Halaman:Doea kapala batoe.pdf/21

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


boeat bikin orang Tionghoa idoep menoeroet atoeran Tionghoa, kerna ada bahaja marika anoet ka laen djoeroesan dan kalelep.

Orang Tionghoa di Hindia di itoe tempo masi blon begitoe kenal politiek.

Koetika Kang Yu Wei pertama bikin pridato di Soerabaja kira-kira doea poeloe taon doeloe, saia diadjak dengerken oleh saja poenja goeroe, almarhoem toean Tan Kim Sing. Saia tanja: ― Sinshe, ia bitjara apa? Djawabnja toean Tan Kim Sing: Ach, ia laen tida minta doeit.

Sedari ampir satoe abad Tiongkok beroeroesan sama bangsa koelit poeti; blon perna dalem hikajat doenia ada satoe bangsa besar dapet maloe dan adjaran begitoe ketjiwa seperti bangsa Tionghoa di ini djeman.

Kala beradoe bebrapa banjak kali pada laen bangsa soeda bikin orang Tionghoa mendoesin bahoea kasopanannja masi pintjang, aken achirnja marika meledak dalem hoeroe-hara Boxer, lantaran hatinja terlaloe dipersakitin.15