Halaman:Doea kapala batoe.pdf/50

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Tiga Conferentie.


Di pertenga'an taon 1917 toean The Kian Sing soeda dikaniaja oleh politie-opziener Beyerinck.

Di roema sa'orang Tionghoa totok di Kratmat-Gantoeng, Soerabaja, telah dibikin satoe pesta ketjil.

Di hadepan pengadilan Beyerinck mengakoe, ia soeda tida dapet penjamboetan sabagimana ia biasa dapet bila djaga straat di-mana ada dibikin pesta oleh orang Tionghoa, maka ia tjari perkara.

Pertama ia minta diseraken soerat permisi dan kamoedian ia paksa maoe koebraken itoe pesta.

Toean The Kian Sing jang djadi tetamoe di-sitoe laloe tjoba oeroesin itoe rewel; kerna Beyerinck tida maoe mengerti, maka toean44