Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/45

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 41 —

Toewan djendral van Swieten dan toewan djendral Verspijek nanti datang di belakang kolono itoe.

Baroe kolono itoe keloewar dari bipak, lantas di pasang dari sebelah wetan dan dari sebelah kidoel sebelah wetan.

Kampong itoe, dari mana kita orang di pasang, soedah di bikin koewat sekali oleh moesoh. Di pinggir kampong itoe ada bèntèngan dan lagi ada parit-parit djoega di tempat-tempat, di mana boleh gampang masoek di kampong.

Toewan djendral van Swieten ini, belom maoe bekelahi dahoeloe; maoe tahoe sadja aloon-aloon itoe ada apa tida. Djadi ija kirim satoe opsier ka kolono jang di moeka itoe, dengan perentah kolono itoe misti pigi ka sebelah kidoel dan ikoet kali Atjee itoe.

Lantas begitoe, hoopkolono itoe menggok ka sebelah kidoel, tetapi tempo djalan di pasang sadja dari benteng-benteng moesoh. Benteng-bentengnja orang Atjee itoe, roepanja di bikin bajik sekali.

Lantas kolono itoe maoe ambil benteng-benteng ini. Tempo waktoe marijam-marijam tinggal pasang sadja, orang-orang soldadoe jang lajin madjoe, sampej ketemoe moesoh.

Marijam-marijam itoe terlaloe sekali pasang-pa-