Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/80

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

78

ini Kiongtjoe bawa masoek die dalem, en soedara lelaki San Sengbo liat Kiongtjoe die tangkep, dia menangis djalan poelang sama orangnja bilang manja.

Tjarita Wakong maoe adjak kawin en Kiongtjoe tiada maoe sadja, abis Wakong tjarita'in dari dia ketemoe Losian, ujang Losian kata kita memang ada djodo mangka ketemoe, sebab lantaran perang, kaloe kaga lantaran pegimana bole ketemoe, mangka itoe kita poenja djodo mistic kita kawin, en Kiongijoe dengar tjaritanja begitoe, baroe dia maoo kawin, djadie arie-arie makan minoem dia bordoewa lakie binie dengen akoer, itoe satoe arie Wakong ingat manja kloewar aer mata, Kiongtjoe tanja: tianghoe kenapa kloowar aer kita die sinie enak mata? Wakong kala: makan minoem, en goewa poenja makasie Liong Soei Ong tangkep sampe sekarang tiada taoe die mana ada, sebab goewa maoe tjarie ma goewa, tiada tega berpisa sama Kiongijoe, sebab belon lama, dari itoe kloewar aer mata, raenjaoet Kiongjtoe kata: Tian Ong poenja pikiran sala! dari perkara binie ketjil; dari perkara ma besar, en kapan lian Ong tiada pegie tjarie ma en toengoe'in binie, orang die loewar boeat kata, sekarang Tian Ong lekas pegie tjarie ma die mana ada, saija nantie poelang sama saija poenja ma, saija toengoe Tian Ong sampe dapet tjarie ma, bole kita ketemoe lagie lakie binie, djangan boeat pikiran sama saija, tiada ilang kemana, Wakong dengar binienja kata begitoe, dia bilang banjak trima kasie njang Kiongtjoe poenja ingattan begitoe patoet, Wakong kata: goewa maoe tjarie djalan koeliling boeat tjarie ma, kaloe goewa poelang bole ketemoe lagie sama Kiongtjoe, abis bitjara pangil orangnja pesen loe djaga ini tempat, en Wakong lantas