Halaman:Sorga Ka Toedjoe novelisation.pdf/4

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


djoega memakan korban. Rasminah tarik pantjingnja dan seékor ikan jang masih berkelèdjètan kelihatan dimana oedjoeng tali pantjing. Gadis kita lémparkan ikan itoe ketepi telaga, sembari berbangkit dari doedoeknja akan memboeroe ketempat dimana ikan itoe telah djatoeh. Dengan tertawa girang ia poengoet ikan itoe, kemoedian laloe melarikan diri dari dampingnja kawan-kawannja akan poelang keroemah bibinja dimana ia ada menoempang, karena Rasminah poen ada satoe gadis piatoe jang tinggal sama bibinja jang tidak melihat, siapa ia rawat dengan teliti dan radjin. Rasminah moesti poelang, karena hari soedah dekat soré dan roemahnja ada djaoeh djoega.

Soeara tertawanja Rasminah jang penoeh kegembiraan djadi berenti mendadak, sedang parasnja jang bergirang poen berobah mendjadi ketakoetan, ketika ia melihat Parta keloear dari tempat semboenjinja dan djalan menjamperkan dia. Rasminah lémparkan ikan jang ada ditangannja dan dengan sepenoehnja tenaga laloe melarikan diri, sedang Parta poen moelai mengoedak dari belakangnja.

Disepandjang tepi soengai Rasminah oeloer kakinja. Semangkin dekat Parta mendatangi. Rasminah menéngok kebelakang dan dapat lihat Parta tidak seberapa djaoeh lagi dari dia. Rasminah djadi semangkin ketakoetan; ia hendak lari lebih tjepat lagi, tetapi sang kaki tidak bisa toeroeti kemaoean hatinja. Dalam takoetnja, Rasminah berteriak minta toeloeng.

Parta datang semangkin dekat. Lagi sedikit sadja, ia akan bisa dapat pegang pada Rasminah, itoe gadis jang ia rindoei, dan rangkoel toeboehnja............

Hoesin, satoe landmeter moeda, jang sedang melakoekan pekerdjaannja didekat tempat itoe, telah dapat dengar soeara teriakannja Rasminah. Ia menengok dan dapat lihat Parta sedang mengejar Rasminah. Meskipoen tidak kenal pada gadis itoe, maopoen pada Parta, tetapi Hoesin jang dapat lihat seorang

4