboer, baik orang jang mĕnjabit itoe.

 37. Maka inilah pĕrkataän jang bĕnar, bahwa sa'orang mĕnaboer dan sa'orang laïn mĕnjabit.

 38. Bahwa akoe mĕnjoeroehkan kamoe mĕnjabit barang jang tiada kamoe oesahakan, bahwa orang lain tĕlah mĕngoesahakan dia, maka kamoe masoeḳ kadalam pĕkĕrdjaannja.

 39. Kalakian, maka banjaḳ orang Samária isi nĕgari itoe pěrtjaja akan Isa, sĕbab pĕrkataan pĕrampoean itoe, jang tĕlah mĕngakoe: Bahwa orang itoe mĕngatakan kapadakoe sĕgala pĕrkara, jang tĕlah koe-pĕrboewat itoe.

 40. Satĕlah soedah orang Samária itoe datang mĕndapatkan Isa, di pĕrsilakannja měnoempang pada mareka-itoe, maka tinggallah ija disana doewa hari lamanja.

 41. Maka terlebih banjak orang poela jang pĕrtjaja, sebab měnĕngar pĕrkataän Isa sĕndiri;

 42. Laloe kata mareka-itoe kapada pĕrampoean itoe : Bahwa sakarang kami pertjaja, boekannja sĕbab pĕrkataänmoe, karěna tĕlah kami sěndiri mĕnĕngar pĕrkataännja dan kami kĕtahoeï bahwa sasoenggoehnja inilah Almasiḥ . ija-itoe Djoeroe-salamat orang isi doenia adanja.

 43. Ḥata maka kĕmoedian daripada doewa hari itoe běrdjalanlah Isa dari sana kaGalilea.

 44. Karĕna tĕlah disaḳsikan olih Isa sĕndiri bahwa sa'orang nabi tiada mĕndapat ḥormat dalam nĕgarinja sĕndiri.

 45. Satĕlah sampai ija kaGalilea maka disamboet olih orang Galilea akan dia; karĕna mareka-itoe tĕlah mĕlihat sěgala pěrkara, jang dipĕrboewatnja di-Jeroezalim pada masa hari raja itoe; karĕna mareka-itoe djoega soedah pergi mĕndapatkan hari raja itoe.

 46. Arakian, maka kĕmbalilah poela Isa kanĕgari Kana, ditanah Galilea, ija-itoe tĕmpat ajar telah didiadikannja anggoer itoe. Maka adalah di-Kapernaoem sa'orang pĕgawai anoe, maka anaknja laki-laki sakit.

 47. Maka apabila didĕngarnja bahwa Isa tĕlah datang dari tanah Joedea katanah Galilea, pĕrgilah ija mĕndapatkan dia sĕrta dipintanja datang mĕnjĕmboehkan anaknja, karĕna hampirlah ija akan mati.

 48. Maka kata Isa kapadanja: Djikalau tiada kamoe mělihat, tanda-tanda dan mœdjizat, tiada djoega kamoe pĕrtjaja.

 49. Maka sahoet pĕgawai itoe kapadanja: Ja Toehan, marilah toeroen sabĕlom anaḳ sĕhaja mati.

 50. Maka kata Isa kapadanja: Pĕrgilah engkau; bahwa anaḳmoe itoe hidoeplah. Maka orang itoepon pĕrtjaja akan kata ini, jang dikatakan Isa kapadanja, laloe poelanglah ija.

 51. Maka sĕmantara ija bĕrdjalan itoe bertĕmoelah dĕngan dia bĕbĕrapa orang hambanja, mĕmbawa chabar, katanja: Bahwa anaḳ toewan hidoep.

 52. Laloe běrtanjalah ija akan mareka-itoe: Pada djam poekoel bĕrapa ija pon tĕlah mĕndjadi sĕmboeh? Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Kalamarin poekoel satoe tĕngah hari hilanglah dĕmamnja.

 53. Maka dikĕtahoeïlah olih bapanja bahwa pada djam itoe djoega dikatakan Isa kapadanja: Bahwa anakmoe itoe hidoeplah; maka pĕrtjajalah ija sĕrta deiigan sakalian orang isi roemahnja pon.

 54. Maka inilah mœdjizat jang kadoewa, jang di-adakan Isa poela satĕlah soedah ija datang dari Joedea ka-Galilea.