Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/62

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 58 —

Lantas toewan pettor itoe minta pada toewan kaptin Bode, apa dija boleh periksa itoe roemah-roemah; barangkali boleh tangkep brandral.

Soedah bagitoe, lantas itoe patroeli madjoe lagi akan masoek di kampong itoe. Dari apa djalan ka kampong itoe ketjil sekali, djadi misti djalan lagi satoe-satoe.

Setengah toedjoe bagitoe, dari sebelah Pajau di dengar pasang. Barangkali satoe patroeli dari benteng itoe soedah ketemoe dengan moesoeh. Djadi sekarang patroeli kita ini, djalan ka sebelah sana, dengan pas tjepat; tetapi baroe voorhoede itoe ada madjoe seratoes pas, lantas di pasang oleh moesoeh dari sebelah kanan. Voorhoede ini madjoe pelahan-pelahan dengan pasang, akan tjari tempat bajik. Soldadoe-soldadoe lajin membikin front ka kanan dan ka kiri.

Voorhoede itoe sasoedahnja dapat tempat bajik, moelai pasang.

Kita ini di pasang dari satoe mesigit, jang ada di dalem kampong, kira-kira doewa ratoes pas dari kolono. Djadi toewan kommandan itoe maoe ambil itoe mesigit. Tetapi dari tempatnja kolono soesah di ambil mesigit itoe; djadi orang belok akan tjari tempat jang lebeh gampang, dan lagi akan tjari tempatnja keloewar dari kampong itoe.