Halaman:Tjerita-tjerita dari negeri Atjeh.pdf/22

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 18 —

Tetapi sekarang koeliling di poekoel tongtong, tentoe moesoh dapat tahoe apa apa. Sebentar itoe soldadoe soldadoe di koempoel lagi. Sekarang djoega djadi tempo, dari apa berbrapa pelor ampir kena soldadoe soldadoe ini. Djadi bagitoe orang moendoer. Kiri kanan datang orang Atjee kiranja ada banjak soldadoe di sitoe. Lama lama soldadoe itoe sampej di pinggir hoetan, soedah boleh lihat api bipak. Tempo boenji repellie soldadoe itoe soedah koembali lagi di bipak.

Senapan itoe di keloewarin isinja lantas orang pegi ka tampatnja lagi. Bagitoe roepa pekerdjaän ini di bikin oleh orang Boegies.

Littènan itoe di tjinta sekali oleh orang Boegiesnja. Tida brapa lama dija dapat bintang tandjoeng, tempo ija bawa orang Boegies lagi.

Sijapa sijapa jang batja ini, tjobalah, masoek di kamarnja kompenie doewa bataljon tiga, tentoe kaloe itoe orang orang Boegies bekoempoel bitjara bitjara dari Atjee di dengar djoega seboet namanja itoe littenan.

_______