Lompat ke isi

Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/61

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi

— 57 —

kampong dan sawah-sawah. Di sawah-sawah itoe soesah sekali djalan; tetapi lebeh soesah lagi dikampong-kampong itoe; boleh dapat tjelaka. Djalan itoe ketjil sekali; kiri-kanan seperti goonoeng; dan lagi banjak remboe-remboe, di toetoepi pagar. Djadi bagitoe patroeli itoe tjoema boleh djalan satoe persatoe, mendjadi soesah sekarang.

Tempo soedah djalan bagini roepa kira-kira doewa djam, lantas keloewar di djalan besar dari Toenkoep ka Pajau, ada lima ratoes pas di sebelah lor pasarnja Tjot-Kang.

Sekarang ini soedah djadi poekoel anam. Tempo djalan tida ketemoe apa-apa. Melajinkan tempo setengah anam kelihatan doewa orang jang lari dari sawah ka satoe kampong. Sama sekali dari djahoe kedengeran pasang satoe kali, tetapi tida njaring.

Melajinkan heran sekali, di kampong-kampong itoe tida kelihatan api, dan tida satoe orang di lihat. Roepanja seperti orang kampong itoe soedah lari semoewanja, dan lagi tida ada apa-apa jang kita boleh kira, jang kebetoelan di sini ada moesoh beradang.

Tempo di djalan besar itoe kolono soedah rapat lagi kommandannja soeroh teroes djalan sampej di Tjot Rang. Di pasarnja kampong ini kolono itoe berhenti.