Halaman:Pimpinan Singkat Oentoek Membikin Karet.pdf/15

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

kamar mesti letak soeatoe thermometer jang mennoendjoekkan maximum-minimum. Hawanja haroes dibatjakan dalam tempo2 jang tetap, dan itoe keterangan haroes ditjatetkan dalam daftar jang akan digantoengkan sebelah loear pintoe kamar2.

Waktoe berkering.

Djikalau kami toeroet perintahan2 oentoek mendjalan angin dengan baik-baik, maka kami tetapkan waktoenja berkering seperti berikoet:

5—51/2 hari pada sheet2 jang 3-31/2 mm.

Oentoek pekerdjaan akan mengosong dan mengisi satoe kamar ada perloe setengah hari.

Memeriksa dan memilih.

Kebiasaannja boleh pilih dan boengkoes dalam satoe kamar. Tetapi itoe kamar tidak boleh terlampau ketjil.

Beratnja rata-rata sheet tidak boleh berlain daripada beratnja jang diseboet dalam tjara-peratoeran (theorie). Djikalau beratnja kedoea ini banjak berbeda tentoelah mesti ada kesalahan dalam pekerdjaan entjeran atau oekoeran lateks. Karena itoe memang perloe sekali akan menjelediki betoel2 akan rata-ratanja sheet dari hasilan saban hari. Dengan djoega perloe sekali menjelediki tebalnja sheet.

Djikalau memilih sheet2 maka mesti periksa soepaja djangan ada s.b. kotoran dan boeletan2-hawa. Artinja mesti berdjaga soepaja tak ada lagi sama sekali kotoran. Dalam pekerdjaan memilih djoega haroes menggoenting segala bahagian sheet jang beloem kering, asal berdjaga soepaja moekahnja sheet djangan mendjadi djelek. Kalau beloem kering haroes dikembalikan ke roemah-asap. Adapoen bahagian2 tebal dalam sheet, ialah berarti jang pekerdjaan sia-sia dan bahagian itu beloem pernah kering.

Sheet2 jang ada bersalah seperti jang terseboet diatas tadi ada bernama Sheet Nomor 2. Semoea sheet itoe haroes dipilih menoeroet warna, agar soepaja sheet yang sama warna akan dimasoekkan dalam satoe peti jang sama. Tetapi dalam sheet2 jang kwaliteit bagoes itoe tidak perloe.

Semoea off-sheet jang ada gelemboeng2 dengan sheet dari boeih dan ampas dan lain sheet kotor boleh bertjampoer atau berhitoeng dengan bahagian2 sheet jang tadi digoenting karena kotor dan poenja noda2 poetih.

15