Halaman:Sorga Ka Toedjoe novelisation.pdf/34

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Siang soedah terganti dengan malam !

Dengan penoeh perasa'an takoet Rasminah berdjalan teroes. Ia tidak tahoe ia berada dimana dan djoeroesan apa jang ia haroes ambil. Ia djalan dengan sedjalan-djalannja sadja, soepaja bisa keloear dari itoe tempat jang lebat.

Dari satoe djoeroesan ia dapat lihat penerangan jang ketjil. Njatalah disitoe ada roemah orang !

Dengan lelah Rasminah toedjoekan tindakannja kedjoeroesan penerangan itoe. Hatinja merasa sedikit legah !

Sesoedah berdjalan sedikit lama achirnja Rasminah sampai disatoe goeboek ketjil. Ia tidak tahoe roemah siapa adanja itoe. Akan mengetok pintoe ia merasa takoet, sebab koeatir Parta dan Doel berada disitoe. Dengan perasa’an sangsi ia tolak pintoe roemah, jang njata tidak terkoentji, sebab dengan gampang itoe pintoe terboeka. Rasminah melihat kedalam. Dipertengahan roemah ada satoe lampoe ketjil dan itoelah penerangan jang ia dapat lihat dari djaoeh, karena djendelanja roeangan itoe tidak tertoetoep. Tapi tiada satoe orang ada terlihat disitoe. Rasminah bertindak masoke kedalam roemah dengan tindakan perlahan. Ia masoek keitoe roeangan, kemoedian teroes kelain roeangan, jang ternjata ada dipakai sebagai tempat menjimpan barang dan boeat orang doedoek makan atau minoem, sebab disatoe podjokan ada terdapat satoe medja ketjil, diatas mana Rasminah dapat lihat sedikit barang makanan dan seboengkoes nasi.

Melihat boengkoesan nasi, Rasminah merasa lapar dan djoega haoes, dan sekarang baroelah ia ingat jang sedari berangkat dari Betawi ia tidak makan soeatoe apa lagi dan itoe berselang beberapa djam jang laloe..

Perasa’an laparnja bikin Rasminah djadi mendekati boengkoesan itoe nasi, jang ia laloe boeka dan djoega moelai menggratak akan mentjari barang makanan lain. Sesoedah melihat kekanan dan kiri, achirnja dengan bernafsoe Rasminah moelai makan: dengan tiada

32