Tjerita-tjerita dari negeri Atjee/DI HOEKOEM DAN DI OEPAH.

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Baroe di sebrang, sebentar orang moelai bikin itoe benteng Pagar Ajer, dan sedikit hari lagi benteng itoe kelar, maski djoega banjak soesahnja.

_______

DI HOEKOEM DAN DI OEPAH.

_______

Tempo perang Atjee memang banjak sekali orang brani. Di sini kita maoe tjerita dari satoe soldadoe jang brani sekali.

Di dekatnja satoe benteng dari kompeni, ada satoe goenoeng ketjil. Di atas goenoeng itoe, orang Atjee soedah tanam satoe bendera, dan di dekatnja bendera itoe ada satoe djaga dari orang Atjee akan djaga jang tida di ambil itoe bendera.

Bendera itoe sengadja di taroh di sitoe akan ganggoe soldadoe soldadoe; soedah tentoe soldadoe djadi panas hatinja. Tempo tempo kommandannja benteng soedah tjoba ambil bendera itoe, tetapi selamanja kita orang dapat orang loeka.

Djadi bagitoe orang kasih tinggal sadja itoe bendera. Tetapi tempo tempo, masi ada orang jang minta boleh ambil bendera itoe. Kommandan itoe tida boleh kasi permisie sebab pertjoema kiranja. Toenggoe sadja, katanja. Moesoh itoe tida berhenti beterejaq dan maki maki; tetapi kita orang disini tida menjahoet satoe apa.

Bagini soedah ada doewa tiga hari, sampej satoe pagi, satoe soldadoe blanda keloewar dijam dijam dari benteng, pigi ka goenoeng ketjil itoe. Dari apa orang Atjee itoe pasang sadja di loewar, semoewa orang pegi lihat ka bastion. Lantas ketahoean apa sebabnja pasang itoe. Belanda itoe di panggil koembali; tetapi dija tida maoe dengar; dija tinggal djalan sadja. Orang Atjee itoe pasang sama dija tetapi tida satoe pelor kena.

Sampej di goenoeng ketjil, dija berhenti, tangannja dija taro di blakangnja, lantas dija tinggal lihat sadja sama bendera itoe. Lantas tangannja dija gosoq sama tanah sedikit; lantas dija najik di tijang bendera itoe; lantas di tarik kabawa bandera itoe; lantas dari bawah djasnja dija ambil bendera blanda jang dija ikat di poetjoeknja tijang itoe. Kaloe dija soedah ikat betoel itoe bendera blanda, lantas dija toeroen, lihat ka moesoh dan dija sejka kakinja sama bendera Atjee itoe. Dija di pasang sama orang Atjee jang ada di pinggirnja oetan itoe, tetapi tida satoe pelor jang kena. Lantas dija oendjoek ka-atas, ka-bendera blanda, seperti dija maoe bilang: tjoba kowe bikin bagitoe djoega, kaloe kowe brani. Lantas di benteng orang soerak; orang Atjee itoe beterejaq tetapi tida brani keloewar.

Datangnja lagi di benteng blanda itoe di kerpoos 14 hari, tida menoerot perintah; tetapi toewan kommandan itoe minta bintang boewat dija. Bintang tandjong ini sedikit tempo lagi dija dapat djoega, dari terlaloe braninja.