Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/5

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

TJERITA DERI SATOE SETAN.


Tempo tjerita ini, tida berbrapa djaho dari Kota Radja, ada satoe benteng. Maka benteng ini sekarang soedah di rombaq. Tempo waqtoe tjerita ini koelilingnja itoe benteng melajinkan ada rawah rawah sadja. Lagi siapa jang tinggal di pos ini djadi sakit sadja; pos ini lagi djaho sekali deri pos pos lajin, dan tjuma satoe djalan ketjil pegi ka pos itoe. Malajinkan boewat dies sadja orang-orang pegi ka sitoe dan lagi selamanja orang ito ebawa pengantaran, soeka ada 25 orang jang pakej senapan. Siapa siapa jang mawoe pegi ka benteng ini misti masoeq doeloe di satoe oetan besar; seperapat djam begitoe lantas orang ketemoe satoe galangan, di moeka galangan itoe ada satoe kebon teboe, baroe orang sampej di benteng. Ini benteng roepanja seperti benteng-benteng lajin; melajinkan orang orang soldadoe sadja roepanja poetjet dan koeroes sekali. Lagi di deket benteng itoe ada satoe koeboeran ketjil.