1629 Ruyl

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
(Dialihkan dari Testamentum Baharu)
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Het Nievwe Testament. Dat is: het Nieuwe verbont onses heeren Jesu Christi  (1612, 1629)  oleh Albert Cornelius Ruyl
Jan Jacobsz Palensteyn, Enckhuysen
Euangeliumulkadus

bersuratnya kapada,

MATTHEUM

Iang bagy Bermula.

1[sunting]

1. Tatkala Iesu Christi jadi beranak, 20. Menjadi dari pada Roahulkadus, 21. Beranakki dari anak dara Mariam, yang bulom putus kawin dengan Ioseph, 23 Iesus Salammani, bernamma Emanuel.

I

ang kitab dari assal Iesu Christi, anak Davud, dan anak Ibrahim.
2 Dari Ibrahim menjadi Isaak. dari Isaak menjadi Iakub. dari Iakub menjadi Iudam, dan adeynya.
3 Dari Iudas menjadi Pharas dan Zara dari Thamar. dari Pharas menjadi Esrom, dari Esrom menjadi Aram.
4 Dari Aram menjadi Aminadab. dari Aminadab menjadi Naasson. dari Naasson menjadi Salmon.
5 Dari Salmon menjadi Booz dari Rachab. dari Booz menjadi Obed dari Ruth. dari Obed menjadi Iesse.
6 Dari Iesse menjadi Raija Davud. dari Raija Davud menjadi Soliman, dari pada parampuan yang urie ampunya.
7 Dari Soliman menjadi Roboam. dari Roboam menjadi Abia. dari Abia menjadi Asa.
8 Dari Asa menjadi Iusaphat. dari Iusaphat menjadi Iuram. dari Iuram menjadi Oziam.
9 Dari Ozias menjadi Iuathan. dari Iuathan menjadi Achaz. dari Achaz menjadi Esekiã.
10 Dari Ezekias menjadi Manassem. Dari Manasses menjadi Ammon. dari Ammon menjadi Iusiam.
11 Dari Iosias menjadi Iechoniam dan sudara nya tatkala terhenternya ka nagri Babilonia.
12 Makka komudien dari henterran ka Babilonia, dari Iechonias menjadi Salathiel. dari Salathiel menjadi Zorobabel.
13 Dari Zorobabel menjadi Abiud. dari Abiud menjadi Eliakim. dari Eliakim menjadi Azor.
14 Dari Azor menjadi Zadok. dari Zadok menjadi Achim. dari Achim menjadi Eliud.
15 Dari Eliud menjadi Eliazar. dari Eliazar menjadi Matthan. dari Matthan menjadi Iakub.
16 Dari Iakub menjadi Iusuf suwami mariam, dari sjapa menjadi beranak Iesus, yang jadi bernamma Christus.
17 Segala pupu dari Ibrahim sampey ka Davud jadi ampatblas pupu, dan dari Davud sampey ka henterran ka nagri Babilonia jadi ampatblas pupu, dan dari henterran ka nagri Babilonia sampey Christus , ija ampatblas pupu.
18 Makka bagitu jadinya tatkalla menjadi beranaki Iesu Christi, tatkalla ibunya Mariam bertogokã kawin dengan Iusof, sedang bulom bertidor samma-samma, makka dianya berbonting dari pada ruah ulkadus.
19 Makka suaminya Iusof, karna sebab dia menjadi adil, dan tiãdanya hendak memmerinya maluhan, hendak tingalkan dianya berbisik-bisik.
20 Makka tatkala dia berhendak itu, liatla malaikat Allah menghadapanya dalam mimpi, makka oujernya Iusof anak Davud, jangan angkou takut mengambil Mariam akan estrimu, karna yang menjadi kadalam dianya, jadi ija dari pada Ruah ulkadus.
21 Makka dianya adala membranak sanak laki-laki makka angkou memmerinya namma Iesus: karna dia ada memerenta akan umadnya dari dosanya.
22 Itula menjadi samuanya agar berputus sagala katta tuanku, kapada yang nabbi, siapa berkatakan demikien:
23 Liatla saurang anak-darah jadi berbonting, makka dianya ada beranak sa-anak laki-laki, makka angkou memmerinya namma Emanuel, artinya Allahu serta segala kita.
24 Makka tella Iusof ija berbangkit dari tidurnya mẽboat seperti fasurunya malaikat tuanku, makka dia ambil akã bini kasertanya.
25 Makka pon tiada bertidor sammanya, selama bulom mẽbranak anaknya laki-laki pertama: dan de berikan dia bernamma Iesus.

2[sunting]

T

atkala Iesus jadi beranaki ka Bethlehem di nagri Iahudi, kapada Waktu Raija Herodus, liatla, urang budiman datang dari timor ka Irrusalim.
2 Makka mengutsiapnya: kamana Raija Iahudi, yang jadi beranaki? karna kita meliat bintangnya ka timor, makka kita pun datang menyombakan dia.
3 Tella mendinger itu Raija Herodus, bergrak hatinya, dan segala Irrusalim juga.
4 Makka dia berkampong segala Chali dan Chatib dari rajatnya, dan bertanya akan dianya kamana Christus jadi beranaki.
5 Mak’ujernya: ka Bethlehem di nagri Iahudi karna demikien sebut surat Nabbi.
6 Kamu Bethlehem di nagri Iahudi, bukan angkou jadi yang ketsil de antara Mantri Iuda: karna dari mu ada mendatang panghulu pimpin, nang siapa ada berhokkum akan rajatku Israel.
7 Makka Herodus berpangil urang budiman berbisikbisik, dan prikxey dari deanya ka Waktu mana Meliatnya bintang itu.
8 Makka menyuruhnya ka Bethlehem, dan mengutsiap pegila ka sana, prikxeila berrajin dari pada anak itu: makka tatkala kamu berdapatnya, beritau kapada aku, agar aku datang juga, menyumbanya.
9 Tatkalla dianya mendinger katta raija, peginya: makka liatla, bintang yang de liatnya katimor, berjalan kahadapannya, sampey dia datang, katompat anak itu, makka berdiri di atas situ.
10 Tatkala dianya meliat akan bintang itu, makka bersukanya dengan sukahan terlalu bassar.
11 Makka tella memasoknya ka ruma, berdapatnya akan anak, dan Mariã ibunya: makka sejutnya ka tana, menyombanya: makka tella dianya buka artanya yang garib, dipersombanya anugrahaja: amas, kominyan, dan ukupan.
12 Makka ija farman Allah kadalam mimpinya jangan dia kumbali kapada Herodus, makka kombalinya jalan lain kapada nagri dianya.
13 Tatkala dianya suda pulang, liatla, makka malaikat tuanku datang kapada Iusuf dalam mimpi, makka kattanya: bangonla dan ambil anak itu dan ibunya pigi ka nagri misri, dan tingalla kasana tella aku berkattamu: karna ija ampir waktu, tatkala Raija Herodus mentsiari akan anak itu agar de bunohnya.
14 Makka dia berbangkit, dan mengambil akan anak dan ibunya kapada waktu malam, dan melalu ka nagri Misri.
15 Makka tingalnya kasana settela matti Herodus: agar jadi putus yang katta tuanku dari pada Nabbi, siapa berkattakan: dari nagri misri adaku pangil anakku.
16 Tatkala Herodus meliat urang budiman bersemu akan dia, makka gusarnya terlalu amat: dan tella dia menyuroh urangnya, memunuhnya akan segala anak de Bethlehem, dan de ampir situ, yang berumor dua taun dan kurang, seperti waktu yang berprikxey dia dari urang budiman
17 Inila makka berputus, yang di kattakan tuanku, kapada Nabbi Ieremiam: yang mengutsiap demikien.
18 Dalam Rama didingernya sawatu suara, amat tsinta bernangis, dan menjeluh, Rachel menangis akan anaknya, dan tiada hendak menjadi berrehat, sebab tiadanya berang guna.
19 Tatkala mematti Herodus, liatla, Malaikat tuanku menghadap Iusuf dalam mimpi kanagri Misri.
20 Makka mengutsiapnya: Bangkitla, ambil anak itu, dan ibunya, makka pigila ka nagri Israil: karna suda matti siapa mentsiari nyawa anak itu.
21 Settela Iusuf berbagkit, makka dia ambil anak dan ibunya, dan mendatang ka nagri Israil.
22 Makka tella dia mendinger Archilaus berhokkum akan nagri Iudea, kapada tompat Bappanya Herodus, makk takotnya pigi kasana: Tetapi farman Allah kapada mimpinya, melalu dia kapada sabagi de nagri Galilea.
23 Makka tella dia datang kasana menaunnya ka kouta yang bernamma Nazareth agar jadi berputus, yang de katakan segala Nabbini [demikien bunyinya] dia jadi bernamma Nazarani.

3[sunting]

M

akka kapada hari itu datang Ioannus mandihan, berrewajat di dalam utande nagri Iahudi.
2 Makka mengutsiapnya: berbaiki badanmu karna sultanu sorga ampir datang.
3 karna yang inila jadi siapa di kattakan Nabbi Esaias, demikien kattanya: suaranya siapa berpangil di dalam utan, ija: mistait raija tuanku, berbetul akan jalannya.
4 Makka Ioannus itu punya pakajannya dari buluh unta dengan ikat pingangnya dari kulit: Makka makannannya jadi blalang dan ajer-madu utan.
5 Inila makka segala Irrusalim, datang kapada dia, dan segala de nagri Iahudi, dan segala de nagri ampir Iordaan.
6 Makka deanya jadi bermandi dari dia kadalam Iordaan, mengakukan doosanya.
7 Tella dia meliat bainya urang Farizey dan Saduzey datang kapada mandinya, makujernya: hey kamu asal ular siapa beri-taumu, agar kamu melalu dari pada gusarran yang ampir datang.
8 Berhenter pon boa adil yang berguna akan balik badan.
9 Dan jangan kamu befikir atu berkatta: kita punya Ibrahim akan bappa kami. karna aku beri-taumu: Allah jadi kauwassa berbangkit juga dari pada batu ini, kanak-kanak Ibrahim.
10 Makka sakarang suda de tarunya yang kapak de akar pohoon, karna itula segala pohoon yang tiada berboa baik, jadi berpongal dan berbuang de dalam api.
11 Aku bermandimu dengan ajer akan berbalik badan: tetapi siapa datang komodien dari aku jadi lebeh kauwassa dari beita: siapa punya kaus tiadaku dapat pakey: ija dia ada bermandimu dengan Ruh-ulkadus, dan api.
12 Siapa pegangkan nirunya, dan berhendak tsiutsi tompat tampinya: dan berkampong gendomnya de dalam gedong, makka yang sekam de bakarnya dengan api yang tiada ter padam.
13 Tella itu makka Iesum datang dari Galilea ka Iordaan kapada Ioannem, agar dia menjadi bermadi dari dia.
14 Makka Ioannes ditahannya amat, dan mengutsiap: kami berguna menjadi mandi dari pada mu, dan datang kamu kapada kami?
15 Makka Iesus mengujer dan mengutsiapnya: bearla sakarang: karna demikien berguna kita berputus akan segala pakar jaan adil, settela itu makka dia berdieem.
16 makka tatkala Iesus jadi bermandi, menaikinya dari ajer: makka liatla, segala surga jadi berbuka akan dia, dan dia liat Ruh-Allah berturon seperti rupa merpati, dan berdudok diatas dia.
17 Makka liatla sawatu suara dari dalam sorga, demikien bunyinya: itula anakku berkasse, kapada siapa aku mengambil kabul hatiku.

4[sunting]

T

ella itu makka Iesum jadi terhentar dari ruh ka wutan, agar dea jadi bertsjuba dari seitan.
2 Makka settela dea berpuassa ampat-pulo hari dan ampat-pulo malam, makka berlapar dia kommodien.
3 Makka iblis datang kapada dia, dan berkatta: jikkelou angkou jadi yang Anak Allah, suruhla batu ini menjadi ruti.
4 Makka ujernya, dan berkatta: adala ija tersurat: yang manusea tiada menghidop dari ruti sayja tetrapi dari pada segala katta-han yang kaluarkan dari pada mulut Allah.
5 Tilla itu makka iblis menghentar akan dea ka kuta ulkadus, dan bertaru dia diatas atap beitul.
6 Makka kattanya akan dia jikkelou angkou jadi Anak-Allah, jatu mu kendiri kabawa: karna bunyi surat, dia ada menyuruh akan malaikatnya, makka dianya ada membawa mu atas tangan, agar angkou tiada bertipis, kakimu pada barang batu.
7 Makka mengutsiap Iesus: lagi ada tersurat: tiada angkou dapat bertsioba akan tuanmu Allahi.
8 Sabagi pula di ambilnya seitan ka sertanya diatas sawatu, bukit maha tingi, dan menunjoknya segala nagri Raija de dunya, dengan muleynya.
9 Makka kattanya: segala itu deberi hamba kapadamu, jikkelou Angkou bersejutmu dan memjomba aku.
10 Makka Iesus beri tau akan dea pulang la seitan: karna sebut surat Allahmu kou menyumba dan bersewita kendiri.
11 Makka tingalnya seitan, dan liatla, malaikat datang akan bersewitakan dia.
12 Tella Iesus mendinger makka Ioannes jadi berpasong, makka lalu dia pulang ka Galileam.
13 Dan meningalkan Nazareth, datangnya menaun ka Kaphernaum , yang berduduk de tepi laut, ka ujung Zabulon dan Naphtali.
14 Agar jadi berputus yang de kattakan Nabbi Esaiam, demikien kattanya.
15 Iang nagri Zabulon, dan yang nagri Nephtali, ampir jalan laut di sabrang Iordaan, yang Galilea Caffiri.
16 Iang manusea siapa berdudok dalam kalam glap menliat sawatu trang-basar: dan segala yang berdudok de nagri dan bajang-maut, ija deanya menliat naiki sawatu trang.
17 Dari Waktu ini berrewajat Iesus mula-mula, dan de kattakan: berbeiki badan mu karna hokkum-sorgani ampir datang.
18 Tella Iesus berjalan de tepi laut Galilea, makka de liatnya sudara dua, Simon yang bernamma Petrum, dan Andream sudaran ja, memuangkan pukat di dalam laut: (karna deanya jadi urang memukat).
19 Makka kattanya: ikut akan beita, makka Aku menjadimu urang memukat manusea.
20 Makka dianya bertingal sigra akan pukatnya, dan mengikut akan dia.
21 Makka tella dia ikut jalan dari sana, makka meliatnya sudara dua lagi, Iakobum yang anak Zebedei, dan Iuannem sudaranya de dalam sawatu kapal dengan bappanya Zebedeo, membaiki pukatnya, makka ija pangilnya.
22 Makka sigra deanya bertingalkan kapal dan bappanya dan mengikut akan dia.
23 Iesus pon berkuliling segala Galilea, beraijer kapada kampongannya, dan berrewajat yang Euangelium-surgani, dan bersumbuh akan perkara penyakittan manusea.
24 Makka presuaranya sampey ke segala nagri Siria: dan de henternya akan dia segala penyakit, dengan berang jenis sakit-sakittan, dan akan siapa menjadi gagai dari seitan lagi siapa bersakti bulan, dan berbengka lumpu: makka desumbuh nya habis.
25 Makka rajat banya mengikut dea, dari Galilea dari kota yang sapulo, dari Irrusalim, dari Iudea, dan dari sabarang Iordaan.

5[sunting]

S

ettela Iesus menentang akan rajat makka naiknya deatas sawatu bukit, makka settela dea dudok, datang muritnya ampir dea.
2 Dan tella dea berbuka akan mulutnya, de ayjernya, dan mengutsiap.
3 Bermumin jadi yang miskinan-ruhani: karna diãnya ampunya yang hokkuman surga.
4 Bermumin jadi yang bertsinta: karna dianya jadi beruleh rehat.
5 Bermumin jadi yang lumbut budinya: karna dianya berpusiaka akan bumi.
6 Bermumin jadi yang berlapar dan beraus kapada adillan: karna dianya jadi berkinyang.
7 Bermumin jadi yang berrahmani: karna deanya beruleh rahmad.
8 Bermumin jadi yang bertsiutsi hatinya: karna dianya ada menentang Allah.
9 Bermumin jadi yang berma fakat: karna dianya jadi bernamma kanak Allah.
10 Bermumin jadi yang de gagainya karna adillan: sebab yang Rajat surga ampunya akan dia.
11 Bermumin jadimu tatkala manusea berbintsi dan bergagaimu, dan mengutsiap segala jahat akan kamu, berusta karna aku.
12 Bersuka harimu, karna upamamu jadi bassar de dalam surga: sebab demikien de ikut-gagainya akan yang Nabbini siapa ada mula-mula kamu.
13 Kamu jadi yang garam bumi, jikkelu yang garam hilang rassanya, dengan appa de garaminya: tiada berguna lagi, selain akan buang, dan akan di irehnya kaki manusea.
14 Kamu jadi yang trang de dunya atu tsiaja alan: sawatu kuta yang berdudok di atas sawatu bukit tingi, tiadãnya dapat berlindong.
15 Dan tiadanya berpasang dian, agar de bubunya de bava gantan, tetapi di atas kaki dian, sebab bertrangkan segala yang ada de dalam ruma.
16 Beerla tsiajamu berridop bagien di hadapan manusea, agar di liatnya pakarjaanmu baik, dan berpuji akan bappamu yang dudok dalam surga.
17 Jangan mu fikir makka aku datang akan berurey yang agama dan Nabbini: tiada aku datang akan ureynya, tetapi akan berputusnya.
18 Karna aku kattamu songosongo: sampei berbinassa surga dan bumi, tiada berbinassa satu uruf yang ketsil, attu sanokta dari agama, settela jadi berputus habis-samuanya.
19 Siapa berurey akan sabda ini yang ketsil, dan berayjer demikien akan manusea, jadi bernamma yang ketsil sakali de dalam Rajat sorgani: tetapi siapa berputusnya dan berayjer akan manusea, ijani jadi bernammanya bassar dedalam Rajat surgani.
20 Karna aku beri-taumu, jikkelu adillanmu tiada menjadi libeh mamur dari pada yang Chali dan Phaizey, makka tiadamu dapat memasok ka Rajdat sorgani.
21 Kamu mendinger katta kapada yang umor tua: tiada angkau dapat menbunoh dan siapa memunoh, banarla hokkum nya jadi kapada hukkuman.
22 Tetapi aku beritaumu: itu, siapa gusar akan sudaranya bersala, ijani hokkumnya harus: dan siapa beri akan sudaranya namma Racha, ija banar dia menjadi berhokkum dari pada yang mantri: makka siapa mengutsiap: kamu gila, ija banar jadinya berhokkum dengan api narka.
23 Karna itula tatkala angkou membawa anugrahamu di atas dulang sombahanan, dan angku beringat, sudaramu ada barang sala dengan Angkou.
24 Makka beerla anugrahamu, dihadapan dulang sombahanan: dan pigila bedamimu dahulou dengan sudara mu, makka kõbali pun menyumba anugrahaja mu.
25 Bangat bermaaffakat dengan satrumu, sedang angkou lagi ada dengan di di jalan: agar satrumu tiada di hentar mu katangan hokkuman mantri, dan yang mantri menghantarmu katangan fasurunya, makka mu jadi berpassang.
26 Aku berkatta mu songo-songo, tiada angkou kaluar dari situ settela angkou pun bulom membajer sampey sakepeng pitis habis sakali.
27 Kamu ada mendinger katta kapada yang umurtua: tiada angkou dapat bermuka.
28 Tetapi aku beri-tau mu, siapa menẽtangkan parampuan, kan hendak hatinya, suda ija bermuka dengan dia dalam hatinya.
29 jikkelou mattamu kanan bersala, cabut akan dia, dan buangnya: sebab jadi beleh baik sawatu sidimu berbinassa dari pada segala badanmu jadi berbuang dalam api Narka.
30 Makka jikkelu tangan mu kanan bersala, putungkan dia, dan buangnyã: sebab jadi lebeh baik sawatu sidimu berbinassa, dari pada segala badanmu jadi berbuang dalam Narka.
31 Ada lagi pun berkatta: siapa bertingal akan bininya, ada memmeri akan dia sawatu surat be-tsjerey.
32 Tetapi aku beritaumu, barang siapa bertingal akan bininya selainkã dari pada bertsjumbu: dan siapa berkauwin dengan yang bertserey ija pun bartsjumbu. atu bermuka.
33 Lagi ada kamu mendinger katta kepada yang berumor tua: tiada angkau dapat berpatakan sumpa mu, tetapi angkau membayer sompa mu akan tuan allahmu.
34 Tetapi aku beritaumu: jangan angkau bersompa, kapada surga, karna ija yang halarad Allahi.
35 Atu kapada bumi, karna ija kudiri kakinya: atu kapada Irrusalim, karna dia jadi kuta Rayja sultaan.
36 Angkau tiada bersompa kapada kapalamu, karna angkau tiada kawassa akan menjadi sawatu bulu puteh atu itam.
37 Tetapi katta mu jadi, ija, ija, tida, tida: yang lebeh dari pada itu, datang dari pada seitan.
38 Kamu mendinger, yang ada berkata matta karna matta, gigit karna gigit.
39 Tetapi aku beri-taumu jangan larang yang Nakal: tetapi jikkelu barang siapa begittik pipimu kanan, tunjok yang kiri juga akan dia.
40 jikkelu pon barang siapa hendak baguam dengan mu, dan de ambilnya bajumu, beri yang selimot juga akan dia.
41 jikkelou barang siapa gagaimu akan berjalan sajam ka sertanya pigila dua-jam dangan dea.
42 Berila akan siapa minta dari pada angkau: dan jangan balik mukamu dari pada siapa hendak berutang.
43 Suda kamu mendinger katta: berkasseh akan amsa jamu dan berbintsi akan satrumu.
44 Tetapi aku beritau mu: berkasse akan satrumu: berpileharakan siapa makimu: buat bakti akan siapa bintsimu, dan menyumba karna siapa bergaga dan berikutmu.
45 Agar kamu menjadi anak bappamu yang berdudok kadalam sorga: karna dia menaiki mataharinya atas yang baik dan jahat, dan berujan atas yang adil dan yang tiada adillan.
46 Karna jikkelou kamu berkasse akan siapa kassemu, upama appa berulehmu: bukan de buatnya harãzada bagitu juga?
47 Makka jikkelu kamu berkasse akan sudara mu saija, appa buat mu yang jadi berguna? bukan haramzada buat bagitu-juga-
48 Iadilamu pun sempurna, seperti bappamu jadi sempurna, yang berdudok ka dalam surgani.

6[sunting]

L

iatla makka kamu tiada memmeri sedekah di hadappan manusea, agar deanya meliatmu: Makka tiada mu beruleh upama dari pada Bappa mu, yang berduduk ka dalam surga.
2 Karna itula tatkala angkou memeri sedekah jangan suruh bertiop nur firi, seperti urang berbistu dedalam kampongannya, dan di atas raja dan lirong, agar manusea beri hurmad akan dia: Aku beritaumu sesongo-songo, deanya berterima akan upamanya.
3 Tetapi tatkala angkou memmeri sedekah, jangan tanganmu kiri beritau appa membuat tanganmu kanan.
4 Agar sedekahmu menjadi bergaip: dan Bappamu yang menentang bergaip membalasmu hadap muka.
5 Makka tatkala angkou bersumba, jangan jadi mu seperti yang beristu: karna dia hendak menyumba kapada kampongannya, dan di ujong raja, agar de liatnya manusea: aku beri tau mu sesongo-songo, deanya berterima akan upamanya.
6 Tetapi tatkala angkou memjumba, masokla kadalã bilé mu, katup akan pintu, makka bersomba akan bappamu yang mendudok bergaip: makka Bappamu yang meliat bergaip, membalas mu adap muka.
7 Dan tella angkou memjumba, janganmu berkatta banya seperti yang kaffiri: sebab dia berfikir makka jadi dinger karna amat katanya.
8 jangan mu jadi seperti yang ini: Karna Bappa mu tahu appa jadimu berguna, sedang bulom angkou bersumba akan dia.
9 Makka adala kamu menyumba demikien: Bappa kita, yang berdudok kadalam surga: bermumin menjadi akan nammamu.
10 Rajatmu mendatang kahendakmu menjadi di atas bumi seperti di dalam surga.
11 Berila kita makannanku sedekala hari.
12 Makka berampunla doosa kita, seperti kita berampun akan siapa bersala kapada kita.
13 jangan hentar kita kapada fetana seitan, tetapi muhoonla kita dari pada iblis: karna mu ampunya hokkuman, dan kauwassahan, dan berbassaran sampey kakakal, Amin.
14 Karna jikkelou angkou mengampunkan manusea salanya. Makka demikien de ampunkan bappamu surgani akan angkou.
15 Tetapi jikkelou angkou tiada berampunkan manusea salanya, makka bappamu surgani tiada pun berampun akan salamu juga.
16 Makka tella angkou berpuassa, jangan jadi muka mu bertsinta, seperti yang jumawa karna deanya berbalik mukanya, agar jadi rupanya berpuassa kapada fikir manusea, aku beritaumu sesongo-songo deanya berterima upamanya.
17 Tetapi tatkala angkou berpuassa, berminyami kapalamu, dan bassu akan mukamu.
18 Agar akan manusea tiada rupamu berpuassa, tetapi akan Bappamu yang dudok bergaip makk Bappamu yang meliat bergaip, adala membalasmu hadap muka.
19 jangan kamu berkampung akan arat-bindara-didunya yang de berbinassakan gigas dan karattan, dan kamana di galinya dan mantsiurikan urang.
20 Tetapi berkampung akan arta-bindaramu de dalã surga, kama gigas atu karattã tiadanya berbinassa, dan kamana urang mantsiuri tiada mengali atu mentsiuri.
21 Karna kamana tingal harta bindara mu de situ tingal hatimu juga.
22 Nang dian badan jadi yang matta: jikkelou mattamu jadi berbudi, makka jadi bertrang segala badanmu.
23 Tetapi jikkelou matta mu jadi jahat, makka jadi segala badanmu berglap. jikkelou pun trang yang ada de dalam mu, jadi kalam=glap, barappa bassar jadi yang glap kendiri?
24 Tiada depat fasurukan tuhan dua: karna atu dia ija berbintsi yang satu: dan berkasse akan yang lain: atu dia berlekat yang satu, dan berfetena yang lain: tiada angkou dapat fasuruhkan Allah dan yang kajahan.
25 Karna itula aku beritau mu: jangan angkou kalu, karna hidupmu, dan appa makan dan minummu: atu karna badanmu, appamu berpakey, bukan jadi yang hidoppan lebé dari pada makannan, dan yang badan dari pada pakajen?
26 Liatla burong di langit, karna dianya tiada memuleh, dan iris padi, atu tiadanya bersimpan dalam gedung, makka Bappa mu surgani berpeara akan dia: bukan jadimu lebeh banya dari pada ini?
27 Siapa kamu, dapat dengan kalui fikirmu, berisi sagaza akan panyangnya?
28 Appa kaluimu karna pakajen? Ayjerla dari pada bonga de padang, bagimana dianya tubuh: tiadanya bekarja, atu menganteh.
29 Tetapi aku beritaumu, makka Suliman tiada jadi berpakey sakali kapada segala hurmatnya, seperti sawatu ini.
30 jikkelou Allah berpakey demikien yang romput de padang, yang bertumbu hari ini, dan esok menjadi buang dedalam dapuran, bukan de buatnya lebeh akan kamu, hey muda heakin?
31 Kerna itula jangan kamu kalui, dan mengutsiap: appa kita memakan, atu appa kitta meminum, atu appa kita ija berpakey?
32 Sebab segala itu mentsiari yang kafiri, karna Bappamu sorgani tau makka kamu jadi segala ini akan berguna.
33 Tetapi tsiari bermula Rajat Allah, dan segala adillannya, makka segala yang ini ada jadi melun’tar kapada mu.
34 Karna itula janganmu kalui sebab hari esok, karna hari esok berhentar kalui-dirinya, yang hari ini ada bersuda dengan prihal-dirinya.

7[sunting]

J

angan mu berhokkum agar kamu tiada menjadi berhokkum juga.
2 Karna seperti angkou berhokkum, makka demikien menjadimu berhokkum juga: dan dengan sukat bagimana angkou bersukat, menjadi mu bersukat pula.
3 Karna appa angkou menẽtang akan duri de matta sudara mu, makka yang tiang kaju de matta mu tiadamu meliat?
4 Bagimana angkou mengutsiap akan sudara mu: beerla aku buangkan duri dari matta mu: makka liatla sawatu tiangkaju de mattamu kendiri.
5 Hey jumawa, buang akan tiang kaju dari mattamu daulu: makka komodien liatla akan membuang duri dari matta sudara mu.
6 jangan beri yang ulkadus akan anjing, atu buang mutearamu de hadapan babi, agar dianya tiada irinya dangan-kakinya, dan de balik dirinya membinassa akan dir kamu.
7 Minta, makka angkou adala beruleh: tsiarila, makka angkou berdapat: pukul, makka jadi mu berbuka.
8 Karna siapa minta, ijani berterima: dan siapa tsiari, ija, berdapat: Makka siapa berpukul, ija dia jadi berbuka.
9 Adala barang manusea de antara mu, siapa anaknya minta roti, de berinya sawatu battu akan dia?
10 Atu jikkelou dia mintanya ikan, ada la memmerinya sekor ular?
11 Sedang kamu siapa jadi nakal tau memmeri anugrahaja akan anakmu barappa lagi bappamu yang berdudok kadalam surga, memmeri anugrahaja akan siapa memintanya akan dia.
12 Karna inila segala yang de hendak mu manusea membuat akan angkou: buatla angkou akan dia juga: karna itula jadi yang agama dan Nabbini.
13 Masokla kapada pintu sumpit. karna pintu jadi luwas, dan jalan ija leber, yang ikut ka berbinassahan, makka ada pun banya siapa memasok akan dia.
14 Karna pintu ija sumpit, dan jalan ija seni, yang ikut ka hiduppan, makka ada pun sedekit siapa berdapat kan dia.
15 Lalumu dari Nabbi-sala, siapa datang kapada mu dengan pakajan domba, tetapi hatinya seperti harimau nakal.
16 Kamu berkanal dia karna pakarjaanya: dapat beruleh bua angur dari puhoon duri, atu bua pisang dari batang bulo?
17 Demikien segala puhoon baik, berhenter bua baik: dan yang puhoon binassa menghenter bua jahat.
18 Sawatu puhoon baik tiada dapat berhenter bua jahat: atu puhoon binassa bua baik.
19 Segala puhoon yang tiada terhenter bua baik, jadi berpongal, dan berbuang de dalam api.
20 Karna itula angkou berkanal deanya akan buanya.
21 Bukan segala yang berkatta kapada aku: Tuanku, Tuanku, memasok ka makuta surgani: tetapi segala yang berputus kahendak bappaku ajgn berduduk ka dalam surga.
22 Banya ada mengutsiap sedang hari itu: Tuanku, Tuanku, bukan kita bernabbihi karna namma mu, dan berbuangkan seitan karna nammamu, dan pun membuat berbagi kauwassahan karna namma mu?
23 Tella itu aku mengaku akan dia: aku tiada berkanalmu sakali: lalu dari aku, kamu yang tiada membuat adillan.
24 Karna itula siapa mendinger katta aku ini, dan berputuskan dia, ijani de seperriku urang bijaksena, yang berbuat akan rumanya de atas sawatu batu karang.
25 Makka maha ujan menyatu dan ajer surung pun datang, dan angin ribottan bertiop, makkanya menyatu de atas ruma itu: dan tiada nya menrubuh karna jadi buat deatas sawatu batu karang.
26 Makka siapa pon mendinger kattaku ini, dan tiada nya berputus dia, ijani de sepertiku urang gila, yang de berbuatkan rumanya diatas pasir.
27 Makka maha ujan menyatu, dan yang surung ajer mendatang, dan yang angin pun bertiop, dan bergrakan ruma, makka ija menjatu, dan jatunya menjadi bassar.
28 Makka menjadi pon, tatkala Iesus berputus katta ini, segala rajat pon terke’jut karna aijerrannya.
29 Karna dia mengaijer nya dengan kauwassahan, dan bukan seperri yang Chali.

8[sunting]

T

atkala dia berturon dari bukit, mengikutnya rajat ante permana.
2 Liatla saurang panyakit kadel datang, dan menyomba akan dia, dan mengutsiap: Tuanku, jikkelu mu hendak, dapat bertsiutsi hamba.
3 Makka Iesus berbetul tangannya, dan bergrak dia, mengutsiap: aku hendak, jadi mu tsiutsi.
4 Makka Iesus mengutsiap akan dia: liatla jangan angkou beritau itu akan urang: tetapi pigila, dan tonjokmu akan Chali, dan persomba anugrahajamu yang de pasan musa, akan saksi dianya.
5 Tatkala Iesus memasok ka Kapernaum, datang saurang pangratus akan dia, dan per sumbanya.
6 Makka mengucap: Tuanku, hambaku tingal de ruma sakit lumpo, dan amat miskil.
7 Makka Iesus mengujer nya, aku datang bersumbukan dia.
8 Makka yang pangratus mengucap, dan ujer: Tuanku, tiada hamba jadi mengharga sebab mu memasok de rumaku, terapi kattala sapata saija, makka hambaku menjadi bersumbu.
9 Karna aku jadi manusea de antara mantri, yang de pegang tanganku pongawa: makka aku berkatta kapada yang ini: pergila, makka dia pergi: dan kapada yang lain mare, makka dia datang: dan kapada hambaku, buat itu, makka dia membuatnya.
10 Tella Iesus mendinger itu, jadi dia heirani, dan berkatta kapada segala yang di ikut dia: sungo aku beritaumu: tiadaku berdapat heakimã bagien bassar de dalam Israil.
11 Makka aku katta mu, banya datang dari timor dan barat, menduduk dengan Ibrahim, Isaak, dan Iakub kadalam Rajat surgani.
12 Dan yang anak Rajat jadi tertulak de dalam maha kalam Narka, kamana ada ija nangissan, dan amate gigit.
13 Makka Iesus mengucap kapada pangratus pigila, dan seperti angkou, pertsiaja, makka demikien jadi mu, makka hambanya jadi bersumbu dari waktu itu.
14 Tella Iesus memasok kadalam ruma Petri, makka de liatnya ibu bininya bersakit demam.
15 Makka dia bergra tangannya, dan yang demam tingalnya makka pon bangkit, dan bersewita akan dia.
16 Settela suda petang, makka de henternya berbagi berusse seitani: makka dia buangkan ruah (najis) dengan kattanya, dan segala sakittan de sumbunya.
17 Agar jadi putus, yang de kattakan Nabbi Esaiam, siapa mengucap: dia mengambil sumbottan ku, dan berangkat sakittan kita.
18 Tella Iesus meliat rajat banya berkuliling dia, menyuroh menyabrang ka sablas sana.
19 Makka datang saurang Chali kapada dia, dan mengucap: Pongurou, aku mengikot mu kamana mu pigi.
20 Makka Iesus beri-tau akan dia: yang plando punya gua dan yang burong de langit sarang: tetapi yang anak manusea tiada kamana berbaring kapalanya.
21 Makka saurang lain mu ritnya berkatta kapada dia: Tuanku, beerla aku pigi bertanam Bappaku dahulu.
22 Makka mengucap Iesus: ikut kan de aku, dan beerla yang mati bertanam kan matinya.
23 Makka tatkala dia memasok ka kapal makka muritnya mengikot dia.
24 Liatla, tufaan ribut bassar datang kalaut, makka yang kapal jadi bertutup dengan umbak, makka dia tidor.
25 Makka muritnya datang kapada dia, membangonnya, dan mengucap: tuanku, tulong kita: kami rusa.
26 Makka dia beritau akan dianya, appa takut kamu hey heakiman muda? dan dia pun berbangkit, de fasurohkan angin, dan laut, makka jadi maha tudoh.
27 Makka yang manusea jadi heirani, dan mengucap: siapa ija ini, yang de dinger pon angin dan laut?
28 Makka tatkala dia datang ka tepi sabrang, de dalam nagri Gergeseno, makka bertumunya dua urang berantu seitani, yang datang dari dZerat, dan deanya jadi amat gaga, demikien makka tiada barang si apa dapat mengikot jalan itu.
29 Makka liat, dianya betria, dan mengucap: Iesus Anak Allah, appa faduli mu akan kita? datang angkou kasini akan bergagai kita, sedang bulom jadi Waktu?
30 Makka jau dari sana ada sakampongan Babi berpeara.
31 Makka seitan persumbanya, dan mengucap: jikkelou mu membuangkan kami, beerla kami masok ka kãpongan babi itu.
32 Makka dia mengucap: pigila, settela deanya mengaluar makka dianya memasok ka kampongan babi: liatla makka segala kampongan babi menyatu dengan sawatu tufaan dari atas kadalam lahut, dan memati de dalam ajer.
33 Makka kumbalanya lari: dan settela deanya masok kadalam kuta, de telilinya segala ini, dan appa menjadi akan berantu seitani itu.
34 Makka liatla, segala urang kuta kaluar, akan bertumu Iesus: makka settela deanya meliat dia, de persumbanya, agar dia pulang dari ampir situ.

9[sunting]

S

ettela dia masok ka kapal, menyabrang dan datang ka kotanya. Makka liatla de henternya (saurang) sakit lumpu berbaring de atas sawatu kassor.
2 Settela Iesus meliat heakinnya, makka kattanya kapada yang sakit-lumpu: kanak-kanak bersukala karna angku beruleh maaf doosa mu.
3 Makka liatla berbagi Chali mengucap dirinya, yang ini berhujat.
4 Settela Iesus berkanalkan fikirnya, mengutsiap: karna appa kamu fikir jahat dalã hatimu?
5 Karna appa jadi morah akan mengucap: angkou beruleh maaf doosa mu: atu mengucap: bangunla, dan berjalan.
6 Tetapi agar kamu tahu makka anak manusea punya kawassahan ka atas bumi, akan maaf doosa, (makka dia mengucap akan sakittan lumpu:) bangunla, angkat kasurmu, dan pulang ka rumamu.
7 Makka dia bangkit dan pulang pon ka rumanya.
8 Settela rajat meliat itu, makka heirani dia dan berpuji akan Allah, yang de beri kawassahan dimikien akan manusea.
9 Tella Iesus melalu dari sana, meliatnya saurang mendudok dalam tumpat tsiukey, yang bernamma (Matheus): makka Iesus berkattakan dia: ikutla beita, makk dia bangkit, dan mengikut dia.
10 Makka jadinya, tatkala Iesus menduduk kadulang-sentap dedalam ruma (Mathei) liatla bainya kafir dan haramzada yang datang de situ, menduduk kaserta Iesus dan muritnya.
11 Settela urang Pharizei meliat itu, berkattanya kapada, muritnya: kanra appa pungurumu memakan dengan kafir dan haramzada?
12 Tetapi tatkala Iesus mendinger itu, makka dia mengucap, siapa sumbu-badan tiada berguna tabib, tetapi siapa sakit.
13 Pergila pun mengaijer appa arti itu, aku hendak rahmad, dan bukan persombahan, karna tiadaku datang akan berpangil siapa jadi adil, tetapi yang haramzada akan balik badannya.
14 Makka murit Iuhannis datang kapada dia, makkujernya: karna appa kita dan Pharizei berpuassa sebagibagi, makka murit mu tiada berpuassa?
15 Makka Iesus mengucap: dapat pun urang berjamu-kawin jadi tsinta, sedang mampeley lagi berduduk sertanya? tetapi hari pun ampir, tella detahannya mampelay dari hadapannya, makka sedang itu deanya berpuassa.
16 Tiada pun barang siapa membubu satampal kain menta deatas baju tua, karna yang tampalkain carik dari baju, makka yang carik jadi bassar dari daulu.
17 Bukan de bubunya angur baru, de dalam sarangkulit tua, makka pun yang sarangkulit sega, dan yang angur ija bertumpa, dan yang sarang kulit ija berbinassa: tetapi pun de bobokan yang angur baru dalam sarangkulit baru, makka yang kadua tiada tersajang.
18 Settela dia berkatta segala ini dengan deanya: liatla saurang panglima datang bersejut hadapannya, dan mengucap: anakku parampuan memati baru ini, tetapi marela bobo tangan mu atas dia, makka dia ija lalu hidup.
19 Makka Iesus bangkit, dan mengikut dia, dengan muritnya.
20 Makka liatla, saurang parampuan yang sakit tsjerit duablas taun, mengampir dia dari balakan, dan bergrakan tepi bajunya.
21 Karna dia ija mengucap dirinya: jikkelu hamba bergrak baijunya saija, hamba jadi bersumbu.
22 Tella Iesus belik dia, dan berpandangnya, mengucap, kanak, bersukala, karna heakimanmu, bertulong diri. Makka parampuan jadi bersumbu dari Waktu itu.
23 Settela Iesus masok kadalam ruma panglima, dan meliat akan urang bangsi dan rajat uruhara, mengucap akan dia.
24 Lalu dari sini, karna kanak itu tiada mati, tetapi dia pun bradu. Makka deanya tertawakan dia.
25 Tatkala segala urang pun kaluar, makka dia masok dan pegang tangannya, makka kanak itu pon bangun.
26 Makka Chaber ini sampei segala nagri.
27 Settela Iesus lalu dari sana, de ikotnya dua urang buta, yang betrea dan mengucap: hey anak Davud, tunjokla rahmadmu akan kita.
28 Makka tella dia masok karuma, datang urang buta menghadap dia: makka Iesus berkattakan dianya: heakinla kamu makka aku punya kawassahan akan membuat itu? makka dianya mengucap: ija tuanku.
29 Makka dia bergrakan mattanya, dan mengutsiap: kamu jadi seperti heakinmu,
30 Makka mattanya jadi terbuka: makka Iesus passannya, dan mengucap: liatla agar tiada barang siapa tahu itu.
31 Settela dianya pun kaluar dichabnya kadalam segala nagri ampir situ.
32 Tatkala deanya pulang, liatla makka di henternya saurang manusea bisu dan berusé seitaan.
33 Makka tatkala seitan melapas dia, yang bisu ija pon berkatta dan yang rajat ija heiraninya, dan mengucap: tiada pun bagien meliat dalam Israil.
34 Tetapi yang Pharizey mengucap: dia buangkan seitan, dengan kawassahan pungulu seitan.
35 Makka Iesus kerkuliling segala kuta dan tanaman, mengaijerkan de dalam kampungannya dan berrawajat yang Euangelium sultani, dan pun bersumbu segala sakit sakittan manusea.
36 Tella dia meliat yang rajat, jadi hatinya berrahmad atas deanya, sebab dianya jadi lella dan bagien hilang, seperti dumba yang tiada ampunya kumbala.
37 Makka dia mengucap kapada muritnya: waktu musim pun bassar, tetapi urang upahan pun kurang.
38 Karna itula menyumbakan tuan-musim itu, agar dia menyuroh upahan akan karja musim.

10[sunting]

S

ettela de pangil muritnya ampir dia, makka de berinya kauwassahan atas segala roah najis agar de buangkannya, dan pun bersumbu bergabi sakittan.
2 Makka yang namma murit duablas itu ija ini: yang mula Symon siapa bernamma Petrus, dan Andreas sudaranya Iakobus (anak) Zebedei, dan Iuannes sudaranya.
3 Philippus dan Bettholomeus: Thomas dan Matheus, siapa jadi kafir dahulo: Iakubus (Anak) Alphei, dan Lebbeus, siapa punya nammanya Thadeus.
4 Symon Kananeo, dan Iudas Iscarioth, siapa durahka akan dia juga.
5 Iang Duablas ini de menyuroh Iesus, dan beri sabda akan deanya, dan mengucap: jangan pergi mu kapada yang kafir, atu jangan pergi kadalam kuta Samaritano.
6 Tatapi pergi dulu kapada dumba terhilang dari ruma Israil.
7 Settela kamu pergi rawajat, mengucapla: yang Rajat surga ija ampir datang.
8 Bersumbukan sakit, bersiutsi yang sakit kadal, bangkit akan bankei, buang akan seitan: kamu berterimanya karna kasse, berila karna kasse pula.
9 jangan hentar, amas, atu perak, atu tambaga dalam pundimu.
10 Atu pun karung de jalan, atu pun baiju dualey, atu kaus, atu batangkaju: karna yang upahan benar gunanya bakal.
11 Makka kakuta atu tanaman kamana kamu memasok, tsiarila siapa jadi de dalam nya berguna: makka tingalla kasana kamu pulang.
12 Makka tella kamu massok ka barang ruma, beri salã akan itu.
13 Makka jikkelu ruma itu jadi betguna, makka salammu tingal atas dia: tetapi jikelu tiada berguna, makka salammu kumbali kapada mu.
14 Makka siapa tiada berterima mu atu mendinger kattamu: settela kamu kaluar dari ruma atu kuta itu, sapula yang abu dari kaki mu
15 Makka aku beritaumu sungusungu: yang nagri Sodoma dan Gomorra beruleh rahat lebeh ka waktu hari kiamad, dari pada kut itu.
16 Liatla aku menyuruhmu seperti dumba de antara harimau: karna itula kamu menjadi bijaksena seperti ular, dan jina seperti marpati.
17 Lalu dirimu dari pada manusea: karna deanya ada menghẽter mu ka hokkumannya, dan pun kapada kanpungannya adala dia mengitik kamu.
18 Makka kamu jadi henter de hadap raija dan sultaan karna sebab aku, deannya dan segala kaffir akan sawatu saksi
19 Pun tatkala deanya, menghentermu, jangan kalu sedang itu, bagi mana, atu appamu mengucap: karna kamu berulehnya kapada sahat itu, appamu jadi berguna akan mengucap.
20 Karna bukan kamu menjadi siapa mengucap, tetapi yang ruah bappamu siapa berkatta dengan mulut mu.
21 Sudara satu pu menghenter adeinya akan menjadi membunuh, dan yang bappa akan anaknya: dan yang anak berbangkit hadapan Bappanya agar de bunohnya.
22 Makka segala manusea ada berbintsi kamu, sebab namma aku: tetapi siapa tingal tugu sampey kasudahan, yang itu menjadi mumin.
23 Tatkala deanya mengikut mu kasawatu kuta, lalu kapada yang lain: karna aku beritaumu sungusungu, bulum kamu ada berkuliling segala kuta Israil, atu yang anak manusea ada mendatang
24 Iang Murit tiada jadi lebeh dari punguruh atu yang hamba tiada atas tuannya
25 Iadi suda akan murit makka dia menjadi seperti pungurunya: dan yang hamba makka dia jadi seperti tuannya, jikkelu deanya beri namma Beelzebub akan tuan, barappa lebeh akan hambanya?
26 Karna itula jangan takut dia: sebab taida barang bertutup, yang tiada sakali menjadi terbuka: atu tiada barang bagien bersemunyi, yang tiada sakali menjadi katahuwi.
27 Iang de kataku akan kamu dalam glap, beritau itu adap muka: dan yang de dinger mu dalam talinga, berrewajat itu deatas ruma.
28 jangan kamu takut siapa membunuh akan badan, dan tiada dapat membunuh akan nyawa, tetapi takut lebeh, akan siapa punya kauwassahan akan membinassa kadua nyawa dan badan dalam narka.
29 Bukan de jauwalnya burung tsintsi dua ekur harga sakepeng? tetapi pun tiada saekur ini jatu ka atas bumi jikkelu tiada bappa mu hendak.
30 Segala rambu kapala mu jadi berbilang.
31 Karna itula janganmu takut, kamu jadi lebeh bainya dari burung tsintsi
32 Siapa pun mengaku beta dehadapan manusea, ijani de mengakukan aku de hadapan bappaku yang menduduk dalã sorga.
33 Tetapi siapa tiada mengaku beta dehadapan manusea, ija itu pun tiadaku mengaku juga dehadapan bappaku yang menduduk kadalam surgani.
34 Jangan mu fikir makka aku datang akan menyuruh salam atas bumi: aku tiada datang akan menyuroh salam, tetapi akan menyuruh samsir.
35 Karna aku datang akan mẽbuat haru biru de antara manusea dan bappanya, dan yang anak parampuan dengan ibunya, dan yang ipar parampuan dengan mintuwanya parampuan.
36 Makka yang satru manusea menjadi subatnya.
37 Siapa kasse lebeh akan ibu bappanya dari pada aku, yang itu tiada harga aku, dan siapa kasse lebeh akan anak nya laki atu parampuan dari pada aku, yang itu pun tiada harga aku.
38 Siapa tiada ankat krusnya, dan mengikut beta: yang itu tiada pun mengharga aku:
39 Siapa berdapat hiduppan badannya, ija itula adanya menghilang: dan siapa berhilang hidupnya, yang itula adanya beruleh dapat.
40 Siapa berterima kamu, yang itu berterima akan beta, dan siapa terima aku, berterima punsiapa menyuruh beta.
41 Siapa terima saurang nabbi karna namma nabbi, yang itu beruleh upahannya separti nabbi: dan siapa berterima saurang adil karna namma adillan yang itu pun ada beruleh upahan seperti yang adillan.
42 Makka siapa memmeri yang ketsil ini samangkup ajer seju, dengan namma saurang murit saija, sungu aku beritaumu, dia tiada menghilang upama nya.

11[sunting]

M

akka jadinya, tatkala Iesus berputus memmeri sadda akan muritnya, makka perginya pulang dari sana, agar dia mengaijer dan rawajat dalam kutan‘ja.
2 Tatkala Iuhannes mendinger dalam passungan segala karjaan Christi, menyuruh dia muritnya dua urang.
3 Dan mengucap akan dia:jadimu siapa ada mendatang atu menanti kita saurang lain.
4 Iesus mengucap akan deanya: pergila, dan beritau Iuhanni appa mu mendinger dan meliat.
5 Iang buta menliat, yang timpang berjalan, yang sakti kadel jadi tsiutsi, dan yang tuli pun mendinger, yang matti jadi bergangkit, dan yang miskinan terima akan yang Euangelium.
6 Bermumin jadi dia, siapa tiadanya berbis tu karna aku.
7 Makka settela deanya pulang, Iesus mengutsiap akan rajat: dari Iuannes, appa mu pergi ka utan akan meliat, sawatu batang bulu yang de bergujangkan yang angin?
8 Tetapi appa mu kaluar akan meliat? saurang barpakey baiju lumbut, liatla, siapa pakey baiju lumbut, berduduk kadalam kampung raija.
9 Pun appa mu kaluar akan meliat? saurang Nabbi: ija aku beritaumu, pun lebeh dari pada Nabbi.
10 Karna inila siapa yang bersebutkan surat: demikien: liatla aku menyuruh malaikat ku dehadapan mu ka kamu, yang bermistait akan jalan ku de hadapan mu.
11 Sungusungu aku beritau mu, de antara segala yang menjadi baranak dari parampuan, tiada siapa bangkit bassar seperti Iuannes babtista: Tetapi pun yang ketsil dalam makuta surgani, ija pun lebeh dari pada dia.
12 Makka pun dari Waktu Iuannes baptista sampei sakarang, jadi yang makuta surgani bergagai, dan siapa gagainya, pun meng’rompanya juga.
13 Karna segala Nabbi dan agama, ada pun bernabbihi dari iuannem.
14 Pun jikkelu kamu hendak berterimanya, dia menjadi yang Elias siapa ada mendatang.
15 Siapa punya talinga akan mendinger, dingerla.
16 Tetapi siapa sepertiku akan asal ini? deanya jadi seperti budak yang berduduk kapassara, siapa berpangil akan subatnya.
17 Dan mengucap: kitta bertiup bangsi akan angku, makka kamu pun tiada menari: kitta menyannyimu nyannyi bertsinta, makka kamu tiada menangis.
18 Karna Ioannes datang, tiadanya makan atu meminum, makka deanya mengucap, dia punya seitan.
19 Iang anak manusea datang memakan dan minum, makka deanya mengucap: liatla saurang manusea yang amat makan dan minum angur, dan ija pun subat kaffir dan haramzada. Tetapi yang budiman berule adillan dari pada anaknya.
20 Makka dia pun kastrengan akan sagala kuta kamana kawassahannya ija pun menjadi, sebab deanya tiada membaiki badannya, demikien katanya.
21 Aduymu churasim, aduymu Bethsaida: karna jikkelu menjadi yang kauwassahan heiran de dalam nagri Tiro dan Sidun, yang menjadi kadalam kamu, deanya membalik badannya kapada Zaman dulu dengan karung dan abu.
22 Tetapi aku beritaumu: yang nagri Tyro dan Sidon beruleh rehat lebeh kapada hari kiamat dari pada kamu.
23 Dan angku Kapernaum, yang menjadi terjunjung sampey ka surga, angku menjadi berrubu sampey ka narka: karna jikkelu yang karjaan heirani menjadi de antara Sodoma, yang menjadi de antara angku, deanya tingal sampey hari ini
24 Tetapi aku beritaumu, yang nagri Sodoma beruleh rehat lebeh kapada hari kiamat, dari pada angku.
25 Kapada Waktu itu Iesus mengucap, dan berkatta: aku dua mu bappaku, tuhan atas surga dan bumi, agar mu bertutup arti ini akan yang berbudi dan mengartihan, dan terbukanya akan yang ketsil.
26 Ija bappaku, karna itu jadi kahendak hatimu.
27 Segala barang bappaku menghentarnya kapada aku: makka tiada siapa kanalkau anak, selainkan bappa: atu yang bappa tiada kanal selain kan anak, dan siapa yang anak hendak terbukanya.
28 Mare kapada aku segala kamu yang menjadi lella dan bertsinta, aku berimu rehat.
29 Angkatla angkattanku, dan aijer la dari aku makka aku jadi lumbut budi, dan pun nurahim hati, makka kamu beruleh rehat akan nyawamu.
30 Karna angkattanku ija berkasseh kassehan dan muattanku ija ringan.

12[sunting]

T

atkala itu makk Iesus berjalan kapada hari Sabath de antara uma, makka muritnya ija melapar, dan pun mengintas padi, dan memakannya.
2 Settela de liat itu urang Pharizei, mengucapkan dia: liatla muritmu membuat yang tiada harus kepada hari Sabbath.
3 Makka dia mengucapnya tiada kamu membatsia appa membuat Davud tatkala dea pun lapar dengan siapa duduk sertãnya
4 Bagimana dia memasuk kadalam beitul Allah, dan pun memakan apam terhenter yang tiadanya harus memakan, dengan siapa menduduk kasersertanya selain pun akan yang Chali saija?
5 Atu tiada kamu membatsja dalam agama, bagimana yang chali bernajis akan hari sabath de dalam beitul kapada hari sabath, makka tiadanya pun bersala juga?
6 Makka aku beritaumu, inila saurang lebeh dari pada yang beitul.
7 jikkelu kamu ada tau appa ija itu, aku hendak rahmad, dan bukan persumbahanan: tiada kamu berhokkum siapa tiada bersala.
8 Karna yang anak manusea ija pun tuan atas yang hari sabath juga.
9 Makka tella dia lalu dari sana datangnya kadalam kampungannya.
10 Makka liatla, de situ ada saurang yang punya tangannya matti, makka deanya tanya akan dia dan mengucap: jadinya harus akan bersbumbu kapada hari sabath? (agar deanya dapat mengadu akan dia.)
11 Makka dia mengucap kan dianya: siapa jadi saurang de antaramu, siapa punya sekur dumba, yang menyatu dalam talaga kapada hari sabath, tiadanya ija pun pegangnya, dan angkat kaluar?
12 Barappa lebeh harga saurang manusea dari pada sekur dumba? makka dapat pun membuat bakti ka pada hari Sabath.
13 Makka dia berkatta pada urang itu: barbetulkan tangan mu. Makka dia berbetulkannya: dan menjadi sumbu pula seperti yang lain.
14 Makka yang Pharizei pun kaluar, dan mesiaurat, bagimana deanya mendapat bunuh akan dia.
15 Tella Iesus tahuwi itu, lalunya dari sana: makka rajat banya mengikut dia, makka dia sumbunya samuanya.
16 Dia fasuruhnya berahi, agar deanya tiada termasehur akan dia.
17 Agar jadi putus, yang de kattakan Nabbi Esaiam, siapa mengucap.
18 Liatla hamba aku siapa aku berpileh kakassehkassehanku, kapada siapa nya aku mengambil kabul hatiku. Aku terhenter ruahku atas dia, makka dia pun menrewajat yang hari kiamat akan kaffir.
19 Dia tiada memara, atu betria, atu saurang puna tiada mendinger suaranya diatas raja.
20 Iang bulo pata tiadanya berputus, dan yang kapas berangus tiadanya berpadam, settela sampei dia kaluar kan hari kiamat akan menangan.
21 Makka yang kaffir pun adala berpitsiaja kapada nammanya.
22 Settela itu makka de henternya kapada dia, saurang manusea seitani yang jadi buta dan bisu, makka dia sumbunya, dan yang buta dan bisu betutur, dan meliat.
23 Makka segala rajat ija terkejut, dan mengucap: bukan yang ini Anak Davud?
24 Tella yang Pharizei mendinger itu, kattanya yang ini tiada melapas kan sietan, melainkan dari pada Beelzebut pungulu seitan juga.
25 Tatkala Iesus berkanalkan fikirnya, mengucap akan deanya: segala nagri raija yang ada berbagi dirinya, menjadi berbinassa, dan segala kuta atu ruma yang menjadi berbagi dirinya, tiada dapta tingal (lama).
26 jikkelu yang seitan buangkan seitan, makka jadi dia berbagi akan dirinya, bagimana dapat mendiri hokkumannya?
27 Makka jikkelu aku buangkan seitan dengan Beelzebub, dengan siapa de buangnya anak kamu? karna tiula deanya manjadi hokkumantrimu.
28 Tetapi jikkelu aku buangkan seitan dengan ruah Allah, makka jadi yang Rajat datang kapada kamu.
29 Atu Bagimana dapat barang siapa memasuk ka ruma urang kawassa, dan merampas hartanya, jikkelu dia tiada mengikat yang kawassahan dulu makk settela itu dia merampas kan rumanya?
30 Siapa tiada serta aku, ijani satru kita: dan siapa tiada berkapung dengan aku, ija pun terhilang.
31 Karna itu aku britaumu, segala doosa dan hujat jadi berampun akan yang manusea: tetapi yang hujat kapada yang ruah, tiada menjadi berampun akan manusea.
32 Maka siapa memaki akan anak manusea ija dia membuleh maaf itu: tetapi siapa memaki akan ruah ulkadus, makka ijani tiada menjadinya bermaaf, atu dalam dunya ini, atu dalam acher datang.
33 Buat baik akan puhoon, dan buanya ija pun baik: atu buat jahat akan puhoon, makka buanya ija pun jahat, karna dari pada bua berkanal kita yang puhoon.
34 Kamu asal ular, bagimana dapat kamu berkatta baik, sedang kamu menjadi jahat? karna yang mulut berkatta dari pada yang isi hatti.
35 Makka yang manusea baik, menghenter adil dari pada segala hatinya: dan yang manusea jahat, menghenter nakallan, dari pada hatinya nakal.
36 Tetapi aku britau mu, makka segala manusea ada memeri keira keira dari pada segala patta najis yang de kaluarkan dari, mulutnya kapada hari kiamat.
37 Karna kamu menjadi beradil dari pada segala perkattaan mu, dan dari pada perkattaan mu menjadi mu terhokkum.
38 Makka berbagi Chali dan Pharizei ujer akan dia, dan mengucap: Punguru, kita hendak meliat sawatu tanda darimu.
39 Makka dia mengucap, dan berkattanya: asal ini nakal dan sesudel menghendak sawatu tanda: makka tiadanya beruleh tanda lain, selainkan tanda dari pada Nabbi Iunas.
40 Karna seperti Iunas tingal de purut ikan-mina, tiga hari dan tiga malam, demikien yang anak manusea, ija tingal de dalan hati tana, tiga hari dan tiga malam.
41 Iang lakilaki dari Ninive ada berbangkit kapada hari kiamat dengan assal ini, makka adanya terhukkum akan dia: karna deanya balik badannya sebab rewajat Iunas. Makka liatla de tumpat sini saurang yang jadi lebeh dari Iunas.
42 Iang raija parampuan dari salatan ada berbangkit kahari kiamat dengan assal ini, dan berhokkumnya, karna dia mendatang dari ujung bumi, akan mendinger budi Soliman: makka liatla saurang de tumpat sini, siapa jadi lebeh dari Soliman.
43 Tatkal yang ruah najis kaluar dari badan manusea, makka dia berkuliling akan tumpat jumur, mentsiari ka dudukkan, dan tiadanya mendapat.
44 Tella itu dia mengucap: aku kumbali ija kapada rumaku, dari mana aku kaluar, dan settela dia datang kasana, de dapatnya ampa, bersapu dengan sapu dan berbisey.
45 Makka dia pergi, mengambil ruah tuju yang lain lebeh jahat dari dia kendiri kasertanya dan memasuk de situ, dan menaun ka sana: makka, yang ujung manusea itu jadi lebeh jahat dari yang mula. Makka demikien menjadi pun dangan asal nakal ini.
46 Sedang dia lagi betutur dengan rajat: liatla, ibunya dan sudaranya tingal deluar situ menghendak berkatta akan dia.
47 Makka saurang beritau kan dia, liatsana, ibumu dan sudaramu ija deluar situ, siapa hendak betutur dengan mu.
48 Dia mengucap dan ujer kapada siapa memmerinya tau akan dia: siapa ija ibu ku, dan siapa ija sudara ku?
49 Tella dia berbetul tangannya atas muritnya, mengucap: liat ibuku dan sudaraku:
50 (-) karna barang siapa berputus kahendak hati bappa ku yang menduduk dalam surga, itula sudara, dan ade, dan ibuku.

13[sunting]

K

apada hari itu, settela Iesus kaluar dari ruma, mendudok ka tepi laut.
2 Makka rajat banya berkampung ampir dia, settela dia memasuk kadalam sawatu kapal, dan yang rajat bediri de tepi.
3 Makka berkartanya akan dia barbagi barang dengan sepertihã, dan mengucap: liatla, saurang bendang kaluar akan membuleeh.
4 Makka tatkala dia membuleeh, sabagi biji pun menyatu de tepi jalan, makka yang burung de langit datang dan memakannya
5 Makka yang lain menyatu de tana isi batu, kamana tiadanya tana bannya, dan ija pun bertumbu sigra, karna sebab tiadanya tana dalam:
6 Makka yang mattahari menaiki, dan beranguskan dia, dan sebab tiada ija pun berakar, jadinya termatti.
7 Makka yang lain menyatu ka bava puhoon duri, yang duri ija bertumbu, dan memunuhnya.
8 Iang lain menyatu dalam tana baik: makka ija berbiji, yang (biji) satu saratus, yang lain anampulu, dan yang lain lagi tiga pulu.
9 Siapa punya talinga akan mendinger, dingerla.
10 Tella muritnya datang kaapada dia, mengucap akan dia: karna appamu berkatta dengan deanya dengan sepertihan?
11 Makkujernya, dan mengutsiap kan dia: sebab kamu beruleh karunya akan mengarti segala semunyihan perkatta Rajat surgani: tetap yang ini tiada de karunyakan.
12 Karna siapa ada punya, yang itu ada pun beruleh, dan menjadi pun antipermana: tetapi siapa tiada punya, makka adanya pun berhilang yang ampunya dia.
13 Karna itula aku berkattakan dia dengan sepertihan, agar deanya tella berpandang, tiadanya meliat, dan pun mendinger tiadanya dinger, atu mengarti.
14 Makka jadi pun putus akan dianya yang de kattakan Nabbi Eseiam, siapa mengucap: kamu ada mendinger dengan talinga, dan tiada mu mengarti: dan kamu ada meliat dengan mata, dan tiada mu pertanda.
15 Karna hati manusea ini menjadi ija berlema, makka deanya mendinger bersukar dengan talinganya dan pun bertutup akan mattanya: agar tiadanya meliat dengan matta, dan dinger dengan talinga, dan mengarti dengan hati, dan tiadanya pun balik badan, agar aku bersumbu akan deanya.
16 Tetapi matta mu jadi bermumin, karna mendinger.
17 Karna sungu aku britau mu, bannya Nabbi dan urang adil ada hendak meliat yang deliat kamu, dan tiadanya beruleh liat: dan mendinger yang de dingermu, makka tiadanya ber dinger-er.
18 Dingerla kamu pun yang sepertihan urang memuleh.
19 Tatkala barang siapa mendinger rawajat surgani, dan tiadanya pun mengarti, makk yang seitan datang, dan mengambil yang jadi membuleeh dalam hatinya, inila siapa jadi membuleeh de tepi jalan.
20 Tetapi siapa jadi membuleeh de tana isi batu, itula siapa mendinger yang perkattaan, dan berterimanya sigra dengan suka hatinya.
21 Makka dia tiada berakar dirinya, tetapi jadi murahberbalik: makka tatkala datang gagai, atu ikuttan karna sebab yang kattaan, makka sigra jadi dia berbistu wi.
22 Makka siapa jadi membuleeh de bava duri, itula, siapa mendinger yang perkattaan, tetapi yang ingin harta kaja, berbinassa akan yang perkattaan, makka tiadanya berbiji.
23 Makka siapa jadi membuleeh de tana baik, itula siapa mendinger yang perkataan dan mengartinya, dan kumodien terhenter buabiji, sawatu saratus, yang lain anampuloh, dan yang lain lagi tiga puluh.
24 Sawatu sepertihan lain berkattanya akan dia, dan mengucap? yang Rajat surgani jadi, seprti saurang membuleeh biji baik dalam bendangnya.
25 Makka tatkala manusea tidur, datang satrunya dan membuleeh ubat jahat dedalã yang gendum, dan pun pulang.
26 Settela yang gendum bertumbu, dan menghentar bua-biji, makka de liatnya pun juga yang ubat jahat.
27 Makka yang hamba datang kapada pungulunya, dan mengucap akan dia: tuanku, tiadamu membuleeh biji baik de dalam bendangmu? dari mana datang pun yang ubat jahat?
28 Makka dia britaukan deanya: yang menusea satruwi membuat itu, makka hambanya bertannya akan dia: hendakmu kami pergi, berkampung akan itu?
29 Dia mengucap: tida, agar kamu tella berkampung, yang ubat jahat, tiadamu juga mengintas yang gendum.
30 Beerla bertumbu sesamma-samma sampei waktu iris: makka ka waktu iris aku britau kapada urang iris: berkampung doulu yang ubat jahat, dan iaktnya berbunkus agar de bakarnya: tetapi yang gendum bersimpan dalam gedung ku.
31 Sawatu sepertihan lain berkattanya akan dia, dan mengucap: yang Rajat surga ija pun seperti sabiji sawi, yang de ambilkan saurang manusea, dan bertanamnya de dalam bendangnya.
32 Siapa jadi yang ketsil de antara segala biji: tetapi tatkala jadi bertumbu, makka jadi ija yang bassar de antara sajur: dan pun menjadi sawatu puhoon, demikien makka yang burung de langit datang, akan bersarang dalam dahanya.
33 Sawatu sepertihan lain britaunya akan deanya, dan mengucap: yang Rajat surga jadi pun seperti sawatu tepung mẽta, yang de ambil saurang parampuan, dan membubunya dalam tepung tiga gantan, sampey sertela jadi massam samuanya.
34 Segala ini de kattakan Iesus kapada yang Rajat dengan sepertihan: tiadanya berkatta dengan deanya selain kan sepertihan juga.
35 Agar jadi putus yang de kattakan Nabbi, siapa mengucap: aku ada pun berbuka mulutku dengan sepertihan, aku ada berrewajat pun yang menjadi tersemunyi dari pertama dunya.
36 Settela Iesus tingal akan yang rajat, makka masuknya karuma, dan muritnya datang kapada dia, mengucap: beri-tahu akan kita yang sepertihan ubat jahat de bendang
37 Makka dia ujer akan deanya dan mengucap: siapa membuleeh yang biji baik itula yang anak manusea.
38 Iang bendang ija yang dunya, dan yang biji baik itula yang kanak hukkuman surgani, makka yang ubat jahat, itula yang kanak nakal.
39 Iang satru siapa membuleehnya, ija yang seitan, yang waktu iris ija yang sudahan dunya, urang iris, itula maleikat.
40 Seperti yang ubat jahat menjadi berkampung, dan bertunuh dengan api: makka demikien jadinya kapada waktu dunya sudahani.
41 Iang anak manusea ada menyuruh malaikatnya, akan berkampung segala berbistuwi dari antara Rajatnya, dan siapa membuat durahka:
42 Makka de buangnya kadalam dapur api, kamana ada menangissan dan pun amete gigit.
43 Tella itu makka yang adil-hati berridupi seperti yang mattahari kadalam Rajat bappanya, siapa punya talinga akan mendinger, dingerla.
44 Sakali lagi, yang hokkuman surgani jadi pun seperti sawatu perbindaharaan bersemunyi de dalam bendang, yang de dapakã saurang, siapa simpannya, makka karna maha sukahannya, perginya berjawal segala ampunya dia, dan memmeli akan bendãg itu.
45 Sakali pula, yang Rajat surgani jadi pun seperti saurang sudagar siapa mentsiari muteara bisey.
46 Makka tella dia berdapat sawatu (muteara) garib, de jawalkan segala yang ampunya dia, dan memmelinya.
47 Lagi pula, yang Rajat surgani jadi pun seperti sawatu pukat, yang menjadi buang dalam laut, dan berkampung akan ikan bagi jinis rupa.
48 Makka tella jadi penuh, urang mamukat tareenya ka tepi: dan tella duduk, de pilehnya samuanya, yang baik de issikan thungnya, tetapi yang jahat de buangnya kaluar.
49 Demikien menjadinya ka waktu dunya sudahani: yang malaikat ija mengaluar, dan membagi yang Nakal dari antara yang adil
50 Dan de buangnya dalam dapur apinyala: kamana ada amat nangis dan amete gigit.
51 Makka Iesus tanyakan deanya: adala kamu mengarti itu? deanya ujer: ija tuanku.
52 Makka dia britaunya: kerna itu segala Chatip, siapa menjadi berbudi akan arti Rajat surgani, jadi pun seperti panghulu ruma, siapa menghenter baru dan tua dari perbindaharanya.
53 Makka menjadinya, tatkala Iesus berputus sepertihan ini, lalu dia pulang dari sana.
54 Dan mendatang kanagri bappanya, beraijer kapada kampungannya, demikien makka deanya terkujut, dan mengucap, dari mana beruleh dia budiman dan kawassahan ini?
55 Bukan ini yang anak tukang? dan pun bukan ibunya bernamma Mariam? dan sudaranya, Iakubus dan Iuses, dan Symon dan Iudas?
56 Dan adeynya, tiadanya samuanya serta kita? dari mana datang yang ini segala itu?
57 Makka deanya jadi berbistuwi karna dia, tetapi Iesus beritaunya: barang nabbi tiada dangan hurmad, kapada nagri bappanya dan dalam rumanya.
58 Makka dia tiada membuat bannya kauwassahan de situ sebab tiadanya mengheakin.

14[sunting]

K

awaktu itu makka panglima Herodus mendinger presuara Iesus.
2 Dan beritau akan hambanya: yang ini jadi Iuannes mandihan: dia berbangkit dari matti, karna itu karjakan kauwassahan dalamnya.
3 Sebab Herodus menangkap akan Iuannem, dan berikat, dan berpassung dia, karna Herodias, yang bini Philippi abangnya.
4 Karna sebab Iuannes beritau kan dia: tiada mu dapat beruleh deanya.
5 Makka dia hendak memunuh dia, tetapi takut akan rajat, karna deanya terjunjung akan dia seperti Nabbi.
6 Makka tella merameykannya waktu branak Herodus, makka anak Herudias menari de antara urang, makka pun bersuka akan Herodus
7 Karana appa dia upamanya dengan sumpa aku memmerinya, appa hendak deanya.
8 Makk dia mula tella de aijerkan ibunya, mengucap, beri hamba de sini dalam sawatu pingan, yang kapala Iuannes mandihan.
9 Makka raija bertsinta hatinya: tetapi karna sumpanya, daãn karna siapa bersentap dengan dia, bersabda agar de berinya akan deanya.
10 Makka menyuruhnya berpungal kapala akan Iuannem dalam passungan.
11 Makka de henterkan kapalanya dalam pingan, dan de berinya akan anak: makka dia membawanya kapada ibunya.
12 Makka muritnya pun datang, dan mengambilkan badannya, dan bertanamkan: makka perginya, dan bertseritraja akan Iesus.
13 Settela Iesus mendinger itu, lalu dia dari sana dengan kapal, ka sawatu tumpat berrimba: makka tatkala rajat mendinger itu, de ikutkan dia berjalan, dari segala kuta.
14 Tella Iesus kaluar, de liatnya urang bannya, makka bergrak hatinya dengan rahmad atas deanya, makka sumbunya segala sakittannya.
15 Makka tella jadi petang, datang muritnya kapada dia, dan mengucap: tumpat ini jadi rimba, dan yang hari ija pun lalu: beerla yang rajat pulang, agar perginya ka tanaman, dan an memmeli dirinya makannan.
16 Tetapi Iesus beritau dia: tiadanya berguna akan pulang: beri kamu makan akan deanya.
17 Makka deanya mengucap: kita tiada sini melain kan apam lima dan ikan duaekur.
18 Makka dia mengucap: bawaka sini.
19 Settela dia suruhkan rajat menduduk deatas rumput, dan mengambil apam lima dan ikan dua ekur, makka pandangnya ka atas akan surga, dan berdoa: dan tella dia pitsiakan apam, de berinya akan murit: makka yang murit berinya akan yang rajat.
20 Makka deanya, memakan samuanya, dan menjadi kinyang, dan yang tingal lebeeh de pungutnya Duablas bakul, penuh.
21 Makka segala yang memakan, jadi ampir lyma ribu lakilaki, selain kan parampuan dan anak budak.
22 Makka Iesus menyuruh muritnya sigra memasuk dalam kapal, dan menyabrang mula mulanya, sedang dia tingal akan rajat.
23 Tatkala dia tingal akan yang rajat, menaikinya kaatas bukit sendiri, akan memjumba, makka tealla jadi ija petang, tingal dia sendiri desitu.
24 Makka yang kapal suda tingal de tenga laut, kaributtan dengan umbak: karna yang angin ija bersala.
25 Makka ka ampat tabu malam, datang Iesus kapada dianya, berjalan atas laut.
26 Makka tella muritnya meliat dia, berjalan atas laut, bergrak hatinya, dan mengucap: jadi pun bajangbajang, dan betria karna takuttan.
27 Tetapi Iesus bertau sigra akan deanya, dan mengucap: bersukala, aku jadi pun, jangan takut.
28 Makka Petrus mengujer, dan berkatta tuanku, jikkelu jadi mu, suruhla hamba datang kapadamu di atas ajar.
29 Makkujernya: marela, makka tella Petrus turun dari kapal, berjalannya katas ajer, akan pergi kapada Iesus.
30 Tetapi tella dia meliat angin kras, takutnya, dan tella dia bertinglam, makka pangil, dan berkatta: tuanku tulung beta.
31 Makka Iesus berbetul tangannya sigra, dan memmegang akan dia, makka kattanya: kamu muda heakin, karna appa mu bergujang?
32 Makka tella deanya memasuk dalam kapal, jadi angin tudoo.
33 Makka segala yang duduk dalam kapal, datang dan menyumbanya, dan berkatta: sungu sungu kamu jadi anak Allah.
34 Settela deanya suda menyabrang, datangnya dalam nagri Genezareth.
35 Makka tella urang tumpat itu berkanal akan dia, menyuruhnya ka segala nagri ampir situ, dan menghenter akan dia segala penyakittan.
36 Dan persumbanya, agar deanya mendapat bergrak tepi bajunya, makka segala siapa bergrak dia, menjadi sumbu.

15[sunting]

M

akka datang yang Chali dan Pharizei dari nagri Irrusalim, duan mengucap:
2 Karna appa muritmu melalu kan bangkittan zaman dulu? karna dia tiada bassu tangannya, tella memakan ruti.
3 Dia beritanya, dan mengucap: karna appa kamu mela lu akan sabda Allah, dengan bangkittan mu?
4 Karna Allah bersabda, dan mengucap: beri hurmad akan-bappa ibu mu: makka siapa memaki bappa dan ibunya, yang itu jadi memati de bunuh.
5 Tetapi kamu berkatta, siapa mengucap akan bappa dan ibunya: segala anugrahaja yang menjadi memjumba dari aku, jadi dengan untung mu (jang itu mẽbuat baik,) dan tiada mẽguna beri hurmad’akan bappa dan ibunya.
6 Makka kamu berbinassa akan sabda Allah dengan berbangkittan mu.
7 Hei kamu berbistuwi, benar katta Nabbi Esaiam dulu kala dari pada kamu, dan mengucap.
8 urang ini mampir beta dengan mulut dan memmeri aku hurmad dengan bibir: tetapi hatinya lagi jau dari aku
9 Tetapi deanya beri beta hurmad sala, tella de aijer aijerran, sabda manusea.
10 Tatkala dia pangil-akan rajat ampir dia, makka berkattakannya: dingerla dan mengarti.
11 Appa memasuk ka mulut, tiada bernajis akan manusea: tetapi appa-kaluar dari mulut, itula yang bernajis akan manusea.
12 Tella muritnya datang ampir, beritaunya akan dea, tiada mu mengakuwi, makka yang Pharizei tella de dingernya rawajat ini, menjadi berbistuwi?
13 Dia beritau dan mengucap: segala tsiabang yang tiada menjadi tanam dari pada bappaku dalam surga, menjadi berbinassa.
14 Beerla deanya (pulang) karna deanya ija buta dan pun berpimpin urang buta, makka jikkelu saurang buta pimpin yang lain kaduanya menyatu dalam parit.
15 Petrus mengucap, dan beritau kan dia: beri akan kita tau sepertihan ini.
16 Iesus berkatta: tiada kamu pun juga lagi berbudi?
17 Tiada kamu lagi tau, makka barang memasuk ka mulut, memasuk juga ka purut, makka ka buang-jaer pun kaluar.
18 Tetapi appa kaluar dari mulut, itula datang dari dalam hati, makka itulu bertsiamarkan manusea.
19 Karna dari dalam hati datang ingattan nakal, seperti memunuh, bermuka sesundel, mantsiuri, saksi sala, dan hu jat.
20 Inila yang bertsiamarkan manusea: tetapi memakan dengan tiada bassu tangan, itu tiada bertsiamar akan manusea.
21 Tella Iesus pulang dari sana, lalu dia ka hujung Tiro dan Sidon.
22 Liatla saurang parampuan Kananei (akluar dari tumpat itu) berpangil, dan mengucap kan dia: Tuanku anak Davud, berrahmani hamba, anak ku menjadi tersajang gaga dari seitan.
23 Makka dia tiada beritanya sapata, makka muritnya mampir dia, dan bersumbanya, mengucap: suruh tingal dia, karna dia mengikut kita: dan betria.
24 Tetapi dia britau, dan mengucap: aku tiada datang melain kapada dumba terhilang dari ruma Israil.
25 Makka deanya datang menyumbanya, dan mengucap: mare tulung akan hamba.
26 Tetapi dia britau, dan mengujer: tiada benar mengambil ruti anak, dan memmerinya akan anjing.
27 Makkujernya: ija tuanku: yang anjing memakan dari biji, yang menyatu dari dulang tuannya.
28 Makka Iesus mengucap, dan beritau deanya: hey parampuan, bassar jadi heakiman mu, angku beruleh seperti kahendak hatimu, makka anaknya jadi sumbu dari waktu itu.
29 Tatkala Iesus pulang dari sana, datang dia ka ampir laut Galilea: makka dia naik katas sawatu bukit, dan menduduk de situ.
30 Makka rajat bannya datang kapada dia, dan menghenterkan, timpang, buta, bisu, tsiapik, dan berbagi yang lain: makka de tarunya hadapan kaki Iesus, dan dia bersumunya.
31 Bagien, makka yang rajat jadi heirani, tella de liatnya yang bisu betutur, yang tsiapik bersumbu, yang timpang berjalan, yang buta meliat: makka deanya terpuji Allah Israil.
32 Settela Iesus pangil akan muritnya, mengucap: hatiku bergrak dengan rahmad atas segala rajat ini: karna danya tingal sakarang serta aku tiga hari, dan tiadanya punya makkannan, aku tiada hendak melepas deanya berpuass, agar deanya tiada berpangsawan de jalan.
33 Makka muritnya mengucap akan dia: dari mana kita beruleh ruti sekien bannya dalam utan, akan berkinyang rajat bagien bassar?
34 Makka Iesus beritaukan deanya: barappa biji ruta ada mu? deanya mengucap: tuju, dan ikan sedekit.
35 Makka Iesus menyuruh akan rajat menduduk deatas tana.
36 Dan settela dia mengambil akan ruti tuju, dan ikan sedekit, makka berdoa, dan pitsianya, dan de berinya akan muritnya, makka muritnya berinya akan yang rajat.
37 Makka deanya makan samuanya dan menjadi kinyang: makka deanya pungut, dari yang tingal lebeeh, tuju bakul penuh.
38 Makka segala yang memakan jadi ampat ribu lakilaki selain kan parampuan dan anakbudak
39 Makka tella dia tingal akan yang rajat, naiknya kadalam sawatu kapal, dan mendatang dalam nagri Magdala.

16[sunting]

T

atkala Phairzei dan Saddusei mendatang de situ, makka tsiubanya akan dia, dan meminta agar dia hendak bertunjuk akan deanya sawatu tanda dari dalam surga.
2 Tetapi dia ujer dan mengucap kan deanya: kamu berkatta kapada hari petang: hari bisey karna yang langit ija meira.
3 Makka (kattamu) kapagi hari: hari ini berribut, karna yang langit ija meira dan bertsinta. Hei Kamu berbistuwi, tahula angkau berkeira muka langit, dan tiada kamu tahu berkeir-keira yang pertanda waktu bila?
4 Iang asal bermuka dan jahat mentsiari sawatu tanda: tetapi tiadanya beruleh tanda lain selainkan tanda Nabbi Iunas, Makka dia tingalnya, dan ija pulang.
5 Makka tella muritnya datang ka tepi sabrang, makka luanya akan henter ruti kasertanya.
6 Makka Iesu beritau deanya: liatla, dan lalumu dari tepung menta, urang Pharizei dan Saddusei.
7 Makk deanya bitsiara kan dirinya, dan mengucap: itula jadi karna kita tiada henter ruti serta kita.
8 Tella Iesus katauwi itu, mengucap: kamu muda heakin, appa bitsiara mu dengan diri kamu, sebab mu tiada henter ruti ka serta mu?
9 Tiada mu bulum mengarti? atu tiadamu beringat yang ruti lima biji, yang de berinya akan lakilaki lima ribu, dan barappa bakul kamu pungut?
10 Atu yang ruti tuju, yang de berinya akan lakilaki ampat ribu, dan barappa bakul kamu pungut?
11 Bagimana, tiada mu mengarti makka aku tiada beritaumu dari yang ruti, agar kamu melalu yang apam menta dari urang Pharizei dan Saddusei?
12 Tella itu deanya mengarti makka tiada dia berkatta agar deanya melalu yang apam ruti, tetapi dar pada aijerran urang Pharizei dan Sadduzei.
13 Settela Iesus datang kadalam nagri Sesaree Philippi, detannyakan muritnya, dan mengucap: siapa katta kan manusea jadi aku? yang anak manusea?
14 Deanya mengucap: sebagi, Iuannes mandihan: sebagi, Elias: sebagi, Eremias: atu sawatu dari Nabbi.
15 Dia mẽ-utsiapakan deanya: tetapi siapa katta kamu jadi aku?
16 Makkujer Symon Petrus, dan mengucap: angkau jadi Christus yang anak Allah berhidup.
17 Makka Iesus mengucap, dan beritaukan dia: bermumin jadi mu, Symon anak Iune: karna dating-daan dara tiada terbukanya akan mu, tetapi bappaku yang menduduk kadalam surga.
18 Makka aku beritaumu juga, kamu jadi pun Petrus: dan deatas Petra ini, aku berbangkit umatku, makka yang pintu narka tiada mengalanya.
19 Makka aku ada memmerimu yang anak kuntsi surga, dan barang appa mu mengikat deatas bumi, jadi pun terikat kadalam surga, dan barang appa mu berurey deatas bumi, itula jadi pun terurey de dalam surga.
20 Tella itu dia bersabda akan muritnya, agar deanya tiada beritaukan barang siapa, makka dia jadi Iesus yang Christus.
21 Dari Waktu itu, de beri Iesus tahu akan muritnya, makka jadi dia berguna pergi ka Irrusalim, dan merassa bannya dari yang mantri, dan dari Chali, dan dari Chatib, dan menjadi bunuhmati, dan ka pada hari yang katiga berbangkit pula.
22 Makka Petrus mengambil dia kasisinya, dan memara akan dia, dan mengucap: tuanku berrahmad akan dirimu, itula tiada menjadimu tida.
23 Tetapi dia baliknya, dan mengucap akan Petrum: lalumu dari aku, seitan, karna angkau melarang akan hamba: karna mu tiada mengarti yang Allahi, tetapi yang ampunya akan manusea
24 Makka Iesus beritau akan muritnya: jikkelu barang siapa hendak mampir beta, berbintsi akan dirinya, dan berangkat krus nya, mengikut de aku.
25 Karna siapa hendak beruleh hidupnya, yang itu ada hilangnya: tetapi siapa berhilang hidupnya karna sebab aku, yang itu adala berdapatnya
26 Karna appa guna akan manusea, jikkelu dia beruleh segala dunya, dan pun berhilang nyawanya? atu apa beri yang manusea dengan appa dia memuhoonkan nyawanya?
27 Karna yang anak manusea ada mendatang dengan mulai bappanya, dan dengan malaikatnya tella itu adala dia memblas akan sakalien urang seperti pakarjaan nya.
28 Sungu aku bertau mu, adala berbagi siapa bediri de sini, yang tiada merass akan maut, settela deanya meliat akan anak manusea mendatang dalam Rajat nya.

17[sunting]

M

akka lalu anam hari de ambil Iesus Petrum, dan Iakubum, dan Iuannem sudaranya, makka de henternya diatas sawatu bukit.
2 Makka dia jadi berbalik rupa nya de hadapannya, dan mukanya ija berridup seperti mattahary: dan baijunya menjadi puteeh seperti yang trang-ridup.
3 Makka liatla deanya meliat musa dan Elias betutur dengan dia.
4 Makka Petrus mengujer, dan mengucap akan Iesum: Tuanku, baik jadinya kita ada de sini, jikkelu mu hendak beerla kita membuat de sini tabernakulum tiga, satu akan angkau, satu akan Musa, dan satu akan Elias.
5 Sedang dia lagi berkatta, liatla sawatu awan trang berkuliling deanya: dan liatla, sawatu, suara dari antara awan, mengucap: inila anak ku yang de berkassé aku, kasiapa hati ku mengambil makbulku: dingerla kamu akan dia.
6 Settela muritnya mendinger itu, jatunya diatas mukanya, dan bartakut sangat.
7 Makka Iesus datang dan bergraknya, makka dia mengucapnya: bangkit, dan jangan takut.
8 Makka tella deanya berbuka akan mattanya, tiadanya meliat saurang seliankan Iesus sendiri.
9 Makka settela deanya turun dari bukit, de pasankan deanya, dan mengucap: jangan mu berritaukan urang yang de liatmu, sampei tella yang anak manusea berbangkit dari matti.
10 Makka muritnya tanya akan dia, dan mengucap: appa katta pun yang Chali, makka Elias ada mendatang dahulu?
11 Makujer Iesus, dan mengucap deanya: Elias benar mendatang mula, dan berbitul kan habis samuanya.
12 Tetapi aku beritaumu makka Elias suda mendatang, dan deanya tiada berkanalkan dia: tetapi deanya membuat akan dia seperti hendaknya: bagien adala anak manusea juga merassa hukkum dari deanya.
13 Seandg itu muritnya mengarti, makka berkattanya dari Iuannes Babtista.
14 Makka settela deanya datang karajat, datang saurang belutut de hadapan dia, dan mengucap:
15 Tuanku, berirahmad atas anak ku laki, karna dia sakit bulan, dan menjadi gaga tersajang, demikien, makka sebagi kali menyatu dalam api, dan sebagi kali dalam ajer.
16 Makka suda aku henternya dehadapan murit mu, tetapi deanya tidada dapat bersumbu akan dia.
17 Makujer Iesus, dan mengucap: hey muda heakin dan asal nakal, barappa lama aku tingal dengan mu? barppa lama aku menahanmu? bawa dia kamare kapda aku.
18 Makka Iesus menghukkum yang seitan, dan ija dia pun kaluar dari dia, makka yang budak jadi sumbu dari waktu itu.
19 Makka muritnya datang kapada dia sendiri, dan mengujer: karna appa tiada kita dapat buangkan dia?
20 Makka Iesus baritaunya: karna muda heakin mu: sebab aku berkatta mu sungusungu: jikkelu kamu punya heakiman, sekien bassar seperti sabiji sawi, kamu berkatta kapada bukit ini: pergila dari sini ka sana, makka dia ija pergi, dan tiada barang appa yang tiaa mu berule dapat.
21 Tetapi asal ini taida kaluar selain dengan sumbahajang dan puassa.
22 Makka tatkala deanya kumbali ka Galilea, Iesus beritaunya: ada pun menjadi , makka yang anak manusea de henternya ka tangan urang.
23 Makka adanya membunuh akan dia, dan kahari tiga jadi dia berbangkit: Makka deanya menjadi sangat t’sinta.
24 Makka tella deanya datang ka kapernaum, makka datang kapada Petrum siapa terima akan Didragam, dan beritaunya: pungurumu tiadanya membajar yang Didragma?
25 Dia mengucap: ija. Makka tella dia masuk de ruma, de hadapnya Iesus, dan mengucap: appa fikirmu Symon? yang raija de dunya, dari siapa mengambilnya tsiukey atu upiti: dari anaknya, atu dari dagang.
26 Makkujernya Petrus: dari dagang, makka mengucapnya Iesus: demikien yang anak jadi lapas.
27 Tetapi agar kita tiada berbistu kan deanya, pergila ka tepi laut, dan buangkan matta kail: makka yang ikan siapa naik dulu, ambilla, dan tatkala angku membuka akan mulutnya, makka berule mu satu stater: ambilla dan beri dia karna Aku dan ankau.

18[sunting]

K

a waktu itu yang murit pergi kapada Iesum, mengucap: siapa jadi yang bassar de dalam Rajat surga?
2 Makka Iesus pangil anak satu, dan detarunya deantara deanya.
3 Dan mengucap: sungu-sungu aku beritau u, jikkelu tiada mu membalik, dan pun menjadi seperti anak budak, tiada mu mendapat memasuk kadalam surga.
4 Karna itu sioapa berrenda kau dirinya seperti anak-budak-ini, yang itu jadi yang bassar de dalam surga.
5 Dan siapa terima akan anak-budak bagien dengan anmma aku, terima pun akan beta.
6 Makka siapa berbistu akan sawatu ketsil ini yang heakin kapada aku, jadi lebebaik mengantung sabatu pipis bassar de lehernya, dan menjadi, pun berlamas kapada yang dalam de lahut.
7 Tsilaka dunya dari pada berbistuwi? karna jadi berguna agar datang berbistuhan: tetapi tsilaka manusea, karna siapa mendatang berbistuhani.
8 jikkelu tanganmu, atu kaki mu berbistuwimu, putungla, dan buangkan dari mu: karna lebeh baik jadinya memasuk ka hiduppan, dengan kudung timpang, dari pada beruleh tangan dua atu kaki dua, dan menjadi terbuang dalam api yang tarkakal.
9 jikkelu matta mu berbistuwi mu, turus dia dan buangnya: karan jadi lebeh baik memasuk dangan matta satu kahiduppan, dari pada beruleh matta dua dan pun menjadi terbuang dalam api narka.
10 Liatla, agar kamu tiada berbint’si akan sawatu ketsil ini: karna aku beri taumu, makka malaikatnya menentang muka bappa ku sedekala de dalam surgani.
11 Karna yang anak manuseda ija datang akan bermuchalafi yang jadi berhilang.
12 Appa sikirmu, jikkelu saurang punya dumba saratus, dan pun terhilang saekur, tiada dia bertingal yang sambilan pulu sambilan, dan menaiki ka bukit akan mentsiari yang bersessat?
13 jikkelu dia pun berdapatnya, aku britaumu sungusungu, dia bersuka hatinya lebeh karna itu, dari pada yang sambilanpulu sambilan yang tiada jadi hilang.
14 Demikien tiada jadi kahendak bappa mu yang menduduk dalam surga: agar jadi berhilang sawatu dari yang ketsil ini.
15 Tetapi jkkelu sudara mu bersala kapada mu, makka pergila beraijer dia de antara kamu dan dia: jikkelu dia dinger mu, makka berlaba mu sudara mu.
16 Dan jikkelu dia tiada mendinger mu, makka ambilla saurang atu dua kaserta mu, agar segala katta menjadi dalam mulut saksi dua atu tiga urang.
17 jikkelu dia tiada pun mendingernya, makk beri-tahu akan rajat: dan jikkelu dia pun tiada mendinger akan rajat, makka keira keirala dia seprti kafir dan haramzada.
18 Sungu sungu aku beritahu mu, barang appa kamu berikat de atas bumi, menjadi terikat de dalam surga: dan barang appa kamu berurey deatas bumi, menjadi pun terurey de dalam surga.
19 Lagi aku beri tahumu, kamana ada dua dari kamu bersamma de atas bumi, akan menghendak barang barang, itula de berulehnya dari bappaku yang duduk dalam surga.
20 Karna kamana ada dua atu tiga berkampung dengan namma aku, makka jadi aku de antaranya.
21 makka datang Petrus kapada dia, dan berkatta: barappa kali ada hamba berampun akan sudaraku, tatkal dia bersala kapada hamba? tuju kali?
22 Makka Iesus mengucap dia, aku tiada beritahu mu tuju kali, tetapi tuju pulu kali tuju.
23 Karna itu jadi yang sultanu surga berseperti akan sawatu Raija, siapa hendak berkeira keire dengan hambanya.
24 Makka tella dia ija berkeira keira , de henternya saurang siapa berutang dia sapulu ribu talentus.
25 Makka tella dia tiada dapat membajernya makka suruh raija berjauwal akan dia, dan bini dan anaknya, dan segala yang ampunya dia, dan membajar yang utangan.
26 Makka hambanya menyatu ka bumi, dan persumbanya, mengucap: Tuhanku berrahmad akan hamba makka aku membajer mu.
27 Makka tuhan amba ini bergrak dengan rahmat, melapas dia dan berhalalnya segala utangnya.
28 Tetapi Settela amba itu kaluar, makka bertumunya dengan saurang samma amba siapa berutang akan dia saratus kepeng: yang itu de pegang dia lehernya, dan berkatta: bajerla yang berutang mu.
29 Makka amba itu menyatu de hadapan kakinya, dan persumbanya, berkatta: berahmad akan hamba, aku membajermu.
30 Makka dia tiada menghendak: tetapi pergi, dan bubunya dedalã pasung sampei dia membajer yang utang.
31 Tatkala segala amba meliat perbuattan itu, makka menjadi deanya amat bertsinta, makka tella deanya mendatang, beritahunya kapada tuhan nya segala yang menjadi itu.
32 Makka tuhannya berpangil dia, dan beritahu akan dia, hei kamu fatahu nakal, segala utang mu de halalku akan angkau sebabmu bersumbaku.
33 Bukan jadi berguna angkau berrahmat kan samma-fatahu mu, seperti aku berrahmad akan angkau?
34 Makka tuhannya menjadi gusar, dan menghenternya ka tangan urang pangsixa, sampei dia mẽbajer segala utangnya.
35 Makka demikien adala bappa kita surgani membuat dengan kamu, jikkelu kamu tiada bermpun sudara mu salanya.

19[sunting]

M

akka jadinya settela Iesus berputus segala katta ini, makka dia kaluar dari nagri Galilea, dan mendatang menyabrangkan Iurdaan, kabumi nagri jahudi.
2 Makka rajat bannya mengikut dia: dan dia bersumbuhnya.
3 Makka urang Farizei datang kapada dia, bertsiobanya dan mengucap: dapat manusea bertingal bininya karna segala prihal?
4 Makujernya, dan mengucap: tiada kamu membatsia: siapa membuat lakilaki dari mula, membuat pun bininya.
5 Dan berkatta: karna ini manusea bertingal akan bappa ibunya dan berpeluh akan bininya, makka kaduanya menjadi daging satu.
6 Makka tiadanya lagi dua, tetapi daging satu: karna itu segala yang de berikat Allah tiada becereikan menusea.
7 Deanya beritahu akan dia: sebab appa suruh musa memberi surat berjerei, dan bertingalnya?
8 Dia berkatta kapada deanya, karna hatimu nakal makka de kabulkan musa bercerei akan bini mu: tetapi dari mula tiada bagitu.
9 Makka aku berkattakan kamu, siapa tingal bininya karna barang prihal lain dari pada sundel, dan berkawin dengan parampuan lain, yang itu ija bermuka dan siapa kawin dengan laki atu parampuan becerei, ija pun bermuka.
10 Makka mengucap muritnya, adala hal demikien dengan laki dan parampuan, makka tiada baik berkawin.
11 Makka dia mengucap: segala menusea tiada mengarti katta ini, tetapi siapa menjadi menganugrahaja.
12 Karna ada siapa menjadi beranak dari purut ibunya dengan kambiri: dan ada kambiri yang de kambirikan manusea: dan ada pun siapa mekam biri dirinya karna sultanu surgani. Siapa dapat mengarti ini mengartinya.
13 Makka de henternya anak budak kapada dia, agar dia tarukan tangannya atas dianya dan menyumba. Makka muritnya memarah kan deanya.
14 Makka Iesus berkatta: beerla anak budak datang kapada aku adaan jangan melarangnya, karna yang sultanu surgani ampunya dianya.
15 Makka settela dia taru tangannya atas dia, pulangnya dari sana.
16 Makka liatla, saurang datang kapada dia, dan mengucap: punguru baik, bakti appa membuat aku, agar aku beruleh hiduppan Alimu kakal?
17 Makka dia beritahu akan dia: appa beri kamu bernãma ku baik? tiadala barang siapa baik selainkan Allah wahidu, tatapi jikkelu angku hendak memasuk ka hiduppan Alim kakal, turut kã sabda
18 Dia mengucap, sabda appa? makka Iesus berkatta: jangan angkau memunuh urang. jangan angkau bermuka. jangan angkau emantsiurei. jangan angkau beri saksi sala.
19 Beri Hurmad akan bappa dan ibu mu, dan berkasseh akan amsajamu seperti kendirimu.
20 Makka inché itu beritahu akan dia: segala sabda ini adala aku berputus dari mudahanku: appa berguna kita lagi?
21 Iesus mengatakan dia: jikkelu angku hendak menjadi sempurna, pergila berjawal segala yang ampunya mu, dan berila akan miskinã, makka berulehmu sawatu bindaharaan dalam surga, dan mare ikut akan beta.
22 Settela yang inché mendinger katta ini, makka dia bertsinta dan pulang: karna dia punya arta banya.
23 Makka Iesus mengucap akan muritnya: sesungusungu aku berkatta mu, makka sukar jadi akan urang kaja memasuk dalam surga.
24 Makka sakali lagi berkatta ku kapada mu: jadi lebeh murah satu tahalisau bertruskan matta jarum, ari pada saurang kaja memasuk ka Rajat surga Allahi.
25 Tella muritnya mindinger itu, makka berrusa hatinya, dan mengucap: siapa dapat jadi ija mumin?
26 Makka Iesus pandang akan deanya, dan mengucap, kapada manusea tiada dapat, tetapi kapada Allah jadi samuãnya dapat.
27 Makka mengucap Petrus dan beritau akan dia: liatla kita tingal samuanya dan mengikutmu, apa daja kita?
28 Makka Iesus mengucap akan deanya: sesungu sungu aku beritan mu, makka kamu siapa mengikut aku dalã pulabranak, tatkala anak manusea menduduk ka halaradnya majilis, adala kamu juga menduduk deatas halarad duablas, akan menghukkum yang asal Israil Duablas.
29 Dan siapa tingal ruma, kaka, sudara, bappa, ibu, bini, anak, atu bendang karna namma aku, yang itu berterima saratus kali pula, dan berpusiaka yang hiduppan kakal.
20 Tetapi bainya, siapa jadi yang mula, jadi yang comodien, dan siapa jadi yang comodien, jadi yang mula.

20[sunting]

K

arna yang Rajat surgani jadi seperti saurang-tuan, yang kaluar pagi akan mengupa barang upahan dalam angurnya.
2 Makka settela dia sudaa janji dengan upahanni, akan sakepeng saurang sahari, de suruhnya kadalam angurnya.
3 Dan tella dia kaluar katabu tiga, liatnya upahan lain berdiri de passara ampa.
4 Makka dia berkatta dengan deanya, pegila kamu juga kapada angur ku, makka aku ada mengupamu yang benar.
5 Makka deanya pigi. Settela dia kaluar pula ka anam dan ka sambilan tabu, buatnya demikien bagi itu.
6 Tella dia kaluar ka sablas tabu, apatnya urang lain bediri ampa, dan beritau kapada deanya: appa bediri mu segala hari ini ampa?
7 Deanya mengucap: sebab tiada barang siapa mengupa kita. Dia beri tau akan deanya: pigila kamu juga kapad angurku, makka da mu terima yang jadi benar.
8 Settela suda jadi petang, makka mengucap yang Tuhan angur kapada bindaranya: Pangil akan upahan dan bajerkan deanya upahannya, datang dari yang komodien sampey yang bermula.
9 Makka settela deanya datang yang de upanya ka sablas tabu, terimanya saurang sakepeng.
10 Makka tella datang yang bermula, dan hendak terima lebeh: tiadanya terima lagi dari saurang sakepeng
11 Tatkala deanya suda berterima, makka deanya harubiru dengan tuhannya.
12 Dan mengucap: yang komodien datang ada karja satabu: makka kamu berinya seperti kita, yang de rassa akan susahan hari, dan panassan.
13 Makka dia britau kapada saurang, dan berkatta, kakassehã, akau tiada buatsala kapada angkau: bukã kita berjanji dengan mu karna sakepeng?
14 Ambilla yang ampunya kamu, dan pulang, aku hendak beri yang komodien ini seperti kamu
15 Atu tiadaku dapat membuat dengan hartaku hendakku? jadi mata mu jahat, sebab aku jadi baik?
16 demikien jadi yang pertama nang komodien: dan yang komodien nang mula, sebab bannya ada menjadi pangil, dan sedekit terpileh.
17 Makka Iesus menaiki ka Irrusalim, mengambil akan murit duablas ka sertanya de jalan, dan beritau akan deanya:
18 Liatla, kita menaiki ka Irrusalim, dan anak manusea ada jadi hentar ka tangan Chali dan Chatib, dan [deanya] ada menghukkumnya ka matti de bunuh.
19 Dan deanya ada menghentarnya akan kafir, agar jadi memaki, bergitik, dan berkrus, dan kapada hari yang katiga adala dia berbangkit.
20 Makka ibu anak sebedei datang kapadanya, dengan anaknya lakilaki, dan memjumbanya, dengan hendak barang dari dia.
21 Makka dia beritau aknnya: appa hendak mu? dia mengucap nya: kattala makka anak ku kadua ini menduduk dalam Rajat mu satu ka kanan dan satu ka kiri mu.
22 Iesus mengucap dan berkatta kan dia kamu tiada tau appa mu hendak: taula angkau minum tsiawan minumman yang de minum aku? dan menjadi bermadi dengan mandi itu: deanya beritaunya: kita dapat.
23 Tella itu Iesus berkatta akan deanya: tsiawan minumman ku ada kamu meminum, dan dengan mandiku, ada mu menjadi bermandi, tetapi kadudukkan kiri kananku, tiada ku dapat beri, tetapi jadi anugra siapa de berpileh bappaku surgani.
24 Dan tella yang sapulu mendinger itu, gusarnya dengan sudara kadua itu.
25 Dan tella Iesus pangilnya ampir dia, mengujer, kamu tau makka yang mantri kafir menghukkum atas deanya, dan siapa jadi bassar ikut kauwassahan atas deanya.
26 demikien tiada antara kamu: tetapi siapa antara mu hendak menjadi bassar, yang itu jadi amba mu.
28 Dan siapa antara mu hendak jadi yang mula, yang itu jadi fasuruhmu.
28 Seperti yang anak manusea tiada datang akan menjadi bersewita, tetapi akan sewita, dan memmeri nyawanya akan tubussan rajat bainya.
29 Dan Tatkala deanya kaluar dari Iericho, ikutnya sawatu rajat bassar.
30 Dan liat, dua urang buta menduduk ke jalan, dan mendinger Iesus berjalan de hadapnya, pangilnya, dan mengucap: Tuhanku, anak Davud, berrahmat kita.
31 Makka yang rajat tahannya agar deanya berdieem, tetapi deanya pangil lagi, dan mengucap: Tuhanku, anak Davud, berrahmat akan kita.
32 Dan Iesus bediri, dan pangilnya, dan mengucap, appa hendakmu aku membuat mu?
33 Deanya britau kan dia: Tuhanku agar mattaku jadi terbuka.
34 Makka Iesus bergra dengan rahmat, grakan mattanya, dan sigra dapatnya meliat, dan deanya mengikut dia.

21[sunting]

M

akka settela deanya mampir ka Irrusalim, dan datang ka betphage de tepi bukit buaminya, makka Iesus menyuruh murit kadua, dan beritau kan deanya
2 Pigila kadalam tanaman yang ada de hadapanmu, makka sakarang ada mu mendapat khalidei betina terikat, dan saanak dengan dia: ureila dan bawaku ka mate.
3 Dan jikkelu barang siapa berkatta mu barang, mengucapla: Tuhanku ada berguna, makka dia ada menyuruhnya bangat.
4 Itu menjadi samuanya, agar berputus yang de kattakan nabbi, siapa mengucap:
5 Beritau akan anak Sion: liatla, Raija mu datang dengan budi mura, berduduk atas satu khalidei betina, dan atas saanak khalidei angkat angkattan.
6 Iang murit pigi, dan membuat seperti de fasuruhnya Iesus.
7 Makka deanya membawa khalidei dan anaknya, dan membubu baijunya diatas, dan menaiki dia atasnya.
8 Dan satu rajat bassar bertudung baijunya de jalan: yang lain iris dahan dari puhoon, dan bertudungnya de jalan.
9 Makka yang rajat siapa jalan aluan dan ikut komodien, betria, dan berkatta: Husana anak Davud: terpuji jadi dia siapa datang dalam namma Tuhanku: Husana dalam rafing-u.
10 Dan settela dia memasuk ka Irrusalim, makka uruhara segala kuta, dan mengucap: siapa ija yang ini?
11 Makka yang rajat mengucap: yang ini jadi nabbi Iesus dari nagri de Galilea.
12 Makka Iesus memasuk dalam beitul Allah, dan de buang kaluar siapa berjauwal dan membeli dalam betul, dan membalik akan dulang urang tukar, dan krusi urang berjauwal merpati.
13 Makka dia britau akan deanya, ada ija menyurat: rumaku ija bernamma ruma sumbahajangi: dan kamu membuatnya seperti lubang memunuhan.
14 Makka urang buta dan timpang memasuk ka dalam beitul, dan dia sumbuhnya.
15 Tatkala yang Chali dan Chatib meliat akan karja heirani, yang de buatnya, dan yang anak budak dalam beitul betria dan berkatta: Husana, anak Davud, makka deanya berbistu.
16 Dan beritau kan dia, dingermu yang katta ini? Iesus mengucap nya: ija. bukan tiada mu membatsia: dari mulut yang bulum betutur dan lagi bersusu, ada mu merameykã puji pujihã?
17 Makka dia tingalnya, dan kaluarkan kuta dia datang ka Bethania, dan tidur de situ.
18 Kapagi hari tella dia kumbali ka kuta, melapar dia.
19 Dan settela dia meliat sapuhoon pisang de tepi jalan, datang dia kapdanya, makka tiada beruleh selainkã daun, mengucapnya akan dia: dari angkau tiada menjadi buabuahan sampei ka kakal. Makka puhoon pisang mematti sigra.
20 Tella de liat itu muritnya, heirani deanya, dan mengujer: bagimana jadi puhoon pisang matti demikien bangat?
21 Iesus beritau, dan mengucap deanya: sungu aku berkatta mu, jikkelu angkau heakin, dan tidamu kaluwi, tiada mu membuat saija yang de jadi akan puhoon pisang ini, tetapi dijkkelu mu berkatta kapada bukit ini juga: bangkitmu dan menjadimu jatu dalã laut, makka ija menjadi putus?
22 Dan segala yang mintamu dalam sumbajang mu, dengan pertsiajahan, ada mu terimanya.
23 Tella dia memasuk ka dalam beitul, datang kapada dia kamana dia mengaijer, yang Chali dan Chatib dan yang dato dari rajat, berkatta: dengan kauwassahan appa membuat mu ini? dan siapa mẽmeri mu kauwassahã ini?
24 Iesus mengucap, dan beritau akan deanya: aku tanya mu juga sakali, jikkelu kamu britauku, makka aku britau mu dari kauwassahan appa aku membuat ini.
25 Iang mandi Iuannis, dari manna datangnya, dari surga, atu dari manusea? makka deanya bitsiara kandirinya, dan mengucap: jikkelu kita berkatta dari surga, adala dia mengattakan: karna appa tiada mu heakin akan dia?
26 Dan jikkelu kita berkatta dari manusea, makka takut kita akan rajat, karan deanya berhangkit Iuhannis seperti nabbi.
27 Makka deanya mengucap akan Iesus: kami tida tau: makka dia ujernya: tiadaku juga britaumu, dengan kauwassahan appa aku membuat ini.
29 Tetapi appa fikirmu: saurang manusea punya anak-laki dua, makka dia datang kapada yang mula, dan britaunya: anak ku pigila hari ini bekarja dalam angurranku.
29 Dia britau, aku tida mau: dan tella dia bersasal, makka piginya.
30 Makka dia pigi kapada yang lain, dan britau demikien juga, yang ini mengucap, aku pigi tuanku, dan tiadanya pigi.
31 Siapa dari yang kadua ini, mengikut kahendak bappanya? deanya mengujer: yang mula. Iesus beritau akan deanya: sungu aku berkatta mu, makka yang pungulu tsiukei dan yang sundel memasuk dulu dari kamu kapada Rajat Allahi.
32 Karna Iuhannes datang kapada mu dalam jalan adillan, makka kamu tiada heakin akan dia, dan yang pungulu tsiukei dan yang sundel heakin kan dia, settela angku meliatnya tiada kamu bersasal komodien, sedang angkau berguna akan heakinnya.
33 Dingerla satu sepertihan lain: adala saurang tuan, yang bertanam satu angurran, dan membuat satu pagar ka kulilingnya: dan settela suda mengali, de buatnya satu pra-angur de dalam situ, dan membuat satu tsiandi, dan bersewanya akan urang dusun, makka dia pigi kanagri dagang.
34 Settela mampir waktu buahan, menyuruh dia ambanya kapada urang dusun, akan terima buahannya.
35 Makka urang dusun mengambil ambanya dan mengitik yang satu, dan memunuh yang lain, dan yang katiga luntarnya dengan batu.
36 Makka dia menyuruh ambanya lain lebeh dari yang mula: dan deanya membuatnya dimikien juga.
37 Komodien menyuruh dia anak nya kapadanya, dan mengucap: deanya ada bertakut akan anak ku.
38 Makka settela urang dusun meliat anaknya, makka berkattanya inila yang pusia kahani, mare kita bunuh dia, dan berduduk pusiakanya.
39 Makka deanya mengambil dia, dan tulaknya deluar angurran, dan memunuh akan dia.
40 Settela datang tuhan angurran itu, appa buaatnya akan urang dusun itu?
41 Deanya britau akan dia: dia membalas jahat akan yang jahat, dan yang angurran berseuwanya akan urang dusun lain, siapa henternya buanya kapada waktunya.
42 Iesus berkatta akan deanya, tiada kamu membatsia sakali dalam surat ulkadus, batu yang de buangkan urang tukang, menjadi akan kapalan ujung, itu menjadi dari Tuhan, dan ija heirani kapda matta kita.
43 Karna itu aku beritau mu, makka yang Rajat Allahi jadi ambil dari kamu, dan memberi urang siapa hentar buanya.
44 Makka siapa menyatu atas batu ini menjadi pitsia, dan atas siapa die menyatu, yang itu jadi pitsja terantsior.
45 Tatakala Chali dan Phariseo mendinger sepertihan ini, makka taunya dia berkatta dari deanya.
46 Dan settela deanya hendak tangkap akan dia, takutnya akan rajat, karna yang rajat pertsiajanya seperti Nabbi.

22[sunting]

M

akka Iesus mengucapnya pula dengan sepertihan, dan berkata
2 Iang sultanu surgani, jadi serpiti sawatu Raija siapa beri akan anaknya satu jamuhan mampelei
3 Dan menyuruh ambanya akan berpangil siapa jadi meminta kapada jamuhã mmpelei itu, makka tiadanya hendak datang.
4 Makka dia menyuruh ambanya lain, berkatta: britau akan siapa memintaku: aku adir jamuhanku, limbuku dan binatang gomok suda semeleh, dan samuanya jadi beradir, mare ka jamu mampelei.
5 Makka deanya berbintsinya, dan pulang saurang kapada bendangnya, yang lain kapada dagangannya.
6 Dan yang lain berpasung akan amba, memaki dia, dan memunuhnya.
7 Settela Raija mendinger itu, gusarnya terlalu amat, dan menyuruh akan pongawnya, dan berbinassa akan musuh, dan bakar akan kutanya.
8 Makka dia berkatta kapada ambanya, yang jamu mampelei ija beradir, dan siapa jadi meminta akan jamu tiadanya harga.
9 Karna itu pigila, de jalan, dan pangil ka jamuhan segala yang dapat mu.
10 Makka yang amba kaluar ka jalan, dan berkampung samuanya yang de dapatnya, jahat dan baik, demikien makka jamuhan jadi penuh dengan urang kaduduk.
11 Settela Raija mema suk, akan meliat urang jamu terduduk, meliatnya saurang, siapa tiada pakei baiju mampelei.
12 Makka dia britau akan dia: hei subat, bagimana mu masuk ka sini, dan tiadamu berpakei baiju mãpelei? maka dia dieem
13 Makka Raija mengucap kappada ambanya: ikat kaki dan tangannya, dan ambil dia, dan buangkan dalam maha galap kamana ada ija nangissan dan gomitar gigit.
14 Karna banya ada pun jadi pangil, dan sedekit berpilehara.
15 Makka urang Pharizei kaluar, dan mesiaurat, bagimana deanya dapat tega akan kattanya.
16 Dan menyuruh akan dia muritnya, dengan yang Herodiani, mengucap: punguru, kita tau makka mu jadi adil, dan mengaid’fer jalan Allahi ka benaran, dan tiada takut barang siapa, karna mu tiada meliat akan urang manusea.
17 Karna itubritau akan kita, apa fikiranmu, jadi berguna menbiri upiti akan sultaan, atu tida.
18 Iesus mengarti akan nakalnya, mengucap:
19 Hey urang jumawa, apamu bertsiuba akan beita? tunjuk hamba akan darham upiti, dan deanya membawa akan dia sakepeng.
20 Makka dia britaunya: siapa jadi nang rupa dan alamat tersurat ini?
21 Deanya mengucap: yang Sultaan. Makka dia berkatta kapada deanya, beri akan Sultaan yang ampunya Sultaan, dan akan Allah yang ampunya Allah.
22 Tella deanya mendinger itu jadinya heyran: makka de tingalnya, dan berpulang samuanya.
23 Kapada hari itu datang Saddusey kapada dia, siapa berkata tiada bangkittan bankey, dan bertanya akan dia, mengucap:
24 Punguru Musa ada mengatakan, jickelu barang siapa memati, yang tiada punya anak, makka sucaranya berk win estrinya, akan berbangkit asal sudaranya.
25 Adala de antara kita sudara tuju, makka yang mula ija berkawin bininya, dia mematti, dan tiada asalnya, makka bertingal bininya kapada sudaranya.
26 Bagien pun yang kadua, dan yang katiga, sampey yang komodieni.
27 Komodien dari samuanya, memati pun yang parampuan.
28 Kapada bangkittan, siapa punya bininya dari yang katuju ini, karna deanya samuanya ampunya akan dianya.
29 Iesus britau, dan berkatta, kamu bersassat, dan tiada katauwi yang agama, dan kawassahan Allahi.
30 Karna kapada bangkitta tiadakan kawin, dan tiada pun memerinya kan mampeley, tetapi deanya menjadi seperti malaykat Allahi dalam surga.
31 Dari bangkittan bangkey, bukan ada mu menbatsia, yang de kattakan Allah akan kamu, siapa mengucap:
32 Aku jadi Allah Ibrahimi, Alla Isaaki, dan Allah Iacubi, Allah bukan jadi Allah mauti, tetapi yang hiduppani.
33 Makka tella yang rajat mendinger itu deanya berheyrani dari pada aijerranya
34 Tella yang Pharizeo mendinger, dia bertutup akan muka Sadusey, makka deanya berkampung samma samma.
35 Makka saurang Chalid de antaranya bertanya dia, akan bertsiubanya, dan mengucap.
36 Punguru, appa jadi yang sabda maha bassar dalam agama?
37 Ieseus britau, dan mengucap akan dia, kamu berkasseh akan tuan Allah mu, dari segala hatimu, dari segala nyawamu, dan dari segala budimanmu.
38 Itula yang sabda paertama dan yang maha bassar.
39 Dan yang kadua siapa jadi sesamma yang ini: kamu berkasseh akan amsajamu seperti kendirimu.
40 Kapada sabda kadua ini tergantung segala Agama, dan Nabbi.
41 Tatkala urang Pharizeo menjadi berkampung, bertanya Iesus akan deanya.
42 Dan mengucap: apa fikir kamu dari Christo? anak siapa jadi dia? deanya britau anak Davud.
43 Dia britau akan deanya: bagimana de bernamanya Davud dengan Ruhani, tuhan, dan mengucap:
44 Iang tuhan adala berkatta kapada tuhanku, dudukla ka tanganku kanan, sedang aku bertaru akan satrumu kapda kudiri kaki mu.
45 jikkelu Davud bernamanya Tuhan, bagimana jadi dia Anaknya?
46 Makka tiada barang siapa tau mengujernya sapata: dan tiada barang siapa brani akan bertanya dia lagi kapada hari itu.

23[sunting]

T

ella itu berkatta Iesus kapada rajat, dan kapada muritnya, dan mengucap:
2 (-) urang Chali dan Pharizeo menduduk atas krusi Musa.
3 (2) Karna itu sakalieen yang de fasuruhnya kaan kamu,ikutla, dan buatla, tetapi jangan buat seperti pakarjaannya, karna deanya berkattanya, dan tiadanya membuat.
4 (3) Sebab deanya berikat muatan maha barat yang tiada pun dapat berankat, dan de tarunya ka bau manusea, dan tiadanya hendak kandiri bergrak dengan jarinya.
5 (4) Dan segala pakarjaannya de buatnya, agar de liatnya urang, karna deanya membuat suratnyja teringat luas: dan membuat tepi bajunya bassar.
6 (5) Deanya hendak menduduk dahulu kapada jamuhan, dan yang krusi raja dalam kampungannya.
7 (6) Dan deanya hendak menjadi bersalam de passara, dan bernamma Rabbi, Rabbi, dari manusea.
8 (7) Tetapi jangan de berinya namma Rabbi akan kamu, karna ada sawatu pungurumu, [katauwi] Christus, dan segala kamu jadi sudara.
9 (8) Dan tiada mu bernamma, Bappa akan barang siapa de dunya: karna sawatu jadi Bappamu, yang menduduk dalam surga.
10 (9) Dan tiada deberinya namma Punguru akan mu, karna sawatu jadi pungurumu [katauwi] Christus.
11 (10) Iang lebeh di antaramu, ada menjadi fasuru mu.
12 (11) Dann siapa terjunjung dirinya, menjadi berrenda: dan siapa berrenda dirinya, menjadi terjunjung.
13 (12) Adoymu chali dan Pharizeo jumawa, karnamu berkantsjing Rajat surgani akan manusea: kamu tiada memasuk kasana: dan siapa ada hendak memasuk kasana, tiadamu memeri masuk.
14 (13) Adoymu Chali dan Pharizeo, jumawa yang ruma bujang parampuan de makanmu dengan rupa sumbajang panjang: karna itula ada kamu berterima binassahan lebeeh.
15 (14) Adoymu Chali dan Pharizeo jumawa, karna kamu berkuliling laut dan darat, akan membuat sawatu subat Iahudi, dan settela dia menjadinya, makka kamu membuatnya kanak Narka, duakali lebeeh dari kamu kendiri.
16 (15) Adoymu urang pimpin buta, yang mengucap: siapa bersumpa kapada beitul, itula tiada mengappa, dan siapa menjumpa kapa mas dair beitul, yang itu bersala.
17 (16) Kamu gila dan buta, appa jadi lebeeh yang mas atu yang beitul, siapa mengukadus akan yang mas?
18 (17) Dan siapa bersumpa kapada Altar (katamu) tiada mengappa dan siapa menjumpa kapa anugrahaja yang ada deatasnya, ija bersala.
19 (18) Kamu gila dan buta, appa jadi lebeeh, yang anugrahaja atu yang Altar, siapa berulkadus akan anugrahaja?
20 (19) Karna itula siapa bersumpa kapada Altar, bersumpa kapada dia, dan kapada segala yang ada diatas dia.
21 (20) Dan siapa bersumpa kapada yang beitul, memjumpa kapada dia, dan kapda siapa menaun de dalam nya.
22 (21) Dan siapa bersumpa kapada surga, menjumpa pada halarad Allah, dan kapada siapa menduduk atasnya.
23 (22) Adoymu Chali dan Pharizeo, kamu jumawa, karna mu bertsukey draham, jarimanis, dan adismanis, dan bertingal yang maha barat dalam Agama, (katahuwi) hukkum, rahmad, dan heakin, itula guna membuat: dan bukan bertingal yang lain.
24 (23) Kamu urang pimpin buta, sipa buang akan sawatu jamuk, dan berbitalan saekur unta.
25 (24) Adoymu Chali dan Pharizeo, jumawa siapa bertsiutsji deluar akan mankup-minum dan yang pingan, dan de dalam jadi dianya Penuh rampassan dan maha terlalu kikir.
26 (25) Kamu Pharizeo berbuta, tsjutsji dahula yang mankup meminum de dalam dan yang pingan, agar yang deluar menjadi pun bertsjutsji
27 (26) Adoy kamu Chali dan Pharizeo, jumawa, karna kamu jadi pun seperti Zerat berputeeh, siapa rupanya baik de luar, dan de dalam jadi deanya penuh tulang bagnkey, dan segala najissan.
28 (27) demikien juga rupamu Adil deluar hadap manusea, dan de dalam jadimu penuh jumawahan dan nakallan.
29 (28) Adoymu Chali dan Pharizeo, jumawa, karna mu bertukang dan membaiki yang zerat Nabbi, dan yang adillan.
30 (29) Dan mengucap: jikkelu kita ada kapada zaman bappa kita, kami tiada pun juga menjadi subatnya kapada darah Nabbini.
31 (30) Demikien beri kamu saksi dirimu, makka kamu menjadi anak siapa memunuh akan Nabbini.
32 (31) Penuhla kamu pun yang sat kappa mu?
33 (32) Kamu ular, dan assal naga, bagimana melalumu yang binassahan Narka?
34 (33) Karna itu la liat, aku menyuruh kapada mu Nabbi, dan budiman, dan Chali, dan barang deanya ada mu memunuh, dan gantung ka krus, dan barang deanya ada mu mengitik dalam kampung mu, dan mengikut dari kuta ka kuta.
35 (34) Agar datang atas kamu segala yang darah adil, yang menjadi tumpa diatas bumi, dari darah Abel yang adil, sampey darah Zacharia, yang anak Barachia, siapa kamu memunuh de antara beitul dan Altar.
36 (35) Sungu aku britaumu, itu ada mendatang atas asal ini.
37 (36) Ija Irrusalim, Irrusalim, siapa memunuh akan Nabbini dan membatu akan siapa jadi berkirim akan kamu: barappa kali ada ku hendak berkampung mu, seperti saekur ajam berkampung anaknya de bawa sajapnya, makka kamu tiada berhendak.
38 (37) Laitla rumamu bertingal berrimba.
39 (38) Karna aku britaumu, kamu tiada meliat aku dari sakarang, sampey kamu berkatta: berpuji jadi dia siapa datang dengan namma Tuhanku.

24[sunting]

M

akka tella Iesus kaluar dari Beitul, pulangla, dan muritnya datang kapada dia, akan bertund’uknya yang buattan Beitul.
2 Makka Iesus britau akan deanya: tiada kamu meliat itu samuanya? sungu aku berkattamu: sawatu bata tiada tingal atas bata, yang tiada menjadi berrubuh.
3 Settela dia menduduk atas bukit buaminya, makka muritnya datang ka sisinya, dan mengucap: britau kita manakala menjadi itu? dan appa jadi pertanda datangimu, dan yang sudahani dunya?
4 Iesus mengucap, dan berkatta: liatla makka tiada barang siapa yang tersemunyi akan kamu.
5 Karna bainya ada mendatang, dan mengucap: aku jadi Christus, dan deanya ada bersemunyi bainya urang.
6 Kamu ada mendinger parang, dan chabar prang, liatla agar kamu tiada berkejut, karna jadi guna berputus samua itu, tetapi bulum jadi sudahan.
7 Karna sawatu kaum urang berbangkit hadap kaum lain, dan sawatu Rajat Raija, uruhara kapada yang lain, dan tella itu adala pun sakittan sajang, dan waktu melapar, dan gumpa bumi kasini sana.
8 Dan samuanya itu jadi mulahan miskilan.
9 Tella itu de hentarnya kamu kapada pryhal, dan memunuh, kamu, dan kamu jadi berbintji dari segala urang karana namma aku.
10 Makka tella itu bainya ija berbistu, dan berduraka dan berbintsji kendirinya.
11 Dan bainya Nabbi sala ija berbangkit, dan bersemunyi urang banya.
12 Makka sebab yang nakallan jadi berbanyaran, makka demikien ada ija bersejuk kassehan urang banya.
13 Tetapi siapa tingal tugu sampey ka ujung, menjadi mumin.
14 Makka yang Euangelium ini dari sultanu, menjadi berrawajat kapada segala dunya, akan sakxi segala urang, makka tella itu ada mendatang yang ujung.
15 Tatkala kamu meliat harami binassahan itu, yang de kattakan dahulu Nabbi Daniel, settela bediri dalam tompat ulkadus [siapa mẽbatsianya, mengartinya.]
16 Sedang itu, siapa duduk dalam Iudea. lari deatas bukit.
17 Dan siapa ada diatas atap, jangan turun akan berangkat barang barang dari rumanya.
18 Dan siapa ada de bendang, jangan kumbali akan mengambil baijunya.
19 Adoy akan parampuan bunting, dan siapa bersusu anak kapada waktu itu.
20 Menyumbala agar larimu tiada kapada waktu ujan, atu kapada hari Sabad.
21 Karna tella itu adanya maha gagai, sekieen tiada meliat dari mulahan dunya sampey sakarang dan tiada pun lagi menjadi demikieen.
22 Dan jikkelu hari itu tiada menjadi berkurang, tiada beruleh daging bertingal, tetapi karn yang peliharani, menjadi yang hari berkurang.
23 Jikkelu barang siapa berkatta kapada kamu: liat, desini Christus, atu de sana, jangan kamu berpitsiaja.
24 Karna barang Christi sala ada berbangkit, dan barang Nabbi sala, yang membuat pertanda maha bassar dan heyrani, demikien (jikkelu dapat) deanya bersemunyi pun akan pileharani.
25 Liatla, aku suda berkatta mu dahulu.
26 Karna itu, jikkelu deanya mengucap kapada mu: liat, dia ada dalam utan, jangan kaluar: liat, dia ada dalam bileh dengan pertsiajanya.
27 Karna seperti yang kilat datang dari timur, dan berridup ka barat, demikien juga jadi datangi Anak manusea.
28 Karna kamana ada sawatu bangkey, de situ ija berkampung yang burung wali.
29 Sigra komodien dari hari gagai itu, ada yang matahari berglap, dan yang bulan tiada berridup, dan yang bintang mejatu dari surga, dan yang kawassahan surga jadi pun bergrakan.
30 Dan tella itu makka yang pertanda Anak manusea berlinyap dalam surga: makka segala asal dunya menangis: dan meliat akan Anak manusea datang atas awan surga, dengan maha kawassahan dan hukkuman.
31 Makka dia ada menyuruh akan malaikatnya dengan nurfiri dan suara maha bassar, dan deanya berkampung akan umadnya berpileharani dari angin ka ampat, dari saujung dunya sampey yang lain.
32 Aijerla dari puhoon pisang sawatu sapertihan: manakala dahannya lumbut, dan daunya bertubuh, makka taumu munsim angat mampir.
33 Makka dimikien juga, tella kamu meliat itu, katauwila, makka jadi ampir de dalam pintu.
34 Sungu aku britau mu, asal ini tiada berbinassa, settela jadi Putus samuanya.
35 Surga dan bumi ija berbinassa, tetapi pataku tiada binas sahan.
36 Dan dari hari itu, dan waktu itu, tiada barang siapa taunya, dan pun yang malaikat surgani tida juga, selain kan Bappa ku kendiri.
37 Makka pun seperti kapada hari Nuah, demikien menjadi pun kapada datangi anak manusea.
38 Karna seperti deanya menjadi pertama hari maha passang, memakan, meminum, berkawin, dan memmeri akan mampeley, sampey hari (itu) tella Nuah memasuk dalam Arka.
39 Dan tiadanya berkanal sambey yang maha passang yang datang mengambilnya samuanya: demikien menjadi pun kapada datangi Anak manusea.
40 Settela itu ada dua urang de bendang, saurang jadi terpileh dan yang lain bertingal.
41 Makka dua urang berpipis dalam tahunuh, saurang jadi terpileh dan yang lain bertgingal.
42 Karna itula berjaga sebab kamu taida tau waktu tatkala tu han sidi mendatang.
43 Dan taula itu, jikkelu tuhan de ruma katahuwi ka waktu mana urang mantsiuri mendatang, sungu dia ada ija berjaga, dan tiadnya beri mengali ruma nya.
44 Sebeb itu kamu menjadi misteyt, karna kapada waktu yang tiadamu befikir, ada pun yang Anak manusea mendatang.
45 Siapa jadi ka waktu ini sakey adil dan bijaksena, siapa tuhannya memmeri kauwassa atas hambanya akan de berinya makannan kapada waktu guna?
46 Bermumin jadi yang sakey, siapa tuannya mendapat buat demikien tealla dia datang.
47 Sungu aku britaumu, dia ada tarunya atas segala bidnaranya:
48 Tetapi jikkelu yang sakey nakal baerkatta dalam hatinya: tuan ku berlama akan datangnya:
49 Dan bergitik akan subatnya sakey, memakan dan meminum dengan urang mabuk.
50 Makka tuan sakey itu mendatang, ka hari tella dia tiada menantinya, dan kawaktu yang tiadanya tatu.
51 Makka dia tettanya terpangal, dan hukkumnya jadi dengan urang jumawa kamana ada nangissan dan amete gigit.

25[sunting]

M

akka yang sultanu surga menjadi seperti Anak darah sapuluh, siapa mengambil plitanya, dan pergi akan bertumu yang mampeley.
2 Makka yang lima jadi bijaksena, dan yang lima lagi jadi gila.
3 Iang gila mengambil plitanya, dan bukan minyak ka sertanya.
4 Tetapi yang bijaksena mengambil plitanya, dan pun minyak kadalam kandinya.
5 Makka settela mampeley menantikan datangnya, maka deanya bermantuk, dan bertidor.
6 Makka kapda tangamalam de dingernya sawatu suara: liatla, yang mampeley datang, kaluarla akan bertumunya.
7 Makka bangun segala anak darah, dan purbaiki plitanya.
8 Makka yang gila mengucap kapada yang bijaksena, beri kita dari minya mu, karana plita kami berpadam.
9 Makka menyaut yang bijaksena, dan mengucap: bukan, agar kita dan kamu tiada berkurang, pergila kapdad siapa jauwalnya, dan belila kapada kamu kendiri.
10 Settela deanya pergi akan membeli, datang yang mampeley, makka siapa jadi beradir, memasuk dengan dia kajamuhan, makka yang pintu jadi berkantsjing.
11 Komodien datang pun yang anakdarah lain, mengucap: tuhanku tuhanku, buka kami.
12 Makka dia britau, dan mengucap: sungu aku berkatta mu, kami tiada berkanalmu.
13 Karna itu jagala, sebab kamu tiada tau yang hari, atu waku, kapada siapa ada mendatang yang Anak manuse a.
14 Karna jadi pun, seperti saurang yang berjalan ka nagri lain, pangil akan hambanya atu sakey, dan de antarnya hartanya.
15 Saurang de berinya lima talentus, yang lain dua, yang katiga satu, saurang seperti kauwassahannya, dan berjalan sigra ka nagri lain.
16 Makka siapa berterima lima talentus, de berinya akan melaba, dan melaba lima talentus lagi.
17 Demikien juga siapa terima dua, melaba dua lagi.
18 Tetapi siapa berterima satu, pergi membuat satu kulam dalam tana, dan bersimpan akan draham tuhannya.
19 Makka lalu waktu lama mendatang tuan sakey ini, meminta keirakeira dari deanya.
20 Dan siapa terima lima talentus, datang menghentar lima lagi, dan mengucap: Tuanku, kamu beri hamba lima talentus, makka liatla, beta melaba lima lagi dengan deanya.
21 Makka tuannya britau akan dia: baik hambaku benar dan adil, kamu jadi adil atas sedekit, makka aku ada tarumu atas bannya: masukla kapada sukahan Tuhanmu.
22 Makka datang pun siapa terima yang dua talentus, dan mengucap: Tuanku kamu memberi aku dua talentus, liatla, dua lagi ada ku berlaba dengan deanya
23 Tuannya britau akan dia: baik hambaku benar dan adil, atas sedekit admu menjadi Adil, atas bannya aku tarumu: masukla kapada sukahan Tuhanmu.
24 Makka datang pun siapa terima yang sawatu talentu, dan mengucap: tuanku, aku berkanalmu, makka mu jadi urang tergaga, siapa mengiris kamana mu tiada membuleh, dan berkampung kamana mu tiada bertabur.
25 Makka aku bertakut, dan pergi, bersimpã akan talentu mu dalam tana, liatla, kamu ada yang ampunya mu.
26 Makka britau tuannya, dan mengucap akan dia: kamu sakey jahat dan lamas, sedang mu tau aku iris kamana tiadaku membuleh, dan berkampung kamana aku tiada pun bertabur.
27 Makka adamu berguna memmeri drahamku akan urang urup, agar aku mendatang, terima akan punya aku dengan maha laba.
28 Karna itula ambil yang talentu dari dia, dan berila akan siapa ada sapulu talentus.
29 Sebab sakalien siapa mengada, jadi pun memberi, dan dia ada beruleh memur: dan siapa tida ada, menjadi pun ambil, yang ampunya dia.
30 Dan yang sakey nakal buangla dalam maha glap, kamana ada nangissan dan amete gigit.
31 Makka tatkala Anak manusea datang dengan maha hormad, dan segala malaikatnya ulkadus kasertanya, tella itu adala dia menduduk atas halaradnya.
32 Dan segala manusea menjadi berkampung de hadapannya, dan dia ada terpilehnya, seperti kumbala yang dumba dari kambing.
33 Makka yang dumba de tarunya ka tangannya kanan, dan yang kambing katangannya kiri,
34 Makka ada Raija britau akan siapa ada de tangannya kanan, mare kamu pileharani Bappaku, berduduk dalam Rajat sultanu, yang menjadi adir akan kamu dari mulahani dunya.
35 Karna aku melapar, dan kamu berkinyangku, aku beraus, dan kamu beri minumku, aku menjadi dagang, dan kamu berpindaku dalam ruma.
36 Aku jadi talanjang, dan kamu berpakey akan beita: aku jadi sakit, dan kamu meliat ku, aku jadi berpassung, makka kamu datang kapada aku.
37 Tella itu makka britaunya yang adillan, dan mengucap: tuanku, manakala kami ada meliatmu berlapar, dan de beriku makanmu, atu beraus, dan de beriku minum akan mu?
38 Dan manakal meliatku kamu jadi dagang, makka kami berpindamu dalam ruma? atu talanjang dan kami berpakey mu?
39 Atu manakala kami meliatmu sakit atu berpassung, dan kami datang kapada mu?
40 Makka Raija ada mengucap, dan britau akan deanya: sungu aku berkatta akan kamu, segala yang de buatmu akan sudarah ku yang ketsjil ini, itu adala kamu membuat kana aku.
41 Makka adanya pun berkatta kapada siapa ada ka tangannya kiri: pulangla dari kami hey tsilaka binassahan kadalam api terkakal, yang menjadi misteyt akan seitan dan maleikatnya.
42 Karna aku melapar, dan kamu tiadaku beri makannan, aku beraus, dan kamu tiadaku beri minum.
43 Aku jadi dagang, dan kamu tiadaku berpinda dalam ruma, aku jadi talanjang, dan kamu tiada pakeyku, aku jadi sakit, dan dalam passung, makka mu tiada meliat aku.
44 Makka deanya ada pun menyaut akan dia, dan mengucap, manakala adaku meliatmu berlapar atu beraus atu berdagang, atu talanjang, atu sakit, atu berpassung, dan tiadaku bersewitamu.
45 Tella itu ada dia mengucap akan dianya, dan berkatta, sungu aku britaumu, apamu tiada membuat akan yang ketsjil ini, itula tiada mu pun membuat akan aku.
46 Makka yang ini ada memasuk karassa sikxa terkakal, dan yang Adil kapda yang hiduppan terkakal.

26[sunting]

M

akka menjadinya, tella Iesus berputus segala katta ini, mengucap dia akan muritnya.
2 Kamu tau makka lalu duahari jadi Paskua, dan yang Anak manusea menjadi terhenter kana de bunuhnya ka krus.
3 Makka berkampung yang Chali dan Chatib, dan yang mahatua de antara urang, kadalam bile Chali, yang bernamma Cayphas.
4 Dan mesiaurat, bagimana deanya menangkap akan Iesus dan memunuh akan dia.
5 Tetapi deanya mengucap: jangan kapada hari Raja, agar tiada uruhara akan urang.
6 Tatkala Iesus duduk, karuma simonis yang purukadel.
7 Datang saurang parampuan dengan sakatsja minya garib, dan de tuangnya atas kapalanya tella dia dudu ka dulang sentap.
8 Settela muritnya meliat itu, deanya berbistu, dan mengucap: karna appa merugi itu.
9 Sebab minya itu dapatnya menjauwal mahal, dan memeri akan miskinan.
10 Settela Iesus berkanal itu mengucapnya akan deanya: karna appa mu bersugul akan parampuan? karna dia membuat bakti akan kami.
11 Karna yang meskinan ada mu sedekala ka sertamu, tetapi aku tiadamu sedekala kaserta mu.
12 Karna sebab deanya membubu minya itu atas badnku, itu de buatnya akan bertanam kami.
13 Sungu aku britaumu kamana jadi berrewajat Euanglium ini kadalam segala dunya, de situ pun adakan berkatta kapada ingatnya, appa deanya men buat.
14 Makka paergi satu dari duablasnya, bernamma Iudas Iskarioth, kapada yang Chali.
15 Dan mengucap, appa hendakmu memmeriku, makka aku menghentarnya kapada mu? makka deanya berjanji tiga pulu hapeng perak.
16 Makka dari waktu itu dia mentsjari bila, agar dia mendapat menghenternya.
17 Makka kapada pertama hari ruti manis, datang murit kapada Iesus, bertanya akan dia: kamana hendakmu kita beradir akan memakan yang Paskua?
18 Makka dia britaunya: pergila kadalam kuta, kapada sekien laki laki, britau dia: Iang punguru berkatta: waktuku mampir, kasertamu hendakku putus Paskua-aku dengan murit ku.
19 Makka muritnya membuat seperti de passannya Iesus, dan beradir akan Paskua.
20 Settela jadi petang, de duduknya ka dulang dengan yang duablas,
21 Makka sedang deanya makan, mengucap dia: sungu aku britau mu saurang kamu ada berduraka akan beita.
22 Makka tella deanya bertsjinta, mengucapnya: jadi aku tuanku?
23 Dia britau, dan mengucap: siapa bubu akan tangannya dengan aku dalam pingan, ijani berduraka akan beita.
24 Iang Anak menusea pergi seperti sebut surat dari dia, dan Adoy urang, siapa duraka akan Anak manusea, jadinya lebe baik, jikkelu dia tiada menjadi beranak.
25 Makka britau Iudas siapa berduraka akan dia, dan mengucap jadi Aku Rabbi? dia berkatta akan dia, kamu berkattanya.
26 Makka tella deanya makan, ambil Iesus yang ruti, dan tella dia berdoa, de pitsjakannya dan de berinya akan muritnya, dan mengucap: Ambil, makan, itu ija badanku.
27 Makka dia ambil tsjawan-mimumman dan berdua, dan de berinya akan deanya, dan mengucap: minum sakalien dari ini.
28 Karna itu ija darahku akan Testamentum baharu, yang jadi bertuang karna bannya, akan ma-afdusa.
29 Makka aku britaumu: aku tiada lagi dari sakarang meminum dari bua angur ini, sampei yang hari, tatkala aku meminum yang baharu dalam Sultanu Bappa ku.
30 Makka tella deanya berkattakan janji ter puji, perginya kaluar kapada yang bukit buaminya.
31 Makka Iesus mengucap kapada deanya, pada malam ini jadi kamu berbistu karna aku, karna terbunyi surat, aku berpalu akan kumbala makka yang dumba jadi betcarey.
32 Makka tatkala aku menjadi berbangun adaku menghadapmu ka Galilea.
33 Makka mengujer Petrus, dan mengucap akan dia, jikkelu deanya berbistuwi samuanya karan kamu, tiadaku menjadi berbistuwi.
34 Iesus britau akan dia, sungu aku berkattamu, makka kapada malam ini, pertama bekuku ajam, adamu berbintsjiku tiga kali.
35 Petrus mengucap akan dia, jikkelu kami pun de bunuhnya ka serta kamu, tiadaku berbintsji akan kamu. Demikien berkatta segala muritnya.
36 Makka Iesus pergi dengan deanya kapada sawatu tumpat bernamma Gethsemane, dan mengucap kapada muritnya: duduk de sini, sedang aku pergi, menyumba kasana.
37 Makka ambil dia kasertanya Petrum, dan yang dua anak Zebedei, makka dia menjadi bertsinta dan sugul hatinya
38 Makka mengucapnya akan deanya: nyawaku jadi bertsinta sampey matti, tingal sini, dan jagala dengan aku.
39 Makka dia lalu sedikit, dan menjatu atas mukanya, menyumba, dan mengucap: Bappa aku jikkelu dapat, beerla tsjawan minumman ini lalu dari aku, bukan seperti hendak ku, tetapi seperti kahendak mu.
40 Makka dia kumbali kapada murit, dan dapatnya bertidur, makka mengucapnya kapada Petrum: tiadamu dapat berjaga sajam dengan aku?
41 jagala dan menyumba, agar mu tiada menjadi tertsjuba, karna yang ruah jadi rajin, tetapi yang badan jadi tersakit.
42 Makka dia kumbali sakali pula, dan menyumba, berkatta: Bappa aku jikkelu tiada dapat melalu tsjawan minumman ini dari aku, makka berguna ku minumnya, kahendakmu menjadi putus.
43 Makka dia kumbali pula, dan dapat deanya lagi bertidor, karna mattanya jadi bermantuk.
44 Makka dia tingalnya, dan kumbali, menyumba ka tiga kali, dan mengucap yang kattahan dahulu.
45 Makka Iesus datang kapada muritnya, dan britau akan deanya tidurla dan brenti: liatla, waktu mampir makka yang anak manusea menjadi terhentar, ka tangan haramzada.
46 Bangunla, mare kita pulang: liatla dia ija ampir siapa duraka ku.
47 Makka sedang dia lagi betutur: liatla, Iudas sawatu dari duablas datang, dan rajat bannya dengan pedang dan batang-kaju ka sertanya, dari Chali dan yang mantri urang.
48 Makka siapa berduraka akan dia memmeri satanda akan deanya, dan mengucap: siapa aku bertsium, itu ija nya, tangkap akan dia.
49 Makka datang dia sigra kapada Iesus, mengucap: tabé Rabbi, dan bertsium akan dia.
50 Makka Iesus britau akan dia: Sobat, karna appa jadi kamu mendatang de sini? Makka datang deanya, berpegang Iesus dan menangkap akan dia.
51 Liatla, saurang siapa duduk dengan Iesus, berbetul tangannya, dan mengunis pedangnya, bertetta akan sakey Chali, dan berpungal talinganya.
52 Makka Iesus mengucap: kombali pedangmu ka tumpatnya: karna siapa pegang pedang, menjadi berbinassa dengan pedang.
53 Atu Fikirmu, makka aku tiada dapat sakarang menyumba akan Bappaku, dan dia memeriku lebeh dari duablas juta malaikat?
54 Bagimana jadi pun bertputus surat, [siappa mengucap] makka jadi berguna berputus demikien?
55 Ka waktu itu berkatta Iesus dengan rajat: kamu kaluar seperti kapada urang morka, dengan pedang dan batang-kaju, akan bertangkap ku, sedekala-hari aku menduduk kaserta mu, mengaijer dalam beitul, dan kamu tiada menangkapku.
56 Tetapi samuanya itu jadi, agar berputus segala surattan Nabbi. Makka muritnya bertingal akan dia, dan melari.
57 makka deanya siapa menangkap akan Iesus, menghenter dia kapada Cayphas yang Chali, kaman jadi berkampung yang Chatib dan mantri
58 Makka Petrus mengikut dia dari jau sampey ka estana Chali: dan tella dia memasuk, menduduk dia dengan sakey, akan meliat sudahan nya.
59 Makka yang Chali dan Chatib dengan segala mantri, mentsjari sakxi-nakal akan hadappan Iesus, agar deanya mendapt bunuh akan dia, dan tiadanya beruleh dapat.
60 Welakin bainya urang sakxi-nakal mendatang, pun tiadanya beruleh barang appa.
61 Komodien datang dua urang sakxi-nakal, siapa mengujer: yang ini mengucap: aku dapat merubuh akan beitul Allah, dan berputusnya dalam tiga hari.
62 Makka yang Chali berbangkit, dan mengutsiap akan dia: taida mu menyaut? karna appa yang ini beri sakxi de dapan mu?
63 Makka Iesus berdieem, makka yang Chali mengujer, dan mengucap akan dia: aku bersumpa mu kapada yang Allah hidoppan, makka mu beri tau akan kita, jadi mu Christus Anak Allahu?
64 Iesus britau akan deanya: kamu ada mengujernya: tetapi aku mengucapmu, dari waktu ini ada mu meliat akan anak manusea, menduduk ka tangan kanan kawassahan Allahu, dan mendatang katas awan surga.
65 Makka yang Chali bercarik bajunya, dan mengucap: dia ada berhojat apa guna kita sakxi lebeh? liatla suda kamu mendinger hojatnya.
66 Appa fikirmu? makka deanya mengucap dan berkatta: dia ija berharus mematti de bunuh.
67 Makka deanya berbluda mukanya, dan bergitiknya dengan tangan.
68 Dan urang lain gitik mukanya, dan mengucap: bernabbihi ku Christus siapa gitik mu.
69 Makka Petrus menduduk deluar debalerung, makka saurang anak darah datang akan dia, dan mengucap: makka kamu jadi juga dengan Iesus de Galilea.
70 Makka dia berbintsjinya dedapan samuanya: Aku tiada tau appa mu berkatta.
71 Makka tella dia kaluar akan pintu, de liatnya satu anak darah lain, dan mengucap kapada siapa ada de situ: yang ini jadi juga dengan Iesu de Nazareth.
72 Makka dia berbintsjinya pula dengan satu sumpa, dan mengucap: kami tida kanal akan manusea itu.
73 Makka sahat lagi, datang dia siapa ada mengadap situ, dan mengucap akan Petrum, sungu kamu jadi pun juga dari deanya, karna bahassamu terbukanya.
74 Tella itu dia bersumpa, sumpa, aku tiada kanal manusea itu.
75 Makka sigra berkokokan ajam, makka Petrus beringat kattaan Iesu, siapa ada mengucap akan dia: pertama berkoko ajam, ada mu berbintsji ku tiga kali: makka dia kaluar dan mengis terpait.

27[sunting]

T

etapi tella berfaijer, makka mesiaurat segala Chali dan mantri urang, akan memunuh Iesum.
2 Makka de bawanya berikat, kapada Pontius Pilatus sabandar.
3 Tella Iudas (siapa berduraka dia) meliat makka dia jadi berhokkum, makka bersasalnya, dan mengambil yang tiga pulu kepeng perak de kombalinya kapada Chali dan mantri.
4 Dan britau: aku berdoosia, dengan menuraka yang darah miskil, tetapi deanya mengucap, appa faduli kita, kamu liat sana.
5 Settela dia buang akan kepeng perak dalam beitul, pulang dia dari sana, dan pergi berkujut dirinya.
6 Makka yang Chali mengambil akan kepeng Perak, dan mengucap: tiada harus menbubu kana kepeng ini dalam piti Allah, sedang jadi sawatu upama darah.
7 Makka tella deanya mafakat berbitsiara, de belinya yang bendang pandey brusa prio, akan bertanam yang dagang.
8 Karna itu de berinya namma bendang itu, bendang darah sampey ka hari ini.
9 Makka jadi putus yang de kattanya, kapada Nabbi Ieremiam, siapa mengucap, makka deanya ambil tiga pulu kapeng perak, dengan siapa yang berjawal jadi bertubus, siapa memmelinya akan harga, yang de buatnya anak Israel.
10 Dan deanya berinya akan bajar bendang pandey brusa prió, seperti tuhanku passan akan kami.
11 Makka Iesus bediri de dapan sabandar, makka sabandar tanya akan dia, mengucap: jadi kamu Raija Iahudi? Iesus britau akan dia: kamu berkattanya.
12 Makka tella dia jadi berdawa dari Chali dan mantri, tiadanya mengujer sapata.
13 Makka mengucap Pilatus akan dia: tiadamu mendinger barappa sakxi deanya menghentar de dapan kamu.
14 Tetapi dia tiada britaunya kapada sawatu pata, demikien makka yang sabandar jadi terlalu heirani.
15 Makka kapada hari Raja jadi yang sabandar biassa melapas akan Rajat saurang passung, siapa hendaknya.
16 Makka tella itu ada dia berpassung saurang berkanalan bernamma Barrabas.
17 Karna itula settela deanya berkampung, mengucap Pilatus kana deanya: siapa hendakmu aku melapas? Barrabam, atu Iesum, yang bernammanya Christus?
18 Sebab dia tahu makka deanya menghentarnya dengan fetena hatinya.
19 Makka tella dia menduduk atas krusi berhukkum, makka estrinya menyuruh akan dia, mengucap: janganmu faduli dengan adillan ini, karna sebab dia adaku merassaja bainya kapada hari ini dalam mimpi.
20 Tetapi yang Chali dan mantri mengaijar akan rajat, makka deanya meminta Barrabam, dan memunoh Iesus.
21 Makka yang sabandar mengucap, dan berkatta kapada deanya: siapa hendak kamu dari dua ini aku melapas: makka deanya mengucap: Barrabam.
22 Pilatus britau akan deanya: appa buatku dengan Iesus siapa bernamma Christus? deanya menag-utsiap samuanya: beerla dia menjadi bergantung ka krus.
23 Makka britau sabandar: jahat appa membuat dia? makka deanya betria maha lagi, dan mengucap: beerla dia menjadi bergantung ka krus.
24 Tella Pilatus meliat makka dia tiada melaba hatinya, tetapi yang uruhara menjadi maha lagi, mengambilnya ajar, dan bassukan tangannya de hadapan urang, dan mengucap: aku menjadi lapas dari darah yang adillan ini, kamu meliatla.
25 Makka segala rajat mengujer, dan mengucap: darahnya datang atas kami, dan atas anak kita.
26 Makka dia melapsnya Barrabam, dan tella menjadi gitik Iesus, de henternya, akan menjadi gantung kakrus.
27 Makka pungawa sabandar mengambil akan Iesus dalam tumpat hukkum, dan berkampung segala pungawi kasertanya.
28 Makka tella deanya bertangal baijunya, makka bubunya sawatu selimut warna purpur.
29 Dan menaru atas kapalanya sawatu kuruna kaju duri yang de gulingnya, dan sabatang bulu dalam tangannya kanan: makka berlutut deanya ka hadapan dia, dan melata akan dia, dan mengucap: tabé Raija Iahudi.
30 Makka tella deanya berluda atas dia, de ambilnya sabatang bulu dan mengitik atas kapalanya.
31 Makka settela deanya ada pun melatakan dia, de tangalnya selimut, dan berpakey baijunya: membawanya ka bunuh de krus.
32 Tella deanya kaluar, makka dapatnya saurang dari nagri Sirenu, bernamma Simon: yang ini de gagainya akan berangkat krusnya.
33 Makka settela deanya datang ka tumpat, bernamma Golgata, artinya, tumpat tenkura.
34 Makka di berinya minum tsiuka bertsiampur dengan ampedu, makka tella dia tsiubanya, tiadanya hendak minum.
35 Tatkala deanya ada berkrusnya, de bagi baijunya, dengan jatu paree: agar jadi putus yang de kattakan Nabbi, yang mengucap: deanya ada membagi baijunya akan dirinya, dan menluntar pare atas baijuku.
36 Makka deanya menungudia, berduduk de situ.
37 Dan pun bertaru dawanya atas kapalanya tersurat: yang ini ijani Iesus Raija Iahudi.
38 Makka dua urang murka, de gantongnya ka sertanya ka krus, sawatu ka kanan dan satu ka lambung kiri.
39 Makka siapa berjalan de dapan situ, menghojat dia, bergujung kapalanya.
40 Dan mengucap: kamu siapa merubuh akan beitul, dan membangkitnya dalam tiga hari, tulung kandirimu: jikkelu kamu jadi anak Allah, turun dari krus.
41 Demikien melatanya juga yang Chali, dan Chatib, dan Mantri, dan Pharizeo, mengucap:
42 Dia ada bertulung akan urang lain, tiadanya tau tulung kan dirinya? jikkelu dia jadi Raija Israel, beerla dia turun dari krus, makka kita berheakin akan dia.
43 Dia ada pertsiaja akan Allah, beerla dia melapas sakarang akan dia, jikkelu dia bersuka hatinya, karna dia ada mengucap, aku jadi Anak Allah.
44 Bagi-itu berkatta pun urang murka siapa jadi gantung ka serta dia ka krus.
45 Makka dari waktu anam tabu menjadi glap atas segala bumi, sampey ka sambilan tabu.
46 Makka ampir ka sambilan tabu, pangil Iesus dengan suaranya terbunyi, mengucap, Eli, Eli, Lamasa-Bachtani, artinya: Allah ku, Allah ku, karna appamu tingalkan aku.
47 Makka berbagi-bagi urang dari siapa ada de hadapan situ, tella deanya mendinger itu, mengucap: yang ini pangil Eliam.
48 Makka saurang pergi sigra, mengambil sawatu kulat berisinya dengan tsiuka, dan de bubunya atas sabatang bulu, dan memmeri dia meminum.
49 urang lain mengucap: nantila, beerla kita meliat, dijkke Elias ada mendatang melapas akan dia.
50 Makka Iesus pangil ka dua kali dengan suaranya terbunyi, dan pun mematti.
51 Makka liatla yang dinding terganton dalam beitul bercarik dari atas kabawa, dan yang bumi bergompa, dan yang batu karang bersega.
52 Makka yang zerat jadi berbuka, dan badan bainya urang ulakadus yang bertidur, berbangkit
53 Dan kaluar dari zerat komodien dari berbankittannya dan memasuk kadalam kuta ulkadus, dan urang bainya meliatnya.
54 Panglima atas saratus, dan siapa menungu Iesus dengan dia, tella meliatnya yang gumpa bumi, dan segala yang menjadinya, makka deanya takut sangat, dan mengucap, sungu yang ini jadi anak Allah.
55 Desitu ada pun parampuan bainya meliat dari jau, siapa mengikut Iesus dari Galilea, akan bersewitanya.
56 De antara siapa ada Mariam Magdalena, dan Mariam ibu Iacub, dan Ioses, dan ibu anak Zebedei.
57 Makka tella jadi petang, datang saurang kaja dari Arimathea, bernamma Iusuf, siapa jadi pun murit Iesus.
58 Iang ini datang kapada Pilatus, meminta akan badan Iesus. Makka fasuruh Pilatus memmeri akan dia yang banda.
59 Makka Iusuf mengambil yang badan, dan mengulingnya dalam kain tsiutsi dan alus.
60 Dan bertarunya dalam zerat baharu gerungan dalam sawatu batukarang, makka gulirnya satu batu bassar dapan pintu zerat, makka dia pulang.
61 Dan Mariam Magdalena, dengan Mariam yang lain menduduk de hadapan zerat itu.
62 Makka kahari isuk, yang jadi komudien hari beradir yang Sabbath datang yang Chali dan Pharizeo samma samma kapada Pilatus.
63 mengucap: tuanku, kita pun beringattan, makka yang salahan ini tella lagi menghidup, berkatta: aku ada berbangkit lalu tiga hari.
64 Karna itu menyuruhla bermenungu yang zerat sampey kahari tiga, agar muritnya tiada mendatang dalam malam, mantsiuri akan dia, dan britau akan rajat, dia jadi bangkit dari matti: makka yang sasat kumudien jadi lebeh jahat dari yang pertama.
65 Makka Pilatus mengucap akan deanya: kamu ada kauwassa: pergila, dan menungu dia seperti kataumu
66 Makka deanya pergi menungu akan zerat, bertsiap akan batu dengan urang berjaga.

28[sunting]

K

apada sudahani Sabbath, tatkala yang pertamahari jumad ija berridup, datang Maria Magdalena, dan Mariam yang lain, akan meliat yang zerat.
2 Makka liatla, sawatu gumpa-bumi bassar menjadi, karna yang malaikat Allah turun dari surga, dan datang, bergulir yang batu dari dapan pintu, dan menduduk atasnya.
3 Makka rupanya jadi seperti yang kilat, dan baijunya puteh seperti umbun.
4 Makka karan takuttan dia, terkejut urang jaga, makka rupanya jadi seperti mauti.
5 Makka malaikat britau, dan mengucap akan parampuan jangan mu bertakut, karna aku tau kamu tsiari Iesum yang ada menjadi berkrus.
6 Dia tiada sini, karna dia ija berbangkit, seperti dia ada mengucap: mar sini, liat tumpat kamana tuaku ada berbaring.
7 Dan pergi sigra, britau akan muritnya makka dia jadi berbangkit, dan liat: dia pergi dapan mu ka Galilea, desana ada mu meliat dia: liatla, aku ada britau mu.
8 Makka deanya pergi lacas dari zerat dengan takuttan, dan maha sukahan, dan melari, bertsjeritra akan muritnya.
9 Makka settela deaanya pergi akan bertsjeritraja akan muritnya, liatla Iesus bertumu akan deanya, dan mengucap: Tabé, makka deanya datang, dan memegang kakinya, dan bersejut hadpannya.
10 Makka Iesus britau akan deanya: jangan takut, pergila dan tsjaritra akan sudarahku, agar deanya pergi ka Galilea, de sana adanya meliat aku.
11 Settela deanya suda pergi, liatla, barang dari urang berjaga datang dalam kuta, dan tsjaritranya akan Chali segala yang menjadi de sana.
12 Makka deanya berkampung dengan mantri, dan settela ija mesiaurat, de berinya draham mamur akan pungawa.
13 Dan mengucap: berkattala makka muritnya mendatang mantsjuri dia kawaktu malam, sedang kamu bertidur.
14 Makka jikkelu de dingernya Sabandar, kita berinya tahu, dan melapas akan kamu.
15 Settela deanya suda mengambil yang draham, membuatnya seperti deanya menjadi beraijer: makka kattahan ini menjadi berrawajat de antara Iahudi, sampey hari ini.
16 Makka yang murit sablas pergi ka Galilea, atas bukit yang de fasuruhnya Iesus.
17 Makka settela deanya meliat dia, bersejutnya kadapan dia, dan berang deanya berkaluwi.
18 Makka Iesus mampir deanya, berkatta dangannya, dan mengucap: kami jadi memmeri segala kawassahan de dalam surga dan atas bumi.
19 Karna itu pergila mengaijer segala manusea, bermandinya dalam namma Bappa, yang Anak, dan yang Ruah ulkadus,
20 (-) mengaijernya berputus segala yang de passanku akan kamu, dan liatla, aku jadi kasertamu sedekala hari sampey ka sudahan dunya, Amin.