Halaman:Sorga Ka Toedjoe novelisation.pdf/38

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


atas tanah, tapi Doel soedah bisa liwatkan ia dan masoek kedalam goeboeknja. Parta berbangkit dari djatoehnja dan laloe memboeroe akan kasi djotosan pada Hoesin, jang mana telah mengenakan dengan djitoe pada itoe pemoeda, hingga Hoesin djatoeh terpleset. Parta tinggalkan Hoesin dan memboeroe masoek kedalam goeboek, ikoeti Doel, mengedjar Rasminah, jang pada ketika itoe soedah djadi kebingoengan mentjari lobang oentoek meloloskan diri dari itoe doea orang. Hoesin jang itoe waktoe soedah sampai diitoe roeangan laloe kasi djotosan pada Doel dan kemoedian pada Parta, hingga doea-doeanja djadi terdjoengkel ketanah, tapi baroe sadja ia hendak menjamperkan Rasminah, ketika satoe djotosan dari Parta bikin ia sempojongan moendoer kebetoelan djendela. Doel melihat itoe dan laloe barengi djotos Hoesin, hingga itoe pemoeda djadi terlempar keloear dari goeboeknja. Parta soedah hendak lantas samperkan Rasminah, tapi Hoesin telah keboeroe sampai lagi didekatnja, dengan melompati djendela, dan pegang Parta dari belakangnja, hingga itoe doea orang djadi goelat dengan seroe.

Rasminah soedah melarikan diri kelain roeangan, ketika melihat Hoesin sedang bergoelat dengan Parta, dengan dikedjar oleh Doel. Ia melihat kekanan dan kiri akan mentjari termpat boeat semboenjikan diri, ketika matanja menampak satoe senapan dimana dinding. Doel poen soedah sampai keitoe roeangan. Dengan tjepat Rasminah laloe ambil itoe senapan, dan toedjoekan moeloetnja pada Doel, jang terkepoeng dibetoelan pintoe roeangan.

Dalam pergoelatannja, Parta dan Hoesin soedah berpagoetan dan bergoeling-goeling sehingga keloear dari goeboek. Dibetoelan pintoe Parta soedah bisa bikin Hoesin terbalik dan boeat sesa'at lamanja tidak berdaja, djoestroe disa’at jang pembantoenja Hoesin dalam ia poenja pekerdja’an mengoekoer tanah sampai disitoe. Melihat Hoesin sedang berkelai sama seorang

36