Doea Kapala Batoe/Bab 7

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Bebrapa Aliran.

Dalem gerakan bangsa Tionghoa di Hindia sedari sekean taon ada njelesep satoe aliran asing jang tida berakar dalem pengidoepan Tionghoa, tapi toch kliatan mingkin lama djadi kasi denger soearanja lebi keras, ja'itoe samatjem gerakan social democratisch.

Sabegitoe djaoe jang saia taoe toean Yap Soei Tjiang di Semarang jang pertama sebagi orang Tionghoa moelai bergerak dalem ini djoeroesan dengen ambil bagian dalem sala-satoe vereeniging social democratie Olanda.

Saja tida taoe sampe brapa djaoe toean Yap Soei Tjiang anggep orang Tionghoa haroes pasang tenaga dalem ini tjabang gerakan, hanja saja inget pada bebrapa taon doeloe saja menjataken tida satoedjoe padanja di halaman Sin Po, dengen madjoeken alesan, kaloe orang sakit kapala, tida perloe dikasi obat boeat sakit peroet, ia tida aken djadi semboe, malahan bisa djadi lebi paja.

Bangsa Tionghoa tida bisa dibandingken dengen bangsa Europa, seperti botol tida bisa dibandingken dengen sikat, doea benda jang sama sekali berlaenan, masing-masing ada poenja tjara dan sifat serta djoeroesan sen­diri. Sasoeatoe negri di Europa bisa dinamaken democratisch, militairistisch, despotisch atawa socialistisch menoeroet tabeatnja bangsa Europa jang masi moeda dan extreme, tapi Tiongkok sendirian ada mengandoeng itoe semoea sifat berbareng, oepama Keizer Tiongkok ada despotisch, tapi rahajat bole oesir padanja dengen satoedjoenja Bing Tjoe, maka orang Tionghoa tida bole tiroe sadja minoem obat seperti orang Europa jang masing-masing ada poenja laen matjem penjakit.

Dr. Macgowan jang toelis tentang industrie dan perdagangan Tionghoa ada bilang, bangsa Tionghoa poenja sifat memang democratisch, kaloe sepoeloe orang Tionghoa ditempatken di satoe poelo sendirian, dengen zonder sengadja marika nanti aken diriken satoe democratie jang beres.

Dr. Dickinson jang terkenal dari Cambridge kata, ia blon perna dateng di satoe negri, di-mana rahajatnja ada begitoe democratisch seperti di Tiongkok.

Lebi djaoe ia bilang, orang Tionghoa ada democraat jang sedjati, kaoem democraat Europa haroes ambil toeladan pada orang Tionghoa.

Toch toean Yap Soei Tjiang maoe bikin orang Tionghoa djadi democratisch. Orang tida sakit dikasi obat bisa djadi sakit.

Paling blakang dr. Kwa Tjwan Sioe ada bawa haloean socialistisch atawa bolsjevistisch, satoe kasengitan dari sociaal-democratie.

Itoe semoea ada akarnja dalem pengidoepan di Europa jang djato di laen podjokan, maka loemra sadja djadi terbit imbangan demikian, tapi bagi orang Tionghoa segala itoe tida bisa lebi dari pada academisch. Oepama perversiteit dalem pengidoepan di Europa telah terbitken „dadaisme“ dalem kunst, satoe aliran saderhana jang soeda bikin djoega hingga dr. Kwa Tjwan Sioe tida maoe pake topi di straat, tapi itoe semoea bagi bangsa Tionghoa ada kosong.

Boeat dr. Kwa Tjwan Sioe sendiri jang idoep dalem oedara Europa, segala itoe ada poko dan alesannja.

Lebi sehat dari pada gerakannja toean Yap Soei Tjiang dan dr. Kwa Tjwan Sioe adalah gerakannja toean Tan Ping Tjiat c.s. di Soerabaja, kerna marika ini ada berdiri di-atas praktijk pengidoepan, kendati tida djarang djoega ia'orang menjasar atawa kabatjoet lantaran anoet atawa didorong oleh angin dari fihak social democratie Boemipoetra dan Olanda.

Pada soeatoe hari di taon 1918 saia liwat Kampong-Baroe mampir di kantoornja toean Lim Sik Bie, jang aken dipili djadi lid gemeenteraad Soerabaja.

Itoe waktoe toean Tan Ping Tjiat lagi goembira bikin gerakan „sama rasa sama rata“, jang oleh bebrapa sobatnja dikliroeken djadi „sala rasa“.

Roepanja dalem kasengitan toean Tan Ping Tjiat soeda maoe bertindak terlaloe djaoe, maka toean Lim Sik Bie jang biasanja sabar djadi bernafsoe dan kata pada saja: — Apa itoe, kenapa moesti bikin gerakan seperti maoe rampok laen orang poenja harta.

Ini doea fihak roepanja tida kenal tiong, toean Lim Sik Bie di fihak kapitaal dan toean Tan Ping Tjiat di fihak kaoem miskin.

Toean Lim Sik Bie seboet perkata'an perampok, roepanja ia tida taoe bahoea kaoem socialist dengen dikapalaken oleh Proudhon lebi doeloe soeda anggep fihak kapitaal poen seperti maling.

Marika anggep, Allah tida adaken harta doenia boeat dibagi antara bebrapa riboe orang hartawan, sedeng ratoesan miljoen orang miskin moesti idoep dalem soesa dan sangsara. Sasoeatoe manoesia ada hak sama rata atas harta doenia. Ia'orang poenja itoengan kasarnja begini: oepama toean Lim Sik Bie ada poenja harta ƒ.500.000. Bagimana ia bisa poenja itoe oeang ƒ.500.000? Toean Lim Sik Bie anggep itoe boekan laen orang poenja oeroesan, tapi kaoem socialist anggep ini oeang ƒ.500.000 toean Lim Sik Bie soeda bisa koempoelin lantaran belasting tida diatoer betoel hingga loepoet poengoet boeat bikin sekola dan laen kaperloean oemoem atawa ia tida kasi gadji pada penggawenja berimbang dengen kaoentoengan jang dibikin. Atawa ia djoeal barangnja terlaloe mahal dan semoea itoe achirnja moesti dibajar oleh orang miskin. Toean Lim Sik Bie ada kapi­taal, tjerdik, radjin dan ada redjeki, tapi ia tida aken bisa bergerak dan bikin oentoeng begitoe besar zonder penggawe.

Maka si socialist Tan Ping Tjiat pikirin siang-hari-malem bagimana akalnja boeat sebrot kombali itoe ƒ.500.000 dari kantongnja toean Lim Sik Bie boeat kaperloean kaoem miskin.

Lebi koesoet dari ini tjonto adalah orang jang trima boedel atawa harta besar zonder kerdja soeatoe apa, hingga boekan sadja kaoem miskin jang moesti mandi kringet saoemoer idoep merasa ditjoerangin, tapi itoe orang sendiri dan toeroenannja nanti djadi roesak lantaran tida kerdja dan djadi toeladan djelek.

Si socialist Tan Ping Tjiai kaloe denger alesan begini barangkali maoe dansa, tida dipikir kaloe itoe ƒ.500.000 dari toean Lim Sik Bie dirampas, tida satoe manoesia maoe kerdja lagi, orang hartawan aken djadi miskin dan orang miskin aken lapar, hingga oeroesan djadi lebi koesoet.

Djoega djangan diloepa, bangsa Tionghoa tida idoep sendirian di doenia, dalem keada'an begitoe nanti marika semoea aken djadi korban dari laen bangsa jang berkapitaal. Lenin maoe lawan ini bahaja dengen tjoba terbitken revolutie-doenia, jang sekarang kliatan soeda gagal.

Orang di Europa atawa America poenja harta boekan ratoesan riboe, tapi ratoesan miljoen, hingga kaoem miskin bisa paksa adaken belasting berat atas kapitaal zonder bahaja boeat kaslametan nationaal, sementara bagi bangsa Tionghoa tindakan demikian blon temponja, masi terlaloe siang, sebab kaloe orang poenja harta baroe setenga miljoen soeda digretjokin begitoe roepa, nanti segala kamadjoean bangsa jang selaloe berdasar atas oeang bakal djadi roesak, aken achirnja toch kombali djato di-bawa kaki kapitaal asing jang lebi koesoet.

Malahan di Japan poen itoe sa'at boeat bertindak begitoe djaoe masi blon dateng, professor dr. Kushida dari Tokyo University jang djadi pemimpin kaoem socialist di Japan dan tinggal bersama saja di satoe hotel di Belin, perna mengakoe pada saja, kaoem socialist di Japan masi blon dapet pangkalan jang tegoe, artinja djeman masi blon mateng.

Maka saia djadi heran bagimana toean Mouw bisa koeatir pada „bolsjevisme Tionghoa“ jang dianggep „absurd“ oleh dr. Lim Boon Keng dan dikatain „loear-oeroesan“ oleh Sir John Jordan, bekas minister Inggris di Peking, jang saia ketemoe pada taon doeloe di London.

Bolsjevisme antara bangsa Tionghoa ada seperti ikan di-darat, ia tida aken bisa idoep, maka saia poen tida bisa pertjaia satoe prakticus seperti toean Tan Ping Tjiat bisa satoedjoe pada ini gerakan, saja hanja kira terkadang ia anoet angin socialistisch Boemipoetra, jang ditioep oleh bebrapa socialist Olanda.

Toean Tan Ping Tjiat maoe „sama rasa sama rata“, ini toch tida bener seanteronja, sebab dalem pengidoepan di ini alam tida ada doea benda jang sama, malahan bersifat bertentangan, im dan yang, kaja dan miskin, tjerdik dan bodo, tjantik dan djelek, tjoema sadja segala itoe ada watesnja dan koedoe diambil timbangan tiong. Orang hartawan haroes kenal kawadjiban social dan national. Pierpont Morgan kata, ia anggep dirinja sebagi kassiernja Allah.

Betoel semoea koeda jalah koeda, tapi ada koeda katjangan dan ada koeda balap boeat Derby, orang pinter toch tida maoe disamaken dengen orang bodo, sementara saia brani bertaro dengen merem bila ada doea nona, A. tjantik dan B. gendoet-gigoe, toean Tan Ping Tjiat sendiri nanti aken tangkep si A. Kaloe diperingetken ia ada pemimpin „sama rasa sama rata“, ia aken madjoeken alesan „force majeure“.

Perkoempoelan Tionghoa jang beres kaloe dibandingken dengen jang laen adalah perkoempoelan kematian, sebab ini perkoempoelan boekan tiroean jang tida tjotjok dalem pengidoepan Tionghoa, hanja terbit dari kaperloean Tionghoa jang toelen, tjoema sajang sedari lama tida ada dibikin perobahan jang perloe hingga sekarang tida menjotjokin djeman lagi.

Oepama pada sepoeloe taon doeloe dalem kota Soerabaja sadja ada 50 songsoehwee. Saja kenal satoe orang jang bergadji ƒ.40 moesti bajar ampir ƒ.10 hoe-gin saboelan poekoel-rata. Itoelah ada meliwatin wates. T.H.H.K. Betawi soeda bikin sedikit perobahan dalem ini oeroesan dengen ia poenja afdeeling B.

Kaloe dibikin peritoengan atawa statistiek jang lengkep dari kawafatan antara orang Tionghoa, barangkali dengen rapi bisa diatoer satoe maatschappy atawa centrale seperti assurantie boeat oeroes ini semoea, hingga tida oesah makan tenaga gerakan begitoe banjak, jang bisa digoenaken boeat laen perkara. Segala karewelan mengoeboer bisa dibikin lebi ringkes, oepama peti tida oesah dibikin begitoe tebel dan tida oesah ditahan begitoe lama. Ini sadja barangkali bisa koerangken ongkos berpoeloe procent. Boeat orang mampoe ini perkara semoea tida penting, tapi boeat orang miskin besar artinja.

Antara bangsa Tionghoa ada dibitjaraken lebi banjak hal song-soe dari pada tentang oeroesan politiek atawa laen dan dirasa seperti satoe pikoelan berat, hingga dari sitoe barangkali telah terbit reactie-hiboeran: song-soe djadi seperti sport Tionghoa.

Fatsal song-soe ada berakar ka segala djoeroesan dalem pengidoepan Tionghoa, hingga menjelak dalem T.H.H.K. dan sering namanja dipake oleh Thian Tee Hwee.

Barangkali kerna doeloe soeda dibikin banjak poesing oleh kongsi-kongsi gelap di Borneo, maka orang Olanda kerep kata, orang Tionghoa ada dilahirken boeat bikin vereeniging. Memang manoesia ada satoe social animal dan orang Tionghoa boekan satoe katjoeali, tapi itoe nafsoe bikin perkoempoelan gelap saja kira tjoema ada satoe boentoet dari Hung Sew Chuan poenja Thian Tee Hwee di djeman Taiping dan kadoea kerna marika idoep di negri asing jang tida mempoeasken hatinja.

Oemoemnja njawanja Thian Tee Hwee jang toelen soeda moesna, hanja tinggal koelitnja sadja, lantaran tida ada raison d'être lagi, hingga sering itoe koelit di'isih dengen segala hal jang boekan moestinja.

Pada taon doeloe saja sengadja koendjoengin London poenja East End deket Lime House, di-mana ada tinggal banjak orang Tionghoa. Saja diadjak oleh sala satoe antaranja masoek di satoe roema perkoempoelan gelap, di-mana ada bebrapa banjak orang Tionghoa lagi berdjoedi dan isep madat.

Di London, Marseille dan Rotterdam ada bebrapa banjak Thian Tee Hwee jang selaloe setori satoe pada laen dan terkadang saling boenoe anggotanja, seperti blon lama telah terdjadi di Amsterdam.

Di Hamburg orang diperingetken aken djangan toeroet tjampoer pada marika sebab nanti aken disatroe kaloe tida beli barang pakean atawa makanan dengen harga extra di toko dari kapalanja.

Pada bebrapa taon doeloe toean Tan Tjoen Lee dan toean Tjoa Bing Liong telah tjoba bikin satoe organisatie Tionghoa di antero Hindia.

Antara laen laen marika soeda dateng pada toean Tjoa Sien Tjing di Lawang boeat bitjaraken itoe hal.

Itoe semoea tida bisa terdjadi, sabagian besar lantaran toean Tan Tjoen Lee boekan ada itoe orang boeat kerdjaken perkara demi­kian.

Ia poenja nafsoe bergerak jang djoedjoer, paham „koentao“, tapi koerang pikiran.

Saja perna dengerken toean Tan Tjoen Lee berpridato die T.H.H.K. Bogor, ia bitjara fatsal peladjaran, tapi kerna ia ada grootmeester dari Vrymetselary, maka ia seboet djoega hal „symboliek“, „ritus“ dan „ceremonie“ berhoeboeng dengen pri kabangsa'an, sementara ia anggep bahasa Tionghoa tida begitoe penting bagi Hoa Kiauw.

Ia loepa bahoea „symboliek“, „ritus“ dan „ceremonie“ ada termasoek dalem Bahasa dan tida sabaliknja.

Sasoeda kariboetan Koedoes bebrapa pemimpin Boemipoetra dan Tionghoa telah bikin persidangan di Oen Tong Hwee Betawi boeat bitjaraken itoe perkara atawa bikin dami.

Di-sitoe toean Tan Tjoen Lee bitjara gegaba seperti biasanja, hingga kena dibanggel oleh toean-toean Tjokroaminoto dan Hasan Djaiadiningrat, jang djawab, marika tida dateng hadlir boeat masoek sekola, toean Tan Tjoen Lee bole simpen segala nasehatnja di kantong sendiri.

Demikian poen ia soeda maoe kasi les fatsal Khong Tjoe pada toean Tjoa Sien Tjing, jang paham segala podjokan dalem literatuur Tionghoa. Di roema majoor Han Tjiong Khing ia soeda bertengkar djoega pada toean The Kian Sing, maka ini majoor koeatir kapalanja nanti bendjoet kaserempet kepelan njasar.

Soe Poo Sah telah didiriken berhoeboeng dengen gerakan Kik Bing, jang sekarang soeda brenti, hingga itoe vereeniging tjoema aken bisa goembira kombali djika dikasi djoeroesan baroe.

Sedari doea-poeloe taon orang Tionghoa di Hindia telah diriken kira-kira seratoes T. H. H. K., jang masing-masing makan ongkos poekoel-rata saben boelan seriboe roepia, hingga totaal ongkos jang soeda dikloearken ada ƒ.20.000.000, sementara djoemblanja moerid ada 7000.

Ini oeang oemoemnja dipoengoet tida dengen systeem jang tjerdik dan rapi, hanja dibikin oeroenan sagampangnja sadja.

Di taon 1916 gouvernement Hindia telah iderken circulaire pada officier Tionghoa boeat tanja dengen tjara bagimana T. H. H. K. dapet ongkos. H. C. S. jang banjaknja ada 30 boea lebi dan telah didiriken oleh gouvernement Olanda boeat imbangin T. H. H. K., poen ada poenja moerid kira-kira 7000.

Menoeroet taksiran di Hindia ada 100.000 anak Tionghoa lelaki dan prampoean jang haroes dapet sekola renda (10% dari djoembla pendoedoek Tionghoa), hingga sasoeda dipotong doea djoembla di-atas, masi tinggal djoembla 80.000 anak Tionghoa jang tida bisa dapet sekola, salaen bebrapa sekola kampoengan jang terlaloe koesoet.

Menoeroet statuten jang dikarang oleh almarhoem toean Li Kim Hok, sala-satoe maksoednja T. H. H. K. Betawi adalah boeat tegoeken peladjaran Khong Tjoe antara bangsa Tionghoa, maksoed mana poen ada djadi pokonja laen-laen T. H. H. K.

Lebi djaoe programma T. H. H. K. ada na­tionalistisch serta memboentoet sadja pada tjara di Tiongkok, zonder banjak poesingin pada kaperloean anak Tionghoa di Hindia.

Dr. Lim Boon Keng perna kata, banjak goeroe T. H. H. K. di Hindia pantes lekas dikasi poelang.

Kapitein Li Hin Liam telah minta satoe goeroe special dari Tiongkok, oleh Kang Yu Wei sendiri dikirim satoe orang setenga idiot.

Peladjaran H. C. S. boekan lebi baek, malahan lebi tida tjotjok dan lebi koesoet, sebab laen bangsa sedikitnja tida bisa taoe batin Tionghoa.

Pada hari-besar Tionghoa jang paling soetji, H. C. S. teroes diboeka, orang Tionghoa minta peladjaran bahasa Tionghoa di H. C. S. seperti orang Christen minta bybel, oleh minister Pleyte didjawab, tida perloe, sebab tida dipake boeat dagang.

Di taon 1916 gouvernement Hindia telah diriken satoe kweekschool boeat anak Tionghoa di Mr. Cornelis, di-mana marika bisa beladjar lamanja 5 taon boeat djadi goeroe dengen vry ongkos, sekalian tempat mondok dan makan.

Toean Vandermeulen, secretaris departement onderwys, perna bilang pada saja: — Gouvernement poenja maksoed jalah menamba djoemblanja goeroe Tionghoa, ongkos vry sama sekali dan tida teriket contract. Djoemblanja moerid baroe belasan, tapi didoega dalem sedikit tempo bakal madjoe keras. Tjoema saia ada koeatiran hal moerid prampoean, jang sasoedanja tamat beladjar nanti menika dan tida djadi goeroe, hingga tida bergoena boeat orang banjak.

Toean Vandermeulen poenja koeatiran ada bener. Koetika pada bebrapa taon doeloe saja koendjoengin itoe kweekschool bersama satoe soedagar dari Semarang, ia ini kata: — Wah, kaloe maoe tjari mantoe prampoean, dateng sini sadja!

Gouvernement Hindia soeda lakoeken politiek jang tjerdik sekali dengen ini kweekschool, jang barangkali asal dari toean Ezerman.

Tida ada satoe T. H. H. K. jang beres.

Soeda lebi sepoeloe taon kapitein Yap Hong Sing di Djocdja saben kali minta dibikin vergadering boeat kasi kalepasan padanja sebagi president T. H. H. K., tapi saben kali sengadja orang tida dateng soepaia vergadering gagal dan toean Yap Hong Sing teriket teroes, sebab orang merasa dengen lolosnja toean Yap Hong Sing tentoe T. H. H. K. aken koebra. Toean Yap Hong Sing sendiri tida maoe tjatjat T. H. H. K. roeboe dalem tangannja.

Orang Djocdja tida brani bikin critiek atas keada'annja T. H. H. K., sebab tida maoe tjape hati dan koeatir dipanggil oleh toean Yap Hong Sing serta dikasi over pangkat president. Penilikan tida ada sama sekali di T. H. H. K. Djocdja, hingga bisa terdjadi hoofdonderwyzer ganti Tjing Im dengen Hok Kian lamanja ampat taon zonder satoe manoesia dapet taoe.

Dr. Kwee Ping Boen toelis dalem boekoenja „The Chinese System of Public Education“, di Tiongkok tida ada satoe sekola jang beres, salaen sekola dari kaoem pendita American dan Inggris dengen marika poenja 200 000 moerid, boeat mana orang American derma saben taon ƒ. 20.000.000. Itoe orang jang telah bikin perampokan di Grissee pada bebrapa taon doeloe ada bekas president T. H. H. K. di Toeban. Saja tanja pada orang di Toeban bagimana bisa terdjadi demikian, didjawab, sengadja soeda dipili satoe djago sodokan boeat djadi president soepaia bisa paksa orang derma.

Toean Tan Kim San, directeur T. H. H. K. Betawi perna bilang pada saja, bebrapa banjak orang toeroet tjampoer oeroesan kong-ik perloenja tjoema boeat dapet hoeboengan dagang, sementara kapitein Li Hin Liam perna kasi taoe pada saja, sala-satoe antara itoe rombongan jang dimaksoedken oleh toean Tan Kim San, tatkala denger „Hay Kie“ bakal dateng, boeroe-boeroe telah atoer smokkelan madat dari Singapore, sebab tida aken dipreksa di Priok.

Orang Tionghoa tida maoe terhina, tapi kapal perangnja dipake boeat smokkel madat.

Toean-toean Phoa Keng Hek, Yap Hong Sing dan Tan Hian Gwan, president T. H. H. K. Betawi, Djocdja dan Soerabaja, tida kirim kaoem kaloearganja beladjar di T. H. H. K. Ini tiga orang ada terlaloe terhormat boeat bisa diterka berlakoe demikian dengen sengadja, marika tida sanggoep berdaja dan tida taoe moesti bikin apa boeat sampoernaken T. H. H. K. Perkara privé gampang dioeroesin. Ia'orang terlibet dalem karoewetan oemoem, lagi sebagi orang dagang marika tida paham tentang oeroesan onderwys dengen segala tjabang dan hoeboengannja. Inilah ada samatjem abstractie.

Bila diliat kakaloetan dalem gerakan onderwys Tionghoa di Hindia, saja kira systeemnja koedoe dibongkar, ja'itoe boekan moelai dari sekola renda, tapi dari satoe universiteit atawa academie boeat centralisatie dan kasi pimpinan dalem antero gerakan.

Boeat 100 000 anak Tionghoa haroes disedia 500 sekola renda, bebrapa banjak sekola tenga, sekola dagang, sekola goeroe, sekola perlajaran, sekola industrie dan satoe midrasa besar boeat pimpin ilmoe, kasopanan dan politiek.

Pertama koedoe ada organisatie dan ongkos. Oeroesan Siang Hwee poen tida lebi bagoes.

Koetika pada bebrapa taon doeloe toean Go Hoo Soei diangkat djadi president Siang Hwee Soerabaja dan toean Tio Tjee An, bekas pemimpin boycott H. V. A., didjadiken vice-president, ia ini bersambat: — Tjiaklat, goea didjadiken anak angon.

Ini oetjapan pendek ada tjoekoep boeat meloekisken keada'an.

Satoe president Siang Hwee di Preanger doeloe soeda goenaken gedong Siang Hwee, jang poenja banjak pintoe temboesan, boeat pangkalan smokkel madat. Ia telah dihoekoem bebrapa taon pendjara dan di hadepan landraad pada achirnja persidangan ditanja maoe madjoeken alesan apa lagi. la djawab: — Saja president Siang Hwee!

Siang Hwee poenja kawadjiban sabetoelnja paling penting, koedoe djaga kamadjoean dagang dan economisch Tionghoa di Hindia, jang djadi pokonja segala gerakan, sebab zonder doeit orang tida bisa berdaja.

Pada bebrapa taon doeloe saia perna batja satoe karangan dari Mr. Julean Arnold, America poenja commercial attaché di Tiongkok, di-mana ia bikin perbandingan antara kerdjanja Siang Hwee di kota Canton (Tiongkok) dan di laen kota Canton (America).

Siang Hwee di Canton (Tiongkok) ada seperti Siang Hwee di Hindia, sementara American Canton poenja Siang Hwee ada oeroesin segala perkara jang satoe gouvernement ada oeroesin, malahan lebi rapi dan lebi lengkep.

Boeat Siang Hwee di Hindia, apa lagi boeat bermoela, pakerdja'an tida bisa dilengkepin sampe begitoe djaoe, tapi sedikitnja ada berwadjib boeat djaga betoel kapentingan economisch dan dagang serta segala hoeboengannja jang direct, oepama sekola dagang dan oeroesan bank, sekola perlajaran dan sekola industrie atawa satoe fonds boeat kirim student ka negri asing boeat beladjar itoe semoea.

Di Hindia ada bebrapa banjak tjabang industrie jang tida lama lagi toch bakal moesti dikerdjaken dan orang Tionghoa haroes bersedia boeat pegang rol di-sitoe, kaloe tida maoe terdesek di podjokan, ja'itoe teroetama dengen kapitaal dan tenaga techniek.

Hindia saben taon ada pake barang kaen saharga ƒ.150 000000 (25% dari totaal import), fabriek kaen di Tiongkok tiap taon sedikitnja ada bagi dividend 25 %, di-waktoe perang itoe dividend perna naek sampe bebrapa ratoes procent.

Tiongkok sekarang ada poenja 1½ miljoen spindle, Japan 3 miljoen dan soeda bisa export barang kaen ka Hindia sampe poeloean miljoen roepia, sedeng Hindia ada poenja kapas sendiri, tjoema tida begitoe pandjang seperti kapas American atawa Egypte, tapi bisa dibikin lebi baek kwaliteitnja kaloe dapet bibit jang bener dan dirawat betoel, seperti gouvernement Hindia kabarnja soeda soeroe tjoba di Celebes.

Industrie kaen di Japan ada paling penting dan ambil bagian 50 % dari totaal industrienja serta baroe oemoer 50 taon, sementara industrie kaen di Manchester baroe oemoer seratoes taon lebi. Pada 150 taon doeloe di Engeland orang jang bikin kaen ada terantjem dengen hoekoeman potong kapala sebab meroegiken pada toekang wol.

Masin boeat fabriek kaen compleet jang bisa bikin 1 miljoen lbs sataon harga ƒ.500 000, menoeroet katerangan jang saia dapet dari Plate Brothers di Oldham, fabrikant masin textiel. Tapi ini itoengan ada tanggoeng, kaloe maoe kredja betoel moesti poenja 20 000 spindle dan harga masin sama sekali ƒ. 2 000 000.

Fabriek badjoe kaos dan kaos kaki di Tiongkok dan Japan sering moelai dengen kapitaal ƒ. 30 000, satoe masin tricotage jang dalem 10 djam bisa bikin lempengan pandjang 250 yard harga ƒ. 5000. Kaloe orang poenja 6 masin demikian dalem satoe hari bisa bikin 600 badjoe kaos.

Poen ada masin tricotage jang tjotjok boeat huisindustrie bagi nona Tionghoa di Hindia, harga ƒ. 400 compleet. Pakerdja'an soelam dari nona Tionghoa di Hindia bisa lakoe keras di Europa dan America, asal sadja dapet pimpinan jang bener, sabagimana bisa ternjata di tentoonstelling-tentoonstelling soelaman jang saia soeda sengadja koendjoengin di Paris, Bruxelles dan Berlin serta London. Nona Tionghoa tida kerdja productief, kaloe ini tenaga diorganiseer, bisa terbitken kapital serta toeladan bagoes.

Badjoe kaos ada tjotjok dengen kaperloean di Hindia, orang Boemipoetra maoe madjoe, hingga hendak bli banjak barang.

Doea poeloe taon doeloe djarang orang Madoera pake badjoe, sepoeloe taon lagi nanti miljoenan orang Boemipoetra aken pake sepatoe dan topi serta minoem bier.

Fabriek bier dan cigaret soeda madjoe keras di Japan dan Tiongkok sedeng ini doea matjem barang poen ada tjotjok betoel boeat kaperloean Hindia, sebab hawa panas dan dengen perlarangan madat nanti orang aken meroko lebi banjak, seperti soeda ternjata di Tiongkok.

Orang Tionghoa di Hindia masi giling cigaret dengen tangan, satoe hari bisa bikin 1000 batang, sementara di Europa soeda ada masin jang bisa bikin 650 cigaret dalem satoe menit, ja'itoe 10 X 60 X 650 cigaret = 390 000 cigaret dalem satoe hari, harga compleet ƒ. 20 000.

Saia soeda koendjoengin bebrapa fabriek geretan di Hiogo, deket Kobe dan di bebrapa negri di Europa; satoe installatie compleet jang bisa bikin 1 miljoen doos sahari harga ƒ. 500 000.

Kongsi kapal Nippon Yushen Kaisha pada 30 taon doeloe moelai dengen kapitaal 20 miljoen yen, sekarang hartanja soeda djadi 200 miljoen yen, menoeroet jaarverslag paling blakang.

Menoeroet gedenkboek dari Ned. Ind. Handelsbank, ini bank telah didiriken dengen harepan tarik kapitaal Tionghoa jang terlepas dari pacht madat.

Satoe soedagar Tionghoa di Soerabaja perna kasi taoe pada saja bagimana ia poenja deposito besarnja satoe miljoen roepia ditahan oleh satoe bank Europa di waktoe perang, boeat toendjang marika poenja bangsa, sedeng itoe soedagar Tionghoa sendiri lagi kapepet. Sedeng perdagangan laen bangsa madjoe lipet berpoeloe kali, orang Tionghoa poenja perniaga'an moendoer: Kong Sing brenti, bebrapa banjak tjabang Kian Gwan ditoetoep dan Deli Bank dari majoor Tjiong A Fie ampir bikin liquidatie. Directie dari satoe bank Tionghoa di Singapore poeter wissel kosong.

Satoe professor Olanda dalem ilmoe dagang baroe ini kata, bila dipadoe dengen perdagangan bangsa Europa, orang Tionghoa masi klontong.

Saja tjoema seboet bebrapa tjonto sadja di-sini.