Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/160

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

152 INDJIL LOEKAS XX.

akan sĕmoedaja mareka-itoe, sĕbab itoe katarija: Mĕngapa kamoe mĕntjobai akoe?

  24. Toendjoekkanlah kapadakoe sakĕping dinar. Siapa poenja gambar dan toelisan jang adapadanja? Maka sahoet mareka-itoe: Kaisar poenja.

  25. Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Sebab itoe, pĕrsĕmbahkanlah kapada Kaisar barang jang Kaisar poenja, dan kapada Allah barang jang Allah pnenja.

  26. Maka tiada dapat marekaitoe mĕnangkap perkataarmja dihadapan orang banjak itoe, maka dĕngan hairan akan djawabnja diarnlah mareka-itoe.

  27. Satĕlah itoe maka datartglah kapadanja bebĕrapa orang Sadoeki, jang mĕiigatakan tiadalali kiamat, laloe bĕrtanja akandia dĕmikiari:

  28. Hai Goproe! bahwa nabi Moesa tĕlah menjoerat bagaikami: Djikalau bararig-sa'orang poenja saoedara niati, ada bininia tĕtapi ija mati itoe dĕngan tiada ariaknja. maka heridaklah saoedaranja mĕngambil bininja dan menimboelkan bĕiiih saoedaranja.

  29. Maka sakali pĕristewa adalah toed|oeh or;ang bĕisaoedara, maka jang pĕrtama mĕngambil sa'orang birii, laloe mati dĕngan tiadaanak.

  30. Maka jang kadoewa poela bĕrbiriikan pĕrampoean itoe, kĕmoedian mati dengan tiada anak.

  31. Maka jang katiga poela mĕngambil dia, maka dĕngan hal jang dĕmikian sampai jang katoedioeh pon mati , tiada mareka itoe meninggalkan anak.

  32. Kĕrnoedian daripada sakaliannja pĕrampoean itoepon matilah.

  33. Sĕbab itoe, pada hari kiamat, siapa garangan daripada marekaitoe sakalian ĕmpoenja bini akan pĕr-ampoean itoe? karĕna katoedjoeh orang itoe pon telah bĕr*binikan dia.

  34. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe : Bahwa anak-anak doenia ini kawin dan dikawinkan;

  35. Tĕtapi orang jang dibilangkan patoet akan mĕndapat acherat dan kabangkitan daripada mati itoe^ ija-itoe kawin pon tidak dan dikawinkan pon tidak.

  36. Bahwa mareka-itoe pontiada bohh mati lagi, karĕna marekaitoelah bagaikan malaikat dan anak-anak Allah adarija, ohh sĕbab mareka-itoe anak-anak kabangkitan.

  37. Dan lagi adapon orang mati akan dibangoenkan itoe tĕlah ditoendjoek olih Moesa pon dalam bĕloekar, tatkala disĕboetnja akan Toehan itoe: Allah Ibrahim dan Allah Ishak dan Allah Jakoeb.

  38. Karĕna Allah itoe boekan Allah orarig mati, mĕlainkan Allah orang hidoep, karena bagainja djopga hidoeplah sakaliannja.

  39. Laloe sahoetlah bĕberapa or-ang chatib, katanja: Hai Goeroe! pĕrkataarimoe ini betoel.

  40. Kĕmoedian daripada itoe tiada lagi n»areka-itoe hĕrani bertanjakan bararig soeatoe kapadanja.

  41. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Hagainiana ini, maka Almasih dikatakannjaanak Da'oed?

  42. Maka dalam kitab Zahoer Da'oed sendiri pon bersabda demikian: Bahwa Toehan tĕlah hĕtirman kapada Toehankoe: doedoeklah ĕrrgkau pada sabĕlah kanankoe,

  43. Sahingga soedah koedjadikarr segala setĕroemoe itoe akan alas kakimoe.

  44. Maka tegal dipanggil Da'oed akandia Toehan, bagaimana bolih ijalah anaknja?

  45. Maka dihadapan penĕngaran sakalian orang banjak itoe kata Isa kapada moerid-moeridnja:

  46. Pĕlihar-akanlah dirimoe daripada sĕgala chatih, jang soeka bĕrdjalan dengan mĕmakai djoebah