Halaman:PDIKM 697-06 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juni 1930.pdf/12

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

126

A.G.G.


jang dilampirkan ini) lamanja + 20 menit ; sesoedah diperiksa pekerdjaan- nja segala jang dapat 5 keatas ditahan dan jang koerang dari itoe ditolak sadja.

Moerid jang tinggal lagi 96 orang dan dioedji berhitoeng cijferen 10 boeah (seperti lampiran ini) lamanja 1,30 djam ; jang dapat dari 6 keatas banjaknja 43 orang dan beresoknja diteroeskan oedjian membatja, menoe- lis hoeroef Belanda dan Arab, soedah itoe vrij teekenen.

Kesoedahan sekali dapat ketetapan jang madjoe 24 laki-laki dan 10 perempoean dari voldoende keatas dan ada 4 orang jang koerang sedikit dari voldoende, semoeanja berasal dari sekolah desa sadja.

Ada poela 3 orang dari sekolah kelas II jang madjoe oentoek scha- kelschool Padang Pandjang.

Banjak pengadjaran jang dioedjikan 5 matjam, jaitoe menoelis, ber- hitoeng angka, hafalan, membatja dan menggambar dengan punten 50.

Diantara segala moerid jang madjoe itoe :

No. 1 Bidin moerid sekolah desa Tangah punten 38

„ 2 Nawar „ „ „ „ „ 37

„ 2 Radiah per. „ „ Kapau „ 37

„ 3 Iljas „ „ „ Tangah „ 36

„ 3 Almanan „ „ „ Mata Air „ 36

„ 4 M. Noer „ „ „ Lima Balai „ 35

„ 4 Ansam „ „ „ „ „ 35

„ 4 Djamhoer „ „ „ Mata Air „ 35

„ 4 Noersiah „ „ „ Pakan Kamis „ 35

Soedah itoe tegaklah berpidato Hoofdschoolopziener dimoeka anak- anak itoe serta dihadapan iboe bapanja, akan menerangkan anak-anak jang madjoe itoe serta memberi nasihat kepada meraka itoe bagaimana mesti- nja mendjaga anak-anak kesekolah dan mendidiknja diroemah.

Ditjeriterakan djoega dengan pandjang Ithar pada mereka itoe, apa maksoednja schakelschool dan apa perbedaannja dengan H.I.S., sebab me- reca itoe semoeanja orang desa jang beloem tahoe hal keadaan schakelschool itoe, hanja mereka itoe sangat keras hati meminta schakelschool itoe, sehingga sanggoeplah dia mengadakan roemah sekolah dengan perka- kasnja sekali, jang tidak lama lagi akan selesai dikerdjakannja.

Soedah itoe berpidato poela Districtshoofd Tilatang IV Angkat akan memberi beberapa nasihat kepada moerid-moerid dan iboe bapanja ; seo- dah itoe berpidato poela 2 orang bapa moerid-moerid itoe akan mengoe- tjapkan banjak terima kasih kepada pemerintah, karena schakelschool soe- dah berdiri didesanja dan minta sjoekoer poela kepada anak-anak jang soedah diterima masoek sekolah itoe.