Halaman:Tanda-tanda bagaimana djalan menqobati penjakit dan keroesakan-keroesakan pada pohon qetah para (hevea brasiliensis).pdf/11

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

B A H A G I A N II.

BAGAIMANA MENGOBATI PENJAKIT DAN

KAROESAKAN.


§. 1. Penjakit jang makan atau meroesakan akar-akar.

A. RAJAP ATAU ANAI-ANAI (WITTE MIEREN).

Mengobatinja dengan asap belerang jang bertjampoer dengan ratjoen tikoes, dengan pertolongan soeatoe perkakas pompa (termieten dooder). Perkakas itoe ada dapoernja dan pompanja. Moela-moela dibakar arang dalam dapoer itoe: soedah itoe dimasoekkan 3 bagian ratjoen tikoes, dan 1 bagian belerang. Asapnja itoe dipompakan kedalam lobang rajap itoe dengan pertolongan satoe pompa (termieten dooder) jang memakai oelar pompa (slang). Asap mi tidak berbahaja kepada pohon, djadi kita boleh memompakan asap itoe kedalam lobang-lobangnja dalam kajoe dan kedalam sarangnja dalam tanah. Banjak diantaranja 'rajap itoe) tidak lekas mati, sebab memakan bangkai kawannja jang soedah mati karena asap itoe. Soedah itoe kita toetoeplah lobangnja tadi mati-mati (rapat-rapat), sehingga rajap itoe ta dapat keloear lagi.—

Pada sekeliling pohon jang hendak diobati itoe kita gali lebih doeloe satoe lobang jang dalamnja kira-kira 2 kaki, dan djoega pada sekeliling tanah tempatnja bersarang itoe kita gali poela saloe parit ketjil jang dalamnja 2 atau 3 kaki, dan kemoedian kita toenggoe sampei 2 hari.

Rajap itoe tentoe memboeat djalan lagi dalam parit jang kita gali tadi kedalam tempat sarangnja. Kalau dalam parit besar jang berkeliling sarangnja itoe kedapatan djoega djalannja. kita boleh tjari (soesoel) sampai kepada pohon jang dinamakannja (diroesakkannja) itoe. Dan kalau ta kedapatan moelailah kerdjakan seperti diatas. Djalannja jang diboeatnja dalam parit itoe kita roesakan. Oleh kerena rajap itoe tidak soeka kena panas matahari. tiada bisa lari ia dari sitoe mentjari tempat lam.

Sekalian toenggoel kajoe (potongan kajoe) jang soedah mati, jang ketinggalan pada tanah tempatnja bersarang itoe, hendaklah