Halaman:Boekoe Njanjian.pdf/14

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

12

tz

162

DJEMPOETAN.

Zondaars, komt, wat zou u hind'ren. Datanglah orang berdosa,

Jesoes panggil, datanglah ! la maoe memb'ri sentosa, Ojangan berlambat sadja. Jesoes panggil, Jesoes panggil, Dengarlah soearanja, jesoes pani::-gil, Jesoes pang ii, Oaianglah kepadanja !

Uosa Jang teramat djahat, Darahnje menghilangkan; Dengan loeka dan sengsara Toehan b'li kesoetjtan. K'napa kamoe lambat lagi, S'moea soedah sedia, Djangan kau doekakan Toehan Jang mati ganti kita.

Jan� dipinta oleh Toehan Tjoema: Boeanglah dosa Dan metawan axan lb'!is, Akan balas ljintanja.

13

60

Tienduizend duizenden.

Beriboe laksalah djiwa. Soedah masoek socrga, Meskipoen banjak, ta' penoeh, Tempat masm besar. Ajolah toeroet kesocrga, Hoemah Jang moelia Oisana girang sempoerna Dan s'lamat s'lamanja

Jang dosanja amat besar

Dapat masoek djoega, Oleh pertolongan Teehan, Jang attlpoeni dosa.