Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/39

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 35 —

dengan kompeni, apa nanti dija misti djandji pada kompeni.

Tanggal satoe boelan December tahon 1873 toewan djendral van Swieten itoe, soedah toelis pada Soeltan Atjee, akan kasih tahoe pada dija, kompeni ini tiada bisa di lawan; dan lagi toewan djendral minta di dalam soerat itoe jang djangan Soeltan ini dengar sama orang orangnja jang maoe perang sadja. Dan lagi toewan djendral katanja, kaloe Soeltan itoe maoe bersobat, bijar lekas dija kirim pesoeroehan ka toewan djendral, akan dengar kahendaqkannja.

Toewan djendral van Swieten itoe, kirim satoe soerat lagi pada Soeltan Atjee, katanja, kaloe nanti perang djoega, ija minta orang-orang jang di tangkap dan jang loeka di pijara betoel, djangan di ganggoe atawa di boenoh. Mintanja lagi, pekerdja-an perang itoe bijar patoet.

Maoenja djoega toewan djendral van Swieten itoe, kaloe perang, di mana datang kompeni tida boleh rampas atawa bakar roemah. Sijapa-sijapa jang melawan kompeni soedah tentoe di lawan djoega. Lagi tida di kasih boenoh perampoewan-perampoewan dan anak-anak dan orang-orang laki-laki jang tida mengikoet bekelahi.

Benteng-bentengnja moesoh boleh di rombak,