Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/54

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 50 —

itoe keloewar dari Toenkoep, dan selamanja djoega pagi-pagi hari. Moesoh itoe belom satoe kali gangoe sama kita; itoe hejran sekali, dari apa itoe moesoh selamanja bijasa pasang kaloe dija lihat kita kerdja djalan. Tetapi kita orang ini tida pertjaja kelakoean bagitoe roepa, djadi kita djaga betoel.

Kerdja-an itoe soedah sampej di Tjot-Bang; dan hari 29 ini, djalan itoe maoe di bikin teroes ka pasarnja kampong itoe, lantas di belakang maoe di bikin sampej Bong-djala, tempat berkoempoelannja si Toekoe Nja Hassan.

Sebelomnja djalan, detasmèn itoe soedah di bagi dengan patoet oleh kommandannja, toewan littenan Everts. Di moeka ada djalan spits tiga orang, lantas voorhoede. Voorhoede ini di kommandeer littenan doewa, namanja Luske. Hoofdkolonne itoe di kommandeer littenan Everts, lantas di belakang ini ada itoe orang koeli, dan die belakang sekali ada achterhoede. Dengan koeli-koeli itoe ada mandoer-mandoer, akan djaga djalan rapat betoel. Di kiri kanan ada patroeli djoega.

Bagini roepa orang soedah djalan setengah djam, lantas patroeli sebelah kiri kasih kabar kelihatan moesoh banjak sekali, dekat kampong Langoed.

Moesoh ini soedah lihat djoega pada kita orang; lantas dija pasang.