Doea Kapala Batoe/Bab 1

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Katerangan

Tatkala saja hendak moelaiken ini rentjana, sampelah pada saja satoe soerat dari satoe nationalist Tionghoa di Hindia, dalem mana ia bilang antara laen laen:... kau hendak toelis tentang boeroeknja gerakan Tionghoa, apakah kau soeda pikir betoel bahoea tindakan itoe tida aken meroegiken pada bangsa Tionghoa?

Roepanja ini kawan-politiek soeda sala mengerti, hingga ia djadi koeatir. Itoelah tida heran, poen di Hindia politiek soeda dibikin koesoet, orang soeda loepa pada maksoednja politiek jang bener. Bebrapa fihak saling betot satoe pada laen, hingga achirnja gerakan bangsa djadi mandek.

Saja poenja maksoed jalah menoetoer tentang gerakan Tionghoa di Hindia sebagimana adanja, soepaia publiek Tionghoa bisa taoe doedoeknja perkara.

Saja kira tida haroes kasi peroendingan pandjang lebar, hanja saja maoe tjatet bebrapa banjak hal jang ternampak, jang batinnja nanti saja aken tjoba terangken bila perloe.

Barangkali ada bebrapa fatsal dalem saja poenja penoetoeran aken kliatan bertentangan satoe pada laen, tapi djoestroe itoelah ada satoe tanda, bahoea sabisanja ada ditjari djalan tiong.

Tida kliroe Mr. Fromberg poenja anggepan: gerakan Tionghoa sedeng kandas.

Kaloe kapal kandas, moesti dibikin apa? Itoe kapal sekarang berada dalem bahaja besar, satoe kali dipoekoel ombak atawa sala seret, bisa antjoer sama sekali. Dalem keada'an begini orang tida bole goenaken tenaga merem atawa djiat-sim sadja, hanja lebi doeloe haroes digoenaken pikiran, ditjari taoe doedoeknja karang dan kapal, gerakannja ombak serta segala bahaja laen jang bole mengantjem.

Bila itoe semoea soeda ditilik dan dipikir mateng serta dipili djoeroesan jang bener, baroelah bole digoenaken tenaga boeat lolosken itoe kapal.

Saja kira orang bisa moefakat sama ini oepama, tapi toch bisa diliat di Hindia sedari bebrapa banjak taon, gerakan Tionghoa tida dipimpin oleh pikiran, hanja disoeroeng oleh djiat-sim dengen merem, hingga mingkin lama tida tamba ladjoe, hanja djadi kandas dan koesoet.

Saia tida sengadja tjoema maoe menjela, hanja saia merasa berwadjib goenaken haknja critiek sabagimana pantesnja dalem oeroesan oemoem boeat loekisin djeman, sementara saia kenal diri-sendiri tida lebi dari pada satoe journalist beesay jang tida sanggoep berdaja.