Halaman:Tanda-tanda bagaimana djalan menqobati penjakit dan keroesakan-keroesakan pada pohon qetah para (hevea brasiliensis).pdf/6

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 4 —

Pada akar-akar kelihatan djamoer jang poetih akan tetapi djikalau ini dibasahkan mendjadi merah. Penjakit ini teroes masoek kedalam kajoenja, kajoe itoe djadi boesoek dan berair. Djikaloe kajoe jang kena penjakit itoe diperes den gan tangan lantas keloear air.

Penjakit ini kebanjakan terdjadinja pada kebon-kebon toea (lama) dan djoega pada pohon-pohon jang moeda. Dari pada pohon dan daoen dapat diketahoei bagaimana kerasnja penjakit itoe, lebih atau koerang dari jang biasa, seperti pohon-pohon jang kena penjakit akar.

D. PENJAKIT KAJOE HANTJOER KERING (USTULINA, DROOGROT).

Kebiasaiin penjakit ini mendjadi diakar dan dipangkal pohon jang dekat pada tanah. Di akar jang kena sakit mi tidak kalihatan djamoer benang tetapi diantara kajoe dan koelit ada kalihatan djamoer seroepa kipas. Kajoe jang kena penjakit ini mendjadi kering dan kajoe itoe mendjadi haloes seperti boeboek kalau digosok dengan djari.

Biasanja penjakit ini kalihatan pada pangkal pohon jang didekat tanah, roepanja penjakit itoe seperti tjendawan dan bergaris warnanja kelaboe (aboe-aboe).

Penjakit djamoer ini tidak bisa memasoekin pohon-pohon jang tidak ada loeka-loekanja.

Penjakit djamoer ini masoek djoega pada tjabang jang soedah terpotong dan pada pohon-pohon jang mati. Penjakit ini ada tjoema pada kebon-kebon jang toea.

Pada pohon dan daoennja kelihatan penjakit ini seperti biasa djikalau pohon-pohon kena penjakit akar.

Pada kajoe jang kena penjakit ini jang mana tidak kelihatan seperti tjendawan kadang-kadang ia timboel kaloe kajoe ini disimpan pada tempat jang tidak terlaloe kering, beberapa minggoe lamanja.

§ 2. Penjakit Batang.

A. PENJAKIT BOEBOEk (BOORDERS).

Penjakit boeboek ini masoek kedalam kajoe jang tidak ber-