Lompat ke isi

Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/45

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

43

soeda dapet 2 siloeman nama TJIAN LIGAN, SOEN HONG NJIE boeat orang, en Radja Kok Ong bikinin tetjoe Bio, die sitoe tetjoe tingal, en IJam Kong Hoet kata sekarang Tochan soeroe orang-orangnja njang die langit maoe tangkep sama toute, menjaoet WAKONG tanja; pegimana sekarang? tetjoe minta la Soehoe toeloeng bilangin die mana tempat tetjoe bole semboenie, tetjoe tiada bole loepa dari Soehoe poenja toeloengan, menjaoet IJam Kong Hoet kata: kaloe toute maoe semboenie, pertjoema, bole die tjarie, en tjoema njang bole pegie, tjoetsie die peroet orang, tiada kenapa, WAKONG kata: tetjoe soeda Radja bikinnin Bio dengen soeda trima orang-orangnja pasang hio, pegimana bole pegie tjoetsie dengen masoek die peroét orang, terlaloe kotor, pegimana bole? Llam Kong Hoet kata: itoe tiada soesa, kapan tetjoe maoe die branakin, kerdja terboengkoes, tiada bole kena kotor, WAKONG kata kaloe kerdja terboengkoes, nantie orang kata branak siloeman en lantas die belek die mati-in, IJam Kong Hoet kata: toute djangan takoet, kaloe sampe temponja die branakkin, nantie Soehoe pegie atoerin, djangan soepaija sampe die belek, WAKONG dengar Soehoenja pesen, en lantas WAKONG phie djadie sepertie bola boender, terang sekalie, namanja » Ngotong Kim Kong" terbang ka-atas, tepoeter-poeter djato die Lam Khia Bitjioehoe Bio Goan Koan, kampoeng Siok Ketjing, ini » Ngotong Kim Kong" ada die awan lagie tepoeter-poeter, belon branie toeroen, sebab lagie pikir die mana tempat maoe tjoetsie, belon tentoe, ada 2 boedak hwangwe lagie bitjara sama temennja, kata kita poenja njonja (binie hwangwe) soeda boenting 20 boelan, belon djoega maoe beranak, djadie heran, ini »Ngotong Kim Kong" ada die atas dengerin ini 2 boedak lagie tjarita begitue, Ngotong dengar