Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/11

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca


 9. Satĕlah soedah didĕngarnja titah radja ini maka pĕrgilah mareka-itoe; bahwa sasoenggoehnja, adapon bintang, jang tĕlah dilihatnja dinegari timoer itoe, adalah tĕrdĕhoeloe bĕrdjalan dihadapan mareka-itoe, sampai datanglah bintang itoe tĕrhĕnti di-atas tempat ada kanaḳ-kanaḳ itoe.

 10. Dĕmi tĕrlihat mareka-itoe akan bintang itoe, maka bĕrsoeka-tjitalah hati mareka-itoe dĕngan soeka-tjita jang amat bĕsar.

 11. Maka sĕrta mareka-itoe masoeḳ kadalam roemah itoe, tĕrpandanglah ija kapada kanaḳ-kanaḳ itoe dĕngan Meriam, iboenja, maka soedjoedlah mareka-itoe mĕnjembah dia dan diboekakannjalah sĕgala tĕmpat pĕrĕmasannja, laloe dipersĕmbahkannja kapadanja ĕmas dan kĕmĕnnjan dan ĕmoer akan hadiah.

 12. Ḥata, satĕlah di-naṣihatkan Allah akan mareka-itoe dalam mimpi, soepaja djangan mareka-itoe kĕmbali lagi kapada radja Herodis, maka poelanglah mareka-itoe kanĕgarinja daripada simpangan jang laïn.

 13. Arakian, satĕlah mareka-itoe soedah kĕmbali, sasoenggoehnja, kalihatanlah saʼorang malaïkat Toehan kapada Joesoef dalam mimpi, katanja: Bangoenlah engkau, ambil kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja, larikanlah dia kanegari Maṣir, dan tinggallah engkau disana, sampai akoe mĕmberi tahoe kapadamoe, karena Herodis mĕntjĕhari kanaḳ-kanaḳ itoe hĕndaḳ diboenoehnja.

 14. Ḥata maka bangoenlah ija, di-ambilnja kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja pada waktoe malam, laloe bĕrdjalanlah ija ka-Maṣir;

 15. Dan tinggallah ija disana sampai kapada koetika mangkat radja Herodis, soepaja gĕnaplah barang jang telah dikatakan olih nabi itoe dari ḥal Toehan, sabdanja: Bahwa tĕlah koepanggil anaḳkoe dari Maṣir.

 16. Ḥata, satĕlah dikĕtahoeï olih radja Herodis akan ḥal ija tĕlah ditipoe olih sĕgala pandita itoe, maka tĕrsangatlah moerkanja, laloe disoeroehkannja orang pĕrgi mĕmboenoeh sĕgala anaḳ laki-laki, jang dinĕgari Baitlehim dan pada sĕgala djadjahannja, jang œ̄moer doewa tahoen dan koerang daripada itoe, ditoeroetnja saperti koetika, jang telah dipĕriksaïnja dĕngan sĕlidiḳnja kapada sĕgala pandita itoe.

 17. Maka pada tatkala itoe genaplah djoega barang jang tĕlah dikatakan olih nabi Jermiah, sabdanja:

 18. Kadĕngaranlah dinĕgari Rama soeatoe boenji soewara ratap dan tangis dan raoeng jang amat sangat, ija-itoe Raḥil mĕnangisi anaḳ-anaḳnja, maka tiada ija maoe dihiboerkan, sĕbab katiadaän anaḳnja.

 19. Ḥata satĕlah soedah mangkat radja Herodis, sasoenggoehnja kalihatanlah saʼorang malaïkat Toehan kapada Joesoef dalam mimpi dinĕgari Maṣir,

 20. Katanja: Bangoenlah ĕngkau, ambillah kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja, bawalah akandia katanah Israïl, karĕna adapon orang, jang hĕndaḳ mĕmboenoeh kanaḳ-kanaḳ itoe, ija-itoe soedah mati.

 21. Maka bangoenlah ija, diambilnja kanaḳ-kanaḳ itoe sĕrta dĕngan iboenja, laloe pĕrgilah ija katanah Israïl.

 22. Tĕtapi satĕlah didĕngarnja bahwa Archilaoes mĕndjadi radja ditanah Joedea mĕnggantikan Herodis, ajahnja, maka takoetlah Joesoef pĕrgi kasana, tĕtapi satĕlah dinaṣihatkan Allah akandia dalam mimpi maka mĕnjimpanglah ija kadjadjahan tanah Galilea.