Halaman:Pimpinan Singkat Oentoek Membikin Karet.pdf/9

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

itoe, dan nanti timbang bila soedah kering betoel. Djikalauh ambil dari sepoeloeh periksaan mi rata-ratanja berkeringan dari "basa" sampai "kering", demikianlah akan mendapat angkanja oentoek tabiat berkering. Tabiat ini haroes didjagai.

Kebiasannja tabiatberkering dihitoengkan dari bagian basa dengan membikin daftar dengan pertolongan tabiatberkering sebab bagiankering jang betoel berada sebelahnja bagianbasa.

Oentoek air-penentjer akan dipakai air soetji dan bening. Dalam air jang akan dipakai oentoek gilingan² akan dipidjin berloentoeran poetih (opalescentie) (tetapi djangan sekali sampa melajang, jang bisa dikeloearkan dengan saring), air jang dipakai oentoek menentjer lateks dan menantjoer obat mesti diperhatikan betoel². Maka itoe haroes dipakai air-soember soetji atau air soemberboor soetji atau air-kali jang soedah dibeningkan betoel. Air kotor kadang² menjebabkan toemboeban segala-gala micro (micro-örganismen) (noda² dalam lateks, d.l.l). Pada membikin sheet sampa haloes mesti didjagai betoel sebab amat soesah akan mengeloearkan itoe kemoedian, sebaliknja pada kotoran dalam crêpe. Seringkali air nampak bening tetapi djika ditoeang adapoen ampas dan loempoer tampil di pinggir -nja, sehingga itoe baik betoel akan tinggalkan air dalam tanki satoe hari dahoeloesoepaja semoea loempoer bisa toeroen. Sebeloem tamba air, itoe air haroes disaring sekali lagi atas kam rapat (kam rame atau kam menta; djangan kam tule).

Tentang menamba air-penentjer mesti djaga djangan datang boeih atau jang paling sedikit sadja. Bagoes betoel kalauh dioesakan oelaran (slang) jang dipegang atas ke bawah dari tanki-tjampoer. Boleh djoega pakai pijp jang berhabis sedikit dari atasnja bawaan tanki.

Bila ambil tjontoh tentoean-bagian lateks habis ⅔ - ¾ dari lateks jang soedah ditoeangkan dalam tanki-tjampoer, itoelah tentoean-bagian lateks dengan sebanjaknja air-penentjer (lihat dibawahmi) soedah siap, bila semoea lateks soedah diterima dalam tanki-tjampoer. Sehabisnja itoe boleh moelai dengan pekerdjaan menentjer. Seperti telah terseboet tadi, ialah lateksnja jang habis entjer dan adoek, haroes didiamkan kira-kira 15 minit. Akan menjendok boeih tidak akan perloe.

Menetapkan bagiannja lateks.

Menentjeran sampai satoebagian jang tetap akan dioeroes dengan perhitoengan seperti dibawah ini.

Akan dikirakan banjaknja liter lateks -L, bagian karet kering -c, sedang -g mennoendjoekkan bagian tetap jang dikenendaki. Djoemblahnja air jang haroes ditambakan ialah:

L (c-g)/g liter air.

9