Doea Kapala Batoe/Bab 5

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Tiga Conferentie.


Di pertenga'an taon 1917 toean The Kian Sing soeda dikaniaja oleh politie-opziener Beyerinck.

Di roema sa'orang Tionghoa totok di Kratmat-Gantoeng, Soerabaja, telah dibikin satoe pesta ketjil.

Di hadepan pengadilan Beyerinck mengakoe, ia soeda tida dapet penjamboetan sabagimana ia biasa dapet bila djaga straat di-mana ada dibikin pesta oleh orang Tionghoa, maka ia tjari perkara.

Pertama ia minta diseraken soerat permisi dan kamoedian ia paksa maoe koebraken itoe pesta.

Toean The Kian Sing jang djadi tetamoe di-sitoe laloe tjoba oeroesin itoe rewel; kerna Beyerinck tida maoe mengerti, maka toean The Kian Sing maoe telefoon pada hoofd-commissaris von Hombracht. Di-sitoelah Beyerinck djadi moerka, laloe betot, poekoel dan borgol toean The Kian Sing, jang teroes diseret ka kantoor politie.

Ini semoea soeda ternjata di hadepan Raad van Justitie di Soerabaja jang djatoken hoekoeman satoe boelan pendjara pada Beyerinck, sedeng toean von Hombracht lepas padanja dari pakerdja'an politie.

Sementara itoe orang Tionghoa di Java, teroetama di Djawa Wetan, soeda tergontjang, pertama lantaran ke-ada'an oemoem memang ada koesoet sedari lama dan kadoea kerna toean The Kian Sing ada satoe orang jang berpahala pada publiek Tionghoa.

Maka terbit satoe gerakan asal dari Soerabaja boeat boeka satoe conferentie, di-mana aken dibitjaraken ini oeroesan dan diatoer soepaia pemerenta Hindia djadi ambil taoe serta soeka bikin perobahan.

Kira-kira boelan September 1917 telah dibikin itoe conferentie di Bandoeng, di-mana ada ambil bagian lebi anem-poeloe oetoesan dari perkoempoelan-perkoempoelan Tionghoa di antero Java, teroetama dari Djawa Wetan.

Tida ada satoe officier Tionghoa ternampak dalem ini conferentie.

Bestuur T.H.H.K. dan Siang Hwee di Bandoeng soeda trima itoe sekalian tetamoe dan sediaken segala apa jang perloe boeat bersidang.

Anem djam sabelon diboeka itoe persidangan assistent resident Bandoeng telah oendang satoe anggota bestuur T.H.H.K. Bandoeng dan satoe oetoesan dari Soerabaja boeat dateng di kantoornja. Di-sitoelah toean Ezerman, Adviseur voor Chineesche Zaken, jang special soeda dateng dari Betawi boeat ini oeroesan, kasi taoe bahoea Gouverneur-Generaal van Limburg Stirum baroesan kloearken satoe circulaire pada politie boeat berlakoe pantes pada orang Tionghoa.

Ini tindakan dari gouvernement Hindia ada adil dan tjerdik, tapi blon taoe apa aken berhasil.

Pendeknja toean van Limburg Stirum soeda kasi oendjoek djoedjoernja dan orang Tionghoa djadi merasa bersoekoer, hal mana kamoedian dinjataken oleh toean Lim Tjhioe Koei di medan persidangan.

Lantaran ini tindakan dari toean Ezerman, maka djoeroesannja itoe conferentie djadi megos, apa lagi dasar dari bermoela orang soeda tida poenja programma jang terang, hal mana ada ternjata dari pertjakepan-pertjakepan jang saia dapet tangkep di Hotel Expresse antara wakil-wakil pada malem sabelon dibikin itoe conferentie.

Orang menjataken pikiran tentang segala perkara dengen soeara keras, hingga satoe kawan dari Betawi kata pada saja: — Orang Djawa Wetan brani bitjara, kaloe kliroe bagimana marika simpen diri?

Antara jang hadlir adalah kliatan toean-toean Ang Sioe Tjiang, Li Djing Kim, Lim Soey Tien, Kwee Khay Khee, The Kian Sing, Lim Tjhioe Koei, Tjoa King Hien, Kwee Tek Hoay, Kho Siong Kwa dan bebrapa banjak lagi „Twa-Koo“ dari Djawa Wetan.

Sementara di portret jang telah dibikin ada ternampak djoega toean Gan See Han doedoek di garisan depan sembari pegangin setangan di moeloetnja.

Di persidangan tida dibitjaraken lagi hal politie, jang tjoema diseboet sedikit oleh toean Lim Tjhioe Koei, sasoeda ia diangkat djadi voorzitter oleh desekan keras dari bebrapa banjak oetoesan dari Djawa Wetan jang bersoerak rioe.

Blakangan soerat kabar Olanda ada bilang, orang Tionghoa tida mengenal „techniek“ atawa tjaranja bikin vergadering lantaran kakaloetan di-sitoe, tapi saia kira sabagian itoelah kerna orang Tionghoa gampang penasaran atawa goegoep seperti orang Frans dan kadoea sebab dalem itoe conferentie ada satoe hal jang tersemboeni, ja'itoe persaingan antara Hoo Hap dan Sing Khi Hwee, hal mana kamoedian ternjata dari bitjaranja toean Tjoa King Hien, President Hoo Hap di Soerabaja.

Koetika malemnja dibikin perdjamoean di gedong T.H.H.K. toean Tjoa King Hien telah angkat bitjara dan antara laen-laen ia bilang, bahoea sabetoelnja itoe conferentie soeda digerakin oleh Hoo Hap.

Banjak wakil jang hadlir tida bisa mengerti maksoednja toean Tjoa King Hien, sebab marika tida taoe oeroesannja ini doea vereeniging.

Toean Tjoa King Hien merasa Hoo Hap didesek di podjokan dan korsi voorzitter direboet oleh Sing Khi Hwee.

Fihak Hoo Hap roepanja tida gampang poeas, malemnja di satoe goeboek di Tjitepoes, di-mana satoe atjeuk kasi denger tembangan Soenda, marika telah landjoetken tjelahan atas tjaranja voorzitter pimpin persidangan.

Barangkali di-sitoe ada melesep satoe mata-mata dari Sing Khi Hwee, sebab doea hari kamoedian koetika bebrapa banjak oetoesan rame-rame pergi ka Betawi, di satoe hotel Olanda di Molenvliet, di-mana kita orang tinggal, mendadak di hadepan orang banjak toean Lim Tjhioe Koei njataken goesarnja tentang ini perkara pada toean Kwee Khay Khee (Hoo Hap), jang tida bersiap, hingga menjangkal sadja. Itoe semoea kasengitan kliatan ada lantaran pertentangan antara Hoo Hap dan Sing Khi, sebab lebi doeloe saia soeda menjataken pada toean Lim Tjhioe Koei dengen teroes-terang bahoea saia anggep itoe vergadering koerang beres, tapi ia sama-sekali tida djadi koerang-seneng.

Luitenant Tan Tjin Bok, directeur Perniaga'an di Betawi, jang koeatir itoe doea fihak nanti saling tjakar satoe pada laen, laloe adjak semoeanja koendjoengin Poo Liang Kiok di Goenoeng Sahari, tempat pendidikan anak prampoean Tionghoa miskin, hingga pertjektjokan tadi djadi brenti sendiri.

Salaen toean Lim Tjhioe Koei jang hanja bitjara boeat kapalaken vergadering dan toean Tjoa King Hien jang menggerembeng lantaran didorong ka-samping, adalah toean The Kian Sing jang pridato pandjang lebar tentang locale raden, barangkali lantaran di Soerabaja ia soeda terkena pengaroenja gemeente-politiek dari partijnja Baars dan Sneevliet. Malemnja di Hotel Expresse saja menjataken pada toean The Kian Sing bahoea saia tida bisa satoedjoe dengen ia poenja haloean boeat ambil bagian dalem gemeente-politiek sebab itoe semoea ada hoeboengannja sama oeroesan onderdaanschap Olanda jang nanti bisa melibet lebi djaoe.

Toean The Kian Sing sangkal ini alesan dan kita bitjaraken sampe liwat djam doea malem.

Achirnja toean The Kian Sing kata, ia nanti maoe tanja pada advocaatnja. Antara laen laen saia bilang lagi, advocaat Olanda tida bisa mengerti politiek Tionghoa.

Sementara itoe toean Gan See Han toeroet tjampoer bitjara, ia poen maoe minta „kiesvereeniging“ pada gouvernement Hindia. Saia terangken bahoea gouvernement tida bisa kasi „kiesvereeniging“, hanja paling banjak bisa kasi „kiesrecht“. Seperti pauvreté sebabnja armoede.

Toean Gan See Han laloe somprot pada saia dengen bilang, bahoea saia tida taoe satoe nol tentang oeroesan politiek. Lantaran kliwat mengantoek, maka saia laloe masoek tidoer.

Pada pertenga'an boelan November 1917, Chineesche Officieren Bond telah bikin satoe conferentie di Bandoeng goena madjoeken candidaat boeat lid Volksraad.

Toean Kan Hok Hoey telah dipili sebagi candidaat pertama dengen soeara penoe, ja'itoe oleh bebrapa belas officier Tionghoa jang hadlir, antara mana adalah majoor Khouw Kim An, luitenant Tjoa Liang Djin dan kapitein Thung Tjoen Ho.

Di-sitoe sama-sekali tida ada dibitjaraken tentang pokonja Volksraad atawa ditanja, apakah rahajat Tionghoa soeka ambil bagian di Volksraad.

Chineesche Officieren Bond telah didiriken oleh luitenant Tjoa Liang Djin, sampe sekarang saia blon mengerti betoel maksoednja ini vereeniging.

Saja tjoema inget satoe kali luitenant Tjoa Liang Djin perna bitjara pada saja tentang rekestnja luitenant Tan Tjien Oen di Soerabaja pada madjelis Tweede Kamer, di-mana ia ini bikin kaberatan hal dirinja diliwatin oleh kapitein The Ing Bie, sekalian ia peringetken bahoea ia soeda bekerdja lebi sepoeloe taon sebagi hamba gouvernement (luitenant Tionghoa) zonder bajaran dengen setia. Poen diseboet dalem itoe rekest bagimana ia soeda toeloeng lepasken hoofdcommissaris politie Boon jang soeda ditahan dalem satoe toko Tionghoa di Kembang-Djepoen tatkala ada kariboetan pada malem taon baroe 1910.

Toean Tjoa Liang Djin menjataken pikirannja pada saja, bahoea ia anggep luitenant Tan Tjien Oen soeda diperlakoeken tida patoet, sembari tambain, satoe Bond dari Chineesche Officieren aken bisa toendjang padanja.

Katerangan atawa boekti dari faedanja Chineesche Officieren Bond bagi publiek Tionghoa saia blon perna denger.

Tegesnja itoe Chineesche Officieren Bond ada boeat djaga kapentingan kaoem officier Tionghoa, sabegitoe djaoe jang orang bisa liat. Pada bebrapa taon doeloe Ned. Ind. Onderw. Gen. telah toelak goeroe Boemipoetra, hingga membikin toean Dwidjosewojo dengen mesem tanja di satoe vergadering dari itoe genootschap, apakah marika poenja maksoed jang dikandoeng, sebab sabegitoe djaoe ia tjoema dapet nampak sadja gerakan boeat tamba salaris.

Demikian poen Chineesche Officieren Bond tjoema ada boeat djaga nama dari kaoem officier Tionghoa, hingga bisa diseboet djoega di-sini itoe oetjapan dari luitenant Tjoa Liang Djin di sidang conferentie terseboet boeat minta gouvernement adaken hoekoeman berat bagi journalist Tionghoa di Hindia jang brani serang golongan officier Tionghoa.

Dalem satoe pridato di-hadepan Chung Wha Hui pada doea taon doeloe Mr. Fromberg ada bilang, setaoe kenapa, tapi blon perna officier Tionghoa bisa angkat diri lebi dari pada hamba gouvernement, hingga tida satimpal marika pikoel nama Hoofd der Chineezen. Pada anem taon doeloe saja menjataken pikiran begini djoega di Sin Po, oleh toean Gouw Peng Liang dibanta di Perniaga'an dengen alesan bahoea itoe nama ada bener sebab tertjitak dalem regeeringsalmanak, jang boeat ia roepanja ada seperti satoe bybel.

Poen Borel soeda menjataken, officier Tionghoa tida bisa teritoeng seperti satoe anggota dari bangsa Tionghoa.

Hal ini soeda terboekti di Semarang di satoe voor-vergadering dari conferentie jang saia aken toetoerken di bawa, dimana toean Tjoa Liang Djin diminta kloear dari persidangan lantaran ia ada satoe officier Tionghoa, kendati semoea orang jang hadlir ada taoe toean Tjoa Liang Djin sabetoelnja ada satoe katjoeali, kerna sebagi orang particulier ia ada berdjasa boekan ketjil dalem gerakan Tionghoa oemoem.

Kariboetan di roema majoor Han Tjiong Khing di Soerabaja pada taon 1910 kombali ada satoe boekti bahoea officier Tionghoa boekan ada Hoofd der Chineezen dalem arti jang bener, kendati ia ada poenja banjak barang plastiek dari Tong Tiauw atawa porcelein Kang Hi dan Khian Liong, jang ia tida bisa mengerti batinnja. Itoe batin jang soeda bikin bangsa Tionghoa bisa kirim satoe tentara besar meliwatin Himalaja (1794), seperti Napoleon bawa pasoekannja meliwatin Mont Blanc, itoe batin jang membikin orang Tionghoa sampe sekarang sasoeda liwat seriboe taon masi kapengen diseboet Tong Yin, seperti orang Romein di djeman kabesarannja.

Lebi djaoe adalah majoor Tan Sing Tian di Soerabaja jang doeloe soeda ditoelak masoek dalem satoe Thian Tee Hwee, sekalian majoor The Toan Ing jang berfihak pada H. V. A. dan resident dalem oeroesan boycott.

Chineesche Officieren Bond soeda angkat toean Kan Hok Hoey djadi candidaatnja, sebab ia poenja batin tjotjok dengen marika.

Seperti kaoem officier Tionghoa, ia poen tida ada hati dan tida perhatiken pada gerakan bangsa Tionghoa jang sedeng berada dalem kasoekeran serta terantjem oleh bahaja kakaloetan. Dalem oeroesan Volksraad bangsa Tionghoa soeda menjataken tida satoedjoe boeat ambil bagian, tapi toean Kan Hok Hoey paksa teroes djadi lid zonder kasi katerangan, kendati ia soeda berdjandji aken toeroet poetoesannja conferentie di Semarang.

Kaoem nationalist Tionghoa itoe waktoe masi maoe hormatken toean Kan Hok Hoey poenja haloean, masi maoe kasi „fair chance“ padanja, apa poela sebab di’inget, barangkali ia poenja katjerdikan masi bole dipake, masi bisa berfaeda pada bangsa Tionghoa.

Sampe sekarang itoe semoea harepan tida terkaboel.

Djoestroe lantaran tida diakoe oleh bangsa Tionghoa, toean Kan Hok Hoey sabenernja bisa bergerak laloeasa di Volksraad zonder bahaja, sebab ia bisa bitjara atas tanggoengannja sendiri, zonder iketan bagi bangsa Tionghoa. Kaloe berhasil bangsa Tionghoa jang dapet, sementara bila kliroe dan melibet, bangsa Tionghoa bisa lepas tangan. Seperti wakil-wakil Japan di Supreme Council dan Volkerenbond selaloe bitjara atas tanggoengan sendiri, kerna tida maoe seret negrinja.

Roepanja toean Kan Hok Hoey tida taoe bahoea ada soeal gelykstelling bagi bangsa Tionghoa dan sampe sekarang dalem oeroesan Koedoes orang Tionghoa tida dapet karoegian sapeser.

Ini doea fatsal jang penting blon perna ia madjoeken di Volksraad, kendati ia soeda doedoek di-sitoe lebi tiga taon.

Sekarang majoor Khouw Kim An djadi lid Volksraad djoega dan ia bitjara tentang autodienst antara Betawi-Tangerang.

Toean Kan Hok Hoey soeda maoe belaken kadoedoekannja officier Tionghoa dengen gotong 200 telegram, tapi sampe oleh Directeur B. B. dianggep tida sah.

Dalem officier Tionghoa tida ada „spirit“ dari bangsa Tionghoa sekarang, ia ada satoe boentoet jang katinggalan dari Oost Indische Compagnie dan dari despotisme Tionghoa koeno.

Ia ada seperti regent di djeman Multatuli atawa opperhoofd-neger di Africa, jang oleh Lord Milner diboeat tameng kaloe ada serangan hal kedjemnja kolonisatie Inggris.

Sifat despotiek atawa tjoan-tji masi terlengket pada dirinja officier Tionghoa, sabagemana ada ternjata dari tjaranja kapitein Lim A Pat, majoor Khouw Kim An, toean Kan Hok Hoei dan Chineesche Officieren Bond paksa ambil bagian dalem Volksraad zonder moefakatnja publiek Tionghoa, dengen melanggar pada principenja Volksraad sendiri, jang soeda diadaken oleh gouvernement Olanda boeat kasi soeara pada rahajat. Chineesche Officieren Bond roepanja anggep Allah soeda tjipta itoe 1 miljoen orang Tionghoa di Hindia boeat „di-officierin“, seperti Thackery anggep Allah soeda tjipta Queen Anne boeat dikarang.

Itoe poetoesan dari conferentie Chineesche Officieren Bond di Bandoeng ternjata tida disatoedjoein oleh publiek Tionghoa. Satoe lid bestuur T.H.H.K. Bandoeng telah bikin satoe protest di Sin Po, di-mana dibilang, tida pantes bebrapa belas officier Tionghoa, jang oemoemnja tida perdoeliken pada gerakan Tionghoa, maoe kirim wakilnja di Volksraad atas nama bangsa Tionghoa.

Itoe waktoe saia menjataken di Sin Po tida bisa satoedjoe orang Tionghoa ambil bagian dalem Volksraad, djoega sebab tida ada harepan membawa faeda, malahan ada risico besar.

Sementara itoe protest dari fihak publiek Tionghoa djadi mingkin keras.

Toean Kan Hok Hoei jang roepanja blon kenal hatinja bangsa Tionghoa laloe atoer satoe conferentie di Semarang boeat bitjaraken ia poenja candidatuur. Ia soeda sengadja oendang bebrapa pemimpin dari Soerabaja, antara mana toean Lim Tjhioe Koei jang dengen soerat menjataken satoedjoe padanja.

Dengen kabetoelan saia dapet taoe tentang toean Lim Tjhioe Koei poenja soerat ini, maka saia toelis padanja ka Soerabaja, boeat ia bersama toean The Kian Sing timbang doeloe sampe mateng sabelon ambil poetoesan dalem perkara Volksraad.

Demikianlah itoe conferentie telah dibikin kira-kira pada awal taon 1918 di Semarang. Bersama toean Hauw Tek Kong saia brangkat dari Betawi liwat Djocdja, dalem itoe trein ada menoempang djoega di klas satoe toean Kan Hok Hoei dengen berkawan toean-toean Li Tjian Tjoen, Ezerman, Mouw dan Khouw Kim An. Marika ambil djalan direct ka Semarang, tapi sabelon menjimpang, toean Kan Hok Hoei samperin pada kita di klas doea, menjataken ia poenja koeatir barangkali tida banjak orang aken dateng di conferentie.

Soepaia tida banjak omong perkara politiek, maka saia egosin bitjara hal adoe koeda di Djocdja.

Di Bandoeng kamoedian doea oetoesan Siang Hwee dan T.H.H.K. ikoet dengen kita dalem kreta ka Djocdja.

Kita sampe di Djocdja itoe malem dengen paja, tapi paksa djoega trima oendangan boeat dateng hadlir vergadering di gedong Siang Hwee, di-mana bebrapa vereeniging Tionghoa lagi bersidang boeat bitjaraken perkara Volksraad dan pengiriman oetoesan ka Semarang. Diambil poetoesan boeat denger sadja doeloe toean Kan Hok Hoei poenja alesan-alesan.

Di-sitoe toean Li Kok Hin telah njataken satoe pikiran jang sanget penting, ja'itoe hal gerakan boeat tamba djoemblanja orang Tionghoa di Hindia, soepaia tida begitoe gampang bisa didesek di podjokan seperti sekarang.

Besoknja kita teroes brangkat ka Semarang, sesampenja di Solo bebrapa banjak oetoesan dari Djawa Wetan pinda-kreta dalem trein di-mana kita ada.

Itoe waktoe saia dapet kanjata'an marika poen blon ambil poetoesan, hanja maoe denger doeloe toean Kan Hok Hoei poenja katerangan. Djoega kemaren-malemnja di Semarang soeda dibikin satoe vergadering boeat bitjaraken hal Volksraad, di-mana toean Kwee Kee Tie, hoofdredacteur Djawa Tenga, tergoeling „dipok“ oleh toean Yap Soei Tjiang, jang pande debat.

Sesampanja di Semarang waktoe sore kita ambil tempat di satoe hotel Olanda deket Bodjong, di-mana kamoedian luitenant Tan Tjin Bok poen ada dateng sabentaran.

Tida lama poela satoe oetoesan dari Toeloeng-Agoeng, toean Tho Ping Lim, dateng pada kita, menjampeken toean The Kian Sing poenja oendangan boeat hadlir di satoe voor-vergadering jang aken dibikin itoe malem di satoe roema perkoempoelan.

Pada djam jang soeda ditetepken kita dateng di itoe tempat, di-mana ada berkoempoel bebrapa poeloe oetoesan.

Dengen ketawa-besar toean The Kian Sing kasi tabe pada saja: — Tjiat, goea kira loe tjerdik, bagimana loe bisa doega goea satoedjoe pada Volksraad?

Saia kira ia moefakat pada Volksraad, pertama lantaran soeratnja toean Lim Tjhioe Koei pada toean Kan Hok Hoei dan kadoea kerna di conferentie di Bandoeng ia berpridato pandjang tentang ambil bagian dalem locale raden. Kaloe orang satoedjoe pada locale raden, ia poen koedoe moefakat pada Volksraad, sebab pokonja saroepa. Roepanja toean The Kian Sing maoe roba haloean, tapi ia maoe boeka pintoe sendiri.

Sementara itoe saia samperin toean Lim Tjhioe Koei, jang berada djoega di-sitoe, saia tanja: — Koei, bagimana loe poenja poetoesan? Ia djawab, blon bersedia. Saia tanja lebi djaoe, apa ia soeda preksa saia poenja alesan-alesan jang saia telah terangken di Sin Po, ia menjaoet blon batja.

Pada kira-kira djam 8 sekalian jang ada di-sitoe laloe naek ka loteng boeat moelai vergadering, ja'itoe ampir semoea oetoesan jang dateng boeat conferentie, zonder satoe officier Tionghoa.

Pada sa'at persidangan diboeka datenglah luitenant Tjoa Liang Djin.

Bermoela sekalian jang hadlir kamekmek, tida taoe moesti bikin apa, sampe pada sala satoe antaranja kata, officier Tionghoa tida diperkenanken ambil bagian dalem itoe vergadering.

Toean Tjoa Liang Djin tida mengerti atawa tida maoe mengerti, hingga achirnja antero vergadering kasi njata tida-satoedjoe dengen adanja toean Tjoa Liang Djin di-sitoe, maka ia ini pengabisan kapaksa berlaloe djoega.

Orang heran bagimana besoknja Locomotief bisa moeat kabaran tentang ini vergadering jang tertoetoep, di-mana ada terseboet saja ada djadi toekang-ogok.

Blakangan toean Ezerman perna kata, Sneevliet dan Baars ada pergaroein itoe vergadering.

Persidangan ada dikapalaken oleh toean The Kian Sing, tapi orang roepanja blon ambil djoeroesan jang tetep, maka peroendingan atawa pembitjara'an tida bisa lantjar, hanja djadi pertjektjokan.

Sampe di-sitoe saia rasa baek djoega poelang ka hotel sabentaran boeat ambil bebrapa banjak lembaran Sin Po, di-mana ada diterangken doedoeknja perkara sekalian alesan-alesan kenapa dianggep orang Tionghoa haroes toelak pada Volksraad, goena dibatjaken di-hadepan vergadering.

Sakombalinja dari hotel saia dapetken doea orang Olanda berada dalem itoe persidangan, antara mana jang satoe lagi berpridato.

Saia dikasi taoe, marika adalah Baars dan Sneevliet. Saia djadi kaget sebab oeroesan nanti djadi kaloet sama-sekali, kerna ia orang poenja politiek aken bisa adoek dan bikin lebi koesoet gerakan kabangsa'an Tionghoa.

Di-sini boekan disangkal kapentingan sociale politiek bagi bangsa Tionghoa, tapi masing-masing ada tempat dan gilirannja sendiri, lagi Baars dan Sneevliet poenja tjara tida bisa tjotjok dengen bangsa Tionghoa poenja kaperloean.

Sementara itoe saia diminta batjaken lembaran-lembaran Sin Po terseboet serta briken segala katerangan jang perloe, teroetama tentang hoeboengannja Volksraad sama onderdaanschap Olanda.

Itoe tatkala saia berada dalem keada'an soeker, tapi achirnja saia bertaoeken teroes-terang, bahoea saia tida bisa moefakat dengen adanja itoe, doea orang Olanda di-sitoe.

Sasoeda tjektjok sekean lama baroe Baars dan Sneevliet brangkat-pergi dan di-sitoelah saia toetoerken doedoeknja oeroesan Volksraad, dalem mana orang tjoema bole ambil bagian kaloe maoe trima onderdaanschap Olanda.

Kombali terbit pertjektjokan teroes-meneroes, teroetama lantaran adoekannja Sneevliet dan Baars tadi, Jang maoe selomotin sociale politiek dalem gerakan kabangsa'an Tionghoa.

Duitschland kala perang dan sekarang djato serta terhina sabagian besar ada lantaran digretjokin dan diadoek oleh kaoem socialist.

Achirnja tida bisa diambil poetoesan soeatoe apa, hanja maoe didenger doeloe bitjaranja toean Kan Hok Hoei.

Dalem perlawanan pada Volksraad, Sin Po soeda bedol akarnja oeroesan dengen toelak sama sekali segala pertjampoeran politiek bagi orang Tionghoa di Hindia, djoega soepaia kaoem officier Tionghoa tida bisa dapet lobang boeat lolos, kerna kaloe tida diatoer begini nanti bitjara djadi melibet-libet dan perkara djadi koesoet. Sementara Sneevliet dan Baars, jang tida perdoeli sapeser pada pri kabangsa'an Tionghoa, maoe kasi tinggal itoe akar, hingga perbantahan nanti djadi roewet, orang Tionghoa aken tida taoe moesti bikin apa.

Dalem praktyk politiek terkadang kapaksa dibikin compromis, tapi lebi doeloe masing- masing fihak haroes taoe terang poko dan kadoedoekan diri-sendiri.

Officier Tionghoa maoe oeroesin politiek zonder poko, hanja toeroet sadja „prentaaloes".

Di itoe malem tida ada dibikin sekongkolan soeara soeatoe apa, sebagimana ada disangka oleh kaoem officier Tionghoa dan pers Olanda, yang selaloe tjotjok pikiran satoe sama laen.

Faedanja itoe voorvergadering jalah sekarang itoe wakil wakil djadi paham pokonja perkara, maka malemnja marika bisa timbang dan besok di conferentie bisa bikin poetoesan.

Besok paginja di gedong Siang Hwee telah diboeka itoe conferentie kira-kira pada djam sepoeloe liwat. Tempatnja itoe persidangan (di loteng Siang Hwee) ada teratoer begini sabegitoe djaoe jang saia masi inget:

Tanda 𝄚 ada publiek jang djoemblanja lebi 200 orang, antara mana saia inget ada nampak toean Yap Soei Tjiong (17), toean Goei Kee Ho (14), toean van de Kamer, redacteur Locomotief (13) dan toean Goei Ing Hong (15).

Di medja A ada doedoek kaoem officier Tionghoa, antaranja toean Kan Hok Hoei (1), majoor Kwee An Kie (2), luitenant Tjoa Liang Djin (3) dan majoor Khouw Kim An (4).

Tanda X jalah sekalian tay-piaw, toean Lim Tjhioe Koei (10), luitenant Tan Tjin Bok (11), toean The Kian Sing (12) dan saja (9).

Di medja C ada doedoek toean The Tjoen Hoay, President Siang Hwee (7), ass. res. van Leeuwen (8), toean Ezerman (5) dan toean Mouw (6).

Medja B. adalah boeat pers.

Antara jang hadlir poen saia ada liat toean Ang Sioe Tjiang jang kamoedian kasi masoek stem blanco bersama oetoesan dari Cheribon.

Tempat boeat masing-masing lebi doeloe telah diatoer oleh toean Kan Hok Hoei, bermoela saia ditempatken di-sebela luitenant Tan Tjin Bok. Saia bikin kaberatan, tapi toean Kan Hok Hoei roepanja djadi koerang seneng, sebab barangkali ia sengadja, maka saia tida bitjara lagi, hanja teroes pinda sendiri di derekan toean Lim Tjhioe Koei.

Sasoeda sekalian ambil tempatnja sigra toean The Tjoen Hoay oetjapken ia poenja „welcome“ dan seraken pimpinan vergadering pada „Mr. Kan“ dengen moefakatnja orang banjak. Sahabisnja bitjara sedikit tentang diboekanja itoe conferentie, toean Kan Hok Hoei laloe minta bebrapa oetoesan jang ia seboet namanja menjataken alesan dan perlawanannja pada Volksraad dengen oeroetan seperti berikoet:

  1. Hauw Tek Kong
  2. The Kian Sing
  3. Kwee Hing Tjiat
  4. Lim Tjhioe Koei

Ini system bersidang ada enak boeat toean Kan Hok Hoei, ia minta orang lebi doeloe lepas anak-pana, aken ia kamoedian ketok satoe-persatoe, hingga achirnja oetoesan didjadiken persakitan, seperti redacteur pasang commentaar, gampangnja sebagi sekelapin anak ketjil.

Toean Hauw Tek Kong sebagi orang Betawi ada kenal ini taktiek, maka ia egosin dan maoe liat glagat doeloe, barangkali djoega ada djebakan jang tersemboeni.

Sebaliknja toean The Kian Sing dan bebrapa banjak oetoesan dari Djawa Wetan berame bikin kaberatan hal marika dikasi giliran kadoea, roepanja dengen kira jang toean Kan Hok Hoei maoe kasi kahormatan giliran kasatoe pada sesama orang Betawi, toean Hauw Tek Kong; orang barangkali maoe tangkep „lauweren“!

Pertjektjokan djadi mingkin keras, orang tida mengerti satoe sama laen, toean Kan Hok Hoei maoe maen anggar menoeroet ilmoe, kena serodok oleh orang Djawa Wetan, hingga ia poenja systeem djadi kalang-dikaboet.

Oedara dalem itoe conferentie jang tadinja ada mengoeatirken, sekarang djadi sengit dan kaloet.

Demikianlah orang bergoetet sekean lama, sampe pada soeatoe sa'at toean The Kian Sing madjoeken satoe perkara jang penting sekali, jang tida satoe orang laen telah dapet inget, dari mana bisa diliat ia poenja katjerdikan.

Tadinja orang soeda kesel meliat ia poenja tjara riboet, mendadak orang djadi kaget, saia djadi bernapas lega poela, kaoem officier Tionghoa dan toean Kan Hok Hoei djadi bingoeng: toean The Kian Sing soeda terkam marika poenja tenggorokan.

Dengen pendek ia bikin pertanja'an: — Perloe diterangken lebi doeloe apa Chineesche Officieren Bond dan toean Kan Hok Hoei maoe pegang tetep poetoesan conferentie di Bandoeng bila nanti dibatalken oleh ini persidangan?

Toean Kan Hok Hoei maoe tjoba lolos, tapi ia seperti satoe ikan jang soeda diangkat di darat, ia tjoema bisa bergobek sadja.

Begitoe djoega ia tida gampang menjera, ia masi maoe tjoba meledjid teroes, vergadering dan publiek djadi sengit, toean The Kian Sing laloe goenaken itoe saat dengen bilang: — Kaloe Chineesche Officieren Bond dan toean Kan Hok Hoei tida maoe toeroet poetoesannja ini conferentie, boeat apa kita-orang diminta dateng bersidang, maka lebi baek poelang sadja.

Pada itoe tatkala kasabarannja vergadering dan publiek soeda sampe di watesnja, satoe orang dari publiek (16) soeda moelai betreak: — Hok Hoei, loe djangan maen komedi. Di-sitoe toean Kan Hok Hoei laloe menjera.

Atas saia poenja pernjata'an bahoea officier Tionghoa tida bisa dianggep sebagi pemimpin dari bangsa Tionghoa, dengen tjepet ia timpalin, itoelah sebabnja djoega maka dibikin lagi ini conferentie di Semarang.

Demikianlah djadi toean Kan Hok Hoei menjataken hendak taloek pada poetoesannja ini conferentie.

Kamoedian Volksraad dibitjaraken lebi djaoe, tapi kombali persidangan djadi koesoet lantaran orang maoe bereboet bitjara, tida njana antara Hoa Kiauw ada begitoe banjak Cicero ketjil, sementara toean Kan Hok Hoei teroes tinggal sabar dan kasi somprotan kanan-kiri dengen djitoe.

Kariboetan mingkin lama tida djadi padem, malahan perbantahan djadi lebi koesoet, orang bitjara poela tentang „kiesvereeniging“, sampe pada soeatoe sa'at oetoesan dari Bandoeng, toean Tan Tek Ho, dengen soearanja jang terang batjaken satoe artikel dari ordonnantie jang mengadaken Volksraad, dalem mana ada ditetepken, tjoema onderdaan Olanda jang bole pili dan djadi lid Volksraad.

Toean Lim Tjhioe Koei jang roepanja malemnja soeda pikirin doedoeknja perkara laloe tangkep itoe sa’at dengen bikin pertanja’an direct pada vergadering, apa marika soeka djadi onderdaan Olanda, sebab di-sitoelah akarnja oeroesan Volksraad.

Bole dianggep semoea oetoesan laloe berdiri menjataken penoelakan, dengen apa sekalian dipoetoesken vergadering tampik sama-sekali pada Volksraad.

Toean Kan Hok Hoei poenja sedikit katerangan blakangan poen tida meroba sikepnja vergadering.

Pada tatkala itoe matanja toean Kan Hok Hoei berkilat saklebatan, seperti satoe koetjing jang dapet liat tikoes, dengen pelahan ia kasi kloear satoe lembar kertas dari kantongnja, jang ia laloe batjaken: soeratnja toean Lim Tjhioe Koei padanja, di-mana ada dinjataken si penoelis poenja satoedjoe hal toean Kan Hok Hoei djadi lid Volksraad.

Sementara itoe vergadering djadi diam, toean Lim Tjhioe Koei sendiri kliatan kesima, sampe pada satoe orang kisikin padanja, tida pantes toean Kan Hok Hoei berboeat demikian, sebab itoe soerat particulier.

Toean Lim Tjhioe Koei laloe berdiri dan kata dengen bernafsoe: — Nanti doeloe, ini djam saia baroe taoe toean Kan Hok Hoei ada manoesia matjem apa, itoe soerat privé tida haroes dibatjaken di-sini.

Tapi toean Kan Hok Hoei melaga bodo dan pasang moeka mesem.

Orang kisikin poela pada toean Lim Tjhioe Koei boeat teroes desek pada toean Kan Hok Hoei sampe ia ini minta ma'af, tapi toean Lim Tjhioe Koei soeda sala denger, ia sendiri laloe minta ma'af pada toean Kan Hok Hoei.

Ini karewelan ketjil tida bikin perobahan soeatoe apa dalem haloeannja vergadering.

Laloe toean Kan Hok Hoei maoe batjaken ia poenja pridato, jang ia soeda tahan sekean lama.

Sementara itoe toean Gan See Han menjataken ia tida kapengen denger itoe semoea lagi, sebab ia moesti poelang ikoet kreta api dan harep vergadering lekas ditoetoep. Ia anggep oeroesin politiek ada seperti giling cigaret.

Toean Kan Hok Hoei tida ladenin ini protest, ia teroes batjaken pridatonja, dalem mana antara laen-laen ia ada bilang, bahoea Volksraad tida ada menjangkoet pada pri kabangsa'an Tionghoa dan katain Sin Po soeda kiberken bendera palsoe, sedeng Sumatra Post dan Indier blakangan akoe bener Volksraad bisa bikin lema nationalisme Tionghoa.

Toean Kwee Tek Hoay dari Bogor, sala satoe vice-president Djawa Hak Boe Tjong Hwee, perna madjoeken alesan dalem satoe permoefakatan antara redactie Sin Po, bahoea Tiongkok doeloe soeda bikin kaberatan pada Rusland lantaran rahajat Mongol maoe dikasi toeroet tjampoer dalem oeroesan poli­tiek Rus.

Achirnja conferentie ditoetoep sasoeda toean Kan Hok Hoei oetjapken „slamet djalan” pada sekalian jang hadlir.

Sahabisnja bersidang toean Goei Kee Ho laloe samperin pada saia dan kasi tangan sembari kata: — Splendid, batinnja ini conferentie ada satoe tanda bahoea bangsa Tionghoa blon maoe moesna.

Di bebrapa soerat-kabar kamoedian saia dapet batja verslag dari oepatjara jang soeda dibikin boeat trima poelangnja toean The Kian Sing di Soerabaja, jang ada bawa djoega satoe setangan dari toean Lim Tjhioe Koei jang mandek di Solo, sebagi tanda „kamenangan”!