Halaman:Doea kapala batoe.pdf/46

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Ia orang tiroe sadja segala tjaranja orang Europa zonder taoe pokonja, tida perdoeli betoel atawa sala, perloe atawa tida.

Demikian nona T. soeroe orang kawin pili sendiri, achirnja jang lelaki pili baboe dan jang prampoean pili soldadoe.

Nona T. tida taoe praktijknja pengidoepan di Europa, tida inget bahoea Tiongkok ada satoe negri toea dan bangsa Tionghoa barangkali soeda ngalamin pada doea-riboe taon doeloe apa jang Europa lagi meliwatin sekarang.

Oepama muziek Europa dan muziek Tionghoa tida bisa dibandingken, sebab barangkali igama Khong Tjoe ada kasi kapoeasan lebi pada orang Tionghoa dari pada igama Christen pada orang Europa, maka orang Europa masi perloe dapet igama dalem muziek.

Ia kira orang prampoean di Europa oemoemnja ada beroentoeng dan pikir, kaloe bole pili sendiri, tentoe pili betoel, seperti ia soeda beladjar dalem sekola Olanda, 2×2=4, di-atas kertas. Tjong Tjoe atawa Einstein40