Doea Kapala Batoe/Semua

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Doea Kapala Batoe
Doea Kapala Batoe
Doea
Kapala
Batoe

Doea
Kapala Batoe

Kwee Hing-tjiat

A. M. H.

Penjakit tida djadi semboe dengen diloepaken.

John Stuart Mill.

 1. Isih :
 2. katja:
 3. 1.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  7
 4. 2.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  10
 5. 3.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  13
 6. 4.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  21
 7. 5.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  44
 8. 6.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  79
 9. 7.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  93
 10. 8.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  121

Katerangan

Tatkala saja hendak moelaiken ini rentjana, sampelah pada saja satoe soerat dari satoe nationalist Tionghoa di Hindia, dalem mana ia bilang antara laen laen:... kau hendak toelis tentang boeroeknja gerakan Tionghoa, apakah kau soeda pikir betoel bahoea tindakan itoe tida aken meroegiken pada bangsa Tionghoa?

Roepanja ini kawan-politiek soeda sala mengerti, hingga ia djadi koeatir. Itoelah tida heran, poen di Hindia politiek soeda dibikin koesoet, orang soeda loepa pada maksoednja politiek jang bener. Bebrapa fihak saling betot satoe pada laen, hingga achirnja gerakan bangsa djadi mandek.

Saja poenja maksoed jalah menoetoer tentang gerakan Tionghoa di Hindia sebagimana adanja, soepaia publiek Tionghoa bisa taoe doedoeknja perkara.

Saja kira tida haroes kasi peroendingan pandjang lebar, hanja saja maoe tjatet bebrapa banjak hal jang ternampak, jang batinnja nanti saja aken tjoba terangken bila perloe.

Barangkali ada bebrapa fatsal dalem saja poenja penoetoeran aken kliatan bertentangan satoe pada laen, tapi djoestroe itoelah ada satoe tanda, bahoea sabisanja ada ditjari djalan tiong.

Tida kliroe Mr. Fromberg poenja anggepan: gerakan Tionghoa sedeng kandas.

Kaloe kapal kandas, moesti dibikin apa? Itoe kapal sekarang berada dalem bahaja besar, satoe kali dipoekoel ombak atawa sala seret, bisa antjoer sama sekali. Dalem keada'an begini orang tida bole goenaken tenaga merem atawa djiat-sim sadja, hanja lebi doeloe haroes digoenaken pikiran, ditjari taoe doedoeknja karang dan kapal, gerakannja ombak serta segala bahaja laen jang bole mengantjem.

Bila itoe semoea soeda ditilik dan dipikir mateng serta dipili djoeroesan jang bener, baroelah bole digoenaken tenaga boeat lolosken itoe kapal.

Saja kira orang bisa moefakat sama ini oepama, tapi toch bisa diliat di Hindia sedari bebrapa banjak taon, gerakan Tionghoa tida dipimpin oleh pikiran, hanja disoeroeng oleh djiat-sim dengen merem, hingga mingkin lama tida tamba ladjoe, hanja djadi kandas dan koesoet.

Saia tida sengadja tjoema maoe menjela, hanja saia merasa berwadjib goenaken haknja critiek sabagimana pantesnja dalem oeroesan oemoem boeat loekisin djeman, sementara saia kenal diri-sendiri tida lebi dari pada satoe journalist beesay jang tida sanggoep berdaja.

Satoe Katja.

Ban Tjiang tanja pada Bing Tjoe: — Koetika Khong Tjoe ada di Tin, ia kata: ,Kenapa saia tida poelang? Saja poenja kawan kawan di roema ada goembira dan tjakep.‘ Kenapa itoe waktoe Khong Tjoe inget pada moerid-moeridnja jang goembira di Lou?

Bing Tjoe djawab: — Sebab Khong Tjoe tida bisa dapet orang jang kenal Tiong, maka sedikitnja ia maoe dapetken orang jang goembira. Orang jang goembira bisa madjoe. Boekan sekali Khong Tjoe tida soeka pada orang jang kenal Tiong. Tapi ia tida bisa dapetken orang jang demikian, maka ia merasa poeas dengen orang jang goembira.

Ban Tjiang tanja lagi: — Siapakah bisa dinamaken orang goembira?

Bing Tjoe djawab: — Itoelah ada orang orang seperti Kioe Tjiang, Tjong Si dan Boe Pi. Ban Tjiang tanja: — Kenapa Khong Tjoe namaken marika orang goembira?

Bing Tjoe kata: — Marika poenja hati besar, kendati kelakoeannja tida bisa bandingken bitjaranja. Khong Tjoe bilang: ,Saja paling tida satoedjoe pada orang orang jang berlaga sopan. Marika bikin roesak Kabedjikan.'

Ban Tjiang tanja: — Siapa itoe orang orang jang berlaga sopan?

Bing Tjoe menjaoet: — Marika tjela orang orang jang goembira dengen kata: ,Boeat apa bitjara besar? Toch kau poenja kelakoean tida tjotjok dengen kau poenja bitjara. Dalem doenia orang moesti toeroet djalannja doenia.' Begitoelah marika menggerembeng seperti thay-kam.

Ban Tjiang tanja: — Di segala tempat marika dinamaken orang sopan dan orang pantes. Toch Khong Tjoe namaken marika toekang bikin roesak Kabedjikan. Kenapa?

Bing Tjoe kata: — Kaloe orang maoe tjela marika, tida taoe moesti moelain di-mana, kaloe orang maoe ketawain, ia' orang tida kliatan aneh. Marika selaloe ikoetin aliran dan tjotjokin diri dengen kotoran doenia, sementara hatinja palsoe. Rahajat tida bisa tjela pada marika. Ia orang sendiri anggep dirinja bener, tapi toch marika tida toeroet djalannja Giauw atawa Soen. Kerna itoelah marika dinamaken toekang bikin roesak Kabedjikan. Khong Tjoe kata: ,Saja bentji pada Kapalsoean, saja bentji pada orang jang mendjilat, saia bentji pada orang jang berlaga pantes dan sopan. Satoe Koen-tjoe dengen saderhana aken pili djalan jang bener. Bila ini toeladan ditoeroet oleh rahajat, segala Kapalsoean aken moesna.'

Poko Gerakan.

Sering dengen sangsi orang bitjara tentang sifatnja gerakan Tionghoa di Hindia; boekan sadja laen bangsa, poen kerap orang Tionghoa sendiri tida paham bener doedoeknja itoe perkara, jang kliatan saderhana, tapi sabetoelnja roewet: itoe gerakan jang asalnja boeat djaga pri-kasopanan Tionghoa, kamoedian terlibet oleh politiek dan oeroesan oeang.

Fa Hien ada tjatet orang Tionghoa poenja dateng di Hindia pada bebrapa belas ratoes taon doeloe, kasopanan dan anggepan Tionghoa klassiek tida memperkenanken marika bikin kadoedoekan di loear negri seperti Jan Pieterszoon Coen soeda bikin bagi bangsanja. Bing Tjoe kata, orang pantjing ikan tida perloe naek poehoen. Sabagian kerna lemanja orang Boemipoetra di Hindia dan sabagian poela lantaran marika sendiri poenja tabeat oelet, maka orang Tionghoa soeda bisa idoep di Hindia ratoesan taon zonder meroba batinnja.

Sementara menoeroet katerangan gouverneur Baron van Asbeck dari Hindia Barat, orang Tionghoa di sana sekarang soeda melesep dalem rahajat Boemipoetra koelit item.

Sampe pada soeatoe hari di pertenga'an abad jang liwat orang Tionghoa di Java dapet merasa jang dirinja moelai anoet dalem aliran pengidoepan asing. Di-sitoelah kerna matengnja djeman, telah berdiri Hok Kian Kong Tik Soe di Soerabaja, sala satoe vereeniging Tionghoa jang paling kekal, dari fihak mana blakangan soeda didiriken itoe Khong Tjoe Bio jang terkenal di Kapasan.

Satoe orang Tionghoa toea di Soerabaja jang sekarang soeda wafat dan jang soeda ngalamin gerakan Hok Kian Kong Tik Soe dari awal-moelanja, atas saja poenja pertanja'an pada sepoeloe taon doeloe, telah djawab: — Maksoednja Hok Kian Kong Tik Soe jalah boeat bikin orang Tionghoa idoep menoeroet atoeran Tionghoa, kerna ada bahaja marika anoet ka laen djoeroesan dan kalelep.

Orang Tionghoa di Hindia di itoe tempo masi blon begitoe kenal politiek.

Koetika Kang Yu Wei pertama bikin pridato di Soerabaja kira-kira doea poeloe taon doeloe, saia diadjak dengerken oleh saja poenja goeroe, almarhoem toean Tan Kim Sing. Saia tanja: ― Sinshe, ia bitjara apa? Djawabnja toean Tan Kim Sing: Ach, ia laen tida minta doeit.

Sedari ampir satoe abad Tiongkok beroeroesan sama bangsa koelit poeti; blon perna dalem hikajat doenia ada satoe bangsa besar dapet maloe dan adjaran begitoe ketjiwa seperti bangsa Tionghoa di ini djeman.

Kala beradoe bebrapa banjak kali pada laen bangsa soeda bikin orang Tionghoa mendoesin bahoea kasopanannja masi pintjang, aken achirnja marika meledak dalem hoeroe-hara Boxer, lantaran hatinja terlaloe dipersakitin. Kang Yu Wei soeda hendak roba Tiongkok dengen pengaroein Keizer Kuang Hsu dan niatan singkirken Kokbo Tsu Hsi sekalian kawanannja, tapi itoe semoea soeda gagal, ia moesti kloear dari Tiongkok kaloe tida maoe poetoes batang lehernja.

Sasoeda menggoembara bebrapa taon di negri asing, ia koendjoengin Hindia Olanda, di-mana ia soeloet minjak jang soeda tersedia, maka terbitlah gerakan T.H.H.K. jang ia bantoe bikin bersifat politiek dan djadi tamba berkobar sasoeda Japan menang perang pada Rusland.

Sun Yat Sen poenja gerakan revolutie, djatonja Tjhing Tiauw di taon 1910 dan berdirinja Tionghoa Bin Kok, itoe semoea soeda membikin orang Tionghoa poenja hati, jang tadinja kapepet, kombali djadi besar, goembira dan merdika.

Saia tida berniat bitjaraken satoe-persatoe sikepnja gouvernement Olanda pada orang Tionghoa dalem hikajat Hindia, boeat mana saia silaken orang batja Mr. Fromberg poenja brochure „De Chineesche Beweging op Java“ (soeda disalin oleh toean Tjoe Bou San dalem Sin Po taon 1916) sekalian pridatonja toean Han Tiauw Tjong di hadepan Indologen-Vereeniging di Nederland dan karangannja toean Oei Kiauw Pik di halaman Indische Gids.

Demikianlah gerakan kasopanan Tionghoa djadi bertindak dalem daera politiek, kerna boeat djaga kasopanan, perloe didjaga politiek lebi doeloe, sementara sekarang ada dirasa, boeat djaga kasopanan dan politiek, perloe didjaga oeroesan oeang lebi doeloe, kendati gerakan economisch-nationaal dari orang Tionghoa di Hindia di ini sa'at oemoemnja masi passief.

Orang merasa, teroetama boeat sekarang, zonder doeit tida bisa dilakoeken politiek sekalian kasopanan, tapi sabaliknja doeit zonder kasopanan boekan sadja tida aken berfaeda soeatoe apa, malahan berbahaja.

Sadjek kira-kira seratoes taon orang Tionghoa di Hindia oemoemnja soeda moelai tida kenal lagi bahasa dan mata-soerat Tionghoa, perhoeboengan dengen Tiongkok djadi koerang, adat Tionghoa bagi marika dengen pelahan djadi kosong, hingga bikin lema ia orang poenja batin.

Di Hindia tida ada poko kasopanan Tionghoa, tida ada kaoem bangsawan Tionghoa jang bisa kasi toeladan, tida ada literatuur Tionghoa, tida ada bahasa Tionghoa, maka tida heran tatkala dateng djeman baroe, orang Tionghoa di-sana lantas djato tergoeling, seperti poehoen jang tida berakar tegoe gampang roeboe ditioep angin.

Marika ada rasaken keras sekali ini kakoerangan atawa kalemahan batin, maka ia orang maoe tjoba bikin tegoe perhoeboengan politiek dengen Tiongkok. Apa poela kerna pemerenta Tionghoa sedari riboean taon me­mang ada samatjem theocratie, kasopanan atawa igama dan politiek tertjampoer dalem satoe tangan, Keizer diseboet Bapa Rahajat atawa Tjin Bing Thian Tjoe. Demikianlah dalem anggepan Tionghoa (di Hindia), pemerenta Tiongkok, tida perdoeli monarchie atawa republiek, ada seperti Califat bagi orang Islam.

Pokonja pertentangan politiek antara rahajat Ier dan pemerenta Inggris sekarang poen ada dalem oeroesan igama. Kaloe Rome jang koetoeng masi poenja pengaroe begitoe besar pada Ierland, apa lagi Tiongkok, sebagai cultuurcentrum dan negri, pada orang Tionghoa di Hindia dalem keada'an di Asia seperti sekarang.

Bila orang tida sengadja maoe merem, dengen moeda bisa ternampak tjoekoep „politiek material“: oeroesan politiek di Asia sekarang ada begitoe roepa, hingga kaloe tida maoe djadi binasa batin dan lahir, sasoeatoe orang Asia kapaksa beragem dengen bangsa sendiri boeat melawan bahaja, ja'itoe djadi nationalistisch, jang dengen demikian djadi sah, seperti orang jang terantjem djiwanja sedikitnja haroes menangkis.

Boeat kaslametan diri-sendiri dan anak-tjoetjoe sekalian boeat lakoeken kawadjiban pada leloehoer jang soeda diriken dan warisken kasopanan Tionghoa, marika seperti tersoeroeng oleh satoe tenaga mysterieus aken berhaloean pegang keras pri-kabangsa'an, itoe tenaga soetji dalem kakaloetan jang dimaksoedken oleh Voltaire.

Djeman soeda mateng, seperti Thian jang oendjoekin djoeroesan pada bangsa Tiong hoa, maka gerakan kabangsa'an Tionghoa di Hindia tida bisa sala, kerna goddelyk dan soetji, hanja koedoe digoenaken katjerdikan, soepaia djangan sampe kabentoer, sebab barangkali ada karang melintang.

Malahan nationalisme Tionghoa masi lema kaloe dipadoe dengen gerakan kabangsa'an rahajat Hindia Inggris, di mana Mr. Gandhi larang orang kawin sabelon negrinja terlepas dari bangsa Inggris.

Pertama adalah Japan jang soeda djalanken gerakan kabangsa'an di Asia, jang mengerti Too dan lakoeken titanja Allah, hingga Japan sekarang djadi slamet, djaia dan terhormat.

Japan soeda kasi toeladan pada semoea orang Asia bagimana moesti berlakoe djika tida maoe binasa, kata Rabindranath Tagore dalem pridatonja di Tokyo University.

Kakaloetan.

Soeda doea poeloe taon orang Tionghoa di Hindia diterdjang oleh geloembang djeman baroe, seperti kapal jang soeda ilang kemoedinja, marika djadi limboeng di tenga laoetan. Satoe revolutie ada mengoelek dalem batinnja, hingga djadi boetek dan gelap, seperti satoe empang jang lagi diadoek, djadi kosong, seperti Tourgenief poenja Nihilist.

Ini doea poeloe taon dinamaken djeman kemadjoean.

Pada bebrapa taon doeloe satoe nona mantoe moeda saben hari dari pagi sampe sore soeka melongok di langkan depan roema mertoeanja di Soerabaja.

Engkong dari soeaminja achirnja menegor: — X, djangan soeka berdiri di-loear, nanti diliat orang koerang baek. Dengen mesem si nona-mantoe djawab: — Ach, Engkong, djeman kemadjoean!

Djadi boekan orang bikin djeman, tapi djeman bikin orang.{

Kaloe nona X. sendirian jang anoet djeman begitoe, paling banjak soeaminja sendiri repot, tapi oemoemnja segala, kemadjoean Tionghoa di Hindia ada berkwaliteit demikian.

Inilah boekan kemadjoean, tapi kakaloetan, sebab bergerak zonder kemoedi. Doeloe ada adat atawa traditie jang djadi kemoedi atawa pangkalan, tapi blakangan itoe semoea dilempar dan tida atawa blon bisa diganti oleh soeatoe principe atawa pikiran jang bener, hingga segala apa djadi serba kaloet.

Li Hong Tjiang perna tanja pada Ito: — Apa jang haroes diroba? Itoe pemimpin Japan menjaoet: — Semoea!

Kamoedian Tio Tji Tong tambain: — Tapi orang moesti taoe bagimana koedoe meroba!

Di Japan saja dapetken rahajatnja tida begitoe gapa bitjara Inggris seperti orang Tionghoa, tapi di Europa saia blon dapetken toko boekoe bahasa Inggris jang lengkep seperti di Tokio.

Satoe orang Tionghoa jang soeda doea-poeloe taon tinggal di Japan kata pada saia: — Orang Japan batja boekoe dengen otak, orang Tionghoa batja boekoe dengen moeloet.

Orang Japan taoe isihnja, orang Tionghoa taoe boenjinja.

Dalem pridatonja jang terseboet di-atas Tagore kata lebi djaoe: — Saia tida bisa pertjaia Japan soeda djadi begitoe besar lantaran meniroe Europa. Kita tida bisa meniroe pengidoepan, kita tida bisa berlaga poenja tenaga teroes-meneroes, malahan itoe kapalsoean aken binasaken tenaga kita jang ada. Itoe tiroean aken pepet tabeat kita dan tjekek leher kita.

Barangkali bangsa Tionghoa tida bisa begitoe moeda meroba seperti bangsa Japan, kerna banjak lebi toea, batinnja lebi gecompliceerd, marika ada mengandoeng segala sifatnja leloehoer dalem ampat riboe taon Tiongkok poenja hikajat, dari Oey Tee, Lao Tse, Khong Tjoe dan Boedha sampe pada segala kansien dan brandal.

Richthofen toelis, tjoema igama Christen aken bisa meroba Tiongkok, barangkali boeat tjoetji itoe batin jang soeda roewet dengen samatjem fanatisme.


Apakah dalem ini doea poeloe taon orang Tionghoa di Hindia soeda bisa bikin kemadjoean jang bener dan kekal? Apakah dalem itoe waktoe orang Tionghoa soeda djadi lebi terpeladjar, lebi sopan dan moelia, lebi berboedi, ringkesnja, apakah marika bener soeda bikin kemadjoean jang aseli?

Doea poeloe taon doeloe orang Tionghoa di Soerabaja masi sanggoep atoer boycott jang rapi melawan H.V.A. dalem keada'an jang sanget koesoet, tapi djeman sekarang soerat-kabar Tionghoa jang mendjerit paling keras dalem gerakan boycott pada Japan, diam-diam pake kertas Japan.

Saia tida bitjaraken bener atawa kliroenja bikin boycott pada Japan, tapi satoe kali soeka angkat sendjata, haroes tam-soei-ja. Banjak soedagar Tionghoa tida bisa satoedjoe dibikin boycott pada Japan, jang digerakin oleh fihak boekan-dagang, sebab boekan sadja tida bisa menoeloeng soeatoe apa, malahan berbahaja.

Tiongkok dapet soesa senantiasa maoe kasi sala pada laen orang, ja-itoe pada Japan, sedeng sabetoelnja Tiongkok poenja penjakit ada dalem diri-sendiri.

Satoe staatsman Tionghoa perna kata, baek Japan selaloe dobrak pintoenja Tiongkok soepaia rahajat Tionghoa tida tinggal poeles. Djika antara orang Tionghoa sendiri tida ada jang serong, laen bangsa tida bisa gentjet pada Tiongkok.

Japan sendiri poen soeda ngalamin banjak gentjetan sebagi bangsa Asia, tapi marika soeda bli kombali kahormatannja dengen dara, dengen djiwa jang soetji dari rahajatnja, jang koeboerannja sekarang terpentjar di seloeroe Manchuria.

Kaloe Tiongkok maoe boycott pada Japan, artinja rahajat Tionghoa tida maoe akoe kasalahan diri sendiri sama-sekali, hingga tida bisa dateng perobahan jang bener dan teroes-meneroes nanti keada'an aken tinggal koesoet seperti sekarang.

Di itoe menit di Tiongkok dimoelaiken gerakan boycott, di itoe menit djoega sala-satoe pemimpin Tionghoa di Shanghai boeka credit setenga miljoen dollar ka Osaka, minta bli barang kaen sebab harganja boeat sedikit tempo toeroen keras lantaran boycott. Sementara poetranja Chu Pao San jang merangkep djadi bankier, compradore Mitsui Bushan Kaisha dan President Siang Hwee di Shanghai, ketok kawat ka Tokio, menjatakan Vereenigingnja tida soeka toeroet tjampoer dalem oeroesan boycott pada Japan.

Dan di Hindia toean The Tjoen Hoay, President Siang Hwee Semarang, diangkat djadi commissaris dalem satoe bank Japan.

Tambahan gerakan boycott pada Japan di Hindia ada berbahaja sebab orang Tionghoa di sana boekan djadi pembeli dan pemake (seperti di Tiongkok), hanja tjoema djadi orang perantara'an sadja, jang beli di-kiri dan djoeal di-kanan, hingga kadoedoekannja tida tegoe dan gampang digoeling oleh orang Japan, jang lebi terpeladjar, lebi beta kerdja, ditoendjang oleh gouvernement dan banknja sendiri serta bisa idoep banjak lebi moera dengen makan ikan menta sama ketjap dan pake geta atawa bakiak.

Boycott pada Japan tida bisa menoeloeng soeatoe apa pada bangsa Tionghoa, malahan meroegiken, teroetama dalem batin.


Pada bebrapa belas taon doeloe sala-satoe bekas moerid dari saja poenja sinshe Tan Kim Sing telah tembak diri sendiri bersama satoe moler.

Toean Tan Kim Sing kamoedian kata pada saja: — Liatlah orang djeman sekarang, marika saben hari kantongin pistol, aken achirnja paling banjak tjoema bisa tembak diri-sendiri bersama satoe djobong jang lagain padanja. Padoelah dengen orang-orang djeman doeloe jang boenoe diri boeat haloean, kahormatan dan kabeneran.

Demikianlah djadi kita bitjara tentang wafatnja toean L., satoe orang toea jang sampe sekarang namanja masi terkenal di Soerabaja.

Sabetoelnja saia tida maoe toelis hal ini, tapi kerna ini perkara toch ada satoe rasia-oemoem dan toean L. ada ambil bagian penting dalem pimpinan dari gerakan Tionghoa di djeman jang baroe liwat, maka saia maoe toetoerken djoega dengen ringkes.

Toean L. soeda diperlakoeken tida patoet oleh satoe familienja jang perna toea dan sebagi protest ia soeda boenoe diri minoem ratjoen dalem oemoer ampir anem-poeloe taon.

Toean L. ada sa'orang koeno jang paham ilmoe soerat Tionghoa dan ia soeda wafat menoeroet tjara Tionghoa sedjati. Dalem lima djam sasoeda minoem itoe ratjoen jang sanget keras, ia telah tiwas, dalem itoe waktoe ia soeda rasaken sakit jang tida bisa ditjeritaken, kerna antero isih peroetnja seperti dibakar. Toch ia tida oetjapken satoe pata sambatan atawa seselan, tjoema napasnja tersengal-sengal lantaran menahan sakit jang heibat. Dalem itoe lima djam saia soeda bantoe djaga padanja, hal mana saia tida aken bisa loepa, seperti orang tida aken loepa pada tjara wafatnja Socrates.

Kira-kira setenga djam sabelon lepasken napas jang pengabisan, ja-itoe sasoeda tenaganja ampir abis sama-sekali, ia dapet kenalin satoe soedaranja prampoean berdiri dengen bengong di-pinggir pintoe kamar.

Dengen paksa mesem ia kata: — Tatji, djangan berdiri, nanti tjape, baek doedoek di kamar sebela.

Toean L. telah boenoe diri dengen lantaran seperti Wu Koo Tu dan General Nogi, satoe tjara jang disatoedjoein oleh Khong Tjoe, ja'itoe sebagi protest boeat belaken kabeneran.

Baron Suyematsu perna toelis, samurai atawa orang bangsawan Japan dari ketjil diadjar bagimana moesti berlakoe kaloe dateng „le moment suprême“ atawa sa'at jang soetji, il faut savoir mourir. Kaloe manoesia taoe bagimana ia haroes toetoep-matanja, ia nanti aken taoe djoega bagimana wadjib idoep.

General Nogi soeda boenoe diri bersama istrinja dengen hara-kiri (potong tenggorokan, boekan peroet) sebagi protest pada bebrapa colleganja jang mengiri.

Wu Koo Tu soeda boenoe diri sebagi protest pada Kokbo Tsu Hsi, jang sawafatnja Keizer Tung Chi soeda serong angkat Kuang Hsu djadi gantinja.

Ampat taon Wu Koo Tu soeda menoenggoe dan saben taon bikin tegoran sebagi Censor. Achirnja ia poetoes harepan dan dalem oemoer ampir toedjoe-poeloe taon, ia gantoeng diri di satoe klenteng ketjil, djoega soepaia rahajat bergerak melawan Tsu Hsi poenja perboeatan, jang blakangan bisa terbitken roesoe dalem astana dan meroesak keamanan negri.

Ia poenja soerat-soerat protest pada pemerenta di Peking aken tersimpen dalem hikajat Tiongkok, sementara ia poenja soerat pada poetranja dan pada hwee-sio jang djaga klenteng serta tjaranja ia boenoe diri telah bikin satoe pengarang Inggris kata: — Wu Koo Tu ada satoe Koen-tjoe, satoe Gentleman, satoe moerid Khong Tjoe jang sedjati, jang bisa trima nasib seperti orang bangsawan Romein di djeman poerbakala.

Sampe pada sa'at jang pengabisan ia poenja pikiran tinggal terang dan hatinja tinggal sabar, ia pesen dalem soerat pada poetranja segala oeroesan dengen lengkep satoe-persatoe, bagimana moesti djaga iboenja, berlakoe pada istrinja, didik anaknja dan koeboer lajonnja; pada hwee-sio ia pesan bagimana moesti taro maitnja dalem peti, bagimana moesti beset koelit dari sepatoenja dan laen laen poela. Sekalian ia tinggalken satoe soerat pada magistraat soepaia si hwee-sio tida dapet soesa.

Itoe semoea tanda ketjil menjataken ini orang ada berhati besar, rapi dan „taoe-adat“.

Satoe pengarang Frans jang terkenal baroe ini selagi batjaken rentjananja di hadepan satoe Njonja mendadak poetoes djantoengnja dan roeboe, masi paksa kata: — „Pardon Madame“; demikianlah djoega toean L. pada waktoe ampir lepasken napas jang pengabisan masi inget dan koeatir Tatjinja nanti tjape berdiri di pinggir pintoe.

Doea poeloe taon doeloe kaoemnja Kang Yu Wei dan Liang Chi Chao poenja gerakan perobahan di Peking telah gagal, hingga itoe doea pemimpin soeda moesti menjingkir dengen lekas.

Satoe soedaranja Kang Yu Wei dan bebrapa orang poela telah dipotong kapalanja. Satoe antaranja nama Tan Tse Tong, pada doea hari sabelon ditangkep, telah disamperin oleh Captain Saito dari Legatie Japan jang maoe toeloeng padanja semboeni di satoe kapal perang Japan di Tientsin.

Tan Tse Tong djawab, pertama ia tida soeka trima toeloengan dari laen bangsa di negri sendiri dan kadoea ia rasa perloe toempaken daranja soepaia rahajat djadi bergerak.

Doea hari kamoedian ini Tan Tse Tong, jang ajahnja djadi gouverneur dari satoe provincie, telah ditebas batang lehernja, sementara toendangannja, satoe nona dari familie Lim, besoknja boenoe diri, ikoet bakal soeaminja ka negri baka.

Tan Tse Tong ada moerid dari Wang Yang Ming poenja filosofie jang kandoeng ilmoe: „Pikiran-merdika, toetoep-moeloet, berboeat.“

Admiral Togo perna akoe, ia sendiri dan banjak pemimpin Japan lagi jang tersohor ada idoep menoeroet peladjarannja Wang Yang Ming, satoe filosoof dan gouverneur Tionghoa dari bebrapa ratoes taon doeloe.

Lebi djaoe adalah Yuan Chang, satoe orang toea jang terpeladjar tinggi dalem ilmoe soerat, jang soeda soeroe atoer maitnja Baron von Ketteler dalem peti. Koetika atas asoetannja bebrapa prins Boan ditegor oleh Kokbo Tsu Hsi tentang hal itoe, ia djawab, bahoea ia tida bisa liat maitnja Baron von Ketteler jang ia kenal tinggal terletak di djalan besar dan menoeroet peladjaran Bing Tjoe, ia wadjib oeroesin itoe mait sapantesnja.

Lantaran Yuan Chang ada saorang jang berpahala besar pada pemerenta, maka orang tida brani dakwa padanja lebi djaoe. Blakangan Kokbo Tsu Hsi atas boedjoekan telah kloearken firman prenta rahajat binasaken semoea orang Europa.

Yuan Chang jang taoe brapa besar adanja bahaja jang bakal menimpa pada Tiongkok dan rahajatnja, dengen diam-diam soeda roba boenjinja itoe firman djadi sabaliknja, ja'itoe soeroe lindoengin semoea orang Europa sabisanja, kendati ia taoe dengen berboeat begitoe ia terantjem hoekoeman potong kapala.

Itoe perobahan telah ketaoean dan Yuan Chang dihoekoem mati, hoekoeman mana ia djalanken dengen sabar sembari kata: — Hikajat nanti aken benerken pada saja.

Orang djeman sekarang boenoe diri dengen minoem satoe sendok thee oplossing sublimaat di pinggir telefoon boeat lekas panggil dokter.

Lima belas taon doeloe di Soerabaja tida ada nona Tionghoa jang nakal djoeal diri di roema atawa di hotel; tapi sekarang hotel-hotel Betawi penoe nona Tionghoa dari Soerabaja dan Djawa Wetan serta begitoe djoega sabaliknja.

Satoe nona Tionghoa di Soerabaja jang dapet peladjaran Olanda soeatoe hari dengen gandeng satoe anak ketjil telah ketemoe di straat pada satoe siansing, jang ia kenal dari waktoe masi sekola.

Itoe siansing tanja: — Z., ini loe poenja anak? Nona Z. dengen ketawa djawab: — Ja, goejon-goejon djadi soenggoean.

Djawaban demikian tjoema bisa dioetjapken oleh satoe nona jang kaloet batinnja, tapi ia sendiri tida merasa itoe kakaloetan, malahan ia merasa madjoe.

Nona Z. tida sendirian. Itoe matjem kakaloetan djoega jang membikin hingga sekarang orang soeka mandi berbareng bersama istrinja dalem kamar-mandi sembari bertjanda, hingga atoeran roema tangga djadi koesoet.

Saia soeda melantjong dan melesep di banjak negri, belon perna saia nampak perkara demikian, katjoeali di Yoshiwara deket Tokio, di mana ada mendekem 10 000 geisha dan mousmé. Orang tida oesah satoedjoe pada Bing Tjoe poenja tjara pada istrinja, tapi orang tida bisa sangkal kabeneran Bing Tjoe poenja principe dalem oeroesan begini.

Ini roepa verwildering poen bisa ternjata dalem tjaranja orang sekarang bila kematian, oendang kaoem djoedi jang bikin riboet di sebela peti-mati. Orang tida merasa soengkan lagi pada itoe mait jang soetji dan kata, jang mati toch tida bisa denger lagi itoe kariboetan dan waktoe sekarang boekan djeman tachajoel! Sansculottisme lahir dan batin.

Doea riboe taon doeloe pengarang Suma Tan lantaran tida maoe roba critieknja telah dikebiri oleh sala-satoe Keizer dari Han Tiauw, tapi ia landjoetken teroes haloeannja.

Sepoeloe taon doeloe satoe journalist Tionghoa di Hindia telah toelis satoe karangan bener, djitoe dan rapi boeat belaken T.H.H.K. melawan H.C.S.

Koetika dihadepken pada pengadilan, ia datengken segala djongos, baboe dan koki boeat menjaksiken bahoea ia poenja otak miring.

Achirnja ia masoekin rekest minta ampoen, ia poenja njali soeda petja, tida seperti Danton di hadepan tribunal. Satoe kontjonja Robespierre menanja: — Kan poenja nama? Danton djawab: — Aken tertjatet dalem hikajat doenia! Carlyle kata, Danton poenja banjak tjatjat, tapi Danton ada satoe djanten. Di-atas guillotine Danton pesen pada algodjo aken oendjoekin kapalanja pada publiek sasoedanja ditebas, sebab „it is worth showing“.

Itoe kemadjoean tjap „X“ bisa ternampak di mana sadja.

Oepama satoe orang Betawi dan satoe orang Soerabaja ketemoe, marika saling tanja tentang kotanja, masing masing djawab: — Wah, madjoe, sekarang soeda ada berdiri Tjoe Tee Hie.

Satoe tooneelvereeniging dari „kaoem moeda“ di Soerabaja doeloe soeda pertoendjoeken lakon Michael Strogof jang tida satoe penonton mengerti.

Saia perna ditanja, maoe pili lakon apa, saia menjaoet Oh Kee Bee Lang Thauw. Orang ketawa seperti embek dan mendoega sedikitnja saja memaen. Itoe kaoem Tjoe Tee Hie pandeng renda pada wajang Tionghoa jang ditjela tida abisnja sebab pake gembrengan, sementara ia'orang poedja dan tiroe komedi Europa, jang marika tida mengerti. Ia'orang tida taoe bahoea Oh Kee Bee Lang Thauw ada bersifat seperti Shakespeare poenja Hamlet, marika hanja taoe „actie“.

Padoelah itoe semoea „kamadjoean“ dengen almarhoem Ling Tjay poenja njanji dan djihian jang berbaoe klelet. Djangan mesem.

Ling Tjay ada satoe pemadatan besar, matanja soeda ampir pitjek, kakinja pintjang, roepanja seperti memedi, asal dari Toeban, tapi lebi tiga poeloe taon poenja lama saben malem ia ada bawa kunst dan kasopanan Tionghoa di Soerabaja.

Dengen bajaran bebrapa perak satoe malem, jang ia goenaken pranti bli madat dan piara toedjoe anaknja, Ling Tjay gosok djihiannja sembari menjanji dan mendongeng, tentang katjinta'an dan kadoeka'an jang dalemnja seperti Tjhit Tjio Yoo, tentang Hauw, tentang See Yoe dan Liauw Tjay, tentang Hang Tjioe dan So Tjioe, tentang Gak Hoey dan Khong Bing, tentang Khian Liong di See-Oh, pendeknja tentang hikajat dan kasopanan Tionghoa, dari Sam Kok dan Liat Kok poenja paperangan-paperangan jang heibat hingga pada romantiek jang aloes dari Sam Pik Ing Tjay.

Orang Tionghoa jang dengerken Ling Tjay dengen tida merasa aken dibawa terbang ka Tiongkok, dikasi endoes itoe oedara dalem mana Li Po soeda tioep soelingnja, ia poenja dara dan asebat Tionghoa aken kenalin poela itoe lagoe dan loekisan jang membawa peringetan dari leloehoer di tepi Hoang Ho.

Tapi banjak orang sekarang soeda tida bisa hargaken lagi itoe matjem lagoe, jang soeda bikin Khong Tjoe tida bisa dahar ampat hari dan soeda bisa bantoe pimpin bangsa Tionghoa masoek ka dalem pintoe kasopanan, marika lebi satoedjoe pada muziek Kemajoran poenja lagoe tjatjing tjebok atawa „badjing lompat“ di Tegalega. Ia orang tiroe sadja segala tjaranja orang Europa zonder taoe pokonja, tida perdoeli betoel atawa sala, perloe atawa tida.

Demikian nona T. soeroe orang kawin pili sendiri, achirnja jang lelaki pili baboe dan jang prampoean pili soldadoe.

Nona T. tida taoe praktijknja pengidoepan di Europa, tida inget bahoea Tiongkok ada satoe negri toea dan bangsa Tionghoa barangkali soeda ngalamin pada doea-riboe taon doeloe apa jang Europa lagi meliwatin sekarang.

Oepama muziek Europa dan muziek Tionghoa tida bisa dibandingken, sebab barangkali igama Khong Tjoe ada kasi kapoeasan lebi pada orang Tionghoa dari pada igama Christen pada orang Europa, maka orang Europa masi perloe dapet igama dalem muziek.

Ia kira orang prampoean di Europa oemoemnja ada beroentoeng dan pikir, kaloe bole pili sendiri, tentoe pili betoel, seperti ia soeda beladjar dalem sekola Olanda, 2×2=4, di-atas kertas. Tjong Tjoe atawa Einstein aken goleng kapala. Ia tida taoe dalem pengidoepan seringkali 2×2 = bongkeng. Ini oeroesan tida begitoe sederhana.

Ia anoet dalem satoe gerakan dari satoe golongon di Europa, tapi ia tida taoe hoeboengannja itoe golongan dalem pengidoepan Europa.

Djeman baroe soeda bikin boetek batin dari banjak orang sekarang.

Kasopanan lama dibikin roesak dan dilempar, sementara kasopanan baroe blon tentoe bisa djadi mateng, batin djadi kosong dan kaloet, maka Ku Hung Ming kata, orang demikian boekan ada orang Tionghoa jang bener, ia poen boekan ada orang Europa jang sedjati, ia hanja ada 100 kati daging manoesia.

Itoe kakosongan batin ia sering tjoba palsoein dengen kakasaran atawa moeloet besar dan kira itoelah ada karakter.

Satoe orang Tionghoa moeda sapoelangnja dari Europa, di mana ia soeda tamat beladjar, laloe toelis pada ajahnja, ia aken kapaksa poetoesken perhoeboengan bila si ajah tida brenti djadi koelie-ronselaar.

Kenapa ia tida maoe poetoesken itoe perhoeboengan waktoe ia masi beladjar di Europa dan perloe dapet blandja dari orang toeanja?

Orang begini ada lebi kaloet dari pada djahat, lebi haroes dikasianin dari pada moesti ditjela, seperti satoe orang Tionghoa modern laen jang anggep dirinja soeda tida tjotjok lagi boeat kawin dengen nona Tionghoa, tapi ia djoega tida bisa dapetken nona Europa boeat bini sebab roepanja seperti koesir tambi.

Tida heran kerna ini segala kemadjoean jang mengkilap di-loear tapi boeroek di-dalem, Ku Hung Ming soeda bikin lebi pandjang thauw-tjangnja, toean Li Biauw Kie soeda tida satoedjoe pada „Lid Item“ jang sapoelangnja dari sang-seng linea recta pergi pada toekang portret dan toean The Hok Tjiang sengadja pake teroes gwa-sha serta teng-sha, hingga dinamaken „Kapala Pesagi“, tapi jang haroes diartiken seperti satoe gelaran.

Satoe President T.H.H.K. jang soeda doea-poeloe taon pegang itoe djabatan perna bilang pada saja, gerakan Tionghoa tida aken bisa beres sabelon orang Tionghoa sanggoep lolosken diri dari itoe segala kakaloetan dan idoep menoeroet soeatoe igama jang tetep serta djadi serieus.

Chang Ping Lin, jang saia soeda ketemoe di Betawi pada anem taon doeloe, maoe orang Tionghoa poedja Boedha, sementara general Yin Chang maoe orang Tionghoa peloek igama Islam, kadoeanja dengen harepan, soepaia orang Tionghoa poenja hati djadi tetep. Koetika Khian Liong habis batja Coran, ia kata: — Mohamed mengerti Too. Dan Goethe kata sasoeda preksa isihnja kitab terseboet: — Saja orang Islam. Ku Hung Ming djawab pada ferdana mantri Japan Hara, di doenia tida ada doea kasopanan sedjati atawa igama, tjoema beda tjaranja. Kasopanan boekan sadja ada satoe perkata'an besar, tapi djoega satoe perkara besar. Tjara atawa pakean bisa diroba, kasopanan tida.

Tiga Conferentie.


Di pertenga'an taon 1917 toean The Kian Sing soeda dikaniaja oleh politie-opziener Beyerinck.

Di roema sa'orang Tionghoa totok di Kratmat-Gantoeng, Soerabaja, telah dibikin satoe pesta ketjil.

Di hadepan pengadilan Beyerinck mengakoe, ia soeda tida dapet penjamboetan sabagimana ia biasa dapet bila djaga straat di-mana ada dibikin pesta oleh orang Tionghoa, maka ia tjari perkara.

Pertama ia minta diseraken soerat permisi dan kamoedian ia paksa maoe koebraken itoe pesta.

Toean The Kian Sing jang djadi tetamoe di-sitoe laloe tjoba oeroesin itoe rewel; kerna Beyerinck tida maoe mengerti, maka toean The Kian Sing maoe telefoon pada hoofd-commissaris von Hombracht. Di-sitoelah Beyerinck djadi moerka, laloe betot, poekoel dan borgol toean The Kian Sing, jang teroes diseret ka kantoor politie.

Ini semoea soeda ternjata di hadepan Raad van Justitie di Soerabaja jang djatoken hoekoeman satoe boelan pendjara pada Beyerinck, sedeng toean von Hombracht lepas padanja dari pakerdja'an politie.

Sementara itoe orang Tionghoa di Java, teroetama di Djawa Wetan, soeda tergontjang, pertama lantaran ke-ada'an oemoem memang ada koesoet sedari lama dan kadoea kerna toean The Kian Sing ada satoe orang jang berpahala pada publiek Tionghoa.

Maka terbit satoe gerakan asal dari Soerabaja boeat boeka satoe conferentie, di-mana aken dibitjaraken ini oeroesan dan diatoer soepaia pemerenta Hindia djadi ambil taoe serta soeka bikin perobahan.

Kira-kira boelan September 1917 telah dibikin itoe conferentie di Bandoeng, di-mana ada ambil bagian lebi anem-poeloe oetoesan dari perkoempoelan-perkoempoelan Tionghoa di antero Java, teroetama dari Djawa Wetan.

Tida ada satoe officier Tionghoa ternampak dalem ini conferentie.

Bestuur T.H.H.K. dan Siang Hwee di Bandoeng soeda trima itoe sekalian tetamoe dan sediaken segala apa jang perloe boeat bersidang.

Anem djam sabelon diboeka itoe persidangan assistent resident Bandoeng telah oendang satoe anggota bestuur T.H.H.K. Bandoeng dan satoe oetoesan dari Soerabaja boeat dateng di kantoornja. Di-sitoelah toean Ezerman, Adviseur voor Chineesche Zaken, jang special soeda dateng dari Betawi boeat ini oeroesan, kasi taoe bahoea Gouverneur-Generaal van Limburg Stirum baroesan kloearken satoe circulaire pada politie boeat berlakoe pantes pada orang Tionghoa.

Ini tindakan dari gouvernement Hindia ada adil dan tjerdik, tapi blon taoe apa aken berhasil.

Pendeknja toean van Limburg Stirum soeda kasi oendjoek djoedjoernja dan orang Tionghoa djadi merasa bersoekoer, hal mana kamoedian dinjataken oleh toean Lim Tjhioe Koei di medan persidangan.

Lantaran ini tindakan dari toean Ezerman, maka djoeroesannja itoe conferentie djadi megos, apa lagi dasar dari bermoela orang soeda tida poenja programma jang terang, hal mana ada ternjata dari pertjakepan-pertjakepan jang saia dapet tangkep di Hotel Expresse antara wakil-wakil pada malem sabelon dibikin itoe conferentie.

Orang menjataken pikiran tentang segala perkara dengen soeara keras, hingga satoe kawan dari Betawi kata pada saja: — Orang Djawa Wetan brani bitjara, kaloe kliroe bagimana marika simpen diri?

Antara jang hadlir adalah kliatan toean-toean Ang Sioe Tjiang, Li Djing Kim, Lim Soey Tien, Kwee Khay Khee, The Kian Sing, Lim Tjhioe Koei, Tjoa King Hien, Kwee Tek Hoay, Kho Siong Kwa dan bebrapa banjak lagi „Twa-Koo“ dari Djawa Wetan.

Sementara di portret jang telah dibikin ada ternampak djoega toean Gan See Han doedoek di garisan depan sembari pegangin setangan di moeloetnja.

Di persidangan tida dibitjaraken lagi hal politie, jang tjoema diseboet sedikit oleh toean Lim Tjhioe Koei, sasoeda ia diangkat djadi voorzitter oleh desekan keras dari bebrapa banjak oetoesan dari Djawa Wetan jang bersoerak rioe.

Blakangan soerat kabar Olanda ada bilang, orang Tionghoa tida mengenal „techniek“ atawa tjaranja bikin vergadering lantaran kakaloetan di-sitoe, tapi saia kira sabagian itoelah kerna orang Tionghoa gampang penasaran atawa goegoep seperti orang Frans dan kadoea sebab dalem itoe conferentie ada satoe hal jang tersemboeni, ja'itoe persaingan antara Hoo Hap dan Sing Khi Hwee, hal mana kamoedian ternjata dari bitjaranja toean Tjoa King Hien, President Hoo Hap di Soerabaja.

Koetika malemnja dibikin perdjamoean di gedong T.H.H.K. toean Tjoa King Hien telah angkat bitjara dan antara laen-laen ia bilang, bahoea sabetoelnja itoe conferentie soeda digerakin oleh Hoo Hap.

Banjak wakil jang hadlir tida bisa mengerti maksoednja toean Tjoa King Hien, sebab marika tida taoe oeroesannja ini doea vereeniging.

Toean Tjoa King Hien merasa Hoo Hap didesek di podjokan dan korsi voorzitter direboet oleh Sing Khi Hwee.

Fihak Hoo Hap roepanja tida gampang poeas, malemnja di satoe goeboek di Tjitepoes, di-mana satoe atjeuk kasi denger tembangan Soenda, marika telah landjoetken tjelahan atas tjaranja voorzitter pimpin persidangan.

Barangkali di-sitoe ada melesep satoe mata-mata dari Sing Khi Hwee, sebab doea hari kamoedian koetika bebrapa banjak oetoesan rame-rame pergi ka Betawi, di satoe hotel Olanda di Molenvliet, di-mana kita orang tinggal, mendadak di hadepan orang banjak toean Lim Tjhioe Koei njataken goesarnja tentang ini perkara pada toean Kwee Khay Khee (Hoo Hap), jang tida bersiap, hingga menjangkal sadja. Itoe semoea kasengitan kliatan ada lantaran pertentangan antara Hoo Hap dan Sing Khi, sebab lebi doeloe saia soeda menjataken pada toean Lim Tjhioe Koei dengen teroes-terang bahoea saia anggep itoe vergadering koerang beres, tapi ia sama-sekali tida djadi koerang-seneng.

Luitenant Tan Tjin Bok, directeur Perniaga'an di Betawi, jang koeatir itoe doea fihak nanti saling tjakar satoe pada laen, laloe adjak semoeanja koendjoengin Poo Liang Kiok di Goenoeng Sahari, tempat pendidikan anak prampoean Tionghoa miskin, hingga pertjektjokan tadi djadi brenti sendiri.

Salaen toean Lim Tjhioe Koei jang hanja bitjara boeat kapalaken vergadering dan toean Tjoa King Hien jang menggerembeng lantaran didorong ka-samping, adalah toean The Kian Sing jang pridato pandjang lebar tentang locale raden, barangkali lantaran di Soerabaja ia soeda terkena pengaroenja gemeente-politiek dari partijnja Baars dan Sneevliet. Malemnja di Hotel Expresse saja menjataken pada toean The Kian Sing bahoea saia tida bisa satoedjoe dengen ia poenja haloean boeat ambil bagian dalem gemeente-politiek sebab itoe semoea ada hoeboengannja sama oeroesan onderdaanschap Olanda jang nanti bisa melibet lebi djaoe.

Toean The Kian Sing sangkal ini alesan dan kita bitjaraken sampe liwat djam doea malem.

Achirnja toean The Kian Sing kata, ia nanti maoe tanja pada advocaatnja. Antara laen laen saia bilang lagi, advocaat Olanda tida bisa mengerti politiek Tionghoa.

Sementara itoe toean Gan See Han toeroet tjampoer bitjara, ia poen maoe minta „kiesvereeniging“ pada gouvernement Hindia. Saia terangken bahoea gouvernement tida bisa kasi „kiesvereeniging“, hanja paling banjak bisa kasi „kiesrecht“. Seperti pauvreté sebabnja armoede.

Toean Gan See Han laloe somprot pada saia dengen bilang, bahoea saia tida taoe satoe nol tentang oeroesan politiek. Lantaran kliwat mengantoek, maka saia laloe masoek tidoer.

Pada pertenga'an boelan November 1917, Chineesche Officieren Bond telah bikin satoe conferentie di Bandoeng goena madjoeken candidaat boeat lid Volksraad.

Toean Kan Hok Hoey telah dipili sebagi candidaat pertama dengen soeara penoe, ja'itoe oleh bebrapa belas officier Tionghoa jang hadlir, antara mana adalah majoor Khouw Kim An, luitenant Tjoa Liang Djin dan kapitein Thung Tjoen Ho.

Di-sitoe sama-sekali tida ada dibitjaraken tentang pokonja Volksraad atawa ditanja, apakah rahajat Tionghoa soeka ambil bagian di Volksraad.

Chineesche Officieren Bond telah didiriken oleh luitenant Tjoa Liang Djin, sampe sekarang saia blon mengerti betoel maksoednja ini vereeniging.

Saja tjoema inget satoe kali luitenant Tjoa Liang Djin perna bitjara pada saja tentang rekestnja luitenant Tan Tjien Oen di Soerabaja pada madjelis Tweede Kamer, di-mana ia ini bikin kaberatan hal dirinja diliwatin oleh kapitein The Ing Bie, sekalian ia peringetken bahoea ia soeda bekerdja lebi sepoeloe taon sebagi hamba gouvernement (luitenant Tionghoa) zonder bajaran dengen setia. Poen diseboet dalem itoe rekest bagimana ia soeda toeloeng lepasken hoofdcommissaris politie Boon jang soeda ditahan dalem satoe toko Tionghoa di Kembang-Djepoen tatkala ada kariboetan pada malem taon baroe 1910.

Toean Tjoa Liang Djin menjataken pikirannja pada saja, bahoea ia anggep luitenant Tan Tjien Oen soeda diperlakoeken tida patoet, sembari tambain, satoe Bond dari Chineesche Officieren aken bisa toendjang padanja.

Katerangan atawa boekti dari faedanja Chineesche Officieren Bond bagi publiek Tionghoa saia blon perna denger.

Tegesnja itoe Chineesche Officieren Bond ada boeat djaga kapentingan kaoem officier Tionghoa, sabegitoe djaoe jang orang bisa liat. Pada bebrapa taon doeloe Ned. Ind. Onderw. Gen. telah toelak goeroe Boemipoetra, hingga membikin toean Dwidjosewojo dengen mesem tanja di satoe vergadering dari itoe genootschap, apakah marika poenja maksoed jang dikandoeng, sebab sabegitoe djaoe ia tjoema dapet nampak sadja gerakan boeat tamba salaris.

Demikian poen Chineesche Officieren Bond tjoema ada boeat djaga nama dari kaoem officier Tionghoa, hingga bisa diseboet djoega di-sini itoe oetjapan dari luitenant Tjoa Liang Djin di sidang conferentie terseboet boeat minta gouvernement adaken hoekoeman berat bagi journalist Tionghoa di Hindia jang brani serang golongan officier Tionghoa.

Dalem satoe pridato di-hadepan Chung Wha Hui pada doea taon doeloe Mr. Fromberg ada bilang, setaoe kenapa, tapi blon perna officier Tionghoa bisa angkat diri lebi dari pada hamba gouvernement, hingga tida satimpal marika pikoel nama Hoofd der Chineezen. Pada anem taon doeloe saja menjataken pikiran begini djoega di Sin Po, oleh toean Gouw Peng Liang dibanta di Perniaga'an dengen alesan bahoea itoe nama ada bener sebab tertjitak dalem regeeringsalmanak, jang boeat ia roepanja ada seperti satoe bybel.

Poen Borel soeda menjataken, officier Tionghoa tida bisa teritoeng seperti satoe anggota dari bangsa Tionghoa.

Hal ini soeda terboekti di Semarang di satoe voor-vergadering dari conferentie jang saia aken toetoerken di bawa, dimana toean Tjoa Liang Djin diminta kloear dari persidangan lantaran ia ada satoe officier Tionghoa, kendati semoea orang jang hadlir ada taoe toean Tjoa Liang Djin sabetoelnja ada satoe katjoeali, kerna sebagi orang particulier ia ada berdjasa boekan ketjil dalem gerakan Tionghoa oemoem.

Kariboetan di roema majoor Han Tjiong Khing di Soerabaja pada taon 1910 kombali ada satoe boekti bahoea officier Tionghoa boekan ada Hoofd der Chineezen dalem arti jang bener, kendati ia ada poenja banjak barang plastiek dari Tong Tiauw atawa porcelein Kang Hi dan Khian Liong, jang ia tida bisa mengerti batinnja. Itoe batin jang soeda bikin bangsa Tionghoa bisa kirim satoe tentara besar meliwatin Himalaja (1794), seperti Napoleon bawa pasoekannja meliwatin Mont Blanc, itoe batin jang membikin orang Tionghoa sampe sekarang sasoeda liwat seriboe taon masi kapengen diseboet Tong Yin, seperti orang Romein di djeman kabesarannja.

Lebi djaoe adalah majoor Tan Sing Tian di Soerabaja jang doeloe soeda ditoelak masoek dalem satoe Thian Tee Hwee, sekalian majoor The Toan Ing jang berfihak pada H. V. A. dan resident dalem oeroesan boycott.

Chineesche Officieren Bond soeda angkat toean Kan Hok Hoey djadi candidaatnja, sebab ia poenja batin tjotjok dengen marika.

Seperti kaoem officier Tionghoa, ia poen tida ada hati dan tida perhatiken pada gerakan bangsa Tionghoa jang sedeng berada dalem kasoekeran serta terantjem oleh bahaja kakaloetan. Dalem oeroesan Volksraad bangsa Tionghoa soeda menjataken tida satoedjoe boeat ambil bagian, tapi toean Kan Hok Hoey paksa teroes djadi lid zonder kasi katerangan, kendati ia soeda berdjandji aken toeroet poetoesannja conferentie di Semarang.

Kaoem nationalist Tionghoa itoe waktoe masi maoe hormatken toean Kan Hok Hoey poenja haloean, masi maoe kasi „fair chance“ padanja, apa poela sebab di’inget, barangkali ia poenja katjerdikan masi bole dipake, masi bisa berfaeda pada bangsa Tionghoa.

Sampe sekarang itoe semoea harepan tida terkaboel.

Djoestroe lantaran tida diakoe oleh bangsa Tionghoa, toean Kan Hok Hoey sabenernja bisa bergerak laloeasa di Volksraad zonder bahaja, sebab ia bisa bitjara atas tanggoengannja sendiri, zonder iketan bagi bangsa Tionghoa. Kaloe berhasil bangsa Tionghoa jang dapet, sementara bila kliroe dan melibet, bangsa Tionghoa bisa lepas tangan. Seperti wakil-wakil Japan di Supreme Council dan Volkerenbond selaloe bitjara atas tanggoengan sendiri, kerna tida maoe seret negrinja.

Roepanja toean Kan Hok Hoey tida taoe bahoea ada soeal gelykstelling bagi bangsa Tionghoa dan sampe sekarang dalem oeroesan Koedoes orang Tionghoa tida dapet karoegian sapeser.

Ini doea fatsal jang penting blon perna ia madjoeken di Volksraad, kendati ia soeda doedoek di-sitoe lebi tiga taon.

Sekarang majoor Khouw Kim An djadi lid Volksraad djoega dan ia bitjara tentang autodienst antara Betawi-Tangerang.

Toean Kan Hok Hoey soeda maoe belaken kadoedoekannja officier Tionghoa dengen gotong 200 telegram, tapi sampe oleh Directeur B. B. dianggep tida sah.

Dalem officier Tionghoa tida ada „spirit“ dari bangsa Tionghoa sekarang, ia ada satoe boentoet jang katinggalan dari Oost Indische Compagnie dan dari despotisme Tionghoa koeno.

Ia ada seperti regent di djeman Multatuli atawa opperhoofd-neger di Africa, jang oleh Lord Milner diboeat tameng kaloe ada serangan hal kedjemnja kolonisatie Inggris.

Sifat despotiek atawa tjoan-tji masi terlengket pada dirinja officier Tionghoa, sabagemana ada ternjata dari tjaranja kapitein Lim A Pat, majoor Khouw Kim An, toean Kan Hok Hoei dan Chineesche Officieren Bond paksa ambil bagian dalem Volksraad zonder moefakatnja publiek Tionghoa, dengen melanggar pada principenja Volksraad sendiri, jang soeda diadaken oleh gouvernement Olanda boeat kasi soeara pada rahajat. Chineesche Officieren Bond roepanja anggep Allah soeda tjipta itoe 1 miljoen orang Tionghoa di Hindia boeat „di-officierin“, seperti Thackery anggep Allah soeda tjipta Queen Anne boeat dikarang.

Itoe poetoesan dari conferentie Chineesche Officieren Bond di Bandoeng ternjata tida disatoedjoein oleh publiek Tionghoa. Satoe lid bestuur T.H.H.K. Bandoeng telah bikin satoe protest di Sin Po, di-mana dibilang, tida pantes bebrapa belas officier Tionghoa, jang oemoemnja tida perdoeliken pada gerakan Tionghoa, maoe kirim wakilnja di Volksraad atas nama bangsa Tionghoa.

Itoe waktoe saia menjataken di Sin Po tida bisa satoedjoe orang Tionghoa ambil bagian dalem Volksraad, djoega sebab tida ada harepan membawa faeda, malahan ada risico besar.

Sementara itoe protest dari fihak publiek Tionghoa djadi mingkin keras.

Toean Kan Hok Hoei jang roepanja blon kenal hatinja bangsa Tionghoa laloe atoer satoe conferentie di Semarang boeat bitjaraken ia poenja candidatuur. Ia soeda sengadja oendang bebrapa pemimpin dari Soerabaja, antara mana toean Lim Tjhioe Koei jang dengen soerat menjataken satoedjoe padanja.

Dengen kabetoelan saia dapet taoe tentang toean Lim Tjhioe Koei poenja soerat ini, maka saia toelis padanja ka Soerabaja, boeat ia bersama toean The Kian Sing timbang doeloe sampe mateng sabelon ambil poetoesan dalem perkara Volksraad.

Demikianlah itoe conferentie telah dibikin kira-kira pada awal taon 1918 di Semarang. Bersama toean Hauw Tek Kong saia brangkat dari Betawi liwat Djocdja, dalem itoe trein ada menoempang djoega di klas satoe toean Kan Hok Hoei dengen berkawan toean-toean Li Tjian Tjoen, Ezerman, Mouw dan Khouw Kim An. Marika ambil djalan direct ka Semarang, tapi sabelon menjimpang, toean Kan Hok Hoei samperin pada kita di klas doea, menjataken ia poenja koeatir barangkali tida banjak orang aken dateng di conferentie.

Soepaia tida banjak omong perkara politiek, maka saia egosin bitjara hal adoe koeda di Djocdja.

Di Bandoeng kamoedian doea oetoesan Siang Hwee dan T.H.H.K. ikoet dengen kita dalem kreta ka Djocdja.

Kita sampe di Djocdja itoe malem dengen paja, tapi paksa djoega trima oendangan boeat dateng hadlir vergadering di gedong Siang Hwee, di-mana bebrapa vereeniging Tionghoa lagi bersidang boeat bitjaraken perkara Volksraad dan pengiriman oetoesan ka Semarang. Diambil poetoesan boeat denger sadja doeloe toean Kan Hok Hoei poenja alesan-alesan.

Di-sitoe toean Li Kok Hin telah njataken satoe pikiran jang sanget penting, ja'itoe hal gerakan boeat tamba djoemblanja orang Tionghoa di Hindia, soepaia tida begitoe gampang bisa didesek di podjokan seperti sekarang.

Besoknja kita teroes brangkat ka Semarang, sesampenja di Solo bebrapa banjak oetoesan dari Djawa Wetan pinda-kreta dalem trein di-mana kita ada.

Itoe waktoe saia dapet kanjata'an marika poen blon ambil poetoesan, hanja maoe denger doeloe toean Kan Hok Hoei poenja katerangan. Djoega kemaren-malemnja di Semarang soeda dibikin satoe vergadering boeat bitjaraken hal Volksraad, di-mana toean Kwee Kee Tie, hoofdredacteur Djawa Tenga, tergoeling „dipok“ oleh toean Yap Soei Tjiang, jang pande debat.

Sesampanja di Semarang waktoe sore kita ambil tempat di satoe hotel Olanda deket Bodjong, di-mana kamoedian luitenant Tan Tjin Bok poen ada dateng sabentaran.

Tida lama poela satoe oetoesan dari Toeloeng-Agoeng, toean Tho Ping Lim, dateng pada kita, menjampeken toean The Kian Sing poenja oendangan boeat hadlir di satoe voor-vergadering jang aken dibikin itoe malem di satoe roema perkoempoelan.

Pada djam jang soeda ditetepken kita dateng di itoe tempat, di-mana ada berkoempoel bebrapa poeloe oetoesan.

Dengen ketawa-besar toean The Kian Sing kasi tabe pada saja: — Tjiat, goea kira loe tjerdik, bagimana loe bisa doega goea satoedjoe pada Volksraad?

Saia kira ia moefakat pada Volksraad, pertama lantaran soeratnja toean Lim Tjhioe Koei pada toean Kan Hok Hoei dan kadoea kerna di conferentie di Bandoeng ia berpridato pandjang tentang ambil bagian dalem locale raden. Kaloe orang satoedjoe pada locale raden, ia poen koedoe moefakat pada Volksraad, sebab pokonja saroepa. Roepanja toean The Kian Sing maoe roba haloean, tapi ia maoe boeka pintoe sendiri.

Sementara itoe saia samperin toean Lim Tjhioe Koei, jang berada djoega di-sitoe, saia tanja: — Koei, bagimana loe poenja poetoesan? Ia djawab, blon bersedia. Saia tanja lebi djaoe, apa ia soeda preksa saia poenja alesan-alesan jang saia telah terangken di Sin Po, ia menjaoet blon batja.

Pada kira-kira djam 8 sekalian jang ada di-sitoe laloe naek ka loteng boeat moelai vergadering, ja'itoe ampir semoea oetoesan jang dateng boeat conferentie, zonder satoe officier Tionghoa.

Pada sa'at persidangan diboeka datenglah luitenant Tjoa Liang Djin.

Bermoela sekalian jang hadlir kamekmek, tida taoe moesti bikin apa, sampe pada sala satoe antaranja kata, officier Tionghoa tida diperkenanken ambil bagian dalem itoe vergadering.

Toean Tjoa Liang Djin tida mengerti atawa tida maoe mengerti, hingga achirnja antero vergadering kasi njata tida-satoedjoe dengen adanja toean Tjoa Liang Djin di-sitoe, maka ia ini pengabisan kapaksa berlaloe djoega.

Orang heran bagimana besoknja Locomotief bisa moeat kabaran tentang ini vergadering jang tertoetoep, di-mana ada terseboet saja ada djadi toekang-ogok.

Blakangan toean Ezerman perna kata, Sneevliet dan Baars ada pergaroein itoe vergadering.

Persidangan ada dikapalaken oleh toean The Kian Sing, tapi orang roepanja blon ambil djoeroesan jang tetep, maka peroendingan atawa pembitjara'an tida bisa lantjar, hanja djadi pertjektjokan.

Sampe di-sitoe saia rasa baek djoega poelang ka hotel sabentaran boeat ambil bebrapa banjak lembaran Sin Po, di-mana ada diterangken doedoeknja perkara sekalian alesan-alesan kenapa dianggep orang Tionghoa haroes toelak pada Volksraad, goena dibatjaken di-hadepan vergadering.

Sakombalinja dari hotel saia dapetken doea orang Olanda berada dalem itoe persidangan, antara mana jang satoe lagi berpridato.

Saia dikasi taoe, marika adalah Baars dan Sneevliet. Saia djadi kaget sebab oeroesan nanti djadi kaloet sama-sekali, kerna ia orang poenja politiek aken bisa adoek dan bikin lebi koesoet gerakan kabangsa'an Tionghoa.

Di-sini boekan disangkal kapentingan sociale politiek bagi bangsa Tionghoa, tapi masing-masing ada tempat dan gilirannja sendiri, lagi Baars dan Sneevliet poenja tjara tida bisa tjotjok dengen bangsa Tionghoa poenja kaperloean.

Sementara itoe saia diminta batjaken lembaran-lembaran Sin Po terseboet serta briken segala katerangan jang perloe, teroetama tentang hoeboengannja Volksraad sama onderdaanschap Olanda.

Itoe tatkala saia berada dalem keada'an soeker, tapi achirnja saia bertaoeken teroes-terang, bahoea saia tida bisa moefakat dengen adanja itoe, doea orang Olanda di-sitoe.

Sasoeda tjektjok sekean lama baroe Baars dan Sneevliet brangkat-pergi dan di-sitoelah saia toetoerken doedoeknja oeroesan Volksraad, dalem mana orang tjoema bole ambil bagian kaloe maoe trima onderdaanschap Olanda.

Kombali terbit pertjektjokan teroes-meneroes, teroetama lantaran adoekannja Sneevliet dan Baars tadi, Jang maoe selomotin sociale politiek dalem gerakan kabangsa'an Tionghoa.

Duitschland kala perang dan sekarang djato serta terhina sabagian besar ada lantaran digretjokin dan diadoek oleh kaoem socialist.

Achirnja tida bisa diambil poetoesan soeatoe apa, hanja maoe didenger doeloe bitjaranja toean Kan Hok Hoei.

Dalem perlawanan pada Volksraad, Sin Po soeda bedol akarnja oeroesan dengen toelak sama sekali segala pertjampoeran politiek bagi orang Tionghoa di Hindia, djoega soepaia kaoem officier Tionghoa tida bisa dapet lobang boeat lolos, kerna kaloe tida diatoer begini nanti bitjara djadi melibet-libet dan perkara djadi koesoet. Sementara Sneevliet dan Baars, jang tida perdoeli sapeser pada pri kabangsa'an Tionghoa, maoe kasi tinggal itoe akar, hingga perbantahan nanti djadi roewet, orang Tionghoa aken tida taoe moesti bikin apa.

Dalem praktyk politiek terkadang kapaksa dibikin compromis, tapi lebi doeloe masing- masing fihak haroes taoe terang poko dan kadoedoekan diri-sendiri.

Officier Tionghoa maoe oeroesin politiek zonder poko, hanja toeroet sadja „prentaaloes".

Di itoe malem tida ada dibikin sekongkolan soeara soeatoe apa, sebagimana ada disangka oleh kaoem officier Tionghoa dan pers Olanda, yang selaloe tjotjok pikiran satoe sama laen.

Faedanja itoe voorvergadering jalah sekarang itoe wakil wakil djadi paham pokonja perkara, maka malemnja marika bisa timbang dan besok di conferentie bisa bikin poetoesan.

Besok paginja di gedong Siang Hwee telah diboeka itoe conferentie kira-kira pada djam sepoeloe liwat. Tempatnja itoe persidangan (di loteng Siang Hwee) ada teratoer begini sabegitoe djaoe jang saia masi inget:

Tanda 𝄚 ada publiek jang djoemblanja lebi 200 orang, antara mana saia inget ada nampak toean Yap Soei Tjiong (17), toean Goei Kee Ho (14), toean van de Kamer, redacteur Locomotief (13) dan toean Goei Ing Hong (15).

Di medja A ada doedoek kaoem officier Tionghoa, antaranja toean Kan Hok Hoei (1), majoor Kwee An Kie (2), luitenant Tjoa Liang Djin (3) dan majoor Khouw Kim An (4).

Tanda X jalah sekalian tay-piaw, toean Lim Tjhioe Koei (10), luitenant Tan Tjin Bok (11), toean The Kian Sing (12) dan saja (9).

Di medja C ada doedoek toean The Tjoen Hoay, President Siang Hwee (7), ass. res. van Leeuwen (8), toean Ezerman (5) dan toean Mouw (6).

Medja B. adalah boeat pers.

Antara jang hadlir poen saia ada liat toean Ang Sioe Tjiang jang kamoedian kasi masoek stem blanco bersama oetoesan dari Cheribon.

Tempat boeat masing-masing lebi doeloe telah diatoer oleh toean Kan Hok Hoei, bermoela saia ditempatken di-sebela luitenant Tan Tjin Bok. Saia bikin kaberatan, tapi toean Kan Hok Hoei roepanja djadi koerang seneng, sebab barangkali ia sengadja, maka saia tida bitjara lagi, hanja teroes pinda sendiri di derekan toean Lim Tjhioe Koei.

Sasoeda sekalian ambil tempatnja sigra toean The Tjoen Hoay oetjapken ia poenja „welcome“ dan seraken pimpinan vergadering pada „Mr. Kan“ dengen moefakatnja orang banjak. Sahabisnja bitjara sedikit tentang diboekanja itoe conferentie, toean Kan Hok Hoei laloe minta bebrapa oetoesan jang ia seboet namanja menjataken alesan dan perlawanannja pada Volksraad dengen oeroetan seperti berikoet:

 1. Hauw Tek Kong
 2. The Kian Sing
 3. Kwee Hing Tjiat
 4. Lim Tjhioe Koei

Ini system bersidang ada enak boeat toean Kan Hok Hoei, ia minta orang lebi doeloe lepas anak-pana, aken ia kamoedian ketok satoe-persatoe, hingga achirnja oetoesan didjadiken persakitan, seperti redacteur pasang commentaar, gampangnja sebagi sekelapin anak ketjil.

Toean Hauw Tek Kong sebagi orang Betawi ada kenal ini taktiek, maka ia egosin dan maoe liat glagat doeloe, barangkali djoega ada djebakan jang tersemboeni.

Sebaliknja toean The Kian Sing dan bebrapa banjak oetoesan dari Djawa Wetan berame bikin kaberatan hal marika dikasi giliran kadoea, roepanja dengen kira jang toean Kan Hok Hoei maoe kasi kahormatan giliran kasatoe pada sesama orang Betawi, toean Hauw Tek Kong; orang barangkali maoe tangkep „lauweren“!

Pertjektjokan djadi mingkin keras, orang tida mengerti satoe sama laen, toean Kan Hok Hoei maoe maen anggar menoeroet ilmoe, kena serodok oleh orang Djawa Wetan, hingga ia poenja systeem djadi kalang-dikaboet.

Oedara dalem itoe conferentie jang tadinja ada mengoeatirken, sekarang djadi sengit dan kaloet.

Demikianlah orang bergoetet sekean lama, sampe pada soeatoe sa'at toean The Kian Sing madjoeken satoe perkara jang penting sekali, jang tida satoe orang laen telah dapet inget, dari mana bisa diliat ia poenja katjerdikan.

Tadinja orang soeda kesel meliat ia poenja tjara riboet, mendadak orang djadi kaget, saia djadi bernapas lega poela, kaoem officier Tionghoa dan toean Kan Hok Hoei djadi bingoeng: toean The Kian Sing soeda terkam marika poenja tenggorokan.

Dengen pendek ia bikin pertanja'an: — Perloe diterangken lebi doeloe apa Chineesche Officieren Bond dan toean Kan Hok Hoei maoe pegang tetep poetoesan conferentie di Bandoeng bila nanti dibatalken oleh ini persidangan?

Toean Kan Hok Hoei maoe tjoba lolos, tapi ia seperti satoe ikan jang soeda diangkat di darat, ia tjoema bisa bergobek sadja.

Begitoe djoega ia tida gampang menjera, ia masi maoe tjoba meledjid teroes, vergadering dan publiek djadi sengit, toean The Kian Sing laloe goenaken itoe saat dengen bilang: — Kaloe Chineesche Officieren Bond dan toean Kan Hok Hoei tida maoe toeroet poetoesannja ini conferentie, boeat apa kita-orang diminta dateng bersidang, maka lebi baek poelang sadja.

Pada itoe tatkala kasabarannja vergadering dan publiek soeda sampe di watesnja, satoe orang dari publiek (16) soeda moelai betreak: — Hok Hoei, loe djangan maen komedi. Di-sitoe toean Kan Hok Hoei laloe menjera.

Atas saia poenja pernjata'an bahoea officier Tionghoa tida bisa dianggep sebagi pemimpin dari bangsa Tionghoa, dengen tjepet ia timpalin, itoelah sebabnja djoega maka dibikin lagi ini conferentie di Semarang.

Demikianlah djadi toean Kan Hok Hoei menjataken hendak taloek pada poetoesannja ini conferentie.

Kamoedian Volksraad dibitjaraken lebi djaoe, tapi kombali persidangan djadi koesoet lantaran orang maoe bereboet bitjara, tida njana antara Hoa Kiauw ada begitoe banjak Cicero ketjil, sementara toean Kan Hok Hoei teroes tinggal sabar dan kasi somprotan kanan-kiri dengen djitoe.

Kariboetan mingkin lama tida djadi padem, malahan perbantahan djadi lebi koesoet, orang bitjara poela tentang „kiesvereeniging“, sampe pada soeatoe sa'at oetoesan dari Bandoeng, toean Tan Tek Ho, dengen soearanja jang terang batjaken satoe artikel dari ordonnantie jang mengadaken Volksraad, dalem mana ada ditetepken, tjoema onderdaan Olanda jang bole pili dan djadi lid Volksraad.

Toean Lim Tjhioe Koei jang roepanja malemnja soeda pikirin doedoeknja perkara laloe tangkep itoe sa’at dengen bikin pertanja’an direct pada vergadering, apa marika soeka djadi onderdaan Olanda, sebab di-sitoelah akarnja oeroesan Volksraad.

Bole dianggep semoea oetoesan laloe berdiri menjataken penoelakan, dengen apa sekalian dipoetoesken vergadering tampik sama-sekali pada Volksraad.

Toean Kan Hok Hoei poenja sedikit katerangan blakangan poen tida meroba sikepnja vergadering.

Pada tatkala itoe matanja toean Kan Hok Hoei berkilat saklebatan, seperti satoe koetjing jang dapet liat tikoes, dengen pelahan ia kasi kloear satoe lembar kertas dari kantongnja, jang ia laloe batjaken: soeratnja toean Lim Tjhioe Koei padanja, di-mana ada dinjataken si penoelis poenja satoedjoe hal toean Kan Hok Hoei djadi lid Volksraad.

Sementara itoe vergadering djadi diam, toean Lim Tjhioe Koei sendiri kliatan kesima, sampe pada satoe orang kisikin padanja, tida pantes toean Kan Hok Hoei berboeat demikian, sebab itoe soerat particulier.

Toean Lim Tjhioe Koei laloe berdiri dan kata dengen bernafsoe: — Nanti doeloe, ini djam saia baroe taoe toean Kan Hok Hoei ada manoesia matjem apa, itoe soerat privé tida haroes dibatjaken di-sini.

Tapi toean Kan Hok Hoei melaga bodo dan pasang moeka mesem.

Orang kisikin poela pada toean Lim Tjhioe Koei boeat teroes desek pada toean Kan Hok Hoei sampe ia ini minta ma'af, tapi toean Lim Tjhioe Koei soeda sala denger, ia sendiri laloe minta ma'af pada toean Kan Hok Hoei.

Ini karewelan ketjil tida bikin perobahan soeatoe apa dalem haloeannja vergadering.

Laloe toean Kan Hok Hoei maoe batjaken ia poenja pridato, jang ia soeda tahan sekean lama.

Sementara itoe toean Gan See Han menjataken ia tida kapengen denger itoe semoea lagi, sebab ia moesti poelang ikoet kreta api dan harep vergadering lekas ditoetoep. Ia anggep oeroesin politiek ada seperti giling cigaret.

Toean Kan Hok Hoei tida ladenin ini protest, ia teroes batjaken pridatonja, dalem mana antara laen-laen ia ada bilang, bahoea Volksraad tida ada menjangkoet pada pri kabangsa'an Tionghoa dan katain Sin Po soeda kiberken bendera palsoe, sedeng Sumatra Post dan Indier blakangan akoe bener Volksraad bisa bikin lema nationalisme Tionghoa.

Toean Kwee Tek Hoay dari Bogor, sala satoe vice-president Djawa Hak Boe Tjong Hwee, perna madjoeken alesan dalem satoe permoefakatan antara redactie Sin Po, bahoea Tiongkok doeloe soeda bikin kaberatan pada Rusland lantaran rahajat Mongol maoe dikasi toeroet tjampoer dalem oeroesan poli­tiek Rus.

Achirnja conferentie ditoetoep sasoeda toean Kan Hok Hoei oetjapken „slamet djalan” pada sekalian jang hadlir.

Sahabisnja bersidang toean Goei Kee Ho laloe samperin pada saia dan kasi tangan sembari kata: — Splendid, batinnja ini conferentie ada satoe tanda bahoea bangsa Tionghoa blon maoe moesna.

Di bebrapa soerat-kabar kamoedian saia dapet batja verslag dari oepatjara jang soeda dibikin boeat trima poelangnja toean The Kian Sing di Soerabaja, jang ada bawa djoega satoe setangan dari toean Lim Tjhioe Koei jang mandek di Solo, sebagi tanda „kamenangan”!

Gerakan di Tiongkok.

Kerna gerakan Tionghoa di Hindia hanja satoe bajangan dari gerakan di Tiongkok, maka berikoet saia ada koetib dengen ringkes sabagian penoetoeran dari Ku Hung Ming dalem boekoe „The Story of a Chinese Oxford Movement“ jang terkenal di seloeroe doenia, boeat terangken akarnja oeroesan.

Mathew Arnold kata, Oxford tinggal soetji maski kala. Dr. Newman poenja gerakan Oxford ada boeat melawan kamadjoean jang dianggep tida bener (Liberalisme). Gerakan Oxford Tionghoa poen ada melawan pada Liberalisme. Ku Hung Ming ada ambil bagian dalem itoe gerakan, jang beradoe keras lebi tiga poeloe taon. Antara kawannja ada jang berchianat atawa menjera dan marika sekalian sekarang soeda terpetja. Ku Hung Ming soeda berlawan di bawa pimpinan Tio Tji Tong. Paling blakang poen Tio Tji Tong soeda poetoes harepan. Djoega Liang Tun Yen, bekas president Gwa Boe Po, soeda menjera dan kasi nasehat pada Ku Hung Ming aken lem­par sendjatanja. Tapi ia ini sampe sekarang masi blon maoe taloek.

Han Lim Academie ada Tiongkok poenja Oxford, pokonja kasopanan Tionghoa, dari mana soeda terbit itoe gerakan Oxford Tionghoa atawa Tjhing Lioe Tong. Maksoednja ini gerakan jalah boeat melawan pada kemadjoean jang dianggep tida bener dan boeat bikin rahajat djadi lebi perhatiken pada peladjaran Khong Tjoe.

Bangsa Tionghoa itoe waktoe ada terdiri dari tiga bagian, kaoem Boan, kaoem literati (kaoem bat-dji) dan kaoem bekerdja (orang dagang, enz). Kaoem dagang ada radjin, kaoem literati ada tjerdik dan kaoem Boan asalnja moelia. Orang Boan ada toeroenan militair, maka poenja poko sifat moelia dan gaga, sebab orang militair biasa membela. Kaoem radjin ada toelangnja negri, kaoem tjerdik jang pimpin dan kaoem militair jang djaga kamoelia'an.

Perdamian soeda bikin roesak kamoelia'an kaoem Boan. Kaoem bat-dji masi tjerdik, tapi tida moelia lagi, hal mana ternjata dari bedanja literatuur djeman Kang Hi dan dari djeman blakangan. Kaoem kerdja masi radjin, tapi tida sanggoep lagi kerdjaken barang bagoes. Negri koesoet, revolutie Taiping terbit dan kaoem Boan tida bisa berdaja. Marika ini masi gaga, sebagimana ada ternjata dalem pertempoeran pada tentara Inggris dan Frans di Petang pada taon 1860, tapi marika dihadepken pada kaoem Taiping poenja nekat. Revolutie Taiping telah petja kerna goesarnja rahajat, kaoem Boan atawa kaoem bangsawan Europa jang gaga dan moelia tida bisa melawan pada ini matjem pembrontakan jang disahken oleh Allah. Boeat lawan pembrontakan begini koedoe ada katjerdikan, maka Kokbo Tsu Hsi soeda minta pertoeloengan pada kaoem literati boeat lawan kaoem Taiping. Demikianlah kendali pemerentahan di Tiongkok dari tangan kaoem Boan djadi pinda di tangan kaoem literati. Hoofdkwartier dari kaoem Boan ada di Peking, sementara kaoem literati ada menjelak di segala provincie, hingga pemerentahan djadi terpetja, tapi oentoeng kamoedian bisa dipimpin kombali dalem satoe tangan oleh markies Tseng Kuo Fan, ajahnja markies Tseng jang blakangan djadi minister Tiongkok di London. Markies Tseng Kuo Fan djadi kapala dari kaoem literati dan dapet koeasa zonder wates dari Kokbo Tsu Hsi, hingga ia djadi seperti Dictator di Tiongkok selama djeman Taiping. Kaoem literati Tionghoa telah trima panggilannja Kokbo Tsu Hsi, laloe lempar tengsanja dan angkat sendjata serta lawan kaoem Taiping jang kala tjerdik hingga katindes.

Revolutie Taiping di Tiongkok ada seperti Revolutie Frans di Europa, ja'itoe lantaran kakoesoetan dalem pengidoepan rahajat. Seperti di Europa sasoedanja Revolutie Frans, poen di Tiongkok sasoedanja hoeroe-hara Taiping, pemerentahan djadi pinda dari tangan aristocratie ka tangan kaoem tenga. Revolutie roba kabiasa'an dan rahajat sahabisnja revolutie selaloe bisa pikir dengen merdika. Di sitoelah katjerdikan rahajat djadi idoep dan bergerak. Demikian di Tiongkok djeman revolutie Taiping seperti di Europa waktoe Revolutie Frans rahajat djadi berpikir. Bermoela kaoem literati pimpin ini pikiran, tapi kamoedian gerakan rahajat djalan teroes sementara pikiran mandek hingga njasar dan kaloet. Boeat tahan ini kakaloetan telah terbit Tjhing Lioe Tong jang maoe pegang keras pada peladjaran Khong Tjoe.

Li Hong Tjiang telah gantiken markies Tseng Kuo Fan sebagi kapala dari kaoem literati. Sasoedanja revolutie Taiping kena ditindes, kaoem literati Tionghoa ada hadepin doea perkara jang soeker. Pertama jalah diriken kombali segala apa jang soeda djadi roesak dalem itoe revolutie dan kadoea adalah bagimana moesti melawan pada Europa poenja pengaroe jang bikin kaloet pengidoepan di Tiongkok. Kawadjiban jang pertama soeda dilakoeken dengen tjepet, dalem sedikit tempo Tiongkok soeda djadi aman dan santausa kombali, tapi dalem perlawanan pada pengaroenja Europa, kaoem literati Tionghoa soeda djato. Marika tida bisa berdaja soeatoe apa pada itoe pengaroe seperti kaoem tenga di Engeland pada pengaroenja Revolutie Frans. Boeat lawan pengaroenja Europa, kaoem literati Tionghoa koedoe merdikaken pikiran, koedoe bisa „interpret facts". Tapi marika tida sanggoep berboeat demikian lantaran terkoeroeng dalem peladjaran Khong Tjoe jang soeda djadi singkat di djeman Song Tiauw. Ia orang hanja kira, bila Tiongkok poenja meriam dan kapal perang, aken bisa lawan pada pengaroenja Europa. Itoe waktoe di Tiongkok tjoema ada satoe orang jang mengerti doedoeknja perkara, ferdana mantri Wen Chiang, sa'orang Boan jang djadi President pertama dari Tsoeng Li Yamen. Sementara kaoem literati iboek diriken arsenal dan bikin fabriek alat perang, ia telah boeka Toeng Wen Kwan, satoe sekola di mana pemoeda Tionghoa aken dikasi pendidikan Europa jang aseli dan lengkep. Poen markies Tseng Kuo Fan blakangan soeda kena diboedjoek boeat kirim 120 student ka America. (Antara marika ini tjoema ada 2 jang tamat beladjar, ja'itoe ingenieur Yeme Tien Yu jang terkenal dan dr. Ouw Yang King, bekas consul general di Betawi, jang sekarang djadi secretaris pada legatie Tiongkok di London). Tapi Wen Chiang poenja maksoed tida seperti markies Tseng Kuo Fan jang soeroe itoe orang orang moeda pergi ka loear negri tjoema boeat beladjar bikin meriam dan kapal perang. Wen Chiang poenja maksoed jalah boeat dapetken pokonja kasopanan Europa jang sedjati. Sajang ini pakerdja'an diserahken pada Sir Rober Hart, jang tida tjari orang pande, hanja dorong sala satoe sobatnja, satoe bekas pendita American, djadi president Toeng Wen Kwan. Itoe waktoe nasibnja Tiongkok ada dalem tangannja doea orang jang mati-pikiran, Sir Robert Hart dan Li Hong Tjiang, hingga Toeng Wen Kwan djadi roesak dan sabagian besar dari 120 student terseboet dipanggil poelang. Li Hong Tjiang kira bisa toeloeng Tiongkok dengen bikin meriam dan Sir Robert Hart kira Tiongkok bisa slamet kaloe pendapetan bea dioeroes beres.

Berhoeboeng dengen maksoed besarken armada dan alat perang, Li Hong Tjiang soeda koempoelken kontjo orang dagang dan compradore (sematjem kassier) berdoeit, jang dengen merem tiroe segala tjara Europa hingga koesoet dan meloekain perasa'annja kaoem Han Lim jang laloe gerakin Tjhing Lioe Tong boeat melawan. Marika ini tida bentji pada bangsa Europa, hanja pada tiroean jang koesoet. Pemimpin Tjhing Lioe Tong jalah Li Hong Tjao, president Han Lim Academie, satoe orang jang aloes boedi, tapi boekan pemikir, hingga ia ditjinta, tida didjoendjoeng. Laen laen pemimpin dalem Tjhing Lioe Tong adalah Chang Pei Lun (kamoedian djadi mantoenja Li Hong Tjiang), Tio Tji Tong, Teng Chen Hsui, Tan Poo Thim, Hsu Chi Chiang dan Chen Chi Tai, bekas gouverneur dari Kiangsu.

Tjhing Lioe Tong djadi sengit pada tatkala petja perang Tongkin, Li Hong Tjiang didorong ka samping, Tan Poo Thim dioetoes boeat oeroes perdamian sama wakil Frans, sementara Chang Pei Lun dikirim boeat belaken Foochow dan Tio Tji Tong boeat belaken Canton. Ini orang orang moeda blon taoe oeroesan. Achirnja bangsa Frans ilang sabar dan admiral Courbet serang Foochow. Chang Pei Lun merat. Tio Tji Tong lebi beroentoeng, orang Frans tida samperin Canton.

Sahabisnja ini perang, Li Hong Tjiang poenja bintang naek lagi, Tjhing Lioe Tong dibekoek. Tan Poo Thim dilepas dan Chang Pei Lun, si djago dari Foochow, dihoekoem kerdja paksa. Tapi kamoedian ia ini djadi mantoenja Li Hong Tjiang. Teng Chen Hsui moendoer dari pergaoelan dan Hsu Chi Chiang mati gila prampoean. Doea pemimpin Tjhing Lioe Tong masi angkat kapala, Li Hong Tjao, jang masi teroes dihargaken oleh Kokbo Tsu Hsi dan Tio Tji Tong. Dari sini tenjata Kokbo Tsu Hsi ada satoedjoe pada Tjhing Lioe Tong, sementara ia tida soeka pada Li Hong Tjiang, tapi kapaksa pake padanja, seperti Ratoe Victoria kapaksa pake Lord Palmerston. Tio Tji Tong ada seperti Gladstone, marika terpeladjar, tapi boekan pemikir, jang pertama ikoet sadja peladjaran Khong Tjoe dan jang kadoea pada igama Christen, berdoea marika tida brani berpikir sampe pada pokonja perkara (to first prin­ciples). Maka itoe gerakan Oxford di Engeland dan Tjhing Lioe Tong di Tiongkok ada lema, pemimpinnja selaloe ganti djoeroesan. Seperti Gladstone, Tio Tji Tong boekan ada satoe pemikir jang sedjati, sementara Li Hong Tjiang poenja pikiran mati, tapi ia ini keras hati dan koeat kerdja, tertamba banjak ngalamin, maka lebi tjakep beresken perkara dari pada Tio Tji Tong.

Sasoedanja perang Frans, Tio Tji Tong tinggal di Canton dan dari pemimpin Tjhing Lioe Tong ia merosot djadi orang „kaoem moeda". Boekan Yuan Shi Kai, tapi ia jang moelaiken gerakan Reform di Tiongkok. Ini perobahan ada poenja tiga tingkatan. Pertama hal madjoeken industrie, jang oleh Tio Tji Tong dimoelaiken di Canton dan kamoedian dilandjoetken di Wuchang. Tindakan kadoea moelai pada abisnja perang Japan, ja'itoe dalem djoeroesan militair. Tio Tji Tong telah atoer satoe model regiment dengen dikapalaken oleh officier Duits di Woosung. Tingkatan katiga dateng pada sahabisnja hoeroe hara Boxer, ja'itoe perobahan sekola menoeroet atoeran Europa.

Sahabisnja perang pada bangsa Frans, Tio Tji Tong merasa, peladjaran Khong Tjoe sadja tida tjoekoep boeat melawan pada meriamnja admiral Coubert.

Tio Tji Tong poenja Reform ini, berasal dari batin Han Lim jang bersi, soeda bantoe kobarken tenaga, jang kamoedian gentjet Li Hong Tjiang poenja gerakan koesoet dan membikin Weng Tung Ho, goeroe kolot dari Keizer Kuang Hsu, djadi moefakat pada Kang Yu Wei poenja Jacobinisme jang sengit. Orang Europa boekan sadja satoedjoe pada Kang Yu Wei, malahan bantoe padanja melawan pada Kokbo Tsu Hsi. Keada'an djadi tamba roewet kerna orang tani di Tiongkok oetara bantoe Kokbo Tsu Hsi melawan pada Kang Yu Wei dan kawanannja. Orang Europa anggep, kaoem literati Tionghoa bentji pada marika, sementara rahajat Tionghoa tida. Ini anggepan ada kliroe, sebab di segala negri, rahajat ada lebi kolot dari pada kaoem terpeladjar. Lantaran pengaroenja Tjhing Lioe Tong, rahajat Tionghoa ada anggep Kang Yu Wei aken bawa segala kakoesoetan Europa ka Tiongkok. Koetika rahajat dapet liat orang Europa dengen berterang bantoe Kang Yu Wei jang dianggep maoe bikin koesoet Tiongkok, maka loemra sadja itoe rahajat djadi nekat dan maoe binasaken semoea orang Europa jang ada di Tiongkok. Inilah pokonja hoeroe hara Boxer.

Tio Tji Tong terlibet dalem itoe semoea kakoesoetan. Kang Yu Wei dan Liang Chi Chao ada bekas ia poenja „moerid", sementara ia soeda tida bisa satoedjoe lagi pada marika poenja kasengitan dan kakoesoetan. hingga Liang Chi Chao katain Tio Tji Tong tida setia seperti Yuan Shi Kai jang lantas toekar topeng tatkala kaoemnja Kang Yu Wei djato. Kamoedian Tio Tji Tong toelis satoe boekoe tentang Peladjaran, di-mana ia terangken kenapa ia tida bisa satoedjoe pada Kang Yu Wei poenja tjara meroba.

Lebi djaoe Tio Tji Tong toelis dalem ini boekoe jang terkenal, orang Tionghoa sebagi manoesia haroes idoep menoeroet peladjaran Khong Tjoe, sementara dalem politiek marika koedoe bisa djadi Machiavellist bila perloe boeat djaga kaslametan Tiongkok, sabagimana soeda terdjati bebrapa kali dalem hikajat Tionghoa di djeman doeloe. Ku Hung Ming anggep ini haloean ada klioe, sebab djika pemerentahan djato di tangan satoe orang koesoet jang pake itoe haloean, negri dan rahajat aken djadi roesak.

Sahabisnja hoeroe hara Boxer (1900), gouvernement dan rahajat Tionghoa djadi satoedjoe Tiongkok diroba tjara Europa, tapi Ku Hung Ming kata, di antero Tiongkok tida ada satoe orang jang taoe kasopanan Europa jang sedjati. Kang Yu Wei maoe tiroe kasopanan Europa dengen pengaroein Keizer Kuang Hsu jang laloe terbitken firman perobahan saben djam. Kokbo Tsu Hsi soeda pegat ini perlomba'an, hingga Kang Yu Wei moesti menjingkir.

Bebrapa Aliran.

Dalem gerakan bangsa Tionghoa di Hindia sedari sekean taon ada njelesep satoe aliran asing jang tida berakar dalem pengidoepan Tionghoa, tapi toch kliatan mingkin lama djadi kasi denger soearanja lebi keras, ja'itoe samatjem gerakan social democratisch.

Sabegitoe djaoe jang saia taoe toean Yap Soei Tjiang di Semarang jang pertama sebagi orang Tionghoa moelai bergerak dalem ini djoeroesan dengen ambil bagian dalem sala-satoe vereeniging social democratie Olanda.

Saja tida taoe sampe brapa djaoe toean Yap Soei Tjiang anggep orang Tionghoa haroes pasang tenaga dalem ini tjabang gerakan, hanja saja inget pada bebrapa taon doeloe saja menjataken tida satoedjoe padanja di halaman Sin Po, dengen madjoeken alesan, kaloe orang sakit kapala, tida perloe dikasi obat boeat sakit peroet, ia tida aken djadi semboe, malahan bisa djadi lebi paja.

Bangsa Tionghoa tida bisa dibandingken dengen bangsa Europa, seperti botol tida bisa dibandingken dengen sikat, doea benda jang sama sekali berlaenan, masing-masing ada poenja tjara dan sifat serta djoeroesan sen­diri. Sasoeatoe negri di Europa bisa dinamaken democratisch, militairistisch, despotisch atawa socialistisch menoeroet tabeatnja bangsa Europa jang masi moeda dan extreme, tapi Tiongkok sendirian ada mengandoeng itoe semoea sifat berbareng, oepama Keizer Tiongkok ada despotisch, tapi rahajat bole oesir padanja dengen satoedjoenja Bing Tjoe, maka orang Tionghoa tida bole tiroe sadja minoem obat seperti orang Europa jang masing-masing ada poenja laen matjem penjakit.

Dr. Macgowan jang toelis tentang industrie dan perdagangan Tionghoa ada bilang, bangsa Tionghoa poenja sifat memang democratisch, kaloe sepoeloe orang Tionghoa ditempatken di satoe poelo sendirian, dengen zonder sengadja marika nanti aken diriken satoe democratie jang beres.

Dr. Dickinson jang terkenal dari Cambridge kata, ia blon perna dateng di satoe negri, di-mana rahajatnja ada begitoe democratisch seperti di Tiongkok.

Lebi djaoe ia bilang, orang Tionghoa ada democraat jang sedjati, kaoem democraat Europa haroes ambil toeladan pada orang Tionghoa.

Toch toean Yap Soei Tjiang maoe bikin orang Tionghoa djadi democratisch. Orang tida sakit dikasi obat bisa djadi sakit.

Paling blakang dr. Kwa Tjwan Sioe ada bawa haloean socialistisch atawa bolsjevistisch, satoe kasengitan dari sociaal-democratie.

Itoe semoea ada akarnja dalem pengidoepan di Europa jang djato di laen podjokan, maka loemra sadja djadi terbit imbangan demikian, tapi bagi orang Tionghoa segala itoe tida bisa lebi dari pada academisch. Oepama perversiteit dalem pengidoepan di Europa telah terbitken „dadaisme“ dalem kunst, satoe aliran saderhana jang soeda bikin djoega hingga dr. Kwa Tjwan Sioe tida maoe pake topi di straat, tapi itoe semoea bagi bangsa Tionghoa ada kosong.

Boeat dr. Kwa Tjwan Sioe sendiri jang idoep dalem oedara Europa, segala itoe ada poko dan alesannja.

Lebi sehat dari pada gerakannja toean Yap Soei Tjiang dan dr. Kwa Tjwan Sioe adalah gerakannja toean Tan Ping Tjiat c.s. di Soerabaja, kerna marika ini ada berdiri di-atas praktijk pengidoepan, kendati tida djarang djoega ia'orang menjasar atawa kabatjoet lantaran anoet atawa didorong oleh angin dari fihak social democratie Boemipoetra dan Olanda.

Pada soeatoe hari di taon 1918 saia liwat Kampong-Baroe mampir di kantoornja toean Lim Sik Bie, jang aken dipili djadi lid gemeenteraad Soerabaja.

Itoe waktoe toean Tan Ping Tjiat lagi goembira bikin gerakan „sama rasa sama rata“, jang oleh bebrapa sobatnja dikliroeken djadi „sala rasa“.

Roepanja dalem kasengitan toean Tan Ping Tjiat soeda maoe bertindak terlaloe djaoe, maka toean Lim Sik Bie jang biasanja sabar djadi bernafsoe dan kata pada saja: — Apa itoe, kenapa moesti bikin gerakan seperti maoe rampok laen orang poenja harta.

Ini doea fihak roepanja tida kenal tiong, toean Lim Sik Bie di fihak kapitaal dan toean Tan Ping Tjiat di fihak kaoem miskin.

Toean Lim Sik Bie seboet perkata'an perampok, roepanja ia tida taoe bahoea kaoem socialist dengen dikapalaken oleh Proudhon lebi doeloe soeda anggep fihak kapitaal poen seperti maling.

Marika anggep, Allah tida adaken harta doenia boeat dibagi antara bebrapa riboe orang hartawan, sedeng ratoesan miljoen orang miskin moesti idoep dalem soesa dan sangsara. Sasoeatoe manoesia ada hak sama rata atas harta doenia. Ia'orang poenja itoengan kasarnja begini: oepama toean Lim Sik Bie ada poenja harta ƒ.500.000. Bagimana ia bisa poenja itoe oeang ƒ.500.000? Toean Lim Sik Bie anggep itoe boekan laen orang poenja oeroesan, tapi kaoem socialist anggep ini oeang ƒ.500.000 toean Lim Sik Bie soeda bisa koempoelin lantaran belasting tida diatoer betoel hingga loepoet poengoet boeat bikin sekola dan laen kaperloean oemoem atawa ia tida kasi gadji pada penggawenja berimbang dengen kaoentoengan jang dibikin. Atawa ia djoeal barangnja terlaloe mahal dan semoea itoe achirnja moesti dibajar oleh orang miskin. Toean Lim Sik Bie ada kapi­taal, tjerdik, radjin dan ada redjeki, tapi ia tida aken bisa bergerak dan bikin oentoeng begitoe besar zonder penggawe.

Maka si socialist Tan Ping Tjiat pikirin siang-hari-malem bagimana akalnja boeat sebrot kombali itoe ƒ.500.000 dari kantongnja toean Lim Sik Bie boeat kaperloean kaoem miskin.

Lebi koesoet dari ini tjonto adalah orang jang trima boedel atawa harta besar zonder kerdja soeatoe apa, hingga boekan sadja kaoem miskin jang moesti mandi kringet saoemoer idoep merasa ditjoerangin, tapi itoe orang sendiri dan toeroenannja nanti djadi roesak lantaran tida kerdja dan djadi toeladan djelek.

Si socialist Tan Ping Tjiai kaloe denger alesan begini barangkali maoe dansa, tida dipikir kaloe itoe ƒ.500.000 dari toean Lim Sik Bie dirampas, tida satoe manoesia maoe kerdja lagi, orang hartawan aken djadi miskin dan orang miskin aken lapar, hingga oeroesan djadi lebi koesoet.

Djoega djangan diloepa, bangsa Tionghoa tida idoep sendirian di doenia, dalem keada'an begitoe nanti marika semoea aken djadi korban dari laen bangsa jang berkapitaal. Lenin maoe lawan ini bahaja dengen tjoba terbitken revolutie-doenia, jang sekarang kliatan soeda gagal.

Orang di Europa atawa America poenja harta boekan ratoesan riboe, tapi ratoesan miljoen, hingga kaoem miskin bisa paksa adaken belasting berat atas kapitaal zonder bahaja boeat kaslametan nationaal, sementara bagi bangsa Tionghoa tindakan demikian blon temponja, masi terlaloe siang, sebab kaloe orang poenja harta baroe setenga miljoen soeda digretjokin begitoe roepa, nanti segala kamadjoean bangsa jang selaloe berdasar atas oeang bakal djadi roesak, aken achirnja toch kombali djato di-bawa kaki kapitaal asing jang lebi koesoet.

Malahan di Japan poen itoe sa'at boeat bertindak begitoe djaoe masi blon dateng, professor dr. Kushida dari Tokyo University jang djadi pemimpin kaoem socialist di Japan dan tinggal bersama saja di satoe hotel di Belin, perna mengakoe pada saja, kaoem socialist di Japan masi blon dapet pangkalan jang tegoe, artinja djeman masi blon mateng.

Maka saia djadi heran bagimana toean Mouw bisa koeatir pada „bolsjevisme Tionghoa“ jang dianggep „absurd“ oleh dr. Lim Boon Keng dan dikatain „loear-oeroesan“ oleh Sir John Jordan, bekas minister Inggris di Peking, jang saia ketemoe pada taon doeloe di London.

Bolsjevisme antara bangsa Tionghoa ada seperti ikan di-darat, ia tida aken bisa idoep, maka saia poen tida bisa pertjaia satoe prakticus seperti toean Tan Ping Tjiat bisa satoedjoe pada ini gerakan, saja hanja kira terkadang ia anoet angin socialistisch Boemipoetra, jang ditioep oleh bebrapa socialist Olanda.

Toean Tan Ping Tjiat maoe „sama rasa sama rata“, ini toch tida bener seanteronja, sebab dalem pengidoepan di ini alam tida ada doea benda jang sama, malahan bersifat bertentangan, im dan yang, kaja dan miskin, tjerdik dan bodo, tjantik dan djelek, tjoema sadja segala itoe ada watesnja dan koedoe diambil timbangan tiong. Orang hartawan haroes kenal kawadjiban social dan national. Pierpont Morgan kata, ia anggep dirinja sebagi kassiernja Allah.

Betoel semoea koeda jalah koeda, tapi ada koeda katjangan dan ada koeda balap boeat Derby, orang pinter toch tida maoe disamaken dengen orang bodo, sementara saia brani bertaro dengen merem bila ada doea nona, A. tjantik dan B. gendoet-gigoe, toean Tan Ping Tjiat sendiri nanti aken tangkep si A. Kaloe diperingetken ia ada pemimpin „sama rasa sama rata“, ia aken madjoeken alesan „force majeure“.

Perkoempoelan Tionghoa jang beres kaloe dibandingken dengen jang laen adalah perkoempoelan kematian, sebab ini perkoempoelan boekan tiroean jang tida tjotjok dalem pengidoepan Tionghoa, hanja terbit dari kaperloean Tionghoa jang toelen, tjoema sajang sedari lama tida ada dibikin perobahan jang perloe hingga sekarang tida menjotjokin djeman lagi.

Oepama pada sepoeloe taon doeloe dalem kota Soerabaja sadja ada 50 songsoehwee. Saja kenal satoe orang jang bergadji ƒ.40 moesti bajar ampir ƒ.10 hoe-gin saboelan poekoel-rata. Itoelah ada meliwatin wates. T.H.H.K. Betawi soeda bikin sedikit perobahan dalem ini oeroesan dengen ia poenja afdeeling B.

Kaloe dibikin peritoengan atawa statistiek jang lengkep dari kawafatan antara orang Tionghoa, barangkali dengen rapi bisa diatoer satoe maatschappy atawa centrale seperti assurantie boeat oeroes ini semoea, hingga tida oesah makan tenaga gerakan begitoe banjak, jang bisa digoenaken boeat laen perkara. Segala karewelan mengoeboer bisa dibikin lebi ringkes, oepama peti tida oesah dibikin begitoe tebel dan tida oesah ditahan begitoe lama. Ini sadja barangkali bisa koerangken ongkos berpoeloe procent. Boeat orang mampoe ini perkara semoea tida penting, tapi boeat orang miskin besar artinja.

Antara bangsa Tionghoa ada dibitjaraken lebi banjak hal song-soe dari pada tentang oeroesan politiek atawa laen dan dirasa seperti satoe pikoelan berat, hingga dari sitoe barangkali telah terbit reactie-hiboeran: song-soe djadi seperti sport Tionghoa.

Fatsal song-soe ada berakar ka segala djoeroesan dalem pengidoepan Tionghoa, hingga menjelak dalem T.H.H.K. dan sering namanja dipake oleh Thian Tee Hwee.

Barangkali kerna doeloe soeda dibikin banjak poesing oleh kongsi-kongsi gelap di Borneo, maka orang Olanda kerep kata, orang Tionghoa ada dilahirken boeat bikin vereeniging. Memang manoesia ada satoe social animal dan orang Tionghoa boekan satoe katjoeali, tapi itoe nafsoe bikin perkoempoelan gelap saja kira tjoema ada satoe boentoet dari Hung Sew Chuan poenja Thian Tee Hwee di djeman Taiping dan kadoea kerna marika idoep di negri asing jang tida mempoeasken hatinja.

Oemoemnja njawanja Thian Tee Hwee jang toelen soeda moesna, hanja tinggal koelitnja sadja, lantaran tida ada raison d'être lagi, hingga sering itoe koelit di'isih dengen segala hal jang boekan moestinja.

Pada taon doeloe saja sengadja koendjoengin London poenja East End deket Lime House, di-mana ada tinggal banjak orang Tionghoa. Saja diadjak oleh sala satoe antaranja masoek di satoe roema perkoempoelan gelap, di-mana ada bebrapa banjak orang Tionghoa lagi berdjoedi dan isep madat.

Di London, Marseille dan Rotterdam ada bebrapa banjak Thian Tee Hwee jang selaloe setori satoe pada laen dan terkadang saling boenoe anggotanja, seperti blon lama telah terdjadi di Amsterdam.

Di Hamburg orang diperingetken aken djangan toeroet tjampoer pada marika sebab nanti aken disatroe kaloe tida beli barang pakean atawa makanan dengen harga extra di toko dari kapalanja.

Pada bebrapa taon doeloe toean Tan Tjoen Lee dan toean Tjoa Bing Liong telah tjoba bikin satoe organisatie Tionghoa di antero Hindia.

Antara laen laen marika soeda dateng pada toean Tjoa Sien Tjing di Lawang boeat bitjaraken itoe hal.

Itoe semoea tida bisa terdjadi, sabagian besar lantaran toean Tan Tjoen Lee boekan ada itoe orang boeat kerdjaken perkara demi­kian.

Ia poenja nafsoe bergerak jang djoedjoer, paham „koentao“, tapi koerang pikiran.

Saja perna dengerken toean Tan Tjoen Lee berpridato die T.H.H.K. Bogor, ia bitjara fatsal peladjaran, tapi kerna ia ada grootmeester dari Vrymetselary, maka ia seboet djoega hal „symboliek“, „ritus“ dan „ceremonie“ berhoeboeng dengen pri kabangsa'an, sementara ia anggep bahasa Tionghoa tida begitoe penting bagi Hoa Kiauw.

Ia loepa bahoea „symboliek“, „ritus“ dan „ceremonie“ ada termasoek dalem Bahasa dan tida sabaliknja.

Sasoeda kariboetan Koedoes bebrapa pemimpin Boemipoetra dan Tionghoa telah bikin persidangan di Oen Tong Hwee Betawi boeat bitjaraken itoe perkara atawa bikin dami.

Di-sitoe toean Tan Tjoen Lee bitjara gegaba seperti biasanja, hingga kena dibanggel oleh toean-toean Tjokroaminoto dan Hasan Djaiadiningrat, jang djawab, marika tida dateng hadlir boeat masoek sekola, toean Tan Tjoen Lee bole simpen segala nasehatnja di kantong sendiri.

Demikian poen ia soeda maoe kasi les fatsal Khong Tjoe pada toean Tjoa Sien Tjing, jang paham segala podjokan dalem literatuur Tionghoa. Di roema majoor Han Tjiong Khing ia soeda bertengkar djoega pada toean The Kian Sing, maka ini majoor koeatir kapalanja nanti bendjoet kaserempet kepelan njasar.

Soe Poo Sah telah didiriken berhoeboeng dengen gerakan Kik Bing, jang sekarang soeda brenti, hingga itoe vereeniging tjoema aken bisa goembira kombali djika dikasi djoeroesan baroe.

Sedari doea-poeloe taon orang Tionghoa di Hindia telah diriken kira-kira seratoes T. H. H. K., jang masing-masing makan ongkos poekoel-rata saben boelan seriboe roepia, hingga totaal ongkos jang soeda dikloearken ada ƒ.20.000.000, sementara djoemblanja moerid ada 7000.

Ini oeang oemoemnja dipoengoet tida dengen systeem jang tjerdik dan rapi, hanja dibikin oeroenan sagampangnja sadja.

Di taon 1916 gouvernement Hindia telah iderken circulaire pada officier Tionghoa boeat tanja dengen tjara bagimana T. H. H. K. dapet ongkos. H. C. S. jang banjaknja ada 30 boea lebi dan telah didiriken oleh gouvernement Olanda boeat imbangin T. H. H. K., poen ada poenja moerid kira-kira 7000.

Menoeroet taksiran di Hindia ada 100.000 anak Tionghoa lelaki dan prampoean jang haroes dapet sekola renda (10% dari djoembla pendoedoek Tionghoa), hingga sasoeda dipotong doea djoembla di-atas, masi tinggal djoembla 80.000 anak Tionghoa jang tida bisa dapet sekola, salaen bebrapa sekola kampoengan jang terlaloe koesoet.

Menoeroet statuten jang dikarang oleh almarhoem toean Li Kim Hok, sala-satoe maksoednja T. H. H. K. Betawi adalah boeat tegoeken peladjaran Khong Tjoe antara bangsa Tionghoa, maksoed mana poen ada djadi pokonja laen-laen T. H. H. K.

Lebi djaoe programma T. H. H. K. ada na­tionalistisch serta memboentoet sadja pada tjara di Tiongkok, zonder banjak poesingin pada kaperloean anak Tionghoa di Hindia.

Dr. Lim Boon Keng perna kata, banjak goeroe T. H. H. K. di Hindia pantes lekas dikasi poelang.

Kapitein Li Hin Liam telah minta satoe goeroe special dari Tiongkok, oleh Kang Yu Wei sendiri dikirim satoe orang setenga idiot.

Peladjaran H. C. S. boekan lebi baek, malahan lebi tida tjotjok dan lebi koesoet, sebab laen bangsa sedikitnja tida bisa taoe batin Tionghoa.

Pada hari-besar Tionghoa jang paling soetji, H. C. S. teroes diboeka, orang Tionghoa minta peladjaran bahasa Tionghoa di H. C. S. seperti orang Christen minta bybel, oleh minister Pleyte didjawab, tida perloe, sebab tida dipake boeat dagang.

Di taon 1916 gouvernement Hindia telah diriken satoe kweekschool boeat anak Tionghoa di Mr. Cornelis, di-mana marika bisa beladjar lamanja 5 taon boeat djadi goeroe dengen vry ongkos, sekalian tempat mondok dan makan.

Toean Vandermeulen, secretaris departement onderwys, perna bilang pada saja: — Gouvernement poenja maksoed jalah menamba djoemblanja goeroe Tionghoa, ongkos vry sama sekali dan tida teriket contract. Djoemblanja moerid baroe belasan, tapi didoega dalem sedikit tempo bakal madjoe keras. Tjoema saia ada koeatiran hal moerid prampoean, jang sasoedanja tamat beladjar nanti menika dan tida djadi goeroe, hingga tida bergoena boeat orang banjak.

Toean Vandermeulen poenja koeatiran ada bener. Koetika pada bebrapa taon doeloe saja koendjoengin itoe kweekschool bersama satoe soedagar dari Semarang, ia ini kata: — Wah, kaloe maoe tjari mantoe prampoean, dateng sini sadja!

Gouvernement Hindia soeda lakoeken politiek jang tjerdik sekali dengen ini kweekschool, jang barangkali asal dari toean Ezerman.

Tida ada satoe T. H. H. K. jang beres.

Soeda lebi sepoeloe taon kapitein Yap Hong Sing di Djocdja saben kali minta dibikin vergadering boeat kasi kalepasan padanja sebagi president T. H. H. K., tapi saben kali sengadja orang tida dateng soepaia vergadering gagal dan toean Yap Hong Sing teriket teroes, sebab orang merasa dengen lolosnja toean Yap Hong Sing tentoe T. H. H. K. aken koebra. Toean Yap Hong Sing sendiri tida maoe tjatjat T. H. H. K. roeboe dalem tangannja.

Orang Djocdja tida brani bikin critiek atas keada'annja T. H. H. K., sebab tida maoe tjape hati dan koeatir dipanggil oleh toean Yap Hong Sing serta dikasi over pangkat president. Penilikan tida ada sama sekali di T. H. H. K. Djocdja, hingga bisa terdjadi hoofdonderwyzer ganti Tjing Im dengen Hok Kian lamanja ampat taon zonder satoe manoesia dapet taoe.

Dr. Kwee Ping Boen toelis dalem boekoenja „The Chinese System of Public Education“, di Tiongkok tida ada satoe sekola jang beres, salaen sekola dari kaoem pendita American dan Inggris dengen marika poenja 200 000 moerid, boeat mana orang American derma saben taon ƒ. 20.000.000. Itoe orang jang telah bikin perampokan di Grissee pada bebrapa taon doeloe ada bekas president T. H. H. K. di Toeban. Saja tanja pada orang di Toeban bagimana bisa terdjadi demikian, didjawab, sengadja soeda dipili satoe djago sodokan boeat djadi president soepaia bisa paksa orang derma.

Toean Tan Kim San, directeur T. H. H. K. Betawi perna bilang pada saja, bebrapa banjak orang toeroet tjampoer oeroesan kong-ik perloenja tjoema boeat dapet hoeboengan dagang, sementara kapitein Li Hin Liam perna kasi taoe pada saja, sala-satoe antara itoe rombongan jang dimaksoedken oleh toean Tan Kim San, tatkala denger „Hay Kie“ bakal dateng, boeroe-boeroe telah atoer smokkelan madat dari Singapore, sebab tida aken dipreksa di Priok.

Orang Tionghoa tida maoe terhina, tapi kapal perangnja dipake boeat smokkel madat.

Toean-toean Phoa Keng Hek, Yap Hong Sing dan Tan Hian Gwan, president T. H. H. K. Betawi, Djocdja dan Soerabaja, tida kirim kaoem kaloearganja beladjar di T. H. H. K. Ini tiga orang ada terlaloe terhormat boeat bisa diterka berlakoe demikian dengen sengadja, marika tida sanggoep berdaja dan tida taoe moesti bikin apa boeat sampoernaken T. H. H. K. Perkara privé gampang dioeroesin. Ia'orang terlibet dalem karoewetan oemoem, lagi sebagi orang dagang marika tida paham tentang oeroesan onderwys dengen segala tjabang dan hoeboengannja. Inilah ada samatjem abstractie.

Bila diliat kakaloetan dalem gerakan onderwys Tionghoa di Hindia, saja kira systeemnja koedoe dibongkar, ja'itoe boekan moelai dari sekola renda, tapi dari satoe universiteit atawa academie boeat centralisatie dan kasi pimpinan dalem antero gerakan.

Boeat 100 000 anak Tionghoa haroes disedia 500 sekola renda, bebrapa banjak sekola tenga, sekola dagang, sekola goeroe, sekola perlajaran, sekola industrie dan satoe midrasa besar boeat pimpin ilmoe, kasopanan dan politiek.

Pertama koedoe ada organisatie dan ongkos. Oeroesan Siang Hwee poen tida lebi bagoes.

Koetika pada bebrapa taon doeloe toean Go Hoo Soei diangkat djadi president Siang Hwee Soerabaja dan toean Tio Tjee An, bekas pemimpin boycott H. V. A., didjadiken vice-president, ia ini bersambat: — Tjiaklat, goea didjadiken anak angon.

Ini oetjapan pendek ada tjoekoep boeat meloekisken keada'an.

Satoe president Siang Hwee di Preanger doeloe soeda goenaken gedong Siang Hwee, jang poenja banjak pintoe temboesan, boeat pangkalan smokkel madat. Ia telah dihoekoem bebrapa taon pendjara dan di hadepan landraad pada achirnja persidangan ditanja maoe madjoeken alesan apa lagi. la djawab: — Saja president Siang Hwee!

Siang Hwee poenja kawadjiban sabetoelnja paling penting, koedoe djaga kamadjoean dagang dan economisch Tionghoa di Hindia, jang djadi pokonja segala gerakan, sebab zonder doeit orang tida bisa berdaja.

Pada bebrapa taon doeloe saia perna batja satoe karangan dari Mr. Julean Arnold, America poenja commercial attaché di Tiongkok, di-mana ia bikin perbandingan antara kerdjanja Siang Hwee di kota Canton (Tiongkok) dan di laen kota Canton (America).

Siang Hwee di Canton (Tiongkok) ada seperti Siang Hwee di Hindia, sementara American Canton poenja Siang Hwee ada oeroesin segala perkara jang satoe gouvernement ada oeroesin, malahan lebi rapi dan lebi lengkep.

Boeat Siang Hwee di Hindia, apa lagi boeat bermoela, pakerdja'an tida bisa dilengkepin sampe begitoe djaoe, tapi sedikitnja ada berwadjib boeat djaga betoel kapentingan economisch dan dagang serta segala hoeboengannja jang direct, oepama sekola dagang dan oeroesan bank, sekola perlajaran dan sekola industrie atawa satoe fonds boeat kirim student ka negri asing boeat beladjar itoe semoea.

Di Hindia ada bebrapa banjak tjabang industrie jang tida lama lagi toch bakal moesti dikerdjaken dan orang Tionghoa haroes bersedia boeat pegang rol di-sitoe, kaloe tida maoe terdesek di podjokan, ja'itoe teroetama dengen kapitaal dan tenaga techniek.

Hindia saben taon ada pake barang kaen saharga ƒ.150 000000 (25% dari totaal import), fabriek kaen di Tiongkok tiap taon sedikitnja ada bagi dividend 25 %, di-waktoe perang itoe dividend perna naek sampe bebrapa ratoes procent.

Tiongkok sekarang ada poenja 1½ miljoen spindle, Japan 3 miljoen dan soeda bisa export barang kaen ka Hindia sampe poeloean miljoen roepia, sedeng Hindia ada poenja kapas sendiri, tjoema tida begitoe pandjang seperti kapas American atawa Egypte, tapi bisa dibikin lebi baek kwaliteitnja kaloe dapet bibit jang bener dan dirawat betoel, seperti gouvernement Hindia kabarnja soeda soeroe tjoba di Celebes.

Industrie kaen di Japan ada paling penting dan ambil bagian 50 % dari totaal industrienja serta baroe oemoer 50 taon, sementara industrie kaen di Manchester baroe oemoer seratoes taon lebi. Pada 150 taon doeloe di Engeland orang jang bikin kaen ada terantjem dengen hoekoeman potong kapala sebab meroegiken pada toekang wol.

Masin boeat fabriek kaen compleet jang bisa bikin 1 miljoen lbs sataon harga ƒ.500 000, menoeroet katerangan jang saia dapet dari Plate Brothers di Oldham, fabrikant masin textiel. Tapi ini itoengan ada tanggoeng, kaloe maoe kredja betoel moesti poenja 20 000 spindle dan harga masin sama sekali ƒ. 2 000 000.

Fabriek badjoe kaos dan kaos kaki di Tiongkok dan Japan sering moelai dengen kapitaal ƒ. 30 000, satoe masin tricotage jang dalem 10 djam bisa bikin lempengan pandjang 250 yard harga ƒ. 5000. Kaloe orang poenja 6 masin demikian dalem satoe hari bisa bikin 600 badjoe kaos.

Poen ada masin tricotage jang tjotjok boeat huisindustrie bagi nona Tionghoa di Hindia, harga ƒ. 400 compleet. Pakerdja'an soelam dari nona Tionghoa di Hindia bisa lakoe keras di Europa dan America, asal sadja dapet pimpinan jang bener, sabagimana bisa ternjata di tentoonstelling-tentoonstelling soelaman jang saia soeda sengadja koendjoengin di Paris, Bruxelles dan Berlin serta London. Nona Tionghoa tida kerdja productief, kaloe ini tenaga diorganiseer, bisa terbitken kapital serta toeladan bagoes.

Badjoe kaos ada tjotjok dengen kaperloean di Hindia, orang Boemipoetra maoe madjoe, hingga hendak bli banjak barang.

Doea poeloe taon doeloe djarang orang Madoera pake badjoe, sepoeloe taon lagi nanti miljoenan orang Boemipoetra aken pake sepatoe dan topi serta minoem bier.

Fabriek bier dan cigaret soeda madjoe keras di Japan dan Tiongkok sedeng ini doea matjem barang poen ada tjotjok betoel boeat kaperloean Hindia, sebab hawa panas dan dengen perlarangan madat nanti orang aken meroko lebi banjak, seperti soeda ternjata di Tiongkok.

Orang Tionghoa di Hindia masi giling cigaret dengen tangan, satoe hari bisa bikin 1000 batang, sementara di Europa soeda ada masin jang bisa bikin 650 cigaret dalem satoe menit, ja'itoe 10 X 60 X 650 cigaret = 390 000 cigaret dalem satoe hari, harga compleet ƒ. 20 000.

Saia soeda koendjoengin bebrapa fabriek geretan di Hiogo, deket Kobe dan di bebrapa negri di Europa; satoe installatie compleet jang bisa bikin 1 miljoen doos sahari harga ƒ. 500 000.

Kongsi kapal Nippon Yushen Kaisha pada 30 taon doeloe moelai dengen kapitaal 20 miljoen yen, sekarang hartanja soeda djadi 200 miljoen yen, menoeroet jaarverslag paling blakang.

Menoeroet gedenkboek dari Ned. Ind. Handelsbank, ini bank telah didiriken dengen harepan tarik kapitaal Tionghoa jang terlepas dari pacht madat.

Satoe soedagar Tionghoa di Soerabaja perna kasi taoe pada saja bagimana ia poenja deposito besarnja satoe miljoen roepia ditahan oleh satoe bank Europa di waktoe perang, boeat toendjang marika poenja bangsa, sedeng itoe soedagar Tionghoa sendiri lagi kapepet. Sedeng perdagangan laen bangsa madjoe lipet berpoeloe kali, orang Tionghoa poenja perniaga'an moendoer: Kong Sing brenti, bebrapa banjak tjabang Kian Gwan ditoetoep dan Deli Bank dari majoor Tjiong A Fie ampir bikin liquidatie. Directie dari satoe bank Tionghoa di Singapore poeter wissel kosong.

Satoe professor Olanda dalem ilmoe dagang baroe ini kata, bila dipadoe dengen perdagangan bangsa Europa, orang Tionghoa masi klontong.

Saja tjoema seboet bebrapa tjonto sadja di-sini.

Doea Kapala Batoe.


Dr. Yap Hong Tjoen sedari di Nederland soeda satoedjoe pada Volksraad, sadatengnja di Hindia ia moelai bergerak, kerna ia memang ada niatan boeat toeroet tjampoer dalem oeroesan kong-ik Tionghoa. Kendati tida satoedjoe haloeannja, atas kisikan satoe president dari Chung Wha Hui, saia soeda toelis soerat pada toean Tjoe Bou San boeat kasi longgar doeloe pada dr. Yap soepaia ia ini bisa dapet tempo pranti oesoet keada'an kerna barangkali kaloe ia soeda taoe sendiri doedoeknja perkara, ia nanti aken dapet pemandengan jang lebi bener.

Saia telah bikin itoe tindakan kerna merasa sajang satoe orang jang tjakep seperti dr. Yap nanti terlibet dalem karoewetan politiek di Hindia zonder preksa doeloe bagimana doedoeknja oeroesan, hingga itoe tenaga jang berharga nanti ilang faedanja bagi bangsa Tionghoa.

Toch saia masi koeatir, kerna saia dikasi taoe, dr. Yap ada satoe orang jang berperangi sengit dan oeroesan politiek jang koesoet di Hindia tida bisa diberesken dengen kasengitan. Tida sala saia poenja koeatiran, itoe doea fihak mendadak soeda saling betot satoe sama laen. Saia ikoetin marika poenja perbanta'an di Sin Po dan Perniaga'an, perkara mingkin lama tida djadi tamba beres, malahan djadi lebi tida oeroes, verstarring terbit, masing masing dengen penasaran pegang koekoe anggepan sendiri, zonder ditjoba timbang alesan dan katerangan tentangannja. Marika loepa pada tanggoengan besar jang ada dalem tangannja dan bikin „Chinese quarrel“.

Dr. Yap ada „moerid“ dari Mr. Fromberg, satoe orang jang adil dan terpeladjar serta sobat toeloes dari bangsa Tionghoa, hingga di Nederland ia dinamaken „Engkongnja Chung Wha Hui", tapi ia boekan ada satoe pemikir. Tandanja dalem pridato dan karangannja, bebrapa kali toean Fromberg telah menjataken bahoea (Nederlandsch) ondenrdaanschap ada satoe nationaliteit, sebab roepanja ia koeatir orang Tionghoa djidji lantaran itoe nama onderdaan jang merendaken. Menoeroet wet atawa juridisch orang tida bisa sangkal kabenerannja Mr. Fromberg poenja anggepan, kerna onderdaan Olanda ada atawa aken dapet segala haknja bangsa Olanda, tapi nationaliteit jang berpoko dalem Alam ada ditetepken oleh ras, kasopanan, bahasa, hikajat, tabeat, maka tida bisa djadi satoe orang Tionghoa poenja nationaliteit Olanda. Nationaliteit telah terbit djoestroe boeat watesin perbeda'an ras, kasopanan, bahasa, hikajat, tabeat antara berbagi bangsa manoesia, soepaia masing masing bisa merdika dan mekar sebagi boenga, menoeroet kahendaknja Allah, hingga segala pertjoba'an dari loear aken ilangken itoe wates zonder maoenja itoe rahajat sen­diri, ada satoe tindesan pada kamerdika'an manoesia jang soetji. Nationaliteit tida bisa ditetepken oleh wet jang mengasi hak dan kawadjiban, tapi oleh batinnja itoe rahajat sendiri, hingga nationaliteit demikian dengen sendirinja aken djadi onderdaanschap dalem arti jang merendaken: penaloekan. Mr. Fromberg poenja „nationaliteit" bisa „adil", tapi tida merdika, sementara „Keadilan" zonder Kamerdika'an boekan Adil. Dan orang Tionghoa maoe merdika seperti boeroeng, menoeroet peladjarannja satoe penjarang di djeman Tong Tiauw.

Dr. Yap belon perna idoep dalem pergerakan Tionghoa, seperti Paderewsky tinggal di Paris tida taoe apa jang dialamin oleh rahajat Polen, hingga antara marika dan masing masing rahajatnja tida ada hoeboengan batin jang kekel, tertamba dr. Yap ada saorang jang tida sanggoep merdikaken diri dari koeroengan didikan Olanda jang ia soeda dapet, hingga ia poenja pikiran seperti terkena rheumatiek Olanda. Menoeroet „ recht der overwinning“, orang Boemipoetra ada onderdaan Olanda, orang Tionghoa terlibet di-sitoe, tapi dr. Yap tida sanggoep lolosken diri. Kiai Gandhi kata, matjan bila ditjampoer sedari ketjil dengen kambing, achirnja aken anggep dirinja kambing djoega.

Dr. Yap anggep orang Tionghoa tida maoe toeroet tjampoer pada Volksraad, boekan sebab marika tida maoe djadi onderdaan Olanda, tapi sebab takoet militie, seperti orang Olanda anggep klontong Tionghoa lari sipat koeping bila ada soldadoe mabok.

Mr. Lenox Simpson alias Putnam Weale, adviseur gouvernement Tiongkok, jang sekarang ada di London boeat lawan Anglo-Japanese Alliance, baroe ini toelis di Times, orang Tionghoa boekan takoet mati atawa takoet perang, hanja marika tida soeka setori dan tida maoe rewel.

Toean The Kian Sing dalem satoe pridato soeda menjataken militie „op zich zelf“ ada satoe perkara tektekbengek bagi bangsa Tionghoa, seperti djoega ada anggepannja dr. Wu Ting Fang dalem satoe pertjakepan dengen toean Tan Kim San, sementara dalem perlawanan pada gerakan Indie Weerbaar di pertenga'an taon 1916, Sin Po sendiri malahan anggep militie ada baek bagi bangsa Tionghoa di Hindia soepaia kenal discipline dan dapet sifat angkoe, sabagimana djoega ada anggepannja bestuur Boedi Oetomo bagi rahajat Boemipoetra, tapi militie di Hindia bagi orang Tionghoa ada laen perkara. Militie dan militie ada doea roepa.

Militie dan Volksraad bagi Boemipoetra ada djoeroesan dan djalanan ka tempat merdika, tapi kadoedoekannja orang Tionghoa di Hindia ada berlaenan, hingga djoeroesannja poen berbeda.

Toean Kan Hok Hoei dalem conferentie di Semarang soeda tjoba adoek perkara dengen padoe dr. Lim Boon Keng poenja kadoedoekan di Legislative Council di Singapore pada kadoedoekannja satoe lid Tionghoa di Volksraad Betawi. Pertama toean Kan Hok Hoei roepanja tida maoe ambil taoe tentang perbeda'an antara politiek di Hindia Inggris dan politiek di Straits, kadoea toean Kan Hok Hoei maoe loepaken djoega bahoea pendoedoek Singapore ada terdiri 95 % dari orang Tionghoa, seperti orang Boemipoetra di Hindia Olanda. Perbandingan begini ada berbahaja, apa lagi kaloe orang tida taoe betoel libetannja oeroesan. Engeland poenja politiek di Singapore dan Hongkong tida menindes pada pri kabangsa'an rahajat, hingga sekarang student Tionghoa tida bisa masoek Hongkong University bila tida kenal ilmoe soerat Tionghoa, tapi di Hindia Olanda pri kabangsa'an dan kasopanan Tionghoa ada dalem bahaja. Toean Han Tiauw Tjong bisa kasi katerangan bagimana sampe toean Duivendak, lector dalem ilmoe soerat Tionghoa pada Leidsche Universiteit, moesoein pada bahasa Tjing Im di Hindia, hingga terbit perbantahan keras di Koloniaal Onderwys Congres jang paling blakang.

Koetika ketemoe pertama kali di den Haag pada doea taon doeloe toean Fromberg dengen ketawa samboet pada saia: — Ha, sekarang saia ketemoe saia poenja moesoe si imperialist.

Demikian poen dr. Yap namaken gerakan kabangsa'an Tionghoa di Hindia imperialistisch dan dalem karadjinannja membela Volksraad ia langka seret Volkerenbond, hingga tida heran toean Tjoe Bou San soeda ketok padanja lantaran ini permaenan dalem politiek international. Doeloe Duitschland ada imperialistisch-militairistisch, tapi sekarang antero doenia ada demikian. Clemenceau, Lloyd George dan Makino ada anggep Wilson soeda mateng boeat masoek roema sakit.

Njonja Asquith, istrinja ferdana mantri Inggris, telah namaken conferentie perdamian di Versailles „sarangnja maling“, America sampe sekarang tida maoe masoek dalem Volkerenbond sebab Engeland, Frankryk dan Japan terlaloe maen gila di sitoe, sementara dalem conferentie Pacific di Washington jang aken dibikin, Tiongkok poenja nasib aken terantjem bahaja lebi besar dari doeloean, teroetama dari fihaknja kaoem kapitalist dan imperialist di New York, Tokio dan London.

Kaloe doenia pegang senapan, bangsa Tionghoa djoega haroes pegang senapan, oepama orang mandi kali moesti bisa bernang djika tida maoe kalelep.

Dr. Yap poenja amateurisme dalem politiek ada ternjata poela dari ia poenja daja aken diriken satoe kaoem minderheid Tionghoa boeat kirim satoe wakil ka Volksraad. Gouvernement Olanda soeda briken hak kirim wakil dalem Volksraad pada bangsa Tionghoa sebagi satoe „unit“, hingga tida bisa dr. Yap diriken satoe minderheid demikian.

Lagi dr. Yap soeda madjoeken alesan, kaloe tida maoe ambil bagian dalem Volksraad, orang Tionghoa nanti dibikin soesa, seperti tjaranja satoe baboe takoetin anak ada momok atawa djidjiboot di bawa kolong. Tarolah orang Tionghoa tida poenja kaberatan principieel, tapi dalem praktyk apakah faedanja itoe doea wakil antara djoembla bebrapa poeloe, seperti ternjata dari kadoedoekannja toean Kan Hok Hoei dan majoor Khouw Kim An jang bitjara tentang autodienst Betawi-Maok?

Satoe alesan sadja soeda tjoekoep boeat toenda doeloe ini tindakan jang berbahaja: satoe kali terlepas dari Tiongkok, tida bisa dibetoelken kombali, sedeng perkara Volksraad masi ada tempo boeat ditoenda, apa lagi dalem praktyk sekarang toch blon bergoena soeatoe apa.

Sebagai „moerid“ dan sobat dari toean Fromberg, dr. Yap poen ada takoet pada nationalisme, kerna kaoem nationalist Olanda tida maoe tjampoer pada laen bangsa. Tapi djoestroe kaoem nationalist jang pegang kendali pemerenta di segala negri. Boeat dr. Yap nationalisme ada perkara perang, boenoe dan dara, laen tida, maka ia merasa djidji pada itoe semoea, ia hanja kenal nationalisme dalem keada'annja jang koesoet di waktoe blakangan di Europa, ia loepaken bahoea nationalisme sedjati ada poko kamadjoean bagi segala negri, ja'itoe gerakan boeat djaga dan merdikaken nationaliteit = individualiteit dan kakakter dari masing-masing bangsa. Fichte perna bilang: „Character haben und deutsch sein ist ohne Zweifel gleichbedeutend.“ Malahan socialisme sekarang poen ada „verkapte individualisme“.

Demikianlah nationalisme ada soetji seperti haknja manoesia aken bernapas, bangsa Tionghoa di Hindia zonder nationalisme ada seperti poehoen jang dipotong akarnja, marika aken terpetja dan djadi lajoe serta roeboe, seperti Portugees Tjilingtjing.

Nationalisme bagi satoe rahajat ada seperti karakter boeat satoe manoesia. Conditie pertama boeat djadi satoe Koen'tjoe jalah mempoenjain karakter. Menindes nationalisme Tionghoa ada berarti membikin bangsa Tionghoa djadi satoe rombongan siauw-djin. Maka nationalisme Tionghoa ada tjotjok dengen peladjaran Khong Tjoe, seperti Fichte bilang, satoe Christen sendjati jalah satoe nationalist Duits jang bener. Solowieff, satoe filosoof Rus jang terkenal ada bilang: „Wenn das Christentum nicht Entpersönlichung verlangt, so kann es auch nicht Entnationalisierung verlangen.“ Itoelah sebabnja kenapa manoesia lebi soeka binasa dari pada tida poenja kamerdika'an nationaal, kerna zonder nationaliteit atawa karakter, marika aken djadi roesak dan roeboe. Tagore namaken: ditjekek leher.

Kaloe nationalisme bener ada bombastisch dan tida soetji, Foch, Nogi dan Hindenburg tida lebi dari pada pemboenoe seperti Gramser Brinkman.

Ku Hung Ming djoega ada satoe nationalist, malahan ampir satoe chauvinist, dalem ia poenja humanisme dan universalisme, tapi ia tida praktisch, sebab zonder lindoengan politiek dan economisch, cultuur dan karakter tida bisa didjaga. Maka di hari toeanja, Tio Tji Tong masi bikin itoe compromis boeat djadi satoe Machiavellist bila perloe aken lindoengin kasopanan dan karakter Tionghoa.

Orang tjoema bisa serang nationalisme dengen tjara negatief, ja'itoe bisa djadi kabentjian pada laen bangsa, tapi karakterlooze kosmopolitisme ada banjak lebi koesoet.

Dr. Yap maoe djaga kapentingan economisch Tionghoa di Hindia, tapi ia tida djaga akarnja, hanja iboekin tjabangnja, hingga tida aken bergoena soeatoe apa. Ia poenja conception atawa anggepan tentang kapentingan economisch Tionghoa di Hindia jalah boeat djadi ambtenaar gouvernement Olanda, sabagimana ada diterangken oleh oetjapannja sala satoe anggota C. W. H. sendiri: „Chung Wha Hui aast op Indische gouvernements­ betrekkingen", artinja, C.W.H. hanja maoe tjaplok pakerdja'an gouvernement Hindia. Ini haloean bodo maka berbahaja.

Student Tionghoa dari Nederland oemoemnja takoet menjataken nationalisme Tionghoa, djoega sebab takoet bikin koerang seneng pada bangsa Olanda. Boekan sadja marika ini, tapi antero doenia soeatoe hari nanti aken moesti akoe sah adanja nationalisme Tionghoa dan marika poenja aspiraties.

Kaloe soeda kasep nanti dr. Yap sendiri aken djadi seperti orang Jahoedi diriken satoe Zionisme Tionghoa, ia aken meratap tjari di mana adanja Jerusalem.

Sebagi tentangan dari dr. Yap, toean Tjoe Bou San ada seperti general Pilsudski, jang maoe panggil segala Iblis boeat oesir bangsa Rus dari Polen: bebrapa setan-pembantoe „anak Betawi" enz. telah moentjoel di halaman Sin Po. Ia poenja kadoedoekan ada soeker, kabanjaken lawanannja tida setimpal, hingga perbantahan di Sin Po djadi koesoet seperti orang maen tennis kaloe tida dapet moesoe jang sabanding, pertandingan djadi roesak. Sabetoelnja tanggoengan dari hoofdtredacteur Sin Po sekarang ada terlaloe besar boeat satoe manoesia, sebab tida ada imbangan.

Toean Tjoe Bou San ada itoe „feu sacré" seperti Prins Tuan, si kapalan Boxer, jang dengen kepelan maoe lawan meriamnja Admiral Seymour, tapi apakah faedanja itoe semoea bagi Tiongkok dan bangsa Tionghoa, kaloe tida dipimpin oleh katjerdikan jang bisa egosin segala bentrokan? Kaloe soeda kabentrok, tida oeroeng nanti moesti mengegos djoega, sedeng oeroesan soeda koesoet. Doeloe toean Yap Soei Tjiang soeda koeatir pada satoe isolation bagi bangsa Tionghoa. Memang isolation ada berbahaja, tapi isolation ada bebrapa roepa dan kaloe dilakoeken ati-ati bisa membawa faeda. Bangsa Tionghoa di Hindia sekarang perloe terbitken satoe matjem isolation bagi dirinja, boeat toenggoe waktoe, boeat giliken dan tegoeken batin sendiri soepaia kamoedian bisa melawan pada pertandingan jang bakal dateng, seperti Mr. Gandhi poenja passive resistance dan non-cooperation aken bisa koeatken hati rahajat Hindia Inggris, hal mana soeda terdjadi djoega di Duitschland sabelon 1870 (Bismarck bikin pesta koetika denger bangsa Frans tjari kolonie), America poenja Monroe doctrine dan jang sekarang hendak dilakoeken oleh Japan dalem oeroesan politiek. Tapi itoe semoea bisa djadi koesoet dan berbahaja kaloe didjadiken aktiviteit djika blon sampe waktoenja dan sala tempat, seperti toean Tjoe Bou San dengen ia poenja plebesciet, koempoelken soerat pernjata'an boeat djadi rahajat Tiongkok. Blakangan saia tanja pada toean Tjoe Bou San dalem satoe pertjakepan di kantoor re­dactie Sin Po, kenapa ia sampe ambil tindakan begitoe berbahaja, saia dapet djawaban, lantaran provocatie, kerna Perniaga'an desek terlaloe keras. Inilah saia tida bisa satoedjoe, apa lagi dalem antero Perniaga'an tida ada satoe orang jang tjoekoep tjerdik boeat sanggoep katjao nationalisme Tionghoa, toean Gouw Peng Liang incluis. Perniaga'an bole bikin redactie Sin Po mendongkol, tapi itoe semoea tida bole djadi satoe sebab aken „mata-gelap“ dan terbitken satoe bahaja bagi bangsa Tionghoa.

Sin Po poenja gerakan nationalisme Tionghoa ada tegoe sebab berdasar atas Kabeneran, Sin Po bisa menoenggoe waktoe dengen sabar, tida perloe djadi goegoep lantaran kariboetan kosong.

Lebi djahat dari ini kakliroean adalah toean Tjoe Bon San poenja gerakan boeat tjega dr. Yap bikin satoe conferentie pranti bitjaraken perkara Volksraad, seperti ia maoe tindes pikiran merdika. Dr. Tsai Yuan Pei, Rector Peking University, jang baroe ini saia ketemoe di Amsterdam, ada kapalaken gerakan „Pikiran Merdika“ di Tiongkok, dengen terbantoe oleh professor Hu Hsu, sebab marika anggep tjoema dengen ini djalan bangsa Tionghoa aken bisa „interpret facts“ dan bikin perobahan serta madjoe dengen sehat.

Segala kakoesoetan Tionghoa sabagian besar soeda terbit dan tinggal makmoer lantaran pikiran merdika ditindes, hingga segala oeroesan tinggal gelap. Sala satoe rasia dari tegoenja bangsa Inggris jalah kerna marika kasi merdika pikiran, boeat sapoe segala kotoran. Samatjem bigotterie tertjampoer dengen „fantasie Hokkian“ ada membikin orang Tionghoa tida soeka denger kaloe dikasi taoe kapal perang „Hay Kie“ aken ambrek kaloe pasang meriamnja sendiri, sebab iganja soeda lama bedjat. Di Tiongkok (dan Korea doeloe) saben taon miljoenan orang binasa lantaran lapar, Japan pegang Korea 10 taon, tida ada lapar lagi. Kabanjakan orang Tionghoa tida taoe di Kyoto ada satoe patoeng, di mana ada ditanem 40.000 koeping Tionghoa, jang soeda dipotong di medan perang. Toean Tjoa Liang Djien perna tjerita pada saja bagimana ia doeloe di Amoy djadi ampir hilap meliat tingkanja „hakim-hakim“ jang tjari soeapan. Itoe semoea toch haroes diroba.

Dr. Yap ada satoe orang Tionghoa dan ia poen ada hak penoe seperti toean Tjoe Bau San boeat pikirken nasibnja bangsa Tionghoa, jang sekarang ada begitoe koesoet dan gelap, hingga sasoeatoe katerangan haroes dihargaken. Tida satoe manoesia sekarang bisa taoe dengen pasti bagimana bangsa Tionghoa haroes berlakoe, maka toean Tjoe Bou San ada berwadjib aken sedikitnja kasi longgar pada dr. Yap soepaia ia ini bisa toetoerken pemandengannja di satoe conferentie agar bisa ditimbang oleh orang banjak, apa lagi toean Tjoe Bou San taoe bagimana koesoet ada tjaranja itoe conferentie di Semarang, jang soeda liwat bebrapa taon. Kaloe ternjata dr. Yap poenja katerangan ada begitoe lema seperti toean Kan Hok Hoey poenja alesan-alesan, itoelah nanti malahan aken membikin lebi tegoe Sin Po poenja gerakan. Tjoema di-sini ada satoe gandjelan jang saia pertjaia dr. Yap ada bersedia boeat kasi laloe bila ia poenja hati betoel bersi: ia koedoe berdjandji bagimana djoega tida nanti maoe trima angkatan djadi lid Volksraad atawa laen madjelis dalem doea poeloe taon pertama, boeat boektiken bahoea ia poenja motief ada soetji, berhoeboeng dengen perlanggaran djandji jang soeda dilakoeken oleh toean Kan Hok Hoei, sekalian boeat gentjet segala tjoeriga.

Kaloe ia tida maoe bikin itoe perdjandjian, ternjata toean Tjoe Bou San tida sala, dr. Yap tida beda dari toean Kan Hok Hoei dan kaoem officier Tionghoa jang maoe tjari nama dan kahormatan di Volksraad.

Djika bener dr. Yap maoe bekerdja goena bangsa Tionghoa, ia bisa kerdja lebi banjak di blakang kleer, apa lagi ia boekan satoe toekang pridato jang pande boeat bisa pengaroein Volksraad.

Di T. H. H. K., Djawa Hak Boe Tjong Hwee dan Siang Hwee masi ada banjak tempat boeat dr. Yap, di-mana ia bisa pasang tenaga laloeasa goena kamadjoean econo­misch dan onderwys Tionghoa. Itoe confe­rentie aken dibikin boeat roendingken perkara Volksraad dengen segala hoeboengannja bagi bangsa Tionghoa di Hindia, boekan boeat bitjarakan fatsal candidatuur.

Perloe lebi doeloe diatoer soepaia itoe con­ferentie aken djadi effectief dan mengasi katerangan lengkep pada publiek Tionghoa, kerna kaloe tida didjaga demikian nanti tjoema djadi tempat omong-kosong dan pertengkaran sadja. Sekalian bisa diroendingken hal centralisatie boeat antero gerakan Tionghoa di Hindia.

Satoe perkara penting bagi orang Tionghoa di Hindia adalah perkara pili pemimpin, sebab ada bahaja toekang bertreak nanti maoe djadi djago, dengen mendjilat bikin senang hatinja publiek Tionghoa. Boeat pili pemimpin tida bole dipake oekoeran pasaran.

Oepama orang Japan paling satoedjoe pada Yuan Shi Kai sebab tjerdik dan brani berboeat, sementara Okuma dan Wilson dianggep „osabil“ alias soeka mengobrol terlaloe banjak.

Kadoedoekan orang Tionghoa di Hindia ada roewet dan haroes dioesoet satoe-persatoe libetannja.

Tida bisa disangkal gerakan Boemipoetra ada nationalistisch, sabagimana ada ternjata dari sikepnja toean Dwidjosewojo boeat Boedi Oetomo dan dari tjaranja S. I., kendati terkadang ditjoba boeat topengin itoe semoea, barangkali sebab blon maoe bertempoer pada nationalisme Olanda berterang, jang sekarang tida taoe moesti bikin apa, tertamba dengen nationalisme Hindia jang dipimpin oleh Douwes Dekker dan Tjipto jang tjerdik.

Lagi ada libetan international jang moesti diperhatiken djoega, berhoeboeng dengen pertentangan di sakiternja Laoetan Tedoe, teroetama sikepnja Japan.

Barangkali dalem itoe segala karoewetan dan pertentangan bisa didapet satoe djalan boeat satoe compromis, hingga orang Tionghoa bisa bantoe madjoeken Hindia (oepama di buitenbezittingen) dan diri-sendiri zonder bahajaken pri kabangsa'annja, jang boeat marika ada satoe kapentingan vital, maka bisa djadi kapentingan kolonial Olanda maoe mengala; tjoema dengen begini barangkali kamoedian bisa terbit satoe matjem praktische solidariteit. Nederland sendirian toch tida bisa madjoeken Hindia, hanja koedoe dibantoe.

Dalem perkara perbeda'an wet bagi orang Tionghoa di Hindia, jang soeda mengoesoetken batin Tionghoa boekan sedikit, Mr. van Deventer maoe soeroe bangsa Tionghoa mengala pada kapentingan kolonial Olanda, ia koeatir bila orang Tionghoa dapet gelykstelling, orang Boemipoetra nanti tida maoe tinggal diam. Saia madjoeken ini alesan dalem satoe pertjakepan dengen dr. Ouw Yang King pada taon doeloe di London dan dapet djawaban: — Oeroesan antara orang Olanda dan orang Boemipoetra boekan kita poenja business.

Saja blon bisa pertjaia pada assimilisatie, jang ditoedjoe djoega oleh dr. Du Bois, pemimpin-neger jang tersohor, bagi bangsanja boeat menjelak antara bangsa koelit poeti.

Pertentangan dari bebrapa nationalisme di Hindia saia kira tjoema aken bisa diberesken kaloe masing-masing fihak saling akoe sah, hargaken dan hormatken jang laen poenja kadoedoekan sebagi bangsa dan manoesia, tida seperti satoe adviseur gouvernement Hindia jang perna kata pada saja dengen gampang, bahoea saia boekan orang Tionghoa. Ini appreciation kaloe tida bisa zoologisch, sedikitnja koedoe ethisch.

Kaloe ini stadium dalem hikajat Hindia soeda diliwatin, blakangan oeroesan bisa bertindak lebi djaoe. Boekan officier Tionghoa atawa toean Kan Hok Hoei, tapi nationalisme Tionghoa jang desek gouvernement Hindia diriken H. C. S. Poen Volksraad soeda terbit boekan lantaran kaoem regent, tapi lantaron nationalisme Boemipoetra, jang dipimpin oleh Tjokroaminoto dan Tjipto.

Nietzsche anggep, Kabedjikan (Tik) terbit lantaran manoesia takoet binasa saling terkam satoe pada laen, maka kaloe itoe bebrapa nationalisme di Hindia bisa saling paksa jang laen hormatken kadoedoekannja, nanti bisa terbit satoe Kabedjikan di Hindia, boeat djadi pangkalan kamadjoean lebi djaoe.

Geledek dan oedjan-riboet tida mengapa, kamoedian nanti dateng oedara jang bersi, sedjoek dan tedoe.

K. H. T.

B e r l i n, Juli 1921.