Halaman:Pimpinan Singkat Oentoek Membikin Karet.pdf/7

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

Pasal II

BIKINAN SHEET

Djikalau memakai kentalan soesoe karet dalam pantji², kadang² soedah tjoekoep akan saring dengan doea saringan jang paling kasar dan kemoedian akan takoeng sisanja ampas dari lateks jang telah dientjerkan, tetapi seringkali ada perloe akan saring soesoe karet jang beloem dientjer dengan tiga saringan.

Tidak ada soeatoe keberatan djika tamba air sedang waktoenja menjaring lateks jang beloem dientjerkan atau bilas saringan² dengan sedikit air. Bila soesoe karet soedah sedikit entjer maka itoe lebih gampang akan menjaring. Adapoen dilarang sekali akan gosok dan menetok-tok atas saringan karena demikianlah seresah kotoran akan dipidjitkan keloear lobang² ketjil. Bila pekerdjaan menjaring mendjadi soesah maka saringan kotor haroes digantikan dengan saringan bersih. Oleh sebab itoe saringan² bersih mesti selamanja ada dalam tempat dëkat. Saringan kotor haroes dibersihkan baik sekali. Boeat maksoed itoe mesti semprotkan air jang datang atas saringan dengan arah berbalik dari toempahan soesoe karet jang lebih dahoeloe.

Bila menjaring soedah soesah sebab ada kapaskapasan (soesoe karet jang soedah disaring) baiklah mengingat akan memakai obat tahan-kentalan (anti-coagulant).

Djoega baik sekali diingatkan soepaja djangan kosong sama sekali dalam saringan² gentong jang akan terkoempoel atau ankat lateks. Ketinggalan pengabisan dari lateks bersama dengan kotorannja jang telah ditakoeng, akan ditambakan pada air-bilas soepaja kemoedian, bila semoea ampas soedah toeroen, ini boleh di pakaikan seperti air-penentjer boeat lateks jang akan datang penghabisan.

Menjampoer dan menentjer.

Pada membikin sheet lateksnja akan ditrima dalam bak tjampoer dengan perkakas² saringan. Bak-trima jang loearbiasa dipakai sadja sekali². Akan menahan tjampoeran dengan hawa dan berdjadian moesa, maka lateksnja haroes dititikan baik sekali kalauh soedah disaring. Tidak boleh toeang lateks dengan soeatoe djatoan, tetapi boeat angkatnja haroes memakai saloerang² jang berdjalan lebih keras.(onder zwak verval). Djikalau menamba air, itoe air haroes datang dibawah atasan lateks, kalauh mentjerat dengan tjerat ialah mesti hati-hati. Lain² hal dari pekerdjaannja akan diseboet kemoedian

7