Halaman:Sorga Ka Toedjoe novelisation.pdf/35

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


memikirkan lagi siapa jang berdiam diitoe roemah atau Parta dan Doel berada disitoe......
Sesoedah makan nasi, Rasminah boeka limonade jang terdapat dimedja dan minoem itoe......
Sesoedah lapar dan haoesnja djadi hilang, baroelah Rasminah rasakan jang toeboehnja ada sangat lelah. Ia doedoek disatoe balé-balé, didekat satoe podjokan dan sesa'at kemoedian, karena lelahnja, Rasminah soedah djatoeh poeles !
Rasminah tidoer dengan njenjak, hingga tidak mendapat tahoe ketika satoe pemoeda masoek ke roeangan itoe dan mendekati dia. Itoe pemoeda awaskan Rasminah sesa'at lamanja, kemoedian laloe samperkan dinding, dari mana ia ambil sepotong kain jang tergantoeng disitoe dan goenakan itoe pemoeda boekan lain dari Hoesin, dengan tindakan pelahan , soepaja tidak mengganggoe tidoernja Rasminah, laloe keloear kembali dari itoe roeangan, sesoedah menoetoep pintoenja dengan pelahan.
Hoesin sebenarnja telah mendapat lihat Rasminah masoek keroeangan dalam keroeangan dalam dari goeboeknja, tapi karena ingin mendapat tahoe apa jang hendak diperboeat oleh itoe perempoean moeda jang telah masoek kegoeboeknja dengan diam-diam, soedah biarkan sadja Rasminah masoek dan menggratak, dan djoega dahar nasinja. Ketika melihat Rasminah soedah tidoer njenjak, baroelah ia samperkan gadis itoe keitoe bale-bale!
Meskipoen waktoe soedah mengoetarakan djaoeh malam, tapi Hoesin beloem djoega masoek tidoer. Ia doedoek didekat satoe medja sembari membatja boekoe, tapi pikirannja ia tidak bisa tenangkan pada apa jang ia batja, karena keinginannja akan mendapat tahoe siapa adanja itoe gadis jang sekarang lagi tidoer njenjak dilain roeangan dari goeboeknja, selaloe mengadoek dalam otaknja..........


33