Halaman:Doea kapala batoe.pdf/99

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

Bebrapa Aliran.

Dalem gerakan bangsa Tionghoa di Hindia sedari sekean taon ada njelesep satoe aliran asing jang tida berakar dalem pengidoepan Tionghoa, tapi toch kliatan mingkin lama djadi kasi denger soearanja lebi keras, ja'itoe samatjem gerakan social democratisch.

Sabegitoe djaoe jang saia taoe toean Yap Soei Tjiang di Semarang jang pertama sebagi orang Tionghoa moelai bergerak dalem ini djoeroesan dengen ambil bagian dalem sala-satoe vereeniging social democratie Olanda.

Saja tida taoe sampe brapa djaoe toean Yap Soei Tjiang anggep orang Tionghoa haroes pasang tenaga dalem ini tjabang gerakan, hanja saja inget pada bebrapa taon doeloe saja menjataken tida satoedjoe padanja di halaman Sin Po, dengen madjoeken

93