Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/95

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 91 —

kamoedian ia mendekem di atasnja itoe kantoor tikoan poenja roewangan besar, dimana biasanja soeka digoenaken boeat papreksahan perkara. Belon lama ia men­dekem, lantas ia menampak ada doea bajangan item jang mendatengin dari sabelah loear, kamoedian koetika soeda dateng lebih deket, dengen iantes ia kenalin satoe di antaranja ada Tjeng Sian Hweeshio, sedeng jang satoenja lagi ia tida kenal.

Boe Beng Hiap Kek merogo sakoe badjoenja boeat mengambil batoe Hoei-hong-sek jang ia biasa goenaken sebagi sendjata resia, tapi kabetoelan ia kena raba satoe toempoekan kertas toelis. Ia lantas ambil itoe kertas dan digeoempel goempel seperti satoe bola, kamoedian ia timpoekin ka djoeroesan kapalanja Tjeng Sian jang goendoel. Ternjata itoe bola kertas sekali poen ada begitoe enteng, tapi lantaran ditimpoekin dengen memake ilmoe khikang, dengen santer menjamber ka djoeroesan kapalanja Tjeng Sian. Tjoema sadja Tjeng Sian poenja ilmoe silat memangnja tida bisa di kata rendah, dengen tjepet ia soeda bisa denger gerakannja angin, dan taoe ada sendjata resia jang menjamber ka djoeroesan kapalanja, boeroe-boeroe ia berkelit dan teroes berpaling ka djoeroesan dari mana itoe sendjata resia dateng.

Ia liat di atas gentengnja itoe roewangan besar ada satoe bajangan item jang berdiri, sedeng iapoenja sabelah tangan menggape-gape padanja. Tjeng Sian lantes sadja kenalin bahoea itoelah Boe Beng Hiap Kek! Dengen zonder merasa lagi ia djadi sanget terkedjoet, sekali poen iapoenja kedatengan ada boeat mengintip padanja, tapi ia sama sekali tida menjangka bahoea ia sendiri jang kena di'intip orang lebih doeloe. Kaloe doeloean Tjeng Sian berniat maoe mengadoe djiwa dengen mati-matian pada Boe Beng Hiap Kek, tapi