Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/60

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 56 —

Orang-orang ini maoe di soeroeh bikin patroeli dari Lamboeroe, liwat Tjot-Rang ka benteng Pajau. Benteng ini baroe di bikin.

Sama patrocli ini ada ikoet satoe toewan pettor, Tempo itoe bagitoe bijasanja.

Baroe lontjeng di djaga itoe boenji djam poekoel ampat, lantas di boeka pintoe benteng dengan ati-ati, dan patroeli itoe keloewar.

Sebelonnja djalan, toewan kaptin Bode tanja pada toewan pettor itoe apa nanti boleh ketemoe brandral. Katanja toewan pettor itoe: tida, barangkali ada tiga ampat orang; brandal jang banjak ada di seblah goenoeng-goenoeng.

Bagini tanda djalan patroeli itoe: satoe sectie di moeka, di kommandeer oleh satoe littenan satoe, namanja littenan Roijen; satoe sectie di belakang, di kommandeer oleh satoe littenan doewa, namanja littenan van Swietenz; jang lajin itoe djalan di tengah-tengah, di kommandeer oleh toewan kaptin Bode. Di moeka, di tengah dan di belakang ada satoe selompret, dan lagi dengan patroeli itoe di bawa tandoe-tandoe. Di antara satoe-satoe bagian ada tiga poeloeh-ampat poeloeh pas kira-kiranja. Sampej di kampoeng Goeni di ikoeti djalan besar; lantas di ikoeti djalan ketjil, jang ada disebelah lor dari kampong ini, dan lagi teroes ka kampoeng-