Halaman:Tjinta dan Hawa Nafsoe.pdf/287

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

287

(Kegirangan hatikoe ini saja mengerti. Tiada seperti soesah hatikoe.)

Meskipoen tiada dengan seterang-terangnja, pada waktoe itoe mengerti saja sedikit perasaan iboe jang berbahagia, bila anaknja berbaring dipangkoeannja, seraja meminoem air soesoe jang lazat itoe.

Tersejoemkah adinda Noer kalau saja berkata: Bahagia jang diperoleh iboe itoelah jang koeingini dengan sekeras-keras hatikoe.

Perlahan-lahan anak itoe koetekan pada dadakoe, seolah-olah perasaan jang beroentoeng itoe koepahatkan pada kalboekoe, ja'ni perasaan jang koeterima dari anak itoe.

Waktoenja hampir selesai, karena tiadalah berani saja menahan anak itoe lama. Anak dara itoe berkemas menjediakan seléndang pendoekoeng anak itoe. Ia memandang sebentar kebawah hendak mengambil oedjoeng seléndang itoe. Demi saja melihat mata anak dara itoe berpoetar dari padakoe, maka sebentar itoe djoega, anak ketjilkoepigang itoe koetjioem dengan tjinta dan birahi hatikoe.

Anak itoe koeserahkan kepada anak dara itoe. Saja bermohon laloe pergi mininggalkan meréka itoe berdoea.