Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/100

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

92 INDJIL MARKOES XIII, XIV.


moedian daripada kasoekaran itoe, matahari pon akan mĕndjadi kĕ- lam dan boelan pon tiada akan mĕmbĕri tjĕhajanja. . Dan sĕgala bintang jang di- langit pon akan goegoer, dan se- gala kakoewatan jang dilangit pon akan bergĕrak. . Kĕmoedian maka mareka- itoe akan melihat Anak-manoesia kĕlak datang dalam awan-awan dĕngan koewasa bĕsar sĕrta dĕngan kamoeliaan. . Maka ijapon akan mĕnjoe- roehkan sĕgala malaikatnja mĕng- himpoenkan sĕgala orangpilihannja daripada ĕmpat pehak mata-angin, daripada hoedjoeng boemi sampai kapada hoedjoeng langit. . Maka sakarang pon bĕladjar- lah kamoe kapada pohon ara akan pĕroepamaan ini: bahwa apabila tjarangnja lĕmboet dan bĕrtoenas daoennja, maka kamoe kĕtahoei akan hal moesim panas pon ham- pirlah. . Dĕmikian djoega apabila ka- moe mĕlihat sĕgala pĕrUara itoe djadi, kĕtahoeilah olihmoe bahwa ija-itoe tĕlah dekat, dimoeka pintoe. . Maka sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa bangsa ini tiada akan laloe sabĕlom se- gala pĕrkara ini tĕlah djadi. . Bahwa langit dan boemi akan laloe, tĕtapi pĕrkataankoe ini sakali-kali tiada akan laloe adanja. . Tĕtapi bila hari dan koetika itoe sa'orang manoesia pon tiada tahoe, masldpon sĕgala malaikat jang disorga, ataw Anak itoe pon tidak, mĕlainkan Bapa sĕhadja. . Hĕndaklah kamoe ingat baik- baik ; djagalah serta pintalah doa , karĕna tiada kamoe kĕtahoei bi- lamana waktoe itoe. . Karĕna adalah halnja sa'- oepama sa'orang anoe pĕrgi bĕr- djalan djaoeh daripada nĕgarinja, dan tĕlah ditinggalkannja roemah- nja, dan dibĕrinja koewasa kapada hamba-hambanja , dan pekĕrdjaan kapada masing-masing dan pe- noenggoe pintoe pon disoeroehnja bĕrdjaga-djaga. . Sĕbab itoe djagalah kamoe , karĕna tiada kamoe tahoe bila ga- rangan datang toewan, jang ĕm- poenja roemah, pada pĕtangkah, ataw tĕngah malamkah, ataw pada waktoe hajam bĕrkoekoek, ataw pada pagi harikah? . Djangan ija datang sakoe- njoeng-koenjoeng, dan barangkali didapatinja akan kamoe tĕrtidoer. . Maka barang jang koekata- kan kapadamoe ija-itoe koekata- kan kapada sĕgala orang pon : Dja- galah ! FASAL XIV. SABĕRMOELA, maka doewa hari lagi ada hari raja Pasah dan roti jang tiada bĕragi; maka olih sĕ- gala kapala imam dan chatib di- tjĕhari djalan bagaimana bolih mareka-itoe mĕnangkap Isa dĕ- ngan tipoe, hĕndak diboenoehnja akandia. . Tĕtapi kata mareka-itoe: Dja- ngan pada hari raja, soepaja dja- ngan djadi gĕmpar orang ba- njak ini. . Maka tatkala Isa diBaitani dalam roemah Simon bĕrkoesta, sĕmantara ija doedoek makan da- tanglah sa'orang pĕrampoewan mĕmbawa saboewah sĕrahi poea- lam bĕrisi minjak narwastoe jang toelen lagi bĕsar harganja, maka sĕrahi poealam itoe dipĕtjahkan- nja, laloe ditjoerahkannja isinja kapada kapala Isa. . Maka disana adalah bĕbĕrapa orang mendjadi marah , katanja : Mĕngapa maka minjak baoe-baoe- wan ini diboewang tjoema-tjoema? . Karĕna kalau didjoewal bolih