Halaman:Sorga Ka Toedjoe novelisation.pdf/64

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


kau akan lantas kawin sama itoe pemoeda jang soedah mendjadi sebab dari akoe poenja keberoentoengan sekarang.”

Kembali Rasminah tidak mendjawab, hanja toendoekkan sadja kepalanja, tapi Hoesin jang ada berdiri di dekatnja,soedah lantas menjahoet :

„Terima kasih, bibi, boeat perkenan itoe. Saja dan Rasminah tentoe akan merasa sangat beroentoeng djika soedah menikah. Kita nanti toeroet toeladannja bibi boeat tinggal setia satoe sama lain sehingga elmaoet pisahkan kita dari ini doenia.”

Kasimin awaskan Hoesin dan Rasminah dengan penoeh perhatian dan moesti akoe, dalam hatinja, bahwa itoe doea pemoeda ada pasangan jang setimpal betoel. Pada Hoesin ia berkata : „Akoe doakan soepaja kau dan Rasminah bisa hidoep dengan roekoen dan penoeh keberoentoengan selama-lamanja.”

Hadidjah toeroet berkata : „Ja, akoe poen doakan soepaja kau berdoea selaloe berada dalam keberoentoengan jang tidak disertakan dengan segala doeri-doerinja pertjintaan, sebagaimana pengalamankoe !”


TAMMAT.


Film jang sekarang lagi dikerdjakan oleh Tan's Film Coy., dengan Roekiah dan Djoemata dalam hoofdrollen, ada berkalimat

R O E K I H A T I

jang boekoenja tidak lama lagi akan diterbitkan djoega oleh kita.

60