Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/7

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 3 —

doewa tiga kali, tetapi selamanja tida kelihatan setan. Sekarang toewan kommandan soeroeh sedija berbrapa pelor pelor kembang api di bastion dan lagi itoe pos pos di tambah orang. Waqtoe djam poekoel 10 malam opsier opsier dengan soldadoe soldadoe toenggoe ngintip sadja. Di loewar benteng dijam sekali.

Lama lama bagitoe sakilwak di moeka senapan boeni lontjeng poekoel 12. Baroe habis di poekoel lantas kelihatan itoe orang pakej poetih kaloewar dari tanah. Sama sekali di pasang djoega dari bastion dengen pelor kembang api; lantas itoe koeboeran djadi terang. Orang di bastion soedah di sedija boewat pasang tetapi belon di bikin apa-apa itoe setan soedah hilang lagi; tjoema kedengaran ketawa sadja. Wah, setan betoel itoe, bilangnja orang djawa itoe.

Besoqnja bagitoe, ada satoe sersan djawa Wakidin minta bitjara sama toewan kommandan. Dija bilang dija maoe periksa itoe perkara setan, kaloe dija boleh dapat 24 djam permisie boewat tinggal di loewar benteng. Lantas kommandan itoe tanja sama si Wakidin bagimana dija mawoe bikin. Wakidin ini tjerita: ja, toewan kommandan saja tida pertjaja itoe setan; saja soedah lihat, itoe toewan poetih selamanja keloewar kaloe soedah di boenoeh