Halaman:Pimpinan Singkat Oentoek Membikin Karet.pdf/14

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

didjemoerkan beberapa djam dibawah matahari, ialah ditempat jang berangin.

Memakai air. Oentoek membikin sheet dengan tjaranja baharoe, mestilah akan memakai banjak air. Djikalau akan memakai tanki2, maka saloer-angkatan kentalan, mesin-sheet, dan bak-tjoetji boeat koemba sheet, haroes ditaksirkan akan 20—40 liter air-penentjer dan air-penoetji oentoek membersihkan pabrik. Sedang djika kepingin akan rendam malam2 maka obat-tjoetji didalam bak2 jang patoet haroes digantikan air satoe atau doea kali, sedang air itoe haroes ditambakan sampai 100—200 liter.

Berasap hasil dalam roemah-asap.'

Maksoednja akan berasap.

Maksoed akan berasap sheet2 itoe ialah akan mengeringkan sheet2 dengan hawa jang lebih panas, dan djoega akan mendjagakan soepaja hasilan mengambil seresah-asap. Didalam seresah-asap jang diambil oleh hasil itoe ada seresah menahan-ratjoen (antiseptische) jang meringankan kedjadian lapoeh sedang tandanja lapoeh. Boeat maksoed itoe maka sheet2nja haroes digantoeng dalam kamar2 jang semoea mempoenjai hawa, tetapi berlainan dari satoe sama jang lain.

Atoeran hawa dan djalan-angin. (ventilatie)

Oentoek mengatoer hawa dan mengatoer djalan-angin dalam segenap pekerdjaannja mesti menoeroet betoel-betoel perintahan2 berikoet:

Hari jang pertama.

Hawanja haroes dioeroes dalam 35—45° C. Karena dimasa ini air jang paling banjak akan meroeap, maka itoe mesti mengatoer mempergoenakan baik segala peratoeran atas mendjalankan-angin.
Semoea sheet dalam sementara basah akan mengambil asap dengan moedah. Maka sebab itoe perloe banjak asap.

Hari kedoea. Dalam hari kedoea adapoen kepanasan hawa boleh dinaikkan sampai dengan 50°C., sedangkan perdjalan-angin boleh dikoerangkan.

Hari ketiga dan hari2 kemoedian.

Kemoedian hawa boleh dinaikkan sampai 55°—65° C. Sarok2-nja djalan angin dibagian-bawa boleh tinggal toetoep. Sehingga perloe sekali akan berdjaga hawa dengan baik. Ditengah tiap2

14