Doea Kapala Batoe/Bab 3

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Poko Gerakan.

Sering dengen sangsi orang bitjara tentang sifatnja gerakan Tionghoa di Hindia; boekan sadja laen bangsa, poen kerap orang Tionghoa sendiri tida paham bener doedoeknja itoe perkara, jang kliatan saderhana, tapi sabetoelnja roewet: itoe gerakan jang asalnja boeat djaga pri-kasopanan Tionghoa, kamoedian terlibet oleh politiek dan oeroesan oeang.

Fa Hien ada tjatet orang Tionghoa poenja dateng di Hindia pada bebrapa belas ratoes taon doeloe, kasopanan dan anggepan Tionghoa klassiek tida memperkenanken marika bikin kadoedoekan di loear negri seperti Jan Pieterszoon Coen soeda bikin bagi bangsanja. Bing Tjoe kata, orang pantjing ikan tida perloe naek poehoen. Sabagian kerna lemanja orang Boemipoetra di Hindia dan sabagian poela lantaran marika sendiri poenja tabeat oelet, maka orang Tionghoa soeda bisa idoep di Hindia ratoesan taon zonder meroba batinnja.

Sementara menoeroet katerangan gouverneur Baron van Asbeck dari Hindia Barat, orang Tionghoa di sana sekarang soeda melesep dalem rahajat Boemipoetra koelit item.

Sampe pada soeatoe hari di pertenga'an abad jang liwat orang Tionghoa di Java dapet merasa jang dirinja moelai anoet dalem aliran pengidoepan asing. Di-sitoelah kerna matengnja djeman, telah berdiri Hok Kian Kong Tik Soe di Soerabaja, sala satoe vereeniging Tionghoa jang paling kekal, dari fihak mana blakangan soeda didiriken itoe Khong Tjoe Bio jang terkenal di Kapasan.

Satoe orang Tionghoa toea di Soerabaja jang sekarang soeda wafat dan jang soeda ngalamin gerakan Hok Kian Kong Tik Soe dari awal-moelanja, atas saja poenja pertanja'an pada sepoeloe taon doeloe, telah djawab: — Maksoednja Hok Kian Kong Tik Soe jalah boeat bikin orang Tionghoa idoep menoeroet atoeran Tionghoa, kerna ada bahaja marika anoet ka laen djoeroesan dan kalelep.

Orang Tionghoa di Hindia di itoe tempo masi blon begitoe kenal politiek.

Koetika Kang Yu Wei pertama bikin pridato di Soerabaja kira-kira doea poeloe taon doeloe, saia diadjak dengerken oleh saja poenja goeroe, almarhoem toean Tan Kim Sing. Saia tanja: ― Sinshe, ia bitjara apa? Djawabnja toean Tan Kim Sing: Ach, ia laen tida minta doeit.

Sedari ampir satoe abad Tiongkok beroeroesan sama bangsa koelit poeti; blon perna dalem hikajat doenia ada satoe bangsa besar dapet maloe dan adjaran begitoe ketjiwa seperti bangsa Tionghoa di ini djeman.

Kala beradoe bebrapa banjak kali pada laen bangsa soeda bikin orang Tionghoa mendoesin bahoea kasopanannja masi pintjang, aken achirnja marika meledak dalem hoeroe-hara Boxer, lantaran hatinja terlaloe dipersakitin. Kang Yu Wei soeda hendak roba Tiongkok dengen pengaroein Keizer Kuang Hsu dan niatan singkirken Kokbo Tsu Hsi sekalian kawanannja, tapi itoe semoea soeda gagal, ia moesti kloear dari Tiongkok kaloe tida maoe poetoes batang lehernja.

Sasoeda menggoembara bebrapa taon di negri asing, ia koendjoengin Hindia Olanda, di-mana ia soeloet minjak jang soeda tersedia, maka terbitlah gerakan T.H.H.K. jang ia bantoe bikin bersifat politiek dan djadi tamba berkobar sasoeda Japan menang perang pada Rusland.

Sun Yat Sen poenja gerakan revolutie, djatonja Tjhing Tiauw di taon 1910 dan berdirinja Tionghoa Bin Kok, itoe semoea soeda membikin orang Tionghoa poenja hati, jang tadinja kapepet, kombali djadi besar, goembira dan merdika.

Saia tida berniat bitjaraken satoe-persatoe sikepnja gouvernement Olanda pada orang Tionghoa dalem hikajat Hindia, boeat mana saia silaken orang batja Mr. Fromberg poenja brochure „De Chineesche Beweging op Java“ (soeda disalin oleh toean Tjoe Bou San dalem Sin Po taon 1916) sekalian pridatonja toean Han Tiauw Tjong di hadepan Indologen-Vereeniging di Nederland dan karangannja toean Oei Kiauw Pik di halaman Indische Gids.

Demikianlah gerakan kasopanan Tionghoa djadi bertindak dalem daera politiek, kerna boeat djaga kasopanan, perloe didjaga politiek lebi doeloe, sementara sekarang ada dirasa, boeat djaga kasopanan dan politiek, perloe didjaga oeroesan oeang lebi doeloe, kendati gerakan economisch-nationaal dari orang Tionghoa di Hindia di ini sa'at oemoemnja masi passief.

Orang merasa, teroetama boeat sekarang, zonder doeit tida bisa dilakoeken politiek sekalian kasopanan, tapi sabaliknja doeit zonder kasopanan boekan sadja tida aken berfaeda soeatoe apa, malahan berbahaja.

Sadjek kira-kira seratoes taon orang Tionghoa di Hindia oemoemnja soeda moelai tida kenal lagi bahasa dan mata-soerat Tionghoa, perhoeboengan dengen Tiongkok djadi koerang, adat Tionghoa bagi marika dengen pelahan djadi kosong, hingga bikin lema ia orang poenja batin.

Di Hindia tida ada poko kasopanan Tionghoa, tida ada kaoem bangsawan Tionghoa jang bisa kasi toeladan, tida ada literatuur Tionghoa, tida ada bahasa Tionghoa, maka tida heran tatkala dateng djeman baroe, orang Tionghoa di-sana lantas djato tergoeling, seperti poehoen jang tida berakar tegoe gampang roeboe ditioep angin.

Marika ada rasaken keras sekali ini kakoerangan atawa kalemahan batin, maka ia orang maoe tjoba bikin tegoe perhoeboengan politiek dengen Tiongkok. Apa poela kerna pemerenta Tionghoa sedari riboean taon me­mang ada samatjem theocratie, kasopanan atawa igama dan politiek tertjampoer dalem satoe tangan, Keizer diseboet Bapa Rahajat atawa Tjin Bing Thian Tjoe. Demikianlah dalem anggepan Tionghoa (di Hindia), pemerenta Tiongkok, tida perdoeli monarchie atawa republiek, ada seperti Califat bagi orang Islam.

Pokonja pertentangan politiek antara rahajat Ier dan pemerenta Inggris sekarang poen ada dalem oeroesan igama. Kaloe Rome jang koetoeng masi poenja pengaroe begitoe besar pada Ierland, apa lagi Tiongkok, sebagai cultuurcentrum dan negri, pada orang Tionghoa di Hindia dalem keada'an di Asia seperti sekarang.

Bila orang tida sengadja maoe merem, dengen moeda bisa ternampak tjoekoep „politiek material“: oeroesan politiek di Asia sekarang ada begitoe roepa, hingga kaloe tida maoe djadi binasa batin dan lahir, sasoeatoe orang Asia kapaksa beragem dengen bangsa sendiri boeat melawan bahaja, ja'itoe djadi nationalistisch, jang dengen demikian djadi sah, seperti orang jang terantjem djiwanja sedikitnja haroes menangkis.

Boeat kaslametan diri-sendiri dan anak-tjoetjoe sekalian boeat lakoeken kawadjiban pada leloehoer jang soeda diriken dan warisken kasopanan Tionghoa, marika seperti tersoeroeng oleh satoe tenaga mysterieus aken berhaloean pegang keras pri-kabangsa'an, itoe tenaga soetji dalem kakaloetan jang dimaksoedken oleh Voltaire.

Djeman soeda mateng, seperti Thian jang oendjoekin djoeroesan pada bangsa Tiong hoa, maka gerakan kabangsa'an Tionghoa di Hindia tida bisa sala, kerna goddelyk dan soetji, hanja koedoe digoenaken katjerdikan, soepaia djangan sampe kabentoer, sebab barangkali ada karang melintang.

Malahan nationalisme Tionghoa masi lema kaloe dipadoe dengen gerakan kabangsa'an rahajat Hindia Inggris, di mana Mr. Gandhi larang orang kawin sabelon negrinja terlepas dari bangsa Inggris.

Pertama adalah Japan jang soeda djalanken gerakan kabangsa'an di Asia, jang mengerti Too dan lakoeken titanja Allah, hingga Japan sekarang djadi slamet, djaia dan terhormat.

Japan soeda kasi toeladan pada semoea orang Asia bagimana moesti berlakoe djika tida maoe binasa, kata Rabindranath Tagore dalem pridatonja di Tokyo University.