Chrita Orang Yang Chari Slamat

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


CHRITA ORANG YANG CHARI SLAMAT.


FASAL 1.

DERI-HAL SI KRISTIAN.

Bila sahya berjalan di dalam hutan, sahya datang dkat satu lobang di tanah, dan berbaring mau tidor. Waktu sahya lagi tidor sahya bermimpi satu mimpi, dan dalam itu mimpi sahya tengok satu orang yang pakai pakaian burok. Dia berdiri dkat rumah-nya, ttapi sahya rasa sperti dia mau tinggalkan itu rumah, kerna itu rumah di blakang-nya. Dalam tangan-nya dia pegang satu buku, dan dia ada pikul satu pikulan yang brat.[1]

Sahya tengok dalam sahya punya mimpi itu orang ada bacha itu buku, dan waktu dia bacha dia mnangis, dan mngglitar sbab takot. T'ada brapa lama lagi itu orang bertriak kuat-kuat, "Apa sahya msti buat?"[2]

Dngan itu macham susah hati dia pulang, ttapi dia tahankan dia punya susah dngan s-boleh-boleh-nya spaya jangan anak-bini-nya tahu. Lama-lama bertambah-tambah susah-nya, sampai dia msti chakap juga. "Wah, chlaka sahya ini," dia kata sama anak-bini-nya, " tntu sahya nanti binasa sbab satu pikulan yang terlalu brat yang sahya ada tanggong. [3]

Dan lagi orang sudah bilang sama sahya yang negri kita tinggal ini tntu nanti hangus, kerna api mau turun deri langit dan bakarkan dia. Kalau bgitu kita smoa, lakibini dan anak-anak kita, tntu nanti binasa kalau kita tidak lpas deri-pada itu chlaka." Bila anak-bini-nya dngar bgitu, dia-orang punya hati terlalu-lah susah, bukan sbab dia-orang fikir briar juga sperti dia sudah chakap, tta.pi sbab fikir barangkali dia gila. Dan skarang sbab sudah malam smoa-nya minta dia lkas tidor, spaya kalau tidor lama-lama dia punya ingatan boleh ttap.

Ttapi itu malam bgitu juga itu orang punya susah, kerna dia ta'boleh tidor, ttapi dia mnangis dan dia mraong. Pagi-pagi anak-bini-nya tanya sama dia kalau dia sudah baik, ttapi dia jawab, " Bertambah-tambah sahya punya susah." Dan dia mau berehakap lagi, ttapi smoanya ta'mau dngar, kerna dia-orang fikir kalau chakap kasar sama dia barangkali susah-nya dan ktakotan-nya boleh hilang.[4] Kadang-kadang dia-orang tertawakan dia, kadang-kadang maki dia, kmdian skali-kali ta'mau champur sama dia. Sbab itu dia masok bilek-nya sndiri, mau minta do'a kerna anak-bini-nya dngan mnangis, dan dngan susah sbab nasib-nya yang ta'baik. Knidian dia kluar berjalan-jalan dngan mmbacha itu buku dan minta do'a. Ada brapa hari dia bgini.

Dan sahya tengok pula dalam itu mimpi, ada satu hari dia berjalan-jalan bgitu dngan mmbacha itu buku, terlbeh lagi susah hati-nya, sampai dia bertriak sperti dhulu, u Apa sahya msti buat?" Dan lagi sahya tengok itu orang pandang sana sini sperti dia mau lari di mana-mana, ttapi dia berdiri di situ juga, kerna dia ta'tahu di mana mau lari. Itu waktu sahya tengok satu orang yang bernama (Juru Injil datang serta berkata sama dia, " Knapa angkau mnangis ?"

Dan itu orang jawab, " Sbab sahya sudah bacha dalam ini buku yang tutu sahya msti mati, kmdian sahya msti berdiri dpan Hakim yang bsar ;* dan sahya rasa sahya punya hati tidak brani mati, dan sahya ta' boleh berjumpa dngan tuan Hakim."

Dan (Juru Injil jawab, "Dalam ini dunia kita smoa banyak susah ; bgimana angkau ta'mau mati ?"

 • Ibrani 9:27.
 • Ayub 16: 21, 22.
 • Hizkiel 22 : 14, " Sbab sahya takot ini pikulan yang sahya ada pikul

nanti bawa sahya pengi nraka;* dan jikalau sahya t'ada sdia mau masok jel, bgimana sahya brani jumpa dngan Hakim, atau trima hukuman-nya ? sbab itu sahya mnangis bila sahya fikir fasal itu."

 • Yashaya 30; 33. Itu Guru Injil tanya, "Jikalau angkau punya hal

itu macham, knapa angkau berdiri di sini ?"

Itu orang jawab, " Sahya ta'tahu mana mau pengi."

Kmdian Guru Injil kasi satu surat sama dia, dan dalam itu surat tersbot bgini, " Lari spaya lpas deri-pada marah yang nanti datang." *[5] Bila itu orang sudah bacha itu surat, terlalu susah rupa-nya; kindian dia kata, " Di mana sahya mau lari ?"

Dan Guru Injil jawab, " Boleh-kah angkau tengok itu pintu yang di hujong padang yang lapang?"

" Ta boleh. "

" Boleh-kah angkau tengok itu chahya api?"

" Sahya fikir nampak juga. "

" Pengi-lah angkau tuju itu chahya api btul-btul, dan slalu angkau pandang itu chahya api; kalau sainpai di sana, angkau boleh lihat itu pintu; [6] dan bila angkau ktok pintu, orang nanti kasi tahu apa patut angkau buat lagi."

Kmdian sahya tengok dalam itu mimpi, itu orang berlari-lari.

Ttapi s-tugah itu orang lari, anak-bini-nya tengok dia, dan panggil dia kmbali; ttapi itu orang ta'mau dngar, mlainkan dia lari juga dngan bertriak, " Hidop ! hidop ! hidop yang kkal!"§ Skali-kali dia t'ada tengok blakang, || mlainkan lari sainpai tngah padang.

Smoa orang di kampong pun kluar man tengok itu

 • Matius 3 :7.
 • Mazmur 119 : 105 ; 2 Petrus 1 : 19.
 • Kjadian 19 ; 17.
 • Matius 7 : 13, 14.
 • § Lukas 14: 26. orang lari. *[7] Ada yamg tngking sama dia,

ada yang panggil dia balek. Dalam smoa orang yang panggil dia, ada dua orang yang pakat mau bawa dia pulang dngan kras. Satu orang bernama Dgil, dan satu orang nama-nya Lntor. Itu orang yang lari sudah jauh sdikit, ttapi dia-orang dua-dua kjar sama dia, dan t'ada brapa lama dia-orang dapat sama dia.

Dan itu orang yang lari kata, " Hei kawan, knapa angkau sudah datang?"

Dan dia-orang jawab, " Kita mau panggil angkau pulang sama kita."

"Skali-kali sahya ta'mau balek," dia kata, " kerna angkau tinggal dalam negri Kbinasaan, tmpat sahya ini pun sudah jadi. Sudali baiyak nyata sama sahya yang itu negri btul tmpat kbinasa'an, dan jikalau angkau tinggal di situ t'ada brapa lama angkau nanti masok dalam kubur dan jatoh di tmpat api dan blerang. Sbab itu baik angkau pun ikut sama sahya '

"Wah," si Dgil kata, " mau-kah sahya tinggalkan kawan-kawan sahya dan smoa ksuka'an?"

"Tntu msti tinggalkan smoa-nya," si Kristian kata (kerna itu-lah nama orang yang lari), " kerna smoa-nya itu t'ada bgitu bagus sperti sdikit sahaja deri-pada sukachita yang sahya man chari, dan jikalau angkau pun man ikut dngan hati yang ttap, tntu angkau pun boleh dapat untong yang baik, sama sperti sahya ini, kerna di tmpat yang sahya mau pergi ada chukop skali kerna smoa orang. Mari choba kalau ini ada btul."

 • Yirmia 20 : 10.
 • 2 Korintus 4 : 18.
 • Lukas 15 : 27. " Kalau angkau mau buangkan smoa perkara dunia,

apa macham-kah perkara yang angkau chari ?"

" Sahya mau chari psaka yang ta'boleh binasa,* dan itu psaka ada tersimpan dalain shorga dngan slamat-nya,f spaya orang yang chari itu psaka dngan rajin boleh trima pada hari yang sudah di-tntukan. angkau boleh bacha itu macham dalam ini buku kalau angkau suka.'

" Cheh," si Dgil kata, " tidak pduli angkau punya buku. Mau-kah angkau balek sama sahya atau tidak ? "

Si Kristian jawab, " Sahya ta'mau balek, kerna sahya sudah mula'i ini punya perjalanan."

Dan si Dgil kata, " Hei Lntor, kalau bgitu mari-lah kita pulang dan tinggalkan dia. Ada juga orang yang bgini bodoh; dia fikir diri-nya lbeh pandai deri-pada tujoh orang yang ada akal."

"Jangan maki sama dia, si Lntor kata, " jikalau btul apa si Kristian kata, dia man chari lbeh bagus dan lbeh bsar punya perkara deri-pada yang kita chari. Dalain sahya punya hati sahya fikir man ikut sama dia."

" Cheh, lagi satu orang bodoh. Lbeh baik ikut sahya punya chakap, dan pulang; siapa tahu di mana ini orang gila man bawa kita? Baik angkau pulang, jangan jadi bodoh."

" Jangan chakap itu macham," si Kristian kata, " mari-lah angkau pun ikut angkau punya kawan si Lntor ini; kita boleh dapat ksuka'an lbeh banyak deri-pada sahya sudah kata tadi. Kalau angkau ta'niau perchaya sama sahya, angkau boleh bacha ini buku; dia yang

 • 1 Petrus 1:4.
 • Ibrani 11: 16. kasi ini buku sama sahya sudah ttapkan smoa-nya dngan

kmatian-nya." *

" Sahya mau ikut sama ini orang baik," si Lntor kata. " Ttapi ada-kah angkau tahu jalan di tmpat itu, hei Kristian ?"

" Ada satu orang yang bernama Guru Injil sudah tunjokkan jalan-nya di pintu yang mnghadap dpan kita, dan dia kata di pintu ada orang yang man tunjokkan jalan lagi."

Dalam itu mimpi sahya tengok si Dgil ada balek, dan si Kristian sama si Lntor berjalan di padang.

"Sahya banyak suka angkau sudah tntukan diri angkau mau ikut sama snhya," si Kristian kata. " Kalau si Dgil sudah rasa takot fasal perkara yang blum nampak lagi, sperti sahya sudah rasa, tntu dia tidak balek bgitu.

" Kita di sini chuma dua orang sahaja," si Lntor kata, " sbab itu baik angkau kasi tahu lbeh lagi deripada smoa perkara yang kita mau pengi chari, dan bgimana kita boleh dapat."

" Kita snang sahaja boleh fikir deri-hal itu perkara," Susah juga kita trang- si Kristian kata, " ttapi susah juga kita kan perkara shorga. chakap fasal itu ; kalau angkau mau dapat tahu, lbeh baik sahya bacha deri dalam ini buku.'

" Angkau fikir bnar juga apa-apa yang sudah tertulis dalam itu buku," si Lntor kata.

" Tntu," si Kristian kata, "kerna dia yang sudah karang ini buku ta'boleh bohong."

 • Ibrani 9: 17-21.
 • Titus 1: 2. " Baik-lah, sahya mau dngar itu perkara."

" Ada satu kraja'an yang kkal, tmpat orang boleh tinggal; dan kita boleh dapat hidop yang kkal, spaya kita tingal di situ sampai s-lama-lama-nya." *

" Baik juga; apa lagi?"

" Kita smoa masing-masing nanti trim a satu makota yang mulia, dan pakaian yang bersinar spaya kita pun boleh bersinar sperti mata-hari.

"Bagus skali; dan apa lagi?"

" Kita ta'usah mnangis lagi atau susah hati, kerna Tuan yang punya tmpat itu mau sapu ayer-mata deripada mata kita."

" Apa tnacham kawan-kawan kita di situ?"

" Kita nanti tingal bersama-sama dngan sgala mla'ikat, § yang bersinar bgitu trang sampai mata kita ta'boleh pandang. Dan di sana kita boleh berjumpa dngan berlaksa-laksa punya orang yang sudah pengi di sana dhulu deri-pada kita; t'ada satu orang pun di dalam itu orang smoa yang nanti buat susah di atas kita, mlainkan hati-nya smoa suchi dan pnoh dngan kasehan, dan itu orang smoa berjalan-jalan di dpan Allah, dan tingal sama Tuhan Allah sampai s-lama-lama-nya. Dan di situ kita boleh tengok orang hati btul yang pakai makota 'mas, dan orang lain yang main bunyi-bunyian. Dan kita boleh tengok orang yang sudah kna potong dngan parang, dan yang kna bakar dalam api, dan yang kna

 • Yashaya 65 : 17 ; Yahya 10 : 27-29.
 • t 2 Timotius 4 : 8 ; Knyata'an 22 : 5 ; Matius 13 : 13.
 • Yashaya 25 : 8 ; Knyata'an 7 : 16, 17 ; 21 : 4.
 • § Yashaya 6 : 2 ; 1 Tesalonika 4 : 16, 17 ; Knyata'an 5 : 1 1 .
 • Knyata'an 4 : 4 .
 • Knyata'an 14 : 1-5. makan singa, dan mati tngglam di dalam laut; smoa-nya

itu sudah mati sbab kaseh-nya sama Tuan tmpat itu,* ttapi smoa-nya sudah hidop pula, dan boleh tinggal di sana dngan suka-hati sampai s-lama-lama-nya."

"Sahya punya hati banyak suka dngar bgitu, ttapi bgimana kita boleh dapat satu bhagian dalam smoa itu perkara ?"

" Tuan yang prentahkan itu tmpat sudah bilang dalam ini buku, kalau btul kita mau ikut, dia mau kasi, dngan ta'usah kita bayer apa-apa."

" Sahya banyak suka dngar bgitu ; baik kita jalan lkas."

" Sahya mau juga jalan lkas. ttapi ta'boleh sbab ini pikulan ada brat."

 • Yahya 12 : 25.
 • Yashaya 5 5 : 1 , 2 ;
 • 2 Korintus 5 : 2-4,
 • Yahya 6 : 37 ; 7 : 37 ; Knyata'an 21 : 6; 22 : 17.
 1. Yashaya 64: 6 ; Lukas 14 : 33 ; Mazmur 38: 4.
 2. Perbuatan Rasul 2 : 37 ; 16 : 30 ; Ibrani 2 ; 2, 3.
 3. Ini dunia nanti hangus pada hari kiamat
 4. Orang dunia ta'boleh hiburkan hati yang susah.
 5. Kita msti lari kluar deri tmpat chlaka.
 6. Kitab Allah tunjok jalan pada Isa.
 7. Orang dunia hairan bila kita lari deri kbinasa'an.