Halaman:Tjinta dan Hawa Nafsoe.pdf/57

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

57

gai orang kaja. Roemah jang bagoes, gedoeng jang permai dikelilingi pekarangan jang indah, serta dihiasi pétak boenga jang wangi-wangi. Keindaraän jang bermatjam-matjam serta dengan tjantiknja. Roemah gedoeng komidi tempat bersenang-senang. Roemah tempat makan minoem, menari dan bersoeka-soekaän.

Orang jang tinggal dalam kota jang seroepa itoe tentoe selamanja melihat ini dengan hati jang ingin. Kesenangan doenia ini, jang diketjap orang kaja itoe, amat menggerakkan hati orang jang melihatnja. Api keinginan akan mentjoba kehidoepan orang kaja itoe timboel dalam hatinja. Soedah tentoe nafsoenja akan mendjadi orang hartawan makin besar, karena selaloe ia memperhatikan kesenangan doenia jang diperoléh dinegeri besar itoe.

Apa dajakoe soepaja saja kaja. Perkataän jang seroepa itoe sahadjalah jang timbóel dihati orang itoe. Moela-moela ditjobanja hidoep dengan hémat serta bekerdja radjin an keras. Soedah berapa lama dirasaïnjalah bahwa dengan djalan jang demikian itoe sahadja, ta'kan, hampir tiada, dapat orang djadi kaja. Djalan jang salah akan mengoempoelkan oeang selaloe didjaoehkannja. Sifat jang baik, jang dibawa lahir manoesia, masih koeat lagi dalam hatinja.